Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning i adgang til ydelser efter sygesikringsloven for visse persongrupper (hvilende sygesikringsret)


§ 1

I bekendtgørelse nr. 119 af 17. marts 1976 om begrænsning i adgang til ydelser efter sygesikringsloven for visse persongrupper (hvilende sygesikringsret) foretages følgende ændring:

§ 1 affattes således:

»Følgende persongrupper har ikke adgang til lovens ydelser, såfremt der under indkaldelse eller ophold i de nedennævnte institutioner er draget omsorg for de pågældendes sygesikring, og opholdet skønnes at ville vare 3 måneder eller mere:

Indkaldte til militærtjeneste eller tjeneste, der træder i stedet herfor.

Personer, optaget i anstalter og arresthuse under fængselsvæsenet. For varetægtsfanger afventes endelig dom.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1990.

Sundhedsministeriet, den 21. februar 1990

Ester Larsen

/ Vagn Nielsen

Officielle noter

Ingen