Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om anvendelse af lov om sikkerhed til søs på udenlandske skibe

 

I medfør af § 1, stk. 2, i lov nr. 900 af 16. december 1998 om sikkerhed til søs og efter bemyndigelse fra erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Lov om sikkerhed til søs og de i medfør af denne udstedte forskrifter finder anvendelse på udenlandske skibe i dansk havn eller på dansk søterritorium, i det omfang det er foreneligt med international ret. Loven og de i medfør af denne udstedte forskrifter finder endvidere anvendelse på udenlandske skibe i de eksklusive økonomiske zoner, i det omfang det er foreneligt med international ret.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan fravige bestemmelsen i stk. 1 for udenlandske skibe, der opfylder internationale forskrifter vedrørende skibes bygning, udstyr og drift m.v.

§ 2. Forskriften træder i kraft den 15. september 1999.

Søfartsstyrelsen, den 26. august 1999

Jørgen Hammer Hansen

/Frank Bjerg Mortensen