Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om mekanisk udsugning fra rum til håndtering af maling m.v. og fra arbejdssteder i skibe

 

I medfør af § 2, stk. 5, § 5, § 11, stk. 2 og § 28 i lov om skibes sikkerhed m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 594 af 26. juni 1996 og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 694 af 17. august 1995 fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Denne forskrift gælder for alle nye skibe med undtagelse af lystfartøjer med en bruttotonnage under 20.

 

Definitioner

§ 2. I denne forskrift forstås ved:

1) "Rum til håndtering af maling": Rum hvori maling, organiske opløsningsmidler og brændbare væsker håndteres eller åbnet emballage opbevares og som er af en sådan størrelse, at en person kan opholde sig i rummet.

 

2) "Separat mekanisk udsugning": Mekanisk udsugningssystem, der ikke har forbindelser til andre ventilationssystemer.

 

3) "Mekanisk lokal-udsugning": Udsugning der fjerner luftbårne partikler, dampe og gasser, så tæt ved forureningskilden som muligt.

 

4) "Faste arbejdssteder": Borde eller lignende steder, hvor maling blandes og tilhørende arbejdsredskaber rengøres, svejseborde, rensekar til afvaskning af maskindele, filtre og lignende, stegepladser i kabys, større opvaskemaskiner mv.

 

  1. "Nyt skib": Skib hvis køl er lagt eller som befinder sig på et tilsvarende konstruktionsstadium den 1. januar 1998 og derefter.

 

Mekanisk udsugning

§ 3. Rum til håndtering af maling skal være forsynet med separat mekanisk udsugning.

Stk. 2. Ved installationen skal de foreskrevne bestemmelser i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-1, regel 45, stk. 10 og kapitel II-2, regel 16 endvidere opfyldes.

Stk. 3. Udsugningen skal kunne standses ved udløserstedet for det brandslukningsanlæg, som er foreskrevet i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-2, regel 18, stk. 7.

§ 4. Alle faste arbejdssteder skal forsynes med fastinstalleret mekanisk lokal-udsugning, hvis der er risiko for sikkerheds og/eller sundhedsskadelige påvirkninger fra luftbårne partikler, dampe og gasser herunder brændbare gasser.

 

    Stk.2 Ved andre arbejdssteder, hvor de samme påvirkninger som nævnt under stk. 1 kan forekomme, skal der anvendes transportabelt udsugningsudstyr og/eller personlige værnemidler.

§ 5. Den udsugede luft fra de steder, som er nævnt i § 3 og § 4, skal føres til frit dæk, og må ikke kunne recirkuleres i andre ventilationssystemer i skibet.

    Stk.2. Udsugningssystemerne skal være forsynet med driftsindikering.

 

Ækvivalens

§ 6. Denne forskrifts bestemmelser skal ikke forhindre, at man om bord benytter andet udstyr, materiale, udrustninger, apparater m.v. eller gennemfører andre foranstaltninger, som repræsenterer mindst den samme grad af sikkerhed som efter denne forskrift.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder af prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art.

 

Straf

 

§ 7. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

 

Ikrafttræden

§ 8. Forskriften træder i kraft den 1. januar 1998.

 

Søfartsstyrelsen, den 3. juli 1997

Christian Breinholt

/O. Adamsen

 

Officielle noter