Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Overenskomst angaaende Telekommunikationskorrespondancen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Stockholm, 23. Juli 1946; København 29. Juli 1946; Oslo 4. August 1946; Helsingfors, 20. September 1946 og Reykjavik, 28. November 1946 (* 1) (* 2)


Telegrafstyrelserne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har i Henhold til den dem meddelte Bemyndigelse, afsluttet nedenfor anførte Overenskomst angaaende Telekommunikationskorrespondancen mellem de nævnte Lande.

KAPITEL I.

Bestemmelser angaaende Telegrafkorrespondancen.

Artikel 1.

Anvendelse af de almindelige, internationale Bestemmelser.

I Telegrafkorrespondancen kommer Bestemmelserne i den gældende internationale Telekommunikationskonvention og det dertil hørende Telegrafreglement til Anvendelse, med de Undtagelser, der er angivet i nedennævnte Artikler 2-4 samt de i Artikel 18 omhandlede Tillæg til denne Overenskomst.

Artikel 2.

Efter- og Videresendelse af Telegrammer.

1. Telegrammer, der er indleveret i Danmark (incl. Færøerne), Finland, Island, Norge eller Sverige eller som er befordret fra dansk, finsk, islandsk, norsk eller svensk Skib over en Kyststation i et af de nævnte Lande, kan gebyrfrit efter- eller videresendes een Gang indenfor eller mellem disse Lande, under Forudsætning af, at Eftersendelsen sker med samme Befordringsret som det oprindelige Telegram og ikke passerer andre Lande end de nævnte.

2. Hvis der ved en saadan Efter- eller Videresendelse som nævnt i Punkt 1 forlanges, at Telegrammet skal befordres med større Befordringsret end det oprindelige Telegram, opkræves herfor kun Forskellen mellem Gebyrerne for de forskellige Befordringsmaader.

3. Bestemmelserne i denne Artikel gælder ogsaa for Telegrampostanvisninger, uanset at Anvisningsbeløbet skal omregnes til det nye Adresselands Mønt.

Artikel 3.

Transitering af indenlandske Telegrammer ved Linieafbrydelser.

Ved Afbrydelse af eller større Fejl paa Danmarks, Finlands, Norges eller Sveriges Telegrafledninger kan et af disse Landes indenlandske Telegrammer befordres over Telegrafledningerne i et eller flere af de øvrige Lande, uden at der herfor betales Transitafgift.

Artikel 4.

Transitering af Telegrammer mellem de skandinaviske Lande.

Ved Befordring af Telegrammer mellem to af de tre skandinaviske Lande (Danmark, Norge og Sverige) i Transit over det tredie skal der til Transitlandet betales en Godtgørelse af 2 Centimer pr. Takstord. Godtgørelsen afholdes af Afgangslandet.

KAPITEL II.

Bestemmelser angaaende Telefonkorrespondancen mellem Danmark,

Finland, Norge og Sverige.

Artikel 5.

Anvendelse af de almindelige, internationale Bestemmelser.

I Telefonkorrespondancen mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige anvendes Bestemmelserne i den gældende, internationale Telekommunikationskonvention og det dertil hørende Telefonreglement, saavelsom de af den internationale, raadgivende Telefonkomitee anbefaldede Bestemmelser, som er godkendt af vedkommende Administrationer med de Tillæg og Undtagelser, som angives i nedenstaaende Artikler 6-12 samt i de i Artikel 18 omhandlede Tillæg til denne Overenskomst.

Artikel 6.

Zoneinddeling.

Med Hensyn til Fastsættelse af Taksterne er Landene inddelt i nedennævnte Zoner:

Danmark.

Zone A omfatter Centraler paa Øerne Øst for Storebælt og Langelandsbæltet med underliggende Net.

Zone B omfatter øvrige Centraler med underliggende Net.

Finland.

Zone A omfatter Centraler i Landsdelen Åland med underliggende Net.

Zone B omfatter Centraler, der ligger paa Finlands Fastland Syd for 62 grader nordlig Bredde og Vest for 26 grader østlig Længde (Greenwich), med underliggende Net.

Zone C omfatter Centraler, der ligger Syd for 62 grader nordlig Bredde og Øst for 26 grader østlig Længde (Greenwich), med underliggende Net.

Zone D omfatter Centraler, der ligger mellem 62 grader og 64 grader 30' nordlig bredde, med underliggende Net.

Zone E omfatter Centraler, der ligger Nord for 64 grader 30' nordlig Bredde, med underliggende Net.

Norge.

Zone A omfatter Centraler, der ligger Syd for 61 grader nordlig Bredde og Øst for 8 grader østlig Længde (Greenwich), med Undtagelse af Kristiansand S, med underliggende Net.

Zone B omfatter Centraler, der ligger mellem 61 grader og 64 grader 30' nordlig Bredde og Øst for 8 grader østlig Længde (Greenwich), med underliggende Net.

Zone C1 omfatter Centraler, der ligger Syd for 61 grader norlig Bredde og Vest for 8 grader østlig Længde (Greenwich), samt Kristiansand S, med underliggende Net.

Zone C2 omfatter Centraler, der ligger Nord for 61 grader nordlig Bredde og Vest for 8 grader østlig Længde (Greenwich), med underliggende Net.

Zone D1 omfatter Centraler, der ligger mellem 64 grader 30' og 68 grader nordlig Bredde, med underliggende Net.

Zone D2 omfatter Centraler, der ligger Nord for 68 grader nordlig Bredde, med underliggende Net.

Sverige.

Zone A omfatter Centraler, der ligger Syd for 57 grader 30' nordlig Bredde med Undtagelse af Centralerne paa Gotland, med underliggende Net.

Zone B1 omfatter Centraler, der ligger mellem 57 grader 30' og 61 grader nordlig Bredde samt Vest for 15 grader østlig Længde (Greenwich), med underliggende Net.

Zone B2 omfatter Centraler, der ligger mellem 57 grader 30' og 61 grader nordlig Bredde og Øst for 15 grader østlig Længde (Greenwich) samt Centralerne på Gotland, med underliggende Net.

Zone C omfatter Centraler, der ligger mellem 61 grader og 64 grader 30' nordlig Bredde samt Vilhelmina, med underliggende net.

Zone D omfatter øvrige Centraler med underliggende Net.

Artikel 7.

Taksternes Sammensætning.

De hvert Land tilkommende Takstandele fastsættes ved overenskomster mellem de respektive Administrationer og angives i de i Artikel 18 omhandlede Tillæg til denne Overenskomst.

Artikel 8.

Tid for nedsat Takst.

Nedsat Takst gælder:

i Korrespondancen mellem Danmark, Norge og Sverige i Tiden Kl. 18-9;

i korrespondancen mellem Danmark, Norge og Sverige paa den ene Side og Finland på den anden Side i Tiden Kl. 19-8 (Afgangslandets Tid).

Artikel 9.

Tilladte Samtalekategorier.

Samtlige de i det internationale Telefonreglement omhandlede eller af den internationale raadgivende Telefonkomitee anbefalede Samtalekategorier er tilladte i den Udstrækning, de godkendes af vedkommende Administration.

Artikel 10.

Abonnementssamtaler.

For Abonnementssamtaler, der bestilles for mindst en hel Kaldermaaned, og som udveksles mellem kl. 23-7 med en Varighed af mindst 15 Minutter, udgør Taksten en Trediedel af Taksten for en almindelig Samtale til fuld Takst.

Artikel 11.

Gebyr for Tilkaldelse udenfor det gebyrfri Udbringningsomraade.

Gebyret for Tilkaldelse udenfor det gebyrfri Udbringningsomraade (conversations avec avis d'appel) er fastsat til samme Beløb som Gebyret for Forudanmeldelse, med et Tillæg af 0,50 Guldfranc pr. km regnet fra Station; Afstanden beregnes enten i Luftlinie eller ad farbar Vej, alt efter hvad der benyttes i Adresselandet.

Artikel 12.

Transitering af Telefonsamtaler mellem de skandinaviske Lande under

Ledningsafbrydelser eller Overbelastning af Kredsløbene. Naar Telefonsamtaler mellem to af de tre skandinaviske Lande (Danmark, Norge og Sverige) som Følger af Afbrydelser eller Overbelastning af de direkte Ledninger mellem disse to Lande undtagelsesvis ekspederes over det tredie Land, skal der til Transitlandet ydes en Godtgørelse af 0,50 Guldfranc pr. Takstenhed. Godtgørelsen afholdes med lige Dele af Afgangs- og Adresselandet.

Saafremt en saadan Omdirigering foregaar over længere Tid, har Transitlandet dog Adgang til at forlange en højere Transitafgift.

KAPITEL III.

Bestemmelser angaaende Telefonkorrespondancen mellem Danmark,

Finland, Norge, Sverige paa den ene Side og Island paa den anden Side.

Artikel 13.

Zoneinddeling.

I Telefonkorrespondancen mellem Danmark, Finland, Norge, Sverige paa den ene og Island paa den anden Side udgør hvert Land een Takstzone.

Artikel 14.

Takster og tilladte Samtalearter.

Takster og Fordeling af disse mellem de i Trafiken deltagende Lande, saavelsom tilladte Samtalearter angives i særligt Tillæg til denne Overenskomst.

KAPITEL IV.

Bestemmelser angaaende Radiokorrespondancen.

Artikel 15.

Anvendelse af de almindelige, internationale Bestemmelser.

I Radiokorrespondancen anvendes Bestemmelserne i den gældende internationale Telekommunikationskonvention og de dertil hørende Reglementer med de Undtagelser, som er angivet i nedenstaaende Artikel 16 og i de i Artikel 18 omhandlede Tillæg til denne Overenskomst.

Artikel 16.

Radiotelegrammers Dirigering.

Radiostationerne ombord i Skibe, der sejler under dansk, finsk, norsk eller svensk Flag, har Ret til over nærmeste Kyststation i Skibets Hjemland at sende de Radiotelegrammer, der er bestemt til dette Land, forsaavidt der gøres Anvendelse af Bølgetyperne A2 eller B indenfor Bølgeomraadet 365-515 kc/s (822-583 Meter) og under Forudsætning af:

at Skibet befinder sig i en Afstand af mindst 25 Sømil fra enhver anden for offentlig Telegramkorrespondance aaben Kyststation; at Afstanden mellem Skibet og den paagældende Kyststation ikke overstiger den Afstand, der er mellem Skibet og enhver anden for offentlig Korrespondance aaben Kyststation i andre Lande end Danmark, Finland, Norge eller Sverige; at Befordringen uopholdeligt ophører efter Anmodning fra en nærmere liggende Kyststation, hvis Korrespondance forstyrres af Befordringen.

KAPITEL V.

Almindelige Bestemmelser.

Artikel 17.

Konferencer.

Repræsentanter for de respektive Administrationer skal, saafremt andet ikke bestemmes, hvert Aar mødes til Konference for at revidere eller komplettere Overenskomsten med dertil hørende Tillæg samt for at behandle andre Telekommunikationsspørgsmaal af fælles Interesse for Landene.

Artikel 18.

Særlige Overenskomster.

Som Tillæg til denne Overenskomst findes særlige i Tilslutning hertil afsluttede Overenskomster mellem de forskellige Administrationer. Hver saadan Overenskomst kan, i Overensstemmelse med det deri foreskrevne, ændres af de Administrationer, som har afsluttet denne.

Artikel 19.

Overenskomstens Gyldighedsfrist.

Denne Overenskomst træder i Kraft den 1. Juli 1946 og erstatter Overenskomsten af December 1936/Januar 1937 angaaende Telekommunikationskorrespondancen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Overenskomsten gælder indtil videre og kan opsiges af enhver af de kontraherende Administrationer, i hvilket Tilfælde den ophører at gælde et Aar efter Opsigelsen.

Overenskomsten er udfærdiget i fem Eksemplarer: Et paa dansk, et paa finsk og svensk, et paa islandsk, et paa norsk og et paa svensk sprog; hver af Administrationerne har beholdt det paa sit Sprog affattede Eksemplar og tilstillet enhver af de øvrige Administrationer en Afskrift af samme.

København, den 29. Juli 1946.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet.

K. J. JENSEN

/K. Lomholdt.

Helsingfors, den 20. September 1946.

Finlands Post- og Telegrafstyrelse.

S. J. AHOLA

/Urho Talvitie

Reykjavik, den 28. November 1946.

Islands Post- og Telegrafstyrelse.

G. HLIDDAL

/F. W. Adalsteinsson

Oslo, den 4. August 1946.

Kongelige Norske Telegrafstyre.

RYNNING-TØNNESEN

/Leif Larsen

Stockholm, den 23. Juli 1946.

Kongelige Svenske Telegrafstyrelse.

HÅKAN STERKY

/Artur Onnermark.

Redaktionel note
  • BEK nr 21579 af 02/10/1948
  • BEK nr 21349 af 03/05/1948
  • BEK nr 21419 af 19/06/1946
  • (* 2) Se endvidere
  • (* 1) Overenskomsten er bekendtgjort som nr. 41 i 'Danmarks Traktater', tillæg 1936-1950.