Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D IX Sikker skibsdrift, 1. maj 1999

 

 

KAPITEL IX

 

Sikker skibsdrift

 

 

Regel 1 Definitioner

 

1 Medmindre det udtrykkeligt fremgår andetsteds gælder følgende definitioner for dette kapitel:

 

2 »Den internationale kode for sikker skibsdrift« (ISM koden): Internationale kode for sikker drift af skibe og for forebyggelse af forurening, som denne er vedtaget af Organisationen ved Resolution A.741(18), og som denne måtte blive ændret af Organisationen, dog forudsat at sådanne ændringer vedtages, sættes i kraft og får virkning i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konventions Artikel VIII. Nævnte artikel vedrører de ændringsprocedurer, som bortset fra kapitel I er gældende for bilaget.

 

3 »Rederi«: Ejeren af skibet eller en hvilken som helst anden organisation eller person, som f.eks. operatøren, eller bare-boat befragteren, som har overtaget ansvaret for driften af skibet fra ejeren, og som i forbindelse med denne ansvarsovertagelse har erklæret sig indforstået med hensyn til overtagelsen af alle pligter og ansvarsområder, som ISM koden pålægger.

 

4 »Højhastighedsfartøj«: Fartøj som defineret i regel I/2.6.

 

5 »Overensstemmelsesdokument« (Document of Compliance): Et dokument udstedt til et rederi, som opfylder kravene i ISM koden1) .

 

6 »Certifikat for sikker skibsdrift« (Safety Management Certificate): Et certifikat udstedt til et skib og som dokumenterer, at rederiet og dets skib drives i overensstemmelse med det godkendte sikkerhedsstyringssystem (SMS). 2)

 

 

 

 

Regel 2 Anvendelsesområde

 

1 Dette kapitel omfatter passagerskibe, herunder også højhastighedspassagerfartøjer.

 

2 Dette kapitel finder ikke anvendelse på regeringsdrevne skibe, som anvendes til ikke-kommercielle formål.

 

 

Regel 3 Krav til sikkerhedsledelse

 

1 Rederiet og skibet skal opfylde kravene i ISM-koden.

 

2 Skibet skal drives af et rederi, som er i besiddelse af et overenstemmelsesdokument, som refereret til i regel 4.

 

 

Regel 4 Certificering

 

1 Et overensstemmelsesdokument skal udstedes til ethvert rederi, som opfylder kravene i ISM-koden. Dette dokument skal udstedes af Administrationen, af en organisation, som Administrationen har anerkendt, eller, på anmodning fra Administrationen, af en anden kontraherende regering.

 

Et overensstemmelsesdokument bevarer sin gyldighed i en periode på 5 år fra udstedelsesdatoen på betingelse af, at der hvert år af Administrationen eller af en organisation, som er anerkendt af Administrationen, udføres en auditering. Hvert 5. år skal fornyelse finde sted3) .

 

2 En kopi af overensstemmelsesdokumentet skal opbevares om bord således, at skibsføreren på anmodning kan fremlægge det for verifikation.

 

3 Et certifikat, benævnt Certifikat for Sikker Skibsdrift, skal udstedes til ethvert skib af Administrationen eller af en organisation, som er anerkendt af Administrationen. Administrationen, eller den af denne anerkendte organisation, skal verificere, at rederiet og dets skibsledelse drives i overensstemmelse med det godkendte system for sikker skibsdrift, før Certifikatet for Sikker Skibsdrift udstedes.

 

Et certifikat for sikker skibsdrift bevarer sin gyldighed i en periode på 5 år fra udstedelsesdatoen på betingelse af, at der af Administrationen eller af en organisation, som er anerkendt af Administrationen, udføres en auditering mindst en gang i perioden. Hvert 5. år skal certifikatet fornys4) .

 

 

Regel 5 Opretholdelse af betingelser

 

Systemet for sikker skibsdrift skal vedligeholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i ISM-koden.

 

 

Regel 6 Verifikation og kontrol

 

1 Administrationen, en anden kontraherende regering på anmodning af Administrationen eller en organisation, som er anerkendt af Administrationen, skal med mellemrum verificere, at skibets system for sikker skibsdrift fungerer på rette vis.

 

2 I tilfælde af flagskifte eller ejerskifte skal specielle overgangsarrangementer benyttes i overensstemmelse med retningslinier udarbejdet af Organisationen5) .

 

 

Søfartsstyrelsen, den 29. marts 1999

 

Officielle noter

1) Fra Resolution A.788(19), stk. 1.1.5.

 

2) Fra Resolution A.788(19), stk. 1.1.6.

 

3) Fra Resolution A.788(19), stk. 3.1.5, 3.1.6 og 3.1.7.

4) Fra Resolution A.788(19), stk. 3.2.2, 3.2.3 og 3.2.4.

5) Refererer til retningslinier for Administrationer vedrørende gennemførelsen af ISM-koden, som vedtaget af Organisationen den 23. november 1995, som Resolution A.788(19).

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser d".