Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Forskningspolitisk Råd og forskningsråd (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Til fremme af dansk forskning opretter undervisnings- og forskningsministeren Forskningspolitisk Råd og 6 forskningsråd.

Stk. 2. Der oprettes forskningsråd på følgende områder: Naturvidenskab, jordbrugs- og veterinærvidenskab, teknisk videnskab, samfundsvidenskab, humaniora og sundhedsvidenskab.

§ 2. Forskningspolitisk Råd har til opgave:

 • 1) at rådgive regering og Folketing i forskningspolitiske spørgsmål,
 • 2) at følge udviklingen inden for dansk og international forskning samt udarbejde analyser og forslag, der kan indgå i den politiske beslutningsproces,
 • 3) at udtale sig i spørgsmål om forskningens overordnede tilrettelæggelse og overordnede koordinering samt om de statslige bevillinger til forskning,
 • 4) at rådgive om lovgivning, der vedrører forskningen, dens forudsætninger og tilrettelæggelse,
 • 5) at rådgive om forskningens nyttiggørelse for samfundet både i den private og den offentlige sektor,
 • 6) at tage initiativ til udarbejdelse af forslag til løsning af aktuelle forskningspolitiske spørgsmål og udredning af forskningspolitiske temaer.

§ 3. Forskningspolitisk Råd består af en formand og 8 medlemmer, der beskikkes af undervisnings- og forskningsministeren i deres personlige egenskab.

Stk. 2. Rådets medlemmer skal være forskere eller forskningskyndige. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være aktive forskere og repræsentere såvel forskning ved de højere uddannelsesinstitutioner som sektorforskning og erhvervslivets forskning.

Stk. 3. Rådets formand og medlemmer beskikkes for en periode af 3 år og kan genbeskikkes een gang.

Stk. 4. Rådets forretningsorden skal godkendes af undervisnings- og forskningsministeren.

§ 4. Til Forskningspolitisk Råd knyttes et repræsentantskab på mindst 20 og højst 25 medlemmer, der beskikkes af undervisnings- og forskningsministeren.

Stk. 2. Repræsentantskabets medlemmer skal bestå af repræsentanter for forskningsrådgivende organer under de enkelte ministerier, højere uddannelsesinstitutioner og sektorforskningsinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og erhvervsorganisationer samt eventuelt særligt sagkyndige udpeget af ministeren.

§ 5. Et forskningsråd har inden for sit område til opgave:

 • 1) at rådgive regering og Folketing om væsentlige forskningsspørgsmål,
 • 2) at bistå Forskningspolitisk Råd med faglig rådgivning af betydning for den overordnede forskningspolitik,
 • 3) at rådgive offentlige myndigheder og institutioner, herunder navnlig om den offentlige støtte til forskningen, udnyttelsen af forskningsresultater og uddannelsen af forskere, samt efter anmodning og, i det omfang rådene bestemmer, at rådgive i forskningsanliggender for private institutioner,
 • 4) at støtte dansk forskning i henhold til ansøgning, at tage initiativ til og at støtte forskningsopgaver, som det skønnes påkrævet at søge løst,
 • 5) at fremme forskningsopgaver, som er af væsentlig betydning for forskningen og samfundet i øvrigt, eventuelt i samarbejde med andre organer,
 • 6) at følge udviklingen inden for dansk og international forskning, det internationale forskningssamarbejde samt Danmarks deltagelse heri,
 • 7) at styrke forskningens effektivitet og kvalitet og
 • 8) at fremme formidling af forskningsresultater og deres udnyttelse.

§ 6. Hvert forskningsråd består af 15 medlemmer, der alle beskikkes af undervisnings- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Beskikkelserne sker efter samråd med Forskningspolitisk Råd. Ved rådsmedlemmers afgang sker beskikkelsen af nye medlemmer efter forslag fra de respektive råd. Rådene konstituerer sig selv.

Stk. 2. Rådenes medlemmer beskikkes for en periode af 3 år og kan genbeskikkes een gang. Ved eventuel genbeskikkelse er perioden 3 år.

Stk. 3. Der skal ved et råds sammensætning sikres en så bred faglig dækning og en så dybtgående faglig forskningskompetence som muligt. Medlemmerne skal helt overvejende være aktive forskere.

Stk. 4. Hvert råds forretningsorden skal godkendes af undervisnings- og forskningsministeren.

§ 7. Undervisnings- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om Forskningspolitisk Råds og forskningsrådenes virksomhed og regnskabsaflæggelse samt om repræsentantskabets sammensætning og funktioner.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. august 1989.

Stk. 2. Lov om forskningsråd og Planlægningsrådet for Forskningen, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 6. november 1986, ophæves.

Stk. 3. De nuværende forskningsråd fortsætter indtil videre. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte overgangsbestemmelser vedrørende beskikkelsesperiodernes længde i forbindelse med gennemførelsen af loven.

Stk. 4. Forskningsrådene overtager de rettigheder og forpligtelser, der er indgået af de hidtidige seks forskningsråd.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. maj 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bertel Haarder

Redaktionel note
 • På den baggrund er Lov om Forskningspolitisk Råd og forskningsråd overflyttet til base ILOV
 • (* 1) Ved kgl. resolutioner af 25. januar og 12. februar 1993 er det fastsat, at der oprettes et FORSKNINGS- OG TEKNOLOGIMINISTERIUM, hvortil overføres fra Undervisningsministeriet sager vedrørende forskningspolitikken samt de forsknings- og teknologiaktiviteter, som ikke finansieres af de højere læreanstalters bevillinger. Endvidere undtages forskningsprofessorer, forskerakademiet og psykiatrisk grundforskning. Fra Energiministeriet overføres Forskningscenter Risø.