Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedrørende visse telekommunikationstjenester

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til på de i denne lov anførte vilkår at udfærdige koncessioner på anlæg og drift vedrørende de i stk. 2 nævnte telekommunikationstjenester, herunder at overdrage de til tjenesterne hørende statslige anlæg til koncessionshaverne. For koncessionerne gælder i øvrigt lov nr. 84 af 11. maj 1897 om telegrafer og telefoner med senere ændringer, lov nr. 377 af 30. juni 1919 om udfærdigelse af nye telefonkoncessioner med senere ændringer samt lov nr. 77 af 13. marts 1922 om udfærdigelse af koncession på anlæg og drift af telefoner i Jylland m.m.

Stk. 2. Følgende indenlandske telekommunikationstjenester er omfattet af denne lov: telefontjenester ud over det enkelte telefonselskabs koncessionsområde, datakommunikationstjenester, tekstkommunikationstjenester, den offentlige personsøgetjeneste samt mobiltelefon- og videotjenester.

Stk. 3. Ministeren for offentlige arbejder fastsætter nærmere forskrifter for udøvelsen af koncessioner udfærdiget i medfør af denne lov. Herunder kan der fastsættes nærmere bestemmelser om samarbejde mellem de koncessionerede telefonselskaber indbyrdes og mellem disse og staten til sikring af landsdækkende tjenesters og udlandstjenesters funktion.

§ 2. Når der udfærdiges koncessioner i medfør af § 1, fastsættes en årlig ydelse, som koncessionshaveren betaler til staten.

Stk. 2. Den årlige ydelse fastsættes som en andel af koncessionshaverens årlige nettoindtægter med fradrag af nettoindtægterne fra forretningsområder, hvor koncessionshaveren konkurrerer med private (liberaliserede områder) samt radio- og TV-delen af hybridnettet.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte andel er ens for alle koncessionshavere og fastsættes som statens overskud på rigstelefontjenesten indland i perioden fra 1983 til og med 1985 målt i procent af samme periodes samlede nettoindtægter med fradrag som nævnt i stk. 2.

Stk. 4. De nærmere regler for ydelsens beregning og betaling fastsættes af ministeren for offentlige arbejder.

Stk. 5. Anlæg, der overgår fra staten til koncessionshaveren i forbindelse med koncessioner udfærdiget i medfør af denne lov, overdrages i øvrigt vederlagsfrit.

§ 3. Ved udbetaling af pension til de tjenestemænd, som i forbindelse med ikrafttrædelsen af de i medfør af § 1, stk. 1, udfærdigede koncessioner overgår fra staten til beskæftigelse hos koncessionshaverne, fordeles udgifterne hertil mellem staten og den respektive koncessionshaver i forhold til den del af pensionsalderen, der er optjent ved beskæftigelse henholdsvis i staten og hos koncessionshaveren.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 22. maj 1986

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ARNE MELCHIOR

Officielle noter

Ingen