Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om voldgift i tvistigheder angående han del med husdyr

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov om voldgift i tvistigheder angående handel med husdyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 621 af 15. september 1986, ophæves.

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 1999.

    Stk. 2. Er anmodning om udmelding af voldgiftsmænd indgivet til dommeren inden lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frank Jensen