Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 C Brandsikring, opdagelse og slukning af brand. Brandsikkerhedsforanstaltninger for lastskibe, 1. juli 1999

 

KAPITEL II-1

Konstruktion brandsikring, opdagelse
og slukning af brand

Afsnit C Brandsikkerhedsforanstaltninger i lastskibe

(Regel 54 i dette afsnit finder, alt efter omstændighederne, tillige anvendelse på passagerskibe)

Regel 42 Konstruktion

1 Skrog, overbygning, dæk og dækshuse skal være udført af stål eller andet tilsvarende materiale, jf. dog bestemmelserne i stk. 4.

2 Konstruktionsdele af aluminiumslegering i klasse »A«- eller »B«- inddelinger, bortset fra dele, som efter Administrationens skøn ikke har nogen styrkemæssig belastning, skal være således isoleret, at temperaturen i de bærende konstruktionselementer ikke på noget tidspunkt ved den foreskrevne standardbrandprøvning stiger mere end 200°C over den omgivende temperatur.

3 Søjler, støtter og andre konstruktionselementer af aluminiumslegeringer, der dels tjener til anbringelse af redningsbåde og redningsflåder og dels som udsætnings- og udskibningssteder for redningsbåde og redningsflåder, samt klasse »A«- og klasse »B«-inddelinger skal isoleres særlig omhyggeligt for at sikre:

.1 At den i stk. 2 nævnte begrænsning af temperaturstigningen for sådanne konstruktionselementer, der understøtter områder for redningsbåde og redningsflåder, samt klasse »A«-inddelinger, finder anvendelse efter en times forløb; og

.2 at den i stk. 2 nævnte begrænsning i temperaturstigningen for de elementer, der kræves til støtte af klasse »B«-inddelinger, finder anvendelse efter 30 min. forløb.

4 Casingtop og -sider i maskinrum af kategori A skal være af stål, som er tilstrækkeligt isoleret, og eventuelle åbninger deri skal være passende anbragt og beskyttet for at hindre, at ilden breder sig.

5 I aptering og tjenesteafsnit skal en af følgende beskyttelsesmetoder anvendes:

.1 Metode IC. Konstruktion af alle indvendige inddelingsskotter af ikke-brændbart klasse »B«- eller klasse »C«-materiale, i almindelighed uden installation af et automatisk virkende sprinkler-, brandvisnings- og brandalarmanlæg i aptering og tjenesterum, jf. dog regel 52.1; eller

.2 Metode IIC. Installation af et automatisk virkende sprinkler-, brandvisnings- og brandalarmanlæg, som foreskrevet i regel 52.2, til opdagelse og slukning af brand i alle rum, hvor der er risiko for, at en brand kan opstå, i almindelighed uden særlige krav til arten af de indvendige inddelingsskotter, eller

.3 Metode IIIC. Installation af et fast anbragt brandvisnings- og brandalarmanlæg, som foreskrevet i regel 52.3, i alle rum, hvor der er risiko for, at en brand kan opstå, i almindelighed uden særlige krav til arten af de indvendige inddelingsskotter; arealet af det eller de apteringsrum, der afgrænses af en klasse »A«- eller klasse »B«-inddeling, må dog i intet tilfælde overstige 50 m2 Administrationen kan tillade en forøgelse af dette areal for almindeligt tilgængelige rum.

6 Kravene med hensyn til brug af ikke-brændbare materialer ved konstruktion og isolation af skotter, der afgrænser maskinrum, kontrolrum, tjenesterum etc., samt beskyttelse af trapperum og gange er fælles for alle de i stk. 5 skitserede tre metoder.

 

Regel 43 Skotter i aptering og tjenesterum

1 Alle krævede klasse »B«-skotter, skal strække sig fra dæk til dæk og til klædningen eller anden primær afgrænsning, medmindre der er anbragt gennemgående klasse »B«-lofter eller -garnering på begge sider af skottet, i hvilket tilfælde skottet kan afsluttes ved det gennemgående loft eller den gennemgående garnering.

2 Metode IC. Alle skotter, som ikke efter bestemmelserne i denne eller andre regler i dette afsnit skal være klasse »A«- eller klasse »B«- inddelinger, skal mindst være af klasse »C«-konstruktion.

3 Metode IIC. Der stilles ikke krav til konstruktion af skotter, som i disse bestemmelser ikke er krævet udført som klasse »A«- eller klasse »B«-inddelinger, undtagen i tilfælde, hvor klasse »C«-skotter er krævet i henhold til tabel 44.1.

4 Metode IIIC. Der stilles ikke krav til konstruktion af skotter, som i disse bestemmelser ikke er krævet udført som klasse »A«- eller klasse »B«-inddelinger inden for apteringafsnit på maksimalt 50 m2, og som er omgivet af klasse »A«- eller klasse »B«-inddelinger, undtagen i særlige tilfælde, hvor klasse »C«-skotter er krævet i henhold til tabel 44.1. Administrationen kan tillade en forøgelse af dette areal for almindeligt tilgængelige rum.

 

 

Regel 44 Skotters og dæks brandmodstandsevne

Stk. 2 (5) og 2 (9) i denne regel gælder for skibe køllagt på eller efter den 1. februar 1992.

1 Foruden at opfylde de særlige bestemmelser for skotters og dæks brandmodstandsevne i andre bestemmelser i dette afsnit, skal brandmodstandsevnen for skotter og dæk mindst være som foreskrevet i tabel 44.1 og 44.2.

2 Følgende krav gælder for anvendelse af tabellerne:

.1 Tabel 44.1 og 44.2 finder anvendelse på henholdsvis skotter og dæk, der adskiller rum, som grænser op til hinanden.

.2 For at bestemme den nødvendige brandmodstandsevne for inddelinger mellem rum, er rummene klassificeret efter deres brandrisiko, som angivet i nedennævnte kategorier (1)-(11). Betegnelsen for hver kategori tager snarere sigte på at være typisk end restriktiv. Tallet i parentes foran hver kategori henviser til den pågældende kolonne eller linie i tabellerne.

(1) Kontrolrum

Rum, der indeholder nødenergikilder for kraft og belysning.

Styrehus og bestiklukaf.

Rum, der indeholder skibsradioudstyr.

Rum indeholdende brandslukningsanlæg, brandkontrolrum og brandvisningssteder.

Kontrolrum for fremdrivningsmaskineri, når kontrolrummeteliggende uden for maskinrummet.

Centralrum for brandalarmudstyr.

(2) Gange

Gange og halls i forbindelse med gange.

(3) Apteringsrum

Rum som defineret i regel 3.10, bortset fra gange.

(4) Trapper

Indvendige trapper, elevatorer og rullende trapper (bortset fra trapper, der i deres helhed ligger inden for maskinrummene) samt de rum, der indeholder dem. I denne forbindelse skal en trappeopgang, der kun er lukket på et dæk, betragtes som en del af det rum, hvorfra den ikke er adskildt ved en branddør.

(5) Tjenesterum (lille brandrisiko)

Skabe og storesrum med et areal på under 4 m2, der ikke er indrettet til opbevaring af brændbare væsker, samt tørrerum og vaskerier.

 

(6) Maskinrum af kategori A

Rum som defineret i regel 3.19.

(7) Andre maskinrum

Rum som defineret i regel 3.20, bortset fra maskinrum af kategori A.

(8) Lastrum

Alle rum, der anvendes til last (inkl. lastolietanke) samt trunke og åbninger til sådanne rum.

(9) Tjenesterum (stor brandrisiko)

Kabysser, pantries med kogeindretninger, maler- og lamperum, skabe og storesrum med et areal på 4 m2 eller derover, rum for opbevaring af brændbare væsker, samt værksteder, bortset fra værksteder der udgør en del af maskinrummene.

(10) Åbne dæk

Åbne dæksarealer og lukkede promenader, der ikke frembyder brandrisiko. Dæksarealer i fri luft (dæksarealer uden for overbygninger og dækshuse).

(11) Ro/ro-lastrum

Rum som defineret i regel 3.14, 3.15 og 3.16. Lastrum bestemt til anbringelse af motorkøretøjer med brændstof på tanken til deres egen fremdrivning.

3 Gennemgående loftskonstruktioner eller garneringer af klasse »B« i forbindelse med dæk eller skotter kan accepteres som bidragende, helt eller delvis, til den krævede isolation og sikring af inddelingen.

4 I udvendige skotter, som ifølge regel 42.1 skal være af stål eller andet tilsvarende materiale, må der være vinduer og koøjer, forudsat at det ikke i andre bestemmelser i dette afsnit kræves, at sådanne skotter skal have brandmodstandsevne svarende til klasse »A«. Ligeledes kan døre i disse skotter, som ikke behøver at være klasse »A« beskyttet, være af et materiale, som tilfredsstiller Administrationen.

 

Tabel 44.1 - Brandmodstand for skotter mellem rum, som grænser op til hinanden

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10))

(11))

Kontrolrum

(1)

A-0c)

A-0

A-60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Gange

(2)

 

C

B-0

B-0

B-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

         

A-0c)

             

Apteringsrum

(3)

   

C-a,b)

B-0

B-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

         

A-0c)

             

Trapper

(4)

     

B-0

B-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

         

A-0c)

A-0c)

           

Tjenesterum (lille brandrisiko)

(5)

       

C

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Maskinrum af kategori A

(6)

         

*

A-0

A-0g)

A-60

*

A-60f)

Andre maskinrum

(7)

           

A-0d)

A-0

A-0

*

A-0

Lastrum

(8)

             

*

A-0

*

A-0

Tjenesterum (stor brandrisiko)

(9)

               

A-0d)

*

A-30

Åbent dæk

(10)

                 

-

A-0

Ro/ro-lastrum

(11)

                   

*h)

 

Se noter efter tabel 44.2

 

Tabel 44.2 - Brandmodstand for dæk mellem rum, som grænser op til hinanden

Rum _ Rum_

under over

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kontrolrum

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Gange

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Apteringsrum

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Trapper

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Tjenesterum (lille brandrisiko)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Maskinrum af kategori A

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60i)

A-30

A-60

*

A-60

Andre maskinrum

7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Lastrum

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Tjenesterum (stor brandrisiko)

(9)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0d)

*

A-30

Åbent dæk

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

*

Ro/ro-lastrum

(11)

A-60

A-30

A-30

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

*

*h)

 

 

Noter til tabellerne 44.1 og 44.2:

a) Ingen specielle krav til skotter ved brandbeskyttelsesmetoderne IIC og IIIC.

b) Ved metode IIIC skal der anbringes klasse »B-0« skotter mellem rum eller grupper af rum med et areal på 50 m2 og derover.

c) Se nærmere reglerne 43 og 46.

d) Hvor rum tilhører samme kategori og hvor henvisning d) er angivet, er et skot eller dæk, som angivet i tabellerne, kun påkrævet, hvis rum, der grænser op til hinanden, har forskellige anvendelse, f.eks. i kategori (9) vil to kabysser, der ligger ved siden af hinanden, ikke medføre krav om afskotning, medens en kabys mod et malerrum kræver et »A-0«-skot.

e) Skotter, der adskiller sltyrehus, bestiklukaf og radiorum, fra hverandre, kan være klasse »B-0«.

f) Klasse »A-0« kan benyttes, hvis skibet ikke er bestemt for transport af farligt gods, eller hvis sådant gods er anbragt mindst 3 m i horisontal retning fra dette skot.

g) Hvad angår lastrum, hvori det er hensigten at transportere farligt gods, finder regel 54.2.8 anvendelse.

h) Skotter og dæk, der adskiller ro/ro-lastrum, skal kunne lukkes rimeligt gastæt, og sådanne inddelinger skal have klasse »A«-modstandsevne, for så vidt administrationen anser dette for rimeligt og praktisk muligt.

i) Brandisolation er unødvendig, hvis maskinrum af kategori (7) efter administrationens skøn frembyder ringe eller ingen brandrisiko.

* Hvor der forekommer en stjerne i tabellerne, skal inddelingen være af stål eller andet tilsvarende materiale, men behøver ikke være af klasse »A«-inddeling.

 

Regel 45 Udgangsveje

1 Trapper og lejdere skal være således anbragt, at de fra alle apteringsrum og fra rum, hvor mandskabet normalt er beskæftiget, bortset fra maskinrum, frembyder let adgang til åbent dæk og derfra til redningsbåde og redningsflåder. Specielt skal følgende bestemmelser være opfyldt:

.1 Fra alle etager i apteringen skal der findes mindst to udgangsveje fra hvert begrænset rum eller grupper af rum, anbragt så langt fra hinanden som muligt.

.2.1 Under vejrdækket skal hovedudgangsvejen være en trappe, medens den anden udgangsvej kan være en trunk eller en trappe.

.2.2 Over vejrdækket skal udgangsvejen være trapper eller døre til åbent dæk eller en kombination deraf.

.3 Undtagelsesvis kan Administrationen tillade, at en af disse udgange udelades under fornøden hensyntagen til arten og beliggenheden af de pågældende rum samt til antallet af personer, som normalt opholder sig eller er beskæftiget i dem.

.4 Gange, som ender blindt, må ikke være længere end 7 m. En gang, som ender blindt, er en gang eller del af en gang, hvorfra der kun er en udgangsvej.

.5 Udgangsvejens bredde og forløb skal opfylde Administrationens krav.

.6 Hvis der fra en radiostation ikke er direkte adgang til åbent dæk, skal der være to udgangsmuligheder fra denne. En af disse kan være et koøje eller et vindue af tilstrækkelig størrelse eller andet godkendt arrangement.

2 I alle ro/ro-lastrum, hvor mandskabet normalt er beskæftiget, skal antallet og beliggenheden af udgangsvejene til åbent dæk tilfredsstille Administrationen, men der skal altid være mindst to, som skal placeres så langt fra hinanden som muligt.

3 Der skal være to udgangsveje fra hvert maskinrum af kategori A, jf. dog bestemmelserne i stk. 4. Specielt skal en af følgende bestemmelser være opfyldt:

.1 To sæt stållejdere, anbragt så langt fra hinanden som muligt, som fører op til døre i den øverste del af rummet, hvorfra der er adgang til åbent dæk. I almindelighed skal en af disse lejdere yde ubrudt brandbeskyttelse fra den nederste del af rummet til et sikkert sted uden for rummet. Administrationen kan dog undlade at kræve denne beskyttelse, hvis der, som følge af maskinrummets specielle indretning eller dimensioner, er tilvejebragt en sikker evakueringsvej fra den nederste del af rummet.

Den nævnte beskyttelse skal være af stål og skal, hvor nødvendigt, være isoleret på en for Administrationen tilfredsstillende måde, samt være forsynet med en selvlukkende ståldør i den nederste ende, eller

.2 en stållejder, der fører op til en dør i den øverste del af rummet, hvorfra der er adgang til åbent dæk, samt en ståldør i den nederste del af rummet på et sted, der er godt adskilt fra den nævnte lejder. Ståldøren skal kunne åbnes og lukkes fra begge sider, og give adgang til en sikker evakueringsvej fra den nederste del af rummet til åbent dæk.

.3 Fra rum for overvågning og betjening af maskineriet samt fra værkstedsrum skal der være mindst to udgangsveje, hvoraf den ene skal være uafhængig af maskinrummet og give adgang til åbent dæk.

.4 Lejdere i maskinrum skal være af stål og skal være skærmet på undersiden.

.5 Lejdere og ristværker skal være således placeret, at man hurtigt kan komme op.

4 I et skib med en bruttotonnage under 1000 kan Administrationen tillade, at der kun tilvejebringes en af de i stk. 3 foreskrevne to evakueringsveje, under fornøden hensyntagen til dimensionen og indretningen af den øverste del af rummet.

5 Der skal tilvejebringes evakueringsveje, som Administrationen finder tilfredsstillende, fra andre maskinrum end maskinrum af kategori A, under hensyntagen til rummets art og beliggenhed og til, om der normalt er beskæftiget personer i rummet.

6 Elevatorer anses ikke for at udgøre en af de udgangsveje, der er foreskrevet i denne regel.

 

Regel 46 Beskyttelse af trappegange og elevatorskakte i aptering,
tjenesterum og kontrolrum

1 Trapper, som kun gennembryder et dæk, skal ved den ene ende beskyttes med mindst klasse »B-0«-inddelinger med selvlukkende døre.

Elevatorer, som kun gennembryder et dæk, skal omgives af klasse »A-0«-inddelinger med selvlukkende døre ved begge åbninger. Trapper og elevatorskakte, som gennembryder mere end et dæk, skal omgives af mindst klasse »A-0«-inddelinger og beskyttes med selvlukkende døre ved alle åbninger.

2 I skibe med aptering for 12 personer eller derunder, hvor trapper gennembryder mere end et dæk,og hvor der fra hver gruppe af rum er 2 udgange direkte til åbent dæk fra hver etage, kan Administrationen reducere kravet om klasse »A-0«-inddeling i stk. 1 til »B-0«.

3 Alle trapper skal være udført af stål, medmindre Administrationen tillader anvendelsen af andet tilsvarende materiale.

 

Regel 47 Døre i brandskotter

1 Døre skal have samme brandmodstandsevne som det skot, hvori de er monteret. Døre og dørkarme i klasse »A«-inddelinger skal være udført af stål. Døre i klasse »B«- inddelinger skal være af ikke- brændbart materiale. Døre anbragt i skotter, der afgrænser maskinrum af kategori A, skal være selvlukkende og rimeligt gastætte. I skibe, der er bygget efter metode IC, kan Administrationen tillade, at der anvendes brændbare materialer i døre til rum, som udgør en del af et kammer, f.eks. brusebadsrum.

2 Døre, som skal være selvlukkende, må ikke forsynes med dørholdere, medmindre dørene kan udløses fra styrehus eller brandkontrolrum.

3 Ventilationsåbninger kan kun tillades i og under døre i korridor- skotter til kamre og almindelige tilgængelige rum. Åbningerne skal anbringes i den nederste del af døren, og det totale nettoareal for sådanne åbninger må ikke overstige 0,05 m2 Hvis åbningen er udskåret i selve døren, skal den forsynes med ristværk af ikke- brændbart materiale.

4 Isoleringen af vandtætte døre, kræves ikke.

 

Regel 48 Ventilationssystemer

Ventilationssystemerne i lastskibe skal opfylde bestemmelserne i regel 16, bortset fra stk. 8.

 

Regel 49 Begrænset brug af brændbare materialer

1 Alle udsatte overflader i gange og trapperum samt overflader, herunder opspantningsmaterialer, i aflukkede eller utilgængelige rum i aptering, tjenesterum og kontrolrum skal have lav flammespredningsevne. Udsatte overflader i loftsbeklædninger i aptering, tjenesterum og kontrolrum skal have lav flammespredningsevne. Dette bestemmes i henhold til kravene i »Fire Test Procedure Code«.

 

2 Maling, lak og andre overfladematerialer, som bruges på udsatte indvendige overflader, må ikke kunne frembringe store mængder røg og giftige gasser. Dette bestemmes i henhold til kravene i »Fire Test Procedure Code«.

3 Nederste lag af en eventuel dæksbelægning i aptering, tjenesterum og kontrolrum skal være af godkendt materiale, som ikke er let antændeligt eller giver anledning til giftige eller eksplosive risici ved forhøjet temperatur. Dette bestemmes i henhold til kravene i »Fire Test Procedure Code«.

 

Regel 50 Konstruktionsdetaljer

Stk. 3.2 og 3.3 i denne regel gælder for skibe køllagt på eller efter den 1. februar 1992.

1 Metode IC

I aptering, tjenesterum og kontrolrum skal alle garneringer, lofter, tætsluttende ikke-brændbare adskillelser (draught stops) og opspantninger udføres af ikke-brændbart materiale.

2 Metode IIC og IIIC

I gange og trapperum, som fører til apteringsrum, tjenesterum og kontrolrum, skal garneringer, tætsluttende ikke-brændbare adskillelser (draught stops), lofter og opspantninger udføres af ikke- brændbart materiale.

3 Metode IC, IIC og IIIC

3.1 Isolationsmaterialer i alle rum med undtagelse af lastrum eller proviantkølerum skal være ikke-brændbare. Dampspærer og lim, der anvendes i forbindelse med isolering, samt isolationsmateriale til vandrør for koldt vand kræves ikke udført af ikke-brændbart materiale, men anvendelsen skal begrænses mest muligt, og udsatte overflader skal have lav flammespredningsevne.

3.2 Hvor ubrændbare skotter, lofter og garneringer er anvendt i apterings- og tjenesterum, kan disse beklædes med brændbart finer eller andet materiale med en brændværdi, der ikke overstiger 45 MJ/m2 i den anvendte tykkelse.

3.3 Det totale rumfang af brændbar beklædning, opspantning, udsmykning og finer i noget opholdsrum og tjenesterum begrænset af ubrændbare skotter, lofter og garneringer, må ikke overstige et rumfang svarende til en tykkelse på 2,5 mm på det samlede areal af vægge og lofter.

3.4. Lukkede rum bag loftsbeklædninger, paneler og garneringer skal være inddelt med tætsluttende, ikke brændbare adskillelser (draught stops), hvis indbyrdes afstand ikke må overstige 14 m. I lodret retning skal sådanne lukkede rum, indbefattet rum bag garnering i trapperum, trunke etc., være lukket ved hvert dæk.

 

Regel 51 Installationer for luftformigt brændsel til brug i skibe

Hvor der anvendes luftformigt brændsel i skibe, skal foranstaltningerne for lagring, fordeling og brug af brændslet være af en sådan art, at skibets og de ombordværende personers sikkerhed, under hensyntagen til de brand- og eksplosionsfarer, som brugen af det pågældende brændsel kan medføre, ikke forringes.

 

Regel 52 Fast anbragte brandvisnings- og brandalarmanlæg.
Automatisk virkende sprinkler-, brandvisnings- og brandalarmanlæg.

1 I skibe, hvor metode IC anvendes, skal et fast anbragt brandvisnings- og brandalarmanlæg, der er af godkendt type, og som opfylder bestemmelserne i regel 13, være således installeret og indrettet, at det sikrer røgmelding i alle gange, trapper og udgangsveje i aptering. Der skal desuden installeres manuelt betjente brandtryk i de nævnte rum.

2 I skibe, hvor metode IIC anvendes, skal et automatisk virkende sprinkler-, brandvisnings- og brandalarmanlæg af godkendt type, som opfylder de relevante bestemmelser i regel 12, være således installeret og indrettet, at det beskytter aptering, kabysser og andre tjenesterum, med undtagelse af rum, der ikke frembyder nogen større brandrisiko, som f.eks. tomme rum, sanitære rum etc. Endvidere skal et fast anbragt brandvisnings- og brandalarmanlæg, der er af godkendt type, og som opfylder bestemmelserne i regel 13, være således indrettet og installeret, at det sikrer røgmelding i alle gange, trapper og udgangsveje i aptering. Der skal desuden installeres manuelt betjente brandtryk i de nævnte rum.

3 I skibe, hvor metode IIIC anvendes, skal et fast anbragt brandvisnings- og brandalarmanlæg, der er af godkendt type og som opfylder bestemmelserne i regel 13, være således installeret og indrettet, at det viser brand opstået i alle apterings- og tjenesterum med undtagelse af rum, der ikke frembyder nogen større brandfare, som f.eks. tomme rum, sanitærrum etc.

 

 

Regel 53 Brandbeskyttelsesforanstaltninger i lastrum

1 Almindelige bestemmelser

Stk. 2.1 og 3 i denne regel gælder for skibe køllagt på eller efter 1. februar 1992.

1.1 Bortset fra lastrum omfattet af stk. 2 og 3, skal lastrum i skibe med en bruttotonnage på 2000 og derover være beskyttet ved et fast anbragt anlæg til ildslukkende luftarter, som opfylder bestemmelserne i regel 5, eller ved et brandslukningsanlæg, der yder tilsvarende beskyttelse.

1.2 Uanset bestemmelserne i stk. 1.1 skal ethvert skib, der anvendes til transport af farligt gods på dæk, eller i alle lastrum være forsynet med et fast anbragt anlæg til ildslukkende luftarter, der opfylder bestemmelserne i regel 5, eller med et brandslukningsanlæg, som efter Administrationens skøn yder tilsvarende beskyttelse for den medførte last.

1.3 Administrationen kan fritage fra kravene i stk. 1.1 og 1.2, for så vidt angår lastrum i skibe, der er konstrueret og udelukkende bestemt til transport af malm, kul, korn, ulagret tømmer og ikke- brændbar last eller last, som efter Administrationens skøn frembyder ringe brandrisiko. Sådanne fritagelser kan kun gives, hvis skibet er udstyret med lugedæksler af stål samt effektive midler til lukning af alle ventilatorer og andre åbninger, der fører til lastrummene. Når sådanne undtagelser er blevet tilladt skal Administrationen udstede et undtagelsescertifikat i henhold til kapitel I, regel 12, stk. (a)(vi) uanset det pågældende skibs bygningstidspunkt samt sikre sig, at der er en liste vedlagt undtagelsescertifikatet over de laster skibet har tilladelse til at transportere.

2 Ro/ro-lastrum

2.1 Opdagelse af brand.

Der skal forefindes et fast anbragt brandvisnings- og brandalarmanlæg, der opfylder kravene i regel 13. Det fast anbragte brandvisningsanlæg skal være i stand til hurtigt at vise begyndende brand.

Typen af detektorer og deres fordeling og placering skal være til Administrationens tilfredshed, når hensyn tages til ventilationens påvirkning samt andre relevante faktorer. Efter installation skal anlægget afprøves under normale ventilationsforhold, og det skal give en samlet reaktionstid til Administrationens tilfredshed.

2.2. Brandslukningsforanstaltninger

2.2.1 Ro/ro-lastrum, som kan lukkes tæt, skal være udstyret med et fast anbragt anlæg til ildslukkende luftarter, der skal opfylde bestemmelserne i regel 5, med følgende undtagelser:

.1 Hvis der er installeret et CO2-anlæg, skal den mængde CO2, der er til rådighed, dog som minimum være tilstrækkeligt til at give et mindsterumfang af fri CO2, svarende til 45% af bruttorumfanget af det største af disse lastrum, og anlægget skal være således indrettet, at der sikres en tilgang af mindst 2/3 af den CO2, der er nødvendig for det pågældende rum, i løbet af 10 minutter;

.2 et halon-anlæg må kun bruges i rum, der udelukkende er bestemt til køretøjer, som ikke medfører nogen last;

.3 der kan installeres ethvert andet fast anbragt anlæg til ildslukkende luftarter eller fast, højekspanderende skumslukningsanlæg, hvis Administrationen skønner, at der derved opnås en tilsvarende beskyttelse;

.4 som et alternativ kan der installeres et anlæg, der opfylder kravene i regel 37.1.3. Lænsearrangementet skal dog være således indrettet, at der ikke opstår frie overflader. Er dette ikke muligt, skal Administrationen ved sin godkendelse af stabilitetsoplysningerne tage hensyn til den uheldige indvirkning på stabiliteten af den øgede vægt og fri vandoverflade, i det omfang man anser det for nødvendigt. Disse oplysninger skal optages i de stabilitetsoplysninger, som ifølge regel 22 i kapitel II-1 skal afgives til skibsføreren.

2.2.2 Ro/ro-lastrum, der ikke kan lukkes tæt, skal være udstyret med et anlæg, som opfylder kravene i regel 37.1.3. Lænsearrangementet skal dog være således indrettet, at der ikke opstår frie overflader. Er dette ikke muligt, skal Administrationen ved sin godkendelse af stabilitetsoplysningerne tage hensyn til den uheldige indvirkning på stabiliteten af den øgede vægt og fri vandoverflade, i det omfang man anser det for nødvendigt. Disse oplysninger skal optages i de stabilitetsoplysninger, som ifølge regel 22 i kapitel II-1 skal afgives til skibsføreren.

2.2.3 Der skal til brug i ethvert ro/ro-lastrum forefindes et sådant antal transportable ildslukkere, som Administrationen måtte anse for tilstrækkeligt. Der skal være anbragt mindst en transportabel ildslukker ved hver adgang til et sådant rum.

2.2.4 Ethvert ro/ro-lastrum, der er bestemt til anbringelse af motorkøretøjer med brændstof på tanken til deres egen fremdrivning, skal være forsynet med:

.1 Mindst tre tågedyser med forlængerrør;

.2 et transportabelt skumaggregat, der opfylder bestemmelserne i regel 6.4, forudsat at mindst to sådanne aggregater er til rådighed i skibet til brug i de pågældende ro/ro-lastrum.

2.3 Ventilationssystem.

2.3.1 Lukkede ro/ro-lastrum skal være udstyret med et effektivt anlæg for mekanisk ventilation med tilstrækkelig kapacitet til at forny luften mindst 6 gange i timen, baseret på et tomt lastrum. Ventilatorerne skal normalt være i drift uafbrudt, når der er vogne om bord. Er dette ikke muligt, skal de være i drift daglig i et begrænset tidsrum, efter som vejret tillader det, og i hvert fald i et rimeligt tidsrum forud for losningen, efter hvilket tidsrum det skal påvises, at de pågældende ro/ro-lastrum er gasfrie. Til dette formål skal der forefindes et eller flere transpor-table apparater til sporing af brændbare luftarter. Anlægget skal være helt adskilt fra andre ventilationsanlæg. Ventilationskanaler til ro/ro-lastrum, der kan lukkes tæt, skal være adskilt for hvert lastrum. Administrationen kan kræve et større antal luftfornyelser, når vogne lastes eller losses. Anlægget skal kunne betjenes fra et sted uden for disse rum.

2.3.2 Ventilationen skal være således indrettet, at der ikke sker lagdannelse i luften eller opstår luftlommer.

2.3.3 Der skal på kommandobroen forefindes midler til konstatering af eventuelt tab af den foreskrevne ventilationskapacitet.

2.3.4 Der skal træffes foranstaltninger til, at der kan ske hurtig standsning og effektiv lukning af ventilationsanlægget under hensyntagen til vejr- og søforholdene.

2.3.5 Ventilationskanaler og spjæld skal være udført af stål, og de skal være anbragt på en måde, som Administrationen finder tilfredsstillende.

2.4 Forholdsregler mod antændelse af brændbare dampe.

Lukkede ro/ro-lastrum, hvori der er anbragt motorkøretøjer med brændstof på tanken til deres egen fremdrivning, skal opfylde følgende yderligere bestemmelser:

.1 Elektrisk udstyr og ledninger skal være af en type, der er egnet til brug i eksplosive blandinger af benzin og luft, jf. dog stk. 2.4.2.

.2 Over en højde af 450 mm fra dækket og fra enhver platform til biler, hvor monteret med undtagelse af platforme med åbninger af en størrelse, som tillader benzindampe at strømme nedad, er elektrisk udstyr af en type, der er således kapslet og beskyttet, at der ikke undslipper gnister, tilladt som et alternativ, forudsat at ventilationsanlægget er konstrueret og fungerer således, at

lastrummet uafbrudt ventileres med mindst 10 luftskifter i timen. Undtaget er platforme med åbninger af tilstrækkelig størrelse, der tillader gennemtrængning nedefter af benzindampe.

.3 Anvendelse af udstyr, som kan forårsage antændelse af brandfarlige dampe, er ikke tilladt.

.4 Elektrisk udstyr og ledninger i en aftrækskanal skal være af en type, der er godkendt til brug i eksplosive blandinger af benzin og luft, og afgangsåbningen fra enhver aftrækskanal skal være anbragt på et sikkert sted under hensyntagen til eventuelle andre muligheder for antændelse.

.5 Spygatter må ikke føres til maskinrum eller andre rum, hvor der kan være fare for antændelse.

2.5 Permanente åbninger i sider, ender og overliggende dæk til åbne og lukkede ro/ro-lastrum skal være arrangeret således, at en brand i lastrummet ikke forårsager skade på udskibningsdæk og redningsmidler, apteringsrum, servicerum og kontrolrum i overbygninger og dækshuse.

3 Lastrum (bortset fra ro/ro-lastrum) bestemt for transport af motorkøretøjer med brændstof i tanken til deres egen fremdrivning

Lastrum (bortset fra ro/ro-lastrum) bestemt for transport af motorkøretøjer med brændstof i tanken til deres egen fremdrivning skal opfylde kravene i stk. 2. I stedet for kravene i stk. 2.1 kan et røgalarmeringsanlæg for vedvarende prøveudtagning af atmosfæren, der opfylder kravene i regel 13.1, tillades, og stk. 2.2.4 behøver ikke at være opfyldt.

 

Regel 54 Særlige krav for skibe, der transporterer farligt gods

Stk. 2.3 i denne regel gælder for skibe køllagt på eller efter 1. februar 1992.

1 Almindelige bestemmelser

1.1 Foruden at opfylde kravene i regel 53 for lastskibe og kravene i reglerne 37 , 38 og 39 for passagerskibe, alt efter omstændighederne, skal de i stk. 1.2 nævnte skibstyper og lastrum, der er bestemt for transport af farligt gods, opfylde de relevante krav i denne regel, undtagen ved transport af farligt gods i begrænsede mængder, medmindre disse krav allerede er imødekommet ved opfyldelse af kravene andetsteds i dette kapitel. Skibstyperne og metoderne for transport af farligt gods er omtalt i stk. 1.2 og tabel 54.1, hvor numrene i stk. 1.2 er anført i øverste linie. Lastskibe på under 500 BRT køllagt på eller efter 1. februar 1992 skal opfylde denne regel, men Administrationen kan reducere kravene, og sådanne reducerede krav skal noteres i godkendelsescertifikatet, der er omtalt i stk. 3.

1.2 Tabel 54.1 og 54.2 finder anvendelse på følgende skibstyper og lastrum:

.1 Skibe og lastrum, som ikke er specielt indrettet til transport af fragtcontainere, men bestemt for transport af farligt gods i pakkeform, herunder gods i fragtcontainere og transportable tanke.

.2 Containerskibe bygget til formålet samt lastrum bestemt for transport af gods i fragtcontainere og transportable tanke.

.3 Ro/ro-skibe og ro/ro-lastrum bestemt for transport af farligt gods.

.4 Skibe og lastrum bestemt for transport af fast, farligt gods i bulk.

.5 Skibe og lastrum bestemt for transport af farligt gods, bortset fra væsker og luftarter i bulk, i skibslægtere.

2 Særlige krav

Medmindre andet er nærmere angivet, skal følgende krav gælde ved anvendelse af tabel 54.1, og 54.3 på stuvning af farligt gods, såvel »på dæk« som »under dæk«, hvor numrene på de følgende afsnit er anført i første kolonne i tabellerne.

2.1 Vandforsyning

2.1.1 Der skal drages omsorg for, at en vandforsyning fra hovedbrandledningen er til rådighed under det foreskrevne tryk, enten ved permanent tryk eller ved passende anbragte, fjernstyrede startanordninger for brandpumperne.

2.1.2 Det ydede kvantum vand skal kunne forsyne fire strålespidser af en størrelse og under tryk som nærmere angivet i regel 4 og kunne rettes imod enhver del af lastrummet, når det er tomt. Denne vandmængde kan tilføres ved tilsvarende midler, som Administrationen måtte finde tilfredsstillende.

2.1.3 Der skal forefindes midler til en effektiv afkøling af de pågældende lastrum under dækket ved rigelige mængder af vand, enten ved en fast installation af dyser eller ved at oversvømme lastrummet med vand. Efter Administrationens skøn kan der anvendes slanger hertil i mindre lastrum og på mindre områder i større lastrum. Under alle omstændigheder skal lænsearrangementet være således indrettet, at der ikke opstår frie overflader. Et dette ikke muligt, skal Administrationen ved sin godkendelse af stabilitetsoplysningerne tage hensyn til den uheldige indvirkning på stabiliteten af den øgede vægt og den frie vandoverflade, i det omfang den anser det for nødvendigt.

2.1.4 Foranstaltninger til at fylde underdækslastrum med egnede, nærmere angivne medier kan træde i stedet for kravene i stk. 2.1.3.

2.2 Antændelseskilder

Der må ikke installeres elektrisk udstyr og ledninger i indskottede lastrum, lukkede vogndæksrum eller åbne vogndæksrum, medmindre det efter Administrationens skøn er nødvendigt af hensyn til driften. Hvis der er installeret elektrisk udstyr i sådanne rum, skal dette være af en certificeret sikker type til brug i de farlige omgivelser, som det måtte blive udsat for, medmindre det er muligt at isolere det elektriske anlæg (ved fjernelse af demonterbare led i anlægget, bortset fra sikringer). Kabelgennemføringer i dæk og skotter skal lukkes tæt mod passage af luftarter eller damp. Gennemgående forløb af kabler samt kabler i lastrum skal beskyttes mod beskadigelse ved slag. Anvendelse af andet udstyr, der kan forårsage antændelse af brandfarlige dampe, er ikke tilladt.

2.3 Brandvisningsanlæg

Ro/ro-lastrum skal udstyres med et fast anbragt brandvisnings- og brandalarmanlæg, der opfylder kravene i regel 13. Alle andre typer lastrum skal være udstyret med enten et fast anbragt brandvisnings- og brandalarmanlæg, der opfylder kravene i regel 13, eller et røgalarmeringsanlæg med vedvarende prøveudtagning af atmosfæren, der opfylder kravene i regel 13.1. Hvis et sådant røgalarmeringsanlæg med vedvarende prøveudtagning af atmosfæren er installeret, skal der tages særligt hensyn til regel 13.1.11 med henblik på at sikre mod udsivning af giftige dampe til områder, hvor personer kan opholde sig.

2.4 Ventilation

2.4.1 Der skal forefindes et effektivt anlæg for mekanisk ventilation i indskottede lastrum. Anlægget skal være således indrettet, at det kan udskifte luften mindst 6 gange i timen i lastrummet, baseret på et tomt lastrum, og at det kan fjerne dampe fra den øverste eller nederste del af lastrummet, alt efter omstændighederne.

2.4.2 Ventilatorerne skal være således konstrueret, at der ikke kan ske antændelse af brændbare blandinger af gas og luft. Der skal være anbragt passende trådnetskærme over tilgangs- og afgangsåbninger for ventilation.

2.4.3 Lukkede lastrum, som er beregnet til transport af farligt gods i bulk, skal være forsynet med naturlig ventilation, hvor der ikke er krav om mekanisk ventilation.

2.5 Lænsemidler

Hvor det er hensigten at føre brændbare eller giftige væsker i indskottede lastrum, skal lænsesystemet være således konstrueret, at der ikke kan ske uagtsom lænsning af sådanne væsker gennem rørsystemet eller pumperne i maskinrummet. Hvor der føres store mængder af sådanne væsker, skal det overvejes at tilvejebringe yderligere midler til tømning af disse lastrum. Disse midler skal være til Administrationens tilfredshed.

2.6 Personlig beskyttelse

2.6.1 Der skal forefindes fire sæt beskyttelsestøj, der er fuldt modstandsdygtigt mod kemiske påvirkninger, foruden det brandudstyr, som er foreskrevet i regel 17. Beskyttelsestøjet skal dække al hud, således at ingen del af kroppen er ubeskyttet.

2.6.2 Der skal forefindes mindst to indåndingsapparater foruden dem, der er foreskrevet i regel 17.

2.7 Transportable ildslukkere

Ud over de transportable ildslukkere, der måtte være foreskrevet i andre bestemmelser i dette kapitel, skal der i lastrummene forefindes godkendte transportable ildslukkere med en samlet kapacitet på mindst 12 kg pulver eller med tilsvarende slukkeevne.

2.8 Isolation af skotter og dæk der afgrænser maskinrum

Skotter, der adskiller lastrum og maskinrum af kategori A skal være isoleret svarende til »A-60«, medmindre det farlige gods er stuvet mindst 3 m i horisontal retning fra skotterne. Andre afgrænsninger mellem disse rum skal være isoleret svarende til »A- 60« inddeling.

2.9 Finfordråbningsanlæg (Vogndækssprinkleranlæg)

Ethvert åbent ro/ro-lastrum med et dæk over rummet og ethvert rum, som anses for at være et lukket ro/ro-lastrum, der ikke kan lukkes tæt, skal være udstyret med et godkendt, fast anbragt finfordråbningsanlæg for manuel betjening, der skal beskytte alle dele af hvert dæk og vognplatform i det pågældende rum. Administrationen kan dog tillade brugen af et andet fast anbragt brandslukningsanlæg, som ved en fuldskalaprøve har vist sig at være lige så effektivt. Under alle omstændigheder skal lænsearran

gementet være således indrettet, at der ikke opstår frie overflader. Er dette ikke muligt, skal Administrationen ved sin godkendelse af stabilitetsoplysningerne tage hensyn til den uheldige indvirkning på stabiliteten af den øgede vægt og frie vandoverflade, i det omfang man anser det for nødvendigt.

2.10 I skibe med ro/ro-lastrum skal der være en adskillelse mellem et lukket ro/ro-lastrum og et åbent ro/ro-lastrum. Adskillelsen skal være således, at den minimerer passage af farlige dampe og væsker imellem sådanne rum. En sådan adskillelse er imidlertid ikke nødvendig, hvis hele ro/ro-lastrummet opfylder bestemmelserne i denne regel for lukkede ro/ro-lastrum.

2.11 I skibe med ro/ro-lastrum skal der være en adskillelse mellem et lukket ro/ro-lastrum og et tilstødende vejrdæk. Adskillelsen skal være således, at den minimerer passage af farlige dampe imellem sådanne rum. En sådan adskillelse er imidlertid ikke nødvendig, hvis det lukkede ro/ro-dæk opfylder kravene for transport af farligt gods på vejrdæk.

 

3 Godkendelsesdokument

Administrationen skal forsyne skibet med et dokument, der bekræfter, at skibets konstruktion og udrustning opfylder kravene i denne regel.

 

Tabel 54.1 - Kravenes anvendelse i forskellige former for transport af farligt gods i skibe og lastrum

Hvor betegnelsen »X« forekommer i tabel 54.1, betyder det, at dette krav finder anvendelse på alle klasser af farligt gods, som angivet i den pågældende linie i tabel 54.3, undtagen dog jf. dog noterne.

Regel 54.1.2

 

 

Regel 54.2

Weather decks

.1 to .5

inclusive

.1

.2

.3

.4

.5

   

ikke

specielt

indrettet

Container

lastrum

Lukkede

ro/ro-

lastrum

Åbne

ro/ro

lastrum

Fast farlig

gods i

bulk

Skibs-
lægtere

               
               

.1.1

x

x

x

x

x

xa

x

.1.2

x

x

x

x

x

xa

-

.1.3

-

x

x

x

x

xa

x

.1.4

-

x

x

x

x

xa

x

.2

-

x

x

x

x

xa

x4

.3

-

x

x

x

-

xa

x4

.4.1

-

x

x1

x1

-

xa

x4

.4.2

-

x

x1

x1

-

xa

x4

.5

-

x

x

x

-

xa

-

.6.1

x

x

x

x

x

xa

-

.6.2

x

x

x

x

x

xa

-

.7

x

x

-

-

x

xa

-

.8

x

x

x2

x

x

xa

-

.9

-

-

-

x3

x

xa

-

 

Noter:

1 Gælder ikke for lukkede fragtcontainere, for så vidt angår klasse 4 og 5.1. Hvadf angår klasse 2, 3, 6.1 og 8, kan ventilationshastigheden, når transporten foregår i lukkede fragtcontainere, reduceres til mindst to udskiftninger af luften i timen. I forbindelse med dette krav anses en transportabel tank for en lukket fragtcontainer.

2 Gælder kun for dæk.

3 Gælder kun for lukkede ro/ro-lastrum, der ikke kan lukkes tæt.

4 I det særlige tilfælde, hvor lægterne kan indeholde brændbare dampe, eller hvis de er i stand til at udtømme brændbare dampe til et sikkert rum uden for lægternes fragtrum ved hjælp af ventilationskanaler, der er tilsluttet lægteren, kan disse krav lempes eller frafaldes til Administrationens tilfredshed.

5 Special lastrum skal behandles som lukkede ro-ro lastrum når der transporteres farligt gods

a Til anvendelse af kravene i regel 54 af forskellige klasser af farligt gods, se tabel 54.2.

 

 

Tabel 54.2 - Kravenes anvendelse i forskellige klasser af farligt gods for skibe og lastrum der transporterer fast, farligt gods i bulk

Hvor betegnelsen »X« forekommer i tabel 54.1, betyder det, at dette krav finder anvendelse på alle klasser af farligt gods, som angivet i den pågældende linie i tabel 54.3, jf. dog noterne.

 

Klasse

Regel4.2

4.36

5.1

6.1

8

9

54.2.1.1

x

x

-

x

-

-

x

54.2.1.2

x

x

-

x

-

-

x

54.2.2.

x

x7

x

x8

-

-

x8

54.2.4.1

-

x7

x

-

-

-

-

54.2.4.2

x9

x7

x

x7,9

-

-

x7,9

54.2.4.3

x

x

x

x

x

x

x

54.2.6

x

x

x

x

x

x

x

54.2.8

x

x

x

x7

-

-

x10

 

 

Noter:

6 Stofferne i denne klasse, som kan transporteres i bulk, indebærer sådanne farer, at Administrationen i særlig grad skal være opmærksom på de pågældende skibes konstruktion og udrustning, udover at de tilfredsstiller de krav, der er opregnet i denne tabel.

7 Vedrører kun »Seedcake« indeholdende opløsningsmidler »Ammonium nitrate« og »Ammonium nitrate fertilizers«.

8 Vedrører »Ammonium nitrate« og »Ammonium nitrate fertilizers«. En beskyttelse i henhold til IEC standard 79, elektriske apparater i eksplosiv gasatmosfære, er tilstrækkelig.

9 Kun egnet trådnet er krævet.

10 Kravene i Bulk-koden, resolution A.434(XI) med ændringer, er tilstrækkelige.

 

 

Tabel 54.3 - Kravenes anvendelse på forskellige klasser af farligt gods, bortset fra fast, farligt gods i bulk.

Klasse

Regel

1.1- 1.6

1.4S

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

væske

 

6.1

væske

ð23°C

6.1

væske

>23°C

ð61°C

6.1

solids

8

væske

8

væske

ð23°C

8

væske

>23°C

ð61°C

8

solids

9

 

 

 

 

 

 

                                           
                                           
                                           

54.2.1.1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

54.2.1.2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

54.2.1.3

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.2.1.4

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.2.2

x

-

x

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

-

-

-

54.2.3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

-

54.2.4.1

-

-

x

-

x

x

-

x11

x11

x

x11

-

-

x

x

x11

-

x

x

-

x11

54.2.4.2

-

-

x

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

x

x

-

-

54.2.5

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

x

x

x

-

-

x

-

-

-

54.2.6

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x14

54.2.7

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

-

-

x

x

-

-

54.2.8

x12

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x13

-

-

x

x

-

-

x

x

-

-

54.2.9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Noter:

11 Når »mekanisk-ventileret-rum« er krævet jf. IMDG-koden med ændringer.

12 Stuves i en afstand af 3 m vandret fra maskinrumsskotter i alle tilfælde.

13 Henvisning til IMDG-koden.

14 I henhold til det gods som transporteres.

 

 

 

Officielle noter
Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".