Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D XXIV Forebyggelse af forurening med affald, 1. maj 1999

 

KAPITEL XXIV

 

Forebyggelse af forurening med affald

 

De regler, som er markeret med et S i margenen, administreres af Søfartsstyrelsen. Reglerne markeret med et M i margenen administreres af Miljøstyrelsen

 

Regel 1 Definitioner

 

I dette kapitel betyder:

 

1 »Affald« - enhver form for levnedsmiddel-, husholdnings- og driftsaffald, med undtagelse af frisk fisk og dele heraf, som fremkommer ved skibets normale drift, og som bliver fortløbende eller periodisk bortskaffet. Affald omfatter ikke de stoffer, som er defineret eller anført i konventionens øvrige bilag.

 

2 »Nærmeste kyst«. Udtrykket »fra nærmeste kyst« betyder fra den basislinie, hvorfra det pågældende territoriums ydre territorialfarvand er fastsat i overensstemmelse med international ret.

 

3 »Særligt område« - et havområde, hvor det under hensyn til områdets oceanografiske og økologiske forhold og dets særlige trafik af anerkendte tekniske årsager er nødvendigt at indføre særlige obligatoriske metoder til forhindring af forurening af havet med affald. Særlige områder omfatter dem, der er anført i regel 5.

 

 

Regel 2 Anvendelse

 

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på alle skibe.

 

 

M Regel 3 Bortskaffelse af affald uden for særlige områder

 

1 Bortset fra hvad der følger af bestemmelserne i regel 4, 5 og 6:

 

a) er bortskaffelse i havet af alle genstande fremstillet af plaststoffer, bl.a. syntetisk tovværk, syntetiske fiskegarn og plastskraldeposer, forbudt;

 

b) skal bortskaffelse af følgende typer affald ske så langt som muligt fra nærmeste kyst og er i alle tilfælde forbudt, såfremt afstanden fra nærmeste kyst er mindre end: 1) 25 sømil for dunnage, forings- og indpakningsmateriale som kan flyde; 2) 12 sømil for levnedsmiddelaffald og alt andet affald, herunder papirprodukter, klude, glas, metal, flasker, lervarer og lignende affald;

 

c) kan bortskaffelse i havet af affald, som er nærmere angivet i dette stykkes pkt. b), nr. 2), ske, når det har passeret gennem et findelings- eller formalingsanlæg, og udtømningen sker så langt som muligt fra land, men er i alle tilfælde forbudt, hvis afstanden fra nærmeste kyst er mindre end 3 sømil. Sådant findelt eller formalet affald skal kunne passere gennem en sigte, hvis maskestørrelse er højst 25 mm.

 

2 Når affald blandes med andre udtømningsstoffer, for hvilke der gælder forskellige bestemmelser for bortskaffelse eller udtømning, skal de strengeste bestemmelser følges.

 

 

M Regel 4 Særlige krav til bortskaffelse af affald

 

1 Bortset fra hvad der følger af bestemmelserne i stk. 2, er bortskaffelse af ethvert materiale, som er omfattet af dette kapitel, forbudt fra faste eller flydende platforme, der er beskæftiget med undersøgelse, udnyttelse og dermed forbundet bearbejdelse af havbundens mineralske ressourcer, og fra alle andre skibe, når de er fortøjet til eller ligger inden for en afstand af 500 m fra en sådan platform.

 

2 Bortskaffelse i havet af levnedsmiddelaffald fra sådanne faste eller flydende platforme og fra skibe, der er fortøjet til eller ligger inden for en afstand af 500 m fra en sådan platform, kan, såfremt platformen befinder sig mindst 12 sømil fra land, tillades,når affaldet har passeret gennem et findelings- eller formalingsanlæg. Sådant findelt eller formalet levnedsmiddelaffald skal kunne passere gennem en sigte, hvis maskestørrelse er højst 25 mm.

 

 

M Regel 5 Bortskaffelse af affald inden for særlige områder

 

  1. I dette kapitel omfatter de særlige områder Middelhavsområdet, Østersøområdet og Nordsøområdet, der er defineret som følger:

 

a) Middelhavsområdet betyder det egentlige Middelhav med de dertil hørende havbugter og have, således at grænsen mellem Middelhavet og Sortehavet udgøres af den 41. nordlige breddegrad og grænsen mod vest af Gibraltarstrædet ved meridianen 5° 36' V.

 

b) Østersøområdet betyder den egentlige Østersø med Den botniske Bugt, Den finske Bugt og indsejlingen til Østersøen afgrænset i Skagerrak af Skagens breddegrad ved 57° 44,8' nordlig bredde

 

c) Nordsøområdet betyder havområderne:

 

1) Nordsøen, syd for 62° nordlig bredde og øst for 4° vestlig længde,

 

2) Skagerrak begrænset øst for Skagen mod syd ved 57° 44,8' nordlig bredde og

 

3) Den Engelske Kanal og adgangsvejene hertil øst for 5° vestlig længde og nord for 48° 30' nordlig bredde.

 

2 Bortset fra hvad der følger af bestemmelserne i regel 6:

 

a) er bortskaffelse i havet af følgende forbudt:

 

1) alle genstande fremstillet af plaststoffer, bl.a. syntetisk tovværk, syntetiske fiskegarn og plastskraldeposer; og

 

2) alt andet affald, herunder papirprodukter, klude, glas, metal, flasker, lervarer, dunnage og forings- og indpakningsmaterialer;

 

b) og bortskaffelse af levnedsmiddelaffald ske så langt fra land som muligt, men i intet tilfælde mindre end 12 sømil fra nærmeste kyst.

 

3 Når affald blandes med andre udtømningsstoffer, for hvilke der gælder forskellige bestemmelser for bortskaffelse eller udtømning, skal de strengeste bestemmelser følges.

 

4 Modtageanlæg inden for særlige områder:

 

a) Regeringen for hvert enkelt konventionsland, hvis kystlinie grænser op til et særligt område, påtager sig at sørge for, at der så snart som muligt i alle havne inden for et særligt område tilvejebringes tilstrækkelige modtageanlæg i overensstemmelse med regel 7 under hensyntagen til de specielle behov hos skibe, der besejler disse områder.

 

b) Regeringen for hver af de pågældende lande skal underrette organisationen om de foranstaltninger, de har truffet i overensstemmelse med pkt. a). Efter at have modtaget fyldestgørende meddelelser, skal organisationen fastsætte en dato, fra hvilken bestemmelserne i denne regel med hensyn til det pågældende område skal træde i kraft. Organisationen skal mindst tolv måneder inden den dato underrette alle parter om den således fastsatte dato.

 

c) Efter den således fastsatte dato skal skibe, der anløber havne i disse særlige områder, også hvor sådanne anlæg endnu ikke er disponible, fuldt ud overholde denne regels bestemmelser.

 

 

M Regel 6 Undtagelser

 

Reglerne 3, 4 og 5 finder ikke anvendelse på:

 

a) bortskaffelse af affald fra et skib, når dette er nødvendigt af hensyn til skibets og de ombordværendes sikkerhed eller for at redde menneskeliv på havet, eller

 

b) udslip af affald som følge af skade på et skib eller dets udstyr under forudsætning af, at der før og efter skadens indtrængen er blevet iagttaget alle rimelige forholdsregler med henblik på at forhindre udslippet eller begrænse det mest muligt, eller

 

  1. hændeligt tab af syntetiske fiskegarn (ved uheld) under forudsætning af, at alle rimelige forholdsregler er blevet iagttaget for at undgå et sådant tab.

 

 

M Regel 7 Modtageanlæg

 

1 Regeringen i hvert enkelt konventionsland påtager sig at sørge for, at der i havne og ved terminaler tilvejebringes anlæg til modtagelse af affald og i overensstemmelse med behovet hos de skibe, der benytter dem, uden at forårsage unødige forsinkelser for dem.

 

2 Hvert konventionsland skal underrette organisationen om alle tilfælde, hvor de anlæg, der er tilvejebragt i henhold til denne regel, påstås at være utilstrækkelige, således at den kan underrette de pågældende lande herom.

 

 

 

 

S Regel 8 Havnestatskontrol på operationelle krav

 

1 Et skib i et andet konventionslands havn kan underkastes inspektion af en person, som er behørigt autoriseret af konventionslandet, når der er klare grunde til at tro, at skibets fører eller besætning ikke er fortrolige med væsentlige skibsprocedurer i forbindelse med forebyggelse af forurening med olie.

 

2 På baggrund af omstændighederne i stk. 1 skal konventionslandet tage sådanne skridt, der vil sikre, at skibet ikke afsejler før forholdene er bragt i orden i henhold til bestemmelserne i dette bilag.

 

3 Den procedure for havnestatskontrol, som er foreskrevet i artikel 5 i MARPOL-konventionen, skal anvendes i forbindelse med håndhævelsen af denne regel.

 

4 Intet i denne regel skal opfattes som en begrænsning i de rettigheder og forpligtelser et konventionsland har i forbindelse med udførelsen af kontrol af operationelle krav, som der specifikt er foreskrevet i MARPOL-konventionen.

 

 

S Regel 9 Opslag, planer for behandling af affald og journaloptegnelser om affald

 

1 a Alle skibe på 12 meters længde overalt og derover skal have opslag, som gør besætningsmedlemmer og passagerer opmærksom på kravene i regel 3 og 5 i dette kapitel om bortskaffelse af affald.

 

b Opslaget skal være skrevet på flaglandets officielle sprog. For skibe, som sejler på havne eller terminaler, som er under et andet konventionslands jurisdiktion, skal opslaget være på engelsk eller fransk.

 

c Opslaget skal være anbragt på iøjnefaldende steder, hvor passager og besætningsmedlemmer i almindelighed færdes, samt i kabysser, hvor stores udpakkes, hvor affald sorteres, opbevares og behandles og lignende steder.

 

2 Alle skibe med en tonnage på 400 og derover og alle skibe, som er godkendt til befordring af 15 personer eller flere, skal have en plan for behandling af affald, som besætningen skal følge. Denne plan skal indeholde nedskrevne procedurer om opsamling, opbevaring, behandling og bortskaffelse af affald herunder procedurer for brugen af udstyret til affaldsbehandling. Den skal også angive den person, som har ansvar for, at procedurerne i planen gennemføres. En sådan plan skal udføres i henhold til de retningslinier, som er udarbejdet af Organisationen, og være skrevet på besætningens arbejdssprog.

 

3 Alle skibe med en tonnage på 400 og derover og alle skibe, som er godkendt til at befordre 15 personer eller flere og som besejler havne eller terminaler under et andet konventionslands jurisdiktion og alle faste- eller flydende platforme, som er beskæftiget med udforskning eller udnyttelse af havbundens resurser, skal være forsynet med en affaldsjournal. Affaldsjournalen skal, uanset om den er en del af skibets officielle skibsdagbog eller en del af en anden journal, være i den form, som er specificeret i resolution MEPC.65(37).

 

a Hver udledning eller afsluttet affaldsforbrænding skal indføres i affaldsjournalen og underskrevet på det tidspunkt affaldsforbrændingen eller udledningen har fundet sted af den ansvarlige officer. Hver udskrevet side i affaldsjournalen skal underskrives af skibets fører. Optegnelserne i affaldsjournalen skal både være på flaglandets officielle sprog og på engelsk eller fransk. Optegnelserne på flaglandets sprog skal anvendes (have fortrinsret) i tilfælde af tvist eller uoverensstemmelser.

 

b Optegnelsen for hver affaldsforbrænding eller udledning skal angives med dato, tidspunkt, skibets position, beskrivelse af affaldet og den anslåede mængde, som er forbrændt eller udledt.

 

c Affaldsjournalen skal opbevares om bord på skibet og på et sted, hvor den er tilgængelig for inspektion inden for en rimelig tid. Journalen skal opbevares sikkert for en periode på to år efter den sidste optegnelse.

 

d I tilfælde af udledning, udslip eller tab ved uheld, som henvist til i regel 6 i dette kapitel, skal omstændighederne, årsagen, tabet omkring hændelsen indføres i affaldsjournalen.

 

4 Administrationen kan frafalde kravet om affaldsjournal for:

 

(i) Skibe som er beskæftiget på rejser af en varighed på en time eller mindre og som er godkendt til befordring af 15 personer eller flere, eller

 

(ii) faste eller flydende platforme, som er beskæftiget med udforskning eller udnyttelse af resurser påhavbunden.

 

5 Medlemslandets kompetente administration må gennemgå affaldsjournalen på alle skibe, som er omfattet af af bestemmelserne i dette kapitel, når skibet ligger i dets havne eller ved dets terminaler. Administrationen må tage kopi af enhver optegnelse i journalen og må kræve at føreren attestere kopien. Enhver sådan kopi, som er blevet attesteret af skibets fører som en tro kopi af en optegnelse i affaldsjournalen, skal accepteres i enhver juridisk henseende som bevis for de kendsgerninger, som er angivet i optegnelsen. Gennemgangen af affaldsjournalen, kopiering og attestation af kopien foranlediget af den kompetente administration skal udføres så hurtigt som muligt uden at forårsage urimelig forsinkelse.

 

6 For skibe bygget før 1. juli 1997 gælder denne bestemmelse fra 1. juli 1998.

 

7 Alle skibe skal være forsynet med opbevaringsfaciliteter med kapaciteter, som er tilstrækkelige til opbevaring om bord af fast affald såvel som levnedsmiddelaffald, idet der skal tages hensyn til det pågældende skibs sejladsområde og sejltid til havne, som er i stand til at modtage affaldet. Skibene skal som et minimum være udstyret med opbevaringsfaciliteter med kapaciteter, som angivet i tillæg 1.

 

8 For skibe bygget efter 1. januar 1997 skal affaldsforbrændingsovne opfylde bestemmelserne i resolution MEPC.59(33) »Standard specification for shipboard incinerators«.

 

Tillæg 1

Vejledning for affaldscontaineres kapaciteter

 

Bruttotonnage og antal personer

Affaldscontainernes

minimumskapacitet (m3)

< 400 med up til 10 personer

0,1

< 400 med op til 50 personer

0,5

400 - 1600

0,4

1600 - 4000

1.2

4000 - 10000

2,5

10000 og over

5,0

 

Skibe som transporterer mere

end 50 personer

 

1,0 m3 pr. 100 personer
pr. dag

 

Skibene skal være forsynet med tre affaldscontainere i henhold til de tre affaldskategorier, som er anført i »Guidelines for the implementation of Annex V of MARPOL 73/78«. Affald kan i almindelighed forventes at bestå af 50% glas, pap, papir m.v., 25% plastik og 25% levnedsmidler.

Affaldscontainernes kapacitet kan reduceres for skibe, som kun besejler to havne, eller som har kort sejltid, eller som er forsynet med affaldsforbrændingsovne eller kompaktor- og formalingsanlæg.

 

Tillæg 2

 

VEJLEDNING FOR

OPSLAG OM BEHANDLING AF AFFALD OM BORD

 

Affald fra skibe skal sorteres i henhold til nedennævnte tabel og skal opbevares i containere om bord.

Alt affald fra skibe skal så vidt muligt afleveres til modtagefaciliteter i land.

Legal bortskaffelse af affald fra skibe i havet må kun ske i henhold til nedennævnte tabel og i henhold til tilladelse fra skibets kaptajn eller officerer.

 

Illegal bortskaffelse af affald i havet vil blive straffet.

 

Affald

Uden for særlige havområder

Særlige havområder

Alle former for plastik herunder syntetisk reb og fiskenet samt skraldeposer

 

Forbudt

Forbudt

Dunnage forings- og indpakningsmateriale som kan flyde

25 sømil fra nærmeste kyst

Forbudt

Papir, klude, glas metal, flasker lervarer og tilsvarende materialer

12 sømil fra nærmeste kyst

Forbudt

Levnedsmiddelaffald

12 sømil fra nærmeste kyst

12 sømil fra nærmeste kyst

 

 

 

 

 

Søfartsstyrelsen, den 29. marts 1999

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser d".