Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Teknologirådet

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Teknologirådet er en selvejende institution, hvis formål er

 • 1) at følge den teknologiske udvikling,
 • 2) at gennemføre udredninger og helhedsvurderinger af teknologiens muligheder og konsekvenser for samfundet og den enkelte borger,
 • 3) at foranstalte selvstændig teknologivurdering og
 • 4) at formidle resultatet af sit arbejde til Folketinget og til samfundets øvrige politiske beslutningstagere samt til den danske befolkning med henblik på at støtte og fremme en folkelig teknologidebat.

Stk. 2. Rådet vælger selv sine vurderingsmetoder, idet der lægges vægt på metoder, som inddrager individuelle repræsentanter for befolkningen direkte i vurderingerne.

Stk. 3. Rådet følger den teknologiske udvikling nationalt såvel som internationalt og foretager formidling af oplysninger om andre landes aktiviteter om teknologivurdering og teknologivurderingsmetoder.

§ 2. Teknologirådet består af en bestyrelse og et repræsentantskab. Til rådet knyttes et sekretariat.

§ 3. Bestyrelsen for Teknologirådet består af en formand og 10 medlemmer, der beskikkes af forskningsministeren. Forskningsministeren udpeger formanden og 3 medlemmer. 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening. 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Erhvervsudviklingsrådet. 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i fællesskab. 1 medlem beskikkes efter indstilling fra de statslige forskningsråd i fællesskab.

Stk. 2. Medlemmer af Folketinget kan ikke være medlem af rådets bestyrelse.

Stk. 3. Formanden og bestyrelsens medlemmer beskikkes for en periode af 3 år. Genbeskikkelse kan finde sted en gang.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte.

§ 4. Bestyrelsen fastlægger selv Teknologirådets arbejdsopgaver. Rådet er rådgivende både for Folketinget og for regeringen, som kan foreslå rådet at tage konkrete emner op til vurdering og debat.

Stk. 2. Rådets bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5. Forskningsministeriet nedsætter i tilknytning til bestyrelsen et repræsentantskab på højst 50 medlemmer.

Stk. 2. Repræsentantskabet sammensættes sådan:

 • 1) 1 medlem udpeges af hvert af de statslige forskningsråd,
 • 2) 1 medlem udpeges af Erhvervsudviklingsrådet,
 • 3) 2 medlemmer udpeges af Dansk Folkeoplysnings Samråd,
 • 4) 1 medlem udpeges af Forbrugerrådet,
 • 5) 1 medlem udpeges af Ligestillingsrådet,
 • 6) 1 medlem udpeges af Danmarks Naturfredningsforening,
 • 7) 1 medlem udpeges af Friluftsrådet,
 • 8) 1 medlem udpeges af Mellemfolkeligt Samvirke,
 • 9) 1 medlem udpeges af Højskoleforeningen,
 • 10) 5 medlemmer udpeges af Landsorganisationen i Danmark,
 • 11) 5 medlemmer udpeges af Dansk Arbejdsgiverforening,
 • 12) 2 medlemmer udpeges af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,
 • 13) 1 medlem udpeges af Akademikernes Centralorganisation,
 • 14) 1 medlem udpeges af Dansk Industri,
 • 15) 1 medlem udpeges af Landbrugsraadet,
 • 16) 1 medlem udpeges af Akademiet for de Tekniske Videnskaber,
 • 17) 1 medlem udpeges af Det godkendte Teknologiske Servicesystem,
 • 18) 1 medlem udpeges af Kræftens Bekæmpelse,
 • 19) 1 medlem udpeges af De Samvirkende Invalideorganisationer,
 • 20) 1 medlem udpeges af Økologisk Råd,
 • 21) 1 medlem udpeges af Dansk Ungdoms Fællesråd,
 • 22) 1 medlem udpeges af Københavns Kommune,
 • 23) 1 medlem udpeges af Frederiksberg Kommune,
 • 24) 1 medlem udpeges af Amtsrådsforeningen i Danmark,
 • 25) 1 medlem udpeges af Kommunernes Landsforening,
 • 26) 1 medlem udpeges af Finansrådet.

Stk. 3. Ud over de i stk. 2 nævnte medlemmer udpeger Forskningsministeriet højst 9 medlemmer, som er kyndige i den moderne teknologi og dens muligheder, og som er brugere af den moderne teknologi, samt eventuelt andre personer med interesse for området.

Stk. 4. Forskningsministeriets udpegning efter stk. 3 sker efter drøftelse med bestyrelsen for at sikre, at alle væsentlige interesser bliver repræsenteret.

§ 6. Repræsentantskabets medlemmer beskikkes for 3 år med mulighed for genbeskikkelse.

Stk. 2. Teknologirådets bestyrelse fastsætter repræsentantskabets forretningsorden.

Stk. 3. Repræsentantskabet indkaldes til to årlige møder. Bestyrelsen kan deltage i møderne, som ledes af bestyrelsens formand, der også er formand for repræsentantskabet.

Stk. 4. Forskningsministeren og medlemmerne af et af Folketinget nedsat udvalg kan deltage i repræsentantskabets møder.

Stk. 5. Repræsentantskabets opgave er at tjene som forum for en åben debat om aktuelle emner med relation til teknologivurdering, herunder fremsætte ideer og forslag til nye initiativer samt drøfte rådets gennemførte initiativer.

§ 7. Rådets formand ansætter en sekretariatsleder til at forestå et sekretariat, som skal varetage sekretariatsopgaverne for bestyrelsen og for repræsentantskabet.

§ 8. Teknologirådet aflægger en gang om året en beretning til Folketinget og offentligheden om rådets aktiviteter.

§ 9. Rådets rammebevilling fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Bestyrelsen forestår prioriteringen af rådets opgaver og bevillingens administration.

Stk. 3. Rådet følger statens almindelige regler for regnskabsaflæggelse og revision.

§ 10. Ved udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Teknologirådet og repræsentantskabet finder lov nr. 157 af 24. april 1985 om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner og lignende anvendelse.

§ 11. Forskningsministeren fører tilsyn med rådet, herunder med rådets administration og anbringelse af midler. Regnskabet skal revideres af Rigsrevisionen.

Stk. 2. Det reviderede årsregnskab indsendes efter godkendelse af bestyrelsen til forskningsministeren.

Stk. 3. Forskningsministeren og Rigsrevisionen kan til enhver tid afkræve bestyrelsen enhver oplysning, som ministeren og Rigsrevisionen anser for fornøden. Forskningsministeren og Rigsrevisionen skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med rådets bøger, regnskaber og virksomhed i øvrigt.

Stk. 4. Rigsrevisionen kan til enhver tid foretage revision og regnskabsgennemgang på det sted, hvor regnskaberne føres, eller hvor det nødvendige materiale i øvrigt findes.

§ 12. Hvis Teknologirådet nedlægges, overtager statskassen rådets rettigheder og forpligtelser.

§ 13. Loven træder i kraft den 1. august 1995.

Stk. 2. Lov om et teknologinævn, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 30. december 1989, ophæves.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Frank Jensen

Officielle noter

Ingen