Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dykkermateriel1)

 

I medfør af § 14, stk. 2, § 15, § 16, stk. 2, § 19, § 24, stk. 4, og § 25, stk. 6, i lov nr. 307 af 17. maj 1995 om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. og efter bemyndigelse fra erhvervsministeren fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for dykkermateriel, herunder hjælpemateriel, der anvendes ved dykning indtil 50 meters dybde med atmosfærisk luft eller blandingsgas som åndemiddel.

Stk. 2. Undtaget fra bestemmelserne i bekendtgørelsen er materiel, der anvendes i forbindelse med offshoredykning samt materiel, der tilhører forsvaret, for så vidt det anvendes i tjenesten.

Stk. 3. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse medfører ingen begrænsninger i anvendelsen af de regler i arbejdsmiljølovgivningen, og ved dykning fra skib i lovgivningen vedrørende sikkerhed til søs, der efter deres indhold finder anvendelse i relation til dykkermateriel.

Definitioner

§ 2. Følgende definitioner finder anvendelse i denne bekendtgørelse:

1) Afbalanceringsvest: En anordning, der giver brugeren mulighed for at kontrollere opdriften, men som ikke sikrer, at en bevidstløs dykker kan ånde frit i overfladen.

2) A-ramme: Stativ, der sammen med spil anvendes til at transportere åben klokke eller kurv til og fra dykkerdybden.

3) Atmosfærisk luft: Åndemiddel sammensat i henhold til DS/EN 132 Annex 1, hvor volumenprocenten af O2 = 20-21% og N2 = 79-80%.

4) Behandlingskammer: Et behørigt udstyret trykkammer beregnet for planlagt overfladedekompression og for behandling af dykkersyge.

5) Beholderanlæg: En eller flere beholdere, hvor åndemiddel er lagret. Udskiftelige højtryksbeholdere, der frembæres af dykkeren, er ikke omfattet.

6) Blandingsgasdykning: Dykning, hvor blandingsgas og udstyr til blandingsgas anvendes.

7) Blandingsgas: Åndemiddel sammensat på anden måde end atmosfærisk luft.

8) Dekompressionskammer: Et behørigt udstyret trykkammer placeret på dykkerstedet beregnet til planlagt overfladedekompression.

9) Dykkerarbejde: En arbejdsopgave, der udføres under vand, til hvis udførelse der kræves anvendelse af åndedrætsudstyr, og som normalt udføres mod vederlag. Udførelse af særlige dykkeropgaver såsom redningsopgaver eller ligende, herunder opgaver, som løses af kommunale redningsberedskaber, betragtes som dykkerarbejde, uanset om arbejdet udføres uden vederlag. Dykkerarbejde omfatter ikke opgaver, der udføres i forbindelse med rekreativ dykning. Dykkerarbejde omfatter al klargøring på dykkerstedet fra før første dykker går i vandet og indtil sidste dykker har forladt vandet, kammer eller andet miljø og ikke længere er omgivet af tryk større end atmosfærens tryk.

10) Dykkermateriel: Alt materiel og udstyr, herunder hjælpeudstyr, der anvendes i forbindelse med dykning.

11) Dykkerudrustning: En sammensætning af dykkermateriel, der gør det muligt at opretholde åndedrættet ved ophold i vand 0,4 meter eller mere under overfladen.

12) Egenkontrol: Kontrol af dykkermateriel udført af ejeren selv eller af andre på dennes ansvar, samt procedurer herfor.

13) Egenkontrolsystem: Kontrolsystem udarbejdet for løbende kontrol med dykkermateriel foretaget af ejeren selv eller af andre på dennes ansvar, samt procedurer herfor.

14) Førstehjælps- og genoplivningsudstyr: Forbindingskasse samt iltapparat med masker, sug mv. beregnet for dykning.

15) Højtrykskompressor: Åndemiddelkompressor med arbejdstryk på 30 bar eller derover.

16 Kompressoranlæg: Et kompressoranlæg er enten

a) en åndemiddelkompressor til påfyldning af beholdere med åndemiddel, eller

b) en åndemiddelkompressor med beholder til forsyning af en overfladeforsynet dykkerudrustning, kammer mv. med åndemiddel.

17) Kurv: Transportplatform uden luftlomme.

18) Lavtrykskompressor: Åndemiddelkompressor med arbejdstryk under 30 bar.

19) Offshoredykkeropgaver: Dykkerarbejde ved faste eller flytbare anlæg, der anvendes i forbindelse med efterforskning og indvinding af kulbrinter i undergrunden og ved rørledninger mellem sådanne anlæg samt dykkerarbejde, hvor det af hensyn til dykkeropgavens art, omfang og de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold er nødvendigt at stille tilsvarende skærpede krav.

20) Redningsdragt velegnet til dykning: En anordning, der giver brugeren mulighed for at kontrollere opdriften og som sikrer, at en bevidstløs dykker kan ånde frit i overfladen.

21) Rekreativ dykning: Dykning for sportens og fornøjelsens skyld, samt undervisning i forbindelse dermed.

22) SCUBA: Forkortelse for Self Contained Underwater Breathing Apparatus.

23) Værnemiddeldirektivet: Forkortelse for Rådets Direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler med senere ændringer, jf. Rådets direktiver nr. 93/95 af 29. oktober 1993 og 93/68 af 22. juli 1993, samt Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv nr. 96/58 af 3. september 1996.

24) Åben klokke: Klokke med luftlomme uden mulighed for at etablere større tryk i luftlommen end i det omgivende medie.

Godkendelse og ækvivalens

§ 3. Hvor det i denne bekendtgørelse foreskrives, at et bestemt tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, skal anbringes eller forefindes ved dykning, eller at der skal træffes en bestemt foranstaltning, kan Søfartsstyrelsen tillade, at der anbringes eller forefindes et andet tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, eller at der træffes en anden foranstaltning ved dykning, hvis det ved afprøvning heraf eller på anden måde findes godtgjort, at et sådant tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, eller foranstaltning, er mindst lige så effektiv som det, der kræves efter denne bekendtgørelse.

§ 4. Søfartsstyrelsens direkte udgifter til løn, rejse- og opholdsudgifter, samt omkostninger ved afholdelse af prøver og undersøgelser som led i en godkendelse, afholdes af rekvirenten.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder af prøveinstitutter i andre EU-medlemslande samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen og som giver passende, tilfredsstillende og uafhængige garantier af teknisk og fagmæssig art.

§ 5. Til en SCUBA-udrustning, der anvendes med atmosfærisk luft som åndemiddel, og som anvendes, markedsføres, udlånes eller udlejes til rekreativ dykning, skal følgende udstyr være CE-mærket efter regler fastsat af Arbejdstilsynet eller af en EU- eller EØS-medlemsstat i henhold til værnemiddeldirektivet:

1) åndemiddelkilde med tilhørende sikkerhedsfunktion,

2) bæresele med fastgørelsesarrangement,

3) reduktions- og doseringsventiler,

4) hjelm, helmaske eller halvmaske, dersom bidemundstykke anvendes,

5) slangeforbindelser med nødvendigt armatur,

6) redningsdragt velegnet til dykning,

7) afbalanceringsvest, og

8) instruktion om anvendelse og vedligeholdelse med dansk tekst.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, skal trykflasker anvendt som åndemiddelkilde dog kun opfylde de for trykflasker i almindelighed gældende regler.

Stk. 3. En SCUBA-udrustning, der anvendes, markedsføres, udlånes eller udlejes til dykkerarbejde skal opfylde bestemmelsen i stk. 1, og der skal endvidere indgå et telefonanlæg, der er typegodkendt af Søfartsstyrelsen.

Stk. 4. Ved markedsføring, udlån eller udlejning af dykkermateriel til udenlandske dykkere, kan den i stk. 1, nr. 8, nævnte instruks i stedet affattes på et for de pågældende forståeligt sprog.

§ 6. Til en overfladeforsynet udrustning, der anvendes med atmosfærisk luft som åndemiddel, og som anvendes, markedsføres, udlånes eller udlejes til rekreativ dykning, skal følgende udstyr være CE-mærket efter regler fastsat af Arbejdstilsynet eller af en EU- eller EØS-medlemsstat i henhold til værnemiddeldirektivet:

1) bæresele med fastgørelsesarrangement,

2) reduktions- og doseringsventiler,

3) hjelm, helmaske eller halvmaske, dersom bidemundstykke anvendes,

4) slangeforbindelser med nødvendigt armatur,

5) nødåndemiddelkilde med tilhørende trykmåler,

6) slange for tilførsel fra åndemiddelkilde, som ikke frembæres af dykkeren,

7) redningsdragt velegnet til dykning, og

8) instruktion om anvendelse og vedligeholdelse med dansk tekst.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 5 skal trykflasker anvendt som nødåndemiddelkilde dog kun opfylde de for trykflasker i almindelighed gældende regler.

Stk. 3. En overfladeforsynet udrustning, der anvendes, markedsføres, udlånes eller udlejes til dykkerarbejde skal opfylde bestemmelsen i stk. 1, og der skal endvidere indgå et telefonanlæg, der er typegodkendt af Søfartsstyrelsen.

Stk. 4. Ved markedsføring, udlån eller udlejning til udenlandske dykkere af dykkermateriel, kan den i stk. 1, nr. 8, nævnte instruks i stedet affattes på et for de pågældende forståeligt sprog.

§ 7. Til en dykkerudrustning der anvendes med blandingsgas som åndemiddel, og som anvendes, markedsføres, udlånes eller udlejes til dykkerarbejde eller rekreativ dykning skal følgende udstyr være CE-mærket efter regler fastsat af Arbejdstilsynet eller af en EU- eller EØS-medlemsstat i henhold til værnemiddeldirektivet:

1) åndemiddelkilde med tilhørende sikkerhedsfunktion eller nødåndemiddelkilde med tilhørende trykmåler,

2) bæresele med fastgørelsesarrangement,

3) reduktions- og doseringsventiler,

4) hjelm, helmaske eller halvmaske, dersom bidemundstykke anvendes,

5) slangeforbindelser med nødvendigt armatur,

6) redningsdragt velegnet til dykning,

7) afbalanceringsvest, og

8) instruktion om anvendelse og vedligeholdelse med dansk tekst.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1 skal trykflasker anvendt som åndemiddelkilde eller nødåndemiddelkilde dog kun opfylde de for trykflasker i almindelighed gældende regler.

Stk. 3. En dykkerudrustning af den i stk. 1 nævnte type, som anvendes, markedsføres, udlånes eller udlejes til dykkerarbejde skal opfylde bestemmelsen i stk. 1, og der skal endvidere indgå et telefonanlæg, der er typegodkendt af Søfartsstyrelsen.

Stk. 4. Ved markedsføring, udlån eller udlejning af dykkermateriel til udenlandske dykkere, kan den i stk. 1, nr. 8, nævnte instruks i stedet affattes på et for de pågældende forståeligt sprog.

§ 8. Kompressoranlæg, der anvendes ved dykkerarbejde og rekreativ dykning, skal opfylde de for kompressorer i almindelighed gældende regler samt være typegodkendt af Søfartsstyrelsen.

§ 9. Trykbeholderanlæg, der anvendes ved dykkerarbejde og rekreativ dykning, skal opfylde de for trykbeholdere i almindelighed gældende regler.

§ 10. Dekompressions- og behandlingskamre, der anvendes ved dykkerarbejde og rekreativ dykning, skal være godkendt af Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen fastsætter personkapaciteten for disse.

§ 11. Andre kamre, der anvendes ved dykkerarbejde og rekreativ dykning, såsom trykkamre for personophold eller persontransport og lignende særlige formål, skal være godkendt af Søfartsstyrelsen.

§ 12. Førstehjælps- og genoplivningsudstyr der anvendes i forbindelse med dykning, og som markedsføres, anvendes eller udlejes, skal opfylde de for sådant udstyr i almindelighed gældende regler, samt være godkendt af Søfartsstyrelsen til brug under tryk.

Personligt udstyr, der anvendes ved eller udlejes til dykkerarbejde

§ 13. En SCUBA-udrustning, der anvendes til dykkerarbejde, skal bestå af følgende udstyr:

1) åndemiddelkilde med tilhørende sikkerhedsfunktion,

2) bæresele med fastgørelsesarrangement,

3) reduktions- og doseringsventiler,

4) hjelm, helmaske eller halvmaske, dersom bidemundstykke anvendes,

5) slangeforbindelser med nødvendigt armatur,

6) instruktion om anvendelse og vedligeholdelse med dansk tekst,

7) afvejningslodder med særskilt fastgørelsesarrangement,

8) redningsdragt velegnet til dykning,

9) telefonanlæg,

10) livline,

11) dragt,

12) svømmefinner, støvler eller sko samt handsker,

13) dykkerkniv,

14) ur og midler til måling af dykkedybde og

15) bidetang, dersom telefonlivline har stålarmering.

Stk. 2. Såfremt en SCUBA-udrustning anvendes af udenlandske dykkere til dykkerarbejde, kan den i stk. 1, nr. 6, nævnte instruktion i stedet affattes på et for de pågældende forståeligt sprog.

§ 14. En overfladeforsynet udrustning, der anvendes til dykkerarbejde, skal bestå af følgende udstyr:

1) bæresele med fastgørelsesarrangement,

2) reduktions- og doseringsventiler,

3) hjelm, helmaske eller halvmaske, dersom bidemundstykke anvendes,

4) slangeforbindelser med nødvendigt armatur,

5) nødåndemiddelkilde med tilhørende trykmåler,

6) slange for tilførsel fra åndemiddelkilde, som ikke frembæres af dykkeren,

7) instruktion om anvendelse og vedligeholdelse med dansk tekst,

8) afvejningslodder med særskilt fastgørelsesarrangement,

9) telefonanlæg,

10) livline,

11) dragt,

12) svømmefinner, støvler eller sko samt handsker,

13) dykkerkniv,

14) ur og midler til måling af dykkedybde og

15) bidetang, dersom slange/telefonlivline har stålarmering.

Stk. 2. Såfremt en overfladeforsynet udrustning anvendes af udenlandske dykkere til dykkerarbejde, kan den i stk. 1, nr. 7, nævnte instruktion i stedet affattes på et for de pågældende forståeligt sprog.

§ 15. Sammensætning af en dykkerudrustning, hvor der som åndemiddel anvendes andet end atmosfærisk luft, fastsættes udfra dens anvendelse af Søfartsstyrelsen.

Dykkersystemer og -hjælpemateriel

§ 16. En dykkerlejder skal være hensigtsmæssigt udformet, af tilstrækkelig længde og styrke og skal under brug være solidt fastgjort.

Stk. 2. Åbne klokker og kurve skal opfylde de gældende bestemmelser, der er fastsat af Søfartsstyrelsen for lignende arrangementer om bord på skibe. Spilarrangementet skal være udstyret med en anordning, som automatisk fastholder arrangementet i position, hvis energitilførslen svigter, og skal i øvrigt være sikkert og let at betjene.

Stk. 3. Regulering af arrangementets affiringshastighed må ikke ske ved en bremseanordning, men skal ske ved styring af drivaggregatet.

Stk. 4. Prøvning og eftersyn af sådanne arrangementer skal ske således, at bestemmelserne i bekendtgørelse om dykkerarbejdets sikre udførelse er opfyldt.

Stk. 5. Hvor kraner anvendes til transport af dykkere til og fra dykkerdybden gælder stk. 2-4. Herudover må opstigningshastigheden ikke kunne overskride den opstigningshastighed, der er anført i dykkertabellerne.

§ 17. Elektriske anlæg, maskiner og installationer, der benyttes i forbindelse med dykkerarbejde eller er installeret i dykkermateriel, skal opfylde de i almindelighed gældende regler for sådant udstyr.

§ 18. Ethvert mekanisk værktøj, der anvendes i forbindelse med dykkerarbejde, skal udover det i bekendtgørelse om dykkerarbejdets sikre udførelse anførte, opfylde de for sådant materiel i almindelighed gældende regler.

Åndemidler

§ 19. Åndemidler må ikke indeholde skadelige stoffer af en sådan art og i sådanne mængder, at dykkerens helbred kan skades, ligesom åndemidler ikke må indeholde generende lugt- eller smagsstoffer eller vanddamp i mængder, der kan give anledning til skadelig kondensation eller isdannelse i materiellet.

§ 20. For åndemiddel til dykkerarbejde og rekreativ dykning på dybder indtil 50 meter eller ved overtryk på indtil 5 bar, må indeholdet af de enkelte stofferne nævnt i stk. 2 ikke overstige de angivne værdier målt ved atmosfæretryk. Kompressoranlæg godkendt i henhold til § 8, skal kontrolleres mindst hver 12. måned eller oftere, hvis forholdene kræver dette. Åndemiddelluft produceret på kompressoranlæg, der ikke er omfattet af § 8, skal overholde grænseværdierne og udstyres med en attest for luftens renhed. Målingerne skal være tilgængelige for køberne/brugerne af åndemidlet.

Stk. 2. Af attesten skal det fremgå, hvilke luftarter åndemidlet indeholder angivet i volumenprocent. Atmosfærisk luft regnes som en luftart. Det skal endvidere fremgå, at indholdet af nedennævnte stoffer i åndemiddelet ikke må overstige nedennævnte værdier:

Carbondioxid (CO2)

500 Ppm

Carbonmonooxid (CO)

10 Ppm

Nitrøse gasser (NO+NO2)

0,5 Ppm

Olie- og støvpartikler

0,3 mg/m3

Vand (H2O) (højtrykskompressorer)

100 mg/m3

Vand (H2O) (lavtrykskompressorer)

500 mg/m3

 

§ 21. I ethvert åndemiddel, der anvendes i forbindelse med dykning eller dekompression, skal oxygenpartialtrykket på den dybde eller under det tryk, hvor dykkeren befinder sig, mindst udgøre 0,2 bar. Med blandingsgas bestående af helium og oxygen kan partialtrykket, kortvarigt i forbindelse med tryksætning, sænkes til 0,16 bar. Ved dykning og dekompression i vand må oxygenpartialtrykket afhængig af dykkertidens længde under normale forhold højst antage nedennævnte tryk:

Dykkertid (minutter)

30

40

50

60

80

120

240

Oxygenpartialtryk (bar)

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

 

Stk. 2. Ved dekompression og behandling i kammer skal der anvendes tabeller, der er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Stk. 3. Enhver sammensætning af blandingsgas skal være godkendt og udstyret med en attest. Denne attest med eventuelle bilag opbevares i forbindelse med materiellet således, at den til enhver tid på forlangende kan forevises Søfartsstyrelsen og således, at den er til rådighed for dykkerne.

§ 22. Anvendes blandingsgas til dykning, dekompression eller behandling mv., skal denne være af tilsvarende renhed som foreskrevet under § 20, stk. 2. Søfartsstyrelsen fastsætter ud fra internationale standarder renhedskravene til de luftarter (gasarter) i blandingsgas, der er nævnt under § 21, stk. 3. Blandingsgas skal forefindes og kunne tilføres i tilstrækkelige mængder og tryk, ligesom åndemodstand i åndemateriel for sådanne luftblandinger ikke må overstige godkendte værdier.

Egenkontrol

§ 23. Ejere af dykkermateriel, der udlejes eller anvendes til dykkerarbejde, skal etablere et system for egenkontrol til drift og vedligehold af dykkermateriellet. Systemet skal være godkendt af Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Systemet skal som minimum omfatte:

1) Oversigt over alt materiel.

2) Procedurer for vedligehold med vedligeholdelsesprogram og instruktioner.

3) Oversigt over, hvem der er bemyndiget af ejeren til at foretage vedligeholdelse og eftersyn.

Syn af dykkermateriel

§ 24. Søfartsstyrelsen skal syne de af §§ 13-15 omfattede dykkerudrustninger inden disse tages i anvendelse i forbindelse med dykkerarbejde eller udlejes hertil.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen skal syne nedennævnte kategorier af dykkermateriel inden dette tages i anvendelse:

1) Kompressorer- og trykbeholderanlæg, jf. §§ 8 og 9.

2) Dekompressionskamre, jf. § 10.

3) Behandlingskamre, jf. § 10.

4) Trykkamre for personophold eller -transport, jf. § 11.

5) Åben klokke, kurv, A-ramme, og andet materiel til transport af dykkere i og ud af vandet, jf. § 16.

Stk. 3. Ved synet kontrolleres:

1) at materiel omfattet af §§ 5-12 er CE-mærket eller godkendt,

2) at materiellet er sikkerhedsmæssig forsvarligt vedligeholdt,

3) at materiellet er i en funktionsduelig stand, og

4) om det åndemiddel, der produceres af kompressoranlæg, opfylder de i § 20, stk. 2 anførte krav til renhed.

§ 25. Konstateres ved første syn, at det materiel, der er nævnt under § 24, opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse, udfærdiger Søfartsstyrelsen en attest herom. Attesten er gyldig i 3 år regnet fra synsmåneden, jf. dog stk. 3. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder forlænge gyldigheden med indtil 3 måneder.

Stk. 2. Inden attestens gyldighed udløber, skal det materiel, der er omfattet af denne, underkastes fornyet syn af Søfartsstyrelsen. Attesten påtegnes om opretholdelse af gyldigheden for en ny 3-årig periode, jf. dog stk. 3, hvis det er konstateret, at materiellet opfylder bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 3. Hvis det ved et syn konstateres, at dykkermateriellet ikke lever op til forskrifterne i denne bekendtgørelse eller i øvrigt ikke er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, kan Søfartsstyrelsen ved påtegning af attesten nedlægge forbud mod benyttelse af materiellet. Findes der mangler af mindre væsentlig betydning, kan attesten påtegnes herom med angivelse af en dato, inden hvilken manglerne skal være afhjulpet. Søfartsstyrelsen kan i nødvendigt omfang forsyne dykkermateriel med identifikationsmærker.

Stk. 4. Det materiel, der er omfattet af attesten, skal endvidere på ejerens foranledning synes af en autoriseret person én gang årligt i synsmåneden, i de mellemliggende år, hvor materiellet ikke synes af Søfartsstyrelsen. Synet skal være så omfattende, at det kan konstateres:

1) om materiel omfattet af §§ 5-12 er CE-mærket eller godkendt,

2) om materiellet er sikkerhedsmæssigt forsvarligt vedligeholdt,

3) om materiellet er i en funktionsduelig stand, og

4) om det åndemiddel, der er produceret af kompressoranlæg, opfylder de krav til renhed, der er nævnt under § 20, stk. 2.

Attesten påtegnes om, at det årlige syn er blevet afholdt. Resultatet af synet skal ved synsmånedens udløb indberettes skriftligt til Søfartsstyrelsen. Det egenkontrolsystem, der er krævet i § 23, ækvivalerer dette syn.

Stk. 5. Attesten med eventuelle bilag skal opbevares i forbindelse med materiellet således, at den til enhver tid på forlangende kan forevises Søfartsstyrelsen og således, at den er til rådighed for dykkerne.

Stk. 6. Uanset de terminer, der er anført under stk. 1 og 2, kan Søfartsstyrelsen fastsætte samme synsmåned for materiel, der har samme ejer.

§ 26. Det påhviler ejeren af dykkermateriel, uanset om dette anvendes, at anmelde til Søfartsstyrelsen, hvor de 3-årlige syn ønskes foretaget, samt yde fornøden bistand ved synet. Det påhviler endvidere ejeren ved salg af materiel der er synet at anmelde salget til Søfartsstyrelsen med angivelse af købers navn og adresse.

§ 27. Søfartsstyrelsen kan i overensstemmelse med bestemmelserne i værnemiddeldirektivet kræve EU-overensstemmelseserklæringen forevist for det i §§ 5-7 nævnte materiel.

§ 28. Uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse, kan personer bosat i et andet land, ved rekreativ dykning her i landet selv anvende deres eget medbragte dykkermateriel, såfremt dette er i overensstemmelse med gældende national lovgivning i det pågældende land. Såfremt Søfartsstyrelsen bliver opmærksom på, at anvendelse af sådant materiel er forbundet med åbenbar fare, kan Søfartsstyrelsen dog forbyde dette.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan for dykkerarbejde, der foretages af dykkere bosat i andre EU- eller EØS-lande fravige kravene i §§ 5-12 om godkendelse af udstyr, som den pågældende lovligt kan anvende til dykkerarbejde i det pågældende EU- eller EØS-landet.

Straffebestemmelser

§ 29. Overtrædelse af bekendtgørelsens §§ 5 -14, §§ 16-24, § 25, stk. 2, § 25, stk. 4-5, eller § 26 straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år. Den der anvender den i § 15 anførte dykkerudrustning i en sammensætning, som ikke er fastsat af Søfartsstyrelsen, eller som strider mod den af Søfartsstyrelsen fastsatte sammensætning kan ligeledes straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Er overtrædelse begået af et aktieselskab, et anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1999.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 29 af 15. januar 1988 om dykkermateriel. Bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 29 af 15. januar 1988 finder dog fortsat anvendelse på offshoredykning, som defineret i § 2 af denne bekendtgørelse. Attester udstedt i medfør af nævnte bekendtgørelse bevarer gyldigheden indtil den udløbsdato, som er anført på aftalen, ligesom udstyr mv., der er godkendt til erhvervsdykning i medfør af nævnte bekendtgørelse, bevarer sin godkendelse indtil udløbsdatoen.

    Stk.3. Etableringen af det i § 23 nævnte egenkontrolsystem, skal have fundet sted senest den 1. december 2000.

Stk. 4. Dykkermateriel, der i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 29 af 15. januar 1988 om dykkermateriel krævedes typegodkendt, kan markedsføres, udlånes og udlejes indtil den 1. december 2000 og må fortsat anvendes til rekreativ dykning.

Søfartsstyrelsen, den 5. november 1999

Hans Christensen

/Palle Kristensen

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.