Den fulde tekst

Lov om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. For statstjenestemænd ansat i Telestyrelsen, som ved lovens ikrafttræden eller på et tidspunkt indtil to år derefter overgår fra staten til ansættelse i Tele Danmark Mobil A/S, såvel som for statstjenestemænd, der frivilligt lader sig udlåne til Tele Danmark Mobil A/S, afholder staten udgifter til pension efter lov om tjenestemandspension. Tele Danmark A/S indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for det tidsrum, hvor den ansatte optjener pensionsalder i Tele Danmark Mobil A/S. Tele Danmark-koncernen kan

med de enkelte personer aftale, at tilsvarende gælder for de

pågældendes eventuelle efterfølgende ansættelse i eller udlån til

andre nuværende eller fremtidige selskaber i Tele Danmark-koncernen.

Stk. 2. Det i stk. 1 omtalte pensionsbidrag fastsættes af finansministeren.

§ 2. I lov nr. 814 af 19. december 1989 om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, sidste pkt., affattes således:

»Tele Danmark A/S indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for det tidsrum, hvor den ansatte optjener pensionsalder i selskabet.«

2. I § 2, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Tele Danmark-koncernen kan med de enkelte personer aftale, at tilsvarende gælder for de pågældendes eventuelle efterfølgende ansættelse i eller udlån til andre nuværende eller fremtidige selskaber i Tele Danmark-koncernen.«

§ 3. I lov nr. 743 af 14. november 1990 om visse forhold på telekommunikationsområdet foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 1, sidste pkt., affattes således:

»Tele Danmark A/S indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for det tidsrum, hvor den ansatte optjener pensionsalder i selskabet.«

2. I § 11, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Tele Danmark-koncernen kan med de enkelte personer aftale, at tilsvarende gælder for de pågældendes eventuelle efterfølgende ansættelse i eller udlån til andre nuværende eller fremtidige selskaber i Tele Danmark-koncernen.«

§ 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Torben Rechendorff

Officielle noter

Ingen