Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D XXIII Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, 1. maj 1999

 

KAPITEL XXIII

Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer,

der transporteres til søs i emballeret form

 

 

Regel 1 Anvendelse

 

1 Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt finder dette kapitels regler anvendelse på alle skibe, der transporterer skadelige stoffer i emballeret form.

 

1.1 »Skadelige stoffer« er i dette kapitel stoffer, der er identificeret som forurenende for havmiljøet (marine pollutants) i den internationale maritime farligt gods kode (IMDG koden)1) .

 

1.2 Vejledninger for identifikation af skadelige stoffer er givet i tillæg I til dette kapitel.

 

1.3 »Emballeret form« er i dette kapitel defineret som forpakninger (containment) specificeret for skadelige stoffer i IMDG-koden.

2 Transport af skadelige stoffer er ikke tilladt, medmindre det sker i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel.

 

3 For at forebygge eller begrænse forureningen af havets miljø med skadelige stoffer mest muligt skal hver parts regering til supplering af dette kapitels bestemmelser udsende, eller lade udsende, detaljerede krav vedrørende emballering, mærkning og etikettering, dokumentering, stuvning, kvantumsbegrænsninger og fritagelser for at forhindre eller minimere forurening af det maritime miljø med skadelige stoffer1) .

 

4 I dette kapitel gælder, at tomme emballager der tidligere har været anvendt til transport af skadelige stoffer, selv skal behandles som skadelige stoffer, med mindre der er blevet truffet tilstrækkelige forholdsregler til at sikre, at de ikke indeholder nogen rest, som er skadelig for havmiljøet.

 

5 Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på skibets stores og udstyr.

S Regel 2 Emballage

 

Emballager skal være tilstrækkelige til at minimere risikoen for det maritime miljø, med hensyn til deres specifikke indhold.

 

 

S Regel 3 Mærkning og etikettering

 

1 Emballager der indeholder et skadeligt stof, skal være mærket på holdbar måde med den korrekte tekniske betegnelse (handelsnavne alene må ikke anvendes), og endvidere på holdbar måde mærket eller etiketteret for at vise at stoffet er skadeligt for havmiljøet (marine pollutant). Sådan identifikation skal om muligt suppleres på anden vis f.eks. ved anvendelse af det relevante FN-nummer (United Nations number).

 

2 Påmærkningen af den korrekte tekniske betegnelse, af fastgjorte mærkater på emballage, der indeholder skadelige stoffer, skal være således, at denne information stadig vil være identificerbar på emballage, der er bevaret efter mindst tre måneders nedsænkning i søen. Ved vurdering af egnede metoder for påmærkning, fastgøring af mærkater skal der tages hensyn til holdbarheden af det anvendte materiale og emballagens overflade.

 

3 Emballager der indeholder begrænsede mængder af skadelige stoffer kan være undtaget fra mærkningskravene2) .

 

 

S Regel 4 Dokumentering3)  

 

1 I alle dokumenter vedrørende transport af skadelige stoffer til søs, hvori sådanne stoffer er anført, skal den rigtige tekniske betegnelse for hver sådant stof anvendes (handelsnavne alene må ikke anvendes) og endvidere skal stoffet derudover identificeres ved tilføjelse af ordene »MARINE POLLUTANT«.

 

2 De af afsenderen afgivne afladedokumenter skal omfatte, eller være ledsaget af en underskrevet attest eller erklæring om, at det til transport indleverede vareparti er korrekt emballeret og behørigt påmærket, etiketteret eller påsat plakater samt i øvrigt velegnet til transport, så risikoen for havmiljøet begrænses mest muligt.

 

3 Ethvert skib, der transporterer skadelige stoffer, skal være forsynet med en særlig fortegnelse eller manifest, der giver oplysning om, hvilke skadelige stoffer der findes om bord, og hvor de er anbragt. En detaljeret lasteplan, der giver oplysning om de ombordværende skadelige stoffers placering, kan anvendes i stedet for en sådan særlig fortegnelse eller manifest. Kopi af sådanne dokumenter skal opbevares i land af skibets reder eller dennes repræsentant, indtil de skadelige stoffer er losset. En kopi af et af disse dokumenter skal være til rådighed for den person eller organisation udpeget af havnestatens myndighed inden afgang.

 

4 Hvor skibet er forsynet med en særlig fortegnelse eller manifest eller en detaljeret lasteplan som foreskrevet for transport af farligt gods i den internationale konvention om sikkerhed for meneskeliv på søen, 1974, med ændringer, kan dokumenterne der foreskrives i denne regel kombineres med dem, der vedrører farligt gods. Hvor dokumenterne er kombinerede, skal der skelnes tydeligt mellem farligt gods og skadelige stoffer omfattet af dette kapitel.

 

 

S Regel 5 Stuvning

 

Skadelige stoffer skal være stuvet og sikret forsvarligt, så risikoen for havmiljøet begrænses mest muligt uden at sikkerheden for skibet og de ombordværende forringes.

 

 

S Regel 6 Kvantumsbegrænsninger

 

Det kan af vægtige videnskabelige og tekniske grunde være nødvendigt at forbyde transport, eller indføre begrænsninger med hensyn til den mængde, af visse skadelige stoffer, der må transporteres om bord i et skib. Ved fastsættelse af kvantumsbegrænsninger må der tages fornødent hensyn til skibets størrelse, konstruktion og udstyr såvel som til stoffets emballage og særlige natur.

 

 

 

 

 

M Regel 7 Undtagelser

 

1 Overbordkastning af skadelige stoffer, der transporteres i emballeret form er forbudt, undtagen når dette er nødvendigt af hensyn til skibets sikkerhed eller for at redde menneskeliv på havet.

 

2 Med forudsætning i bestemmelserne i denne konvention skal der, for at begrænse overbordskylning af udsivede stoffer, træffes passende foranstaltninger baseret på skadelige stoffers fysiske, kemiske og biologiske egenskaber, forudsat at gennemførelsen af sådanne foranstaltninger ikke vil forringe sikkerheden for skibet og de ombordværende.

 

 

S Regel 8 Havnestatskontrol på operationelle krav4)  

 

1 Et skib i et andet konventionslands havn kan underkastes inspektion af en person, som er behørigt autoriseret af konventionslandet, når der er klare grunde til at tro, at skibets fører eller besætning ikke er fortrolige med væsentlige skibsprocedurer i forbindelse med forebyggelse af forurening med olie.

 

2 På baggrund af omstændighederne i stk. 1 skal konventionslandet tage sådanne skridt, der vil sikre, at skibet ikke afsejler før forholdene er bragt i orden i henhold til bestemmelserne i dette bilag.

 

3 Den procedure for havnestatskontrol, som er foreskrevet i artikel 5 i MARPOL-konventionen, skal anvendes i forbindelse med håndhævelsen af denne regel.

 

4 Intet i denne regel skal opfattes som en begrænsning i de rettigheder og forpligtelser et konventionsland har i forbindelse med udførelsen af kontrol af operationelle krav, som der specifikt er foreskrevet i MARPOL-konventionen.

 

 

 

TILLÆG

 

Retningslinier for identifikation af skadelige

stoffer i emballeret form

 

 

I dette kapitel er skadelige stoffer, stoffer klassificeret ved et hvilken som helst af de følgende kriterier:

- Bioakkumulerende i betydelig grad og kendt for at udgøre en risiko for livet i vand eller for sundhed for mennnesker (risikoansættelse »+« i kolonne A5) ); eller

- Bioakkumulerende samt medfølgende risiko for organismer i vand eller for sundhed for mennnesker ved en kort påvirkning (risikoansættelse »Z« i kolonne A5) ); eller

- Tilbøjelig til at have en afsmittende virkning på fødevarer fra havet (risikoansættelse »T« i kolonne A5) ); eller

- Meget giftig for livet i vand, defineret ved en LC50/966)  timer mindre end 1 ppm (risikoansættelse »4« i kolonne B5) ).

 

 

Søfartsstyrelsen, den 29. marts 1999

 

Officielle noter

1) Der henvises til »the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)« vedtaget af Organisationen ved resolution A.716(16) som den er blevet, eller kan ændres af »the Maritime Safety Committee« (den Martime sikkerhedskommite).

1) Der henvises til »the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)« vedtaget af Organisationen ved resolution A.716(16) som den er blevet, eller kan ændres af »the Maritime Safety Committee« (den Martime sikkerhedskommite).

2) Der henvises til de specifikke undtagelser i »the International Maritime Dangerous Goods Code« (IMDG Code).

 

3) Henvisning til dokumenter i denne regel udelukker ikke brugen af elektronisk tekstbehandling (electronic data processing - EDP) og elektronisk dataudveksling (electronic data interchange - EDI) transmissionsteknikker som en hjælp ved papirdokumentationen.

 

4) Der henvises til proceduren for kontrol af operationelle krav i forbindelse med skibes sikkerhed og forureningsforebyggelse, som er indført af IMO ved resolution A.742(18).

 

5)

5) Der henvises til den sammenskrevne liste over risikobeskrivelser udarbejdet ud fra videnskabelige aspekter af den fælles IMO/FAO/UNESCO/WMO/WHO/IAEA/UN/
UNEP-gruppe af eksperter om havforurening (GESAMP) som rundsendes årligt af Organisationen ved et BCH cirkulære til alle IMO's medlemsstater.

 

5) Der henvises til den sammenskrevne liste over risikobeskrivelser udarbejdet ud fra videnskabelige aspekter af den fælles IMO/FAO/UNESCO/WMO/WHO/IAEA/UN/
UNEP-gruppe af eksperter om havforurening (GESAMP) som rundsendes årligt af Organisationen ved et BCH cirkulære til alle IMO's medlemsstater.

 

5) Der henvises til den sammenskrevne liste over risikobeskrivelser udarbejdet ud fra videnskabelige aspekter af den fælles IMO/FAO/UNESCO/WMO/WHO/IAEA/UN/
UNEP-gruppe af eksperter om havforurening (GESAMP) som rundsendes årligt af Organisationen ved et BCH cirkulære til alle IMO's medlemsstater.

6) Koncentrationen af et stof som, inden for den specificerede tid (i almindelighed 96 timer) afliver 50% af den eksponerede gruppe prøveorganismer. LC50 er ofte specificeret i mg/l (parts per million (ppm)).

 

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser d".