Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om røgdetektorer og forbrugerartikler indeholdende radioaktive stoffer


I medfør af § 1 og 2 i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive stoffer og efter bemyndigelse i henhold til § 2, 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 574 af 20. november 1975 om sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. afradioaktive stoffer samt under hensyn tilde Europæiske Fællesskabers rådsdirektiv 80/836/Euratom af 15. juli 1980 som ændret ved direktiv 84/467/Euratom af 3. september 1984 om fastsættelse af de grundlæggende normer for beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, der er forbundet med ioniserende stråling, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Røgdetektor:

En anordning der ved hjælp af ionisation frembragt af en radioaktiv kilde kan påvise røg.

 • 2) Røgdetektor af kategori 1:

Røgdetektor, indeholdende radioaktivt stof, til brug i automatiske brandalarmeringsanlæg, (ABA-anlæg), med eller uden alarmoverføring til vagtcentral, eller til brug i automatiske branddør-lukningsanlæg, (ABDL-anlæg).

 • 3) Røgdetektor af kategori 2:

Røgdetektor, indeholdende radioaktivt stof, som bruges i private hjem og lignende, og som ikke er tilsluttet et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg).

 • 4) Forbrugerartikel:

En genstand, anordning eller apparat, hvor der er indbygget eller tilsat radioaktivt stof, og som markedsføres med henblik på salg til private forbrugere.

Kapitel 2

Tilladelse til import, fremstilling, brug og rensning m.v. af

røgdetektorer og forbrugerartikler

Røgdetektorer

§ 2. Tilladelse fra Sundhedsstyrelsen skal indhentes på forhånd i følgende tilfælde:

 • 1) Import og fremstilling af røgdetektorer.
 • 2) Opbevaring og lagerføring af røgdetektorer, når den samlede aktivitet af de opbevarede eller lagerførte røgdetektorer overstiger 40 MBq americium-241.
 • 3) Enhver form for rengøring af og service på røgdetektorer, der indebærer rensning af eller direkte kontakt med den radioaktive kilde.

For røgdetektorer af kategori 1 indeholdende mere end 40 kBq americium-241 eller andre radionuklider kræves desuden tilladelse til:

 • 4) Opbevaring og lagerføring uanset aktivitetsmængden.
 • 5) Viderelevering.

Stk. 2. Tilladelse til import, fremstilling, brug og rensning m.v. vil kun kunne gives til røgdetektorer, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen, jf. § 6 og 7.

Stk. 3. Tilladelsen, der kan inddrages, såfremt de af Sundhedsstyrelsen fastsatte betingelser ikke overholdes, gives for en 5 årig periode.

§ 3. Ansøgning om tilladelse til import, fremstilling, brug og rensning m.v. af røgdetektorer indsendes til Sundhedsstyrelsen (Statens Institut for Strålehygiejne). Ansøgningen, der skal være underskrevet af den ansvarlige leder, skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Oplysning om den ansvarlige leder og dennes uddannelse.
 • 2) Oplysning om det ønskede omfang af tilladelsen, herunder hvilke typer røgdetektorer tilladelsen skal omfatte.
 • 3) Oplysning om virksomheden, herunder lokaleforhold ved opbevaring og evt. rensning af røgdetektorer.

§ 4. Firmaer, institutioner og private, som får monteret, køber (hos dansk firma) eller videresælger røgdetektorer, kan uden særskilt ansøgning herom opbevare og anvende disse, såfremt røgdetektorerne er godkendt af Sundhedsstyrelsen, jf. § 7, og under forudsætning af, at anvendelsen iøvrigt sker som angivet i den ved røgdetektorerne vedlagte danske vejledning om brug og vedligeholdelse. Tilladelse skal dog indhentes fra Sundhedsstyrelsen i alle de tilfælde, der er omfattet af § 2, stk. 1.

Stk. 2. Det påhviler enhver leverandør at sørge for, at den af Sundhedsstyrelsen godkendte danske brugervejledning altid leveres sammen med røgdetektorerne.

Forbrugerartikler

§ 5. Tilladelse fra Sundhedsstyrelsen skal indhentes på forhånd i følgende tilfælde:

 • 1) Import og fremstilling af forbrugerartikler.
 • 2) Opbevaring og lagerføring af forbrugerartikler, når den samlede aktivitet af de opbevarede eller lagerførte forbrugerartikler overstiger 40 MBq eller en af Sundhedsstyrelsen fastsat højere grænse for den pågældende type forbrugerartikel.
 • 3) Enhver form for rengøring af og service på forbrugerartikler, der indebærer rensning af eller direkte kontakt med den radioaktive kilde.

Stk. 2. Tilladelse kræves dog ikke til import og anvendelse af navigationsinstrumenter og ure forsynet med radioaktiv lysfarve.

Stk. 3. Bekendtgørelsens øvrige almindelige bestemmelser vedrørende røgdetektorer af kategori 2 finder tilsvarende anvendelse på andre forbrugerartikler. Sundhedsstyrelsen kan dog i den enkelte tilladelse til import eller fremstilling fastsætte afvigelser herfra.

Stk. 4. Ansøgning om tilladelse til import eller fremstilling af forbrugerartikler skal, foruden de i henhold til stk. 3 krævede tekniske oplysninger, være vedlagt en nærmere begrundelse for anvendelsen af radioaktivt stof i den pågældende forbrugerartikel samt for valget af radionuklid og aktivitet m.v. Ansøgning om tilladelse til import eller fremstilling af legetøj indeholdende radioaktive stoffer vil dog ikke kunne imødekommes.

Kapitel 3

Typegodkendelse af røgdetektorer

§ 6. Røgdetektorer skal typegodkendes af Sundhedsstyrelsen før tilladelse kan gives til import eller fremstilling med henblik på brug.

Stk. 2. Typegodkendelsen omfatter røgdetektorens konstruktion og afmærkning samt den tilhørende danske brugervejledning. Typegodkendelsen vil være tidsbegrænset.

Stk. 3. Såfremt der ændres på konstruktionen af en røgdetektor, således at det berører det tekniske grundlag for typegodkendelsen, skal røgdetektoren igen typegodkendes af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 4. Typegodkendelsen kan iøvrigt tilbagekaldes af Sundhedsstyrelsen, hvis særlige forhold taler derfor.

§ 7. En røgdetektor betragtes som værende godkendt af Sundhedsstyrelsen i hele dens levetid, når den er udført identisk med en af Sundhedsstyrelsen typegodkendt røgdetektor.

§ 8. Ansøgning om typegodkendelse indsendes til Sundhedsstyrelsen. Ansøgningen skal være vedlagt følgende:

 • 1) Et eksemplar af røgdetektoren samt evt. tilhørende konstruktionstegninger.
 • 2) Oplysninger om producent af den radioaktive kilde samt kildecertifikat.
 • 3) Oplysninger om producent af røgdetektoren samt dokumentation for eventuelle afprøvninger af røgdetektoren.
 • 4) Forslag til afmærkning.
 • 5) Udkast til dansk vejledning om røgdetektorens installation, brug og vedligeholdelse, jf. bilag 1.

Kapitel 4

Ansvarsforhold

§ 9. Enhver virksomhed, eller afdeling i en virksomhed, der importerer, fremstiller, lagerfører, renser eller på anden måde håndterer røgdetektorer, således at særskilt tilladelse kræves, jf. § 2, skal udpege en leder, som over for myndighederne er ansvarlig for de strålehygiejniske forhold ved import, fremstilling, lagerføring, rensning m.v. af røgdetektorerne.

Stk. 2. Som ansvarlig leder kan kun godkendes personer, som er bosiddende i Danmark, og som, afhængig af tilladelsens omfang, har den fornødne uddannelse og erfaring i brug m.v. af røgdetektorer, samt kendskab til:

 • 1) Radioaktivitet og stråling.
 • 2) Måling af radioaktivitet og stråling.
 • 3) Biologisk virkning af ioniserende stråling.
 • 4) Hovedprincipper for strålebeskyttelse.
 • 5) Praktisk strålebeskyttelse.
 • 6) Lovgivning m.v. vedr. strålebeskyttelse.

Sundhedsstyrelsen kan fastsætte bestemmelser, hvorefter personer, som har gennemført en af Sundhedsstyrelsen godkendt uddannelse, kan anses for kvalificerede.

§ 10. Hvis den ansvarlige leder fratræder, skal virksomhedens ledelse straks meddele Sundhedsstyrelsen navnet på den nye ansvarlige leder.

§ 11. Den ansvarlige leder skal sørge for, at der ved virksomhedens arbejde med røgdetektorer kun er beskæftiget personale, der er nøje instrueret om den fare, der er forbundet hermed, og om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes til forebyggelse af en sådan fare, og derved har opnået tilstrækkelig kyndighed.

§ 12. Den ansvarlige leder hos importør eller fremstiller skal sørge for, at det ved en effektiv kontrol sikres, at alle leverede røgdetektorer er udført identisk med en af Sundhedsstyrelsen typegodkendt røgdetektor, og at den godkendte danske brugervejledning leveres sammen med røgdetektoren.

§ 13. Den ansvarlige leder skal sørge for, at årlige importopgørelser indsendes til Sundhedsstyrelsen, jf. § 28.

§ 14. Såfremt der foretages rensning af røgdetektorer skal den ansvarlige leder sørge for, at der udarbejdes en skriftlig instruks for rensningsarbejdet. Denne instruks skal godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. Den ansvarlige leder skal sørge for, at den i § 26 stk. 4 krævede forureningsmonitor altid fungerer, og at der udføres regelmæssig forureningskontrol.

§ 15. I tilfælde af uheld, herunder ildebrand i virksomheder, der lagerfører røgdetektorer, eller større forureninger af personer, lokaler eller udstyr, skal den ansvarlige leder straks underrette Sundhedsstyrelsen (Statens Institut for Strålehygiejne, telefon 42 94 37 73, døgnvagt).

Kapitel 5

Teknisk udførelse af røgdetektorer

Almindelige bestemmelser

§ 16. Røgdetektorer skal være konstrueret således, at den radioaktive kilde ikke kan løsrives ved normal brug af røgdetektoren.

§ 17. Den radioaktive kilde skal være lukket og udført i overensstemmelse med internationale standarder (ISO 1677, jf. bilag 2) og opfylde klassifikationskravene for lukkede kilder opstillet i ISO 2919, jf. bilag 2.

§ 18. Dosishastigheden 10 cm fra røgdetektorens overflade må ikke overstige 1uSv/h.

§ 19. Til røgdetektoren skal findes en af Sundhedsstyrelsen godkendt brugervejledning. Denne skal indeholde de i bilag 1 specificerede oplysninger.

Særlige bestemmelser for røgdetektorer af kategori 1

§ 20. Røgdetektorer af kategori 1 skal være forsynet med følgende tydelige og holdbare afmærkning:

 • 1) Symbol for ioniserende stråling samt oplysning om radionuklid og aktivitet i kBq eller MBq.
 • 2) Navn og adresse på importør eller dansk fremstiller samt røgdetektorens typebetegnelse.
 • 3) Teksten »Godkendt af Sundhedsstyrelsen«.
 • 4) Teksten »Indeholder radioaktivt stof«.
 • 5) Teksten »Må kun adskilles og renses af godkendte firmaer«.

Stk. 2. Eksempel på mulig afmærkning af røgdetektorer af kategori 1 er vist i bilag 3.

Særlige bestemmelser for røgdetektorer af kategori 2

§ 21. Den radioaktive kilde må højst indeholde 40 kBq americium-241.

§ 22. Det må ikke være muligt at komme i direkte kontakt med den radioaktive kilde uden at røgdetektoren ødelægges.

§ 23. Røgdetektoren skal have VAREFAKTA godkendt af Dansk Varefakta Nævn og dermed overholde kravene i DVN 4540, jf. bilag 2.

§ 24. Røgdetektorer af kategori 2 skal være forsynet med følgende tydelige og holdbare afmærkning:

 • 1) Symbol for ioniserende stråling samt oplysning om radionuklid og aktivitet i kBq eller MBq.
 • 2) Navn og adresse på importør eller dansk fremstiller samt røgdetektorens typebetegnelse.
 • 3) Teksten »Godkendt af Sundhedsstyrelsen.«
 • 4) Teksten »Indeholder radioaktivt stof, der ikke frembyder nogen sundhedsfare, hvis røgdetektoren anvendes som angivet i brugervejledningen«.

Stk. 2. Eksempel på mulig afmærkning af røgdetektorer af kategori 2 er vist i bilag 3.

Kapitel 6

Rengøring og rensning af røgdetektorer

§ 25. Rengøring af røgdetektorer skal udføres som foreskrevet i den med røgdetektorerne følgende, godkendte brugervejledning.

§ 26. Hvis rengøring af røgdetektorer omfatter rensning af den radioaktive kilde, skal virksomheden indrette et særligt lokale til dette arbejde.

Stk. 2. Indretning og afmærkning af renselokalet skal godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 3. Rensning skal udføres i overensstemmelse med den af den ansvarlige leder udarbejdede skriftlige instruks, jf. § 14 stk. 1.

Stk. 4. I renselokalet skal forefindes en tilstrækkelig følsom forureningsmonitor, der skal anvendes til kontrolmåling af arbejdsplads, arbejdsredskaber og lignende for evt. forurening med radioaktive stoffer.

Kapitel 7

Import

§ 27. Røgdetektorer indeholdende radioaktive stoffer må kun importeres, såfremt Sundhedsstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har godkendt leverancen. Dette sker ved påtegning af en formular, som den ansvarlige leder indsender til Sundhedsstyrelsen, jf. bilag 4.

§ 28. Importører eller fremstillere af røgdetektorer skal hvert år i januar måned indsende en opgørelse til Sundhedsstyrelsen over antallet af røgdetektorer, der er importeret henholdsvis leveret i det foregående år. Af opgørelsen skal det fremgå, for hver type røgdetektor, hvor mange, der er videreleveret.

Stk. 2. Virksomheder, der videreleverer røgdetektorer af kategori 1, indeholdende mere end 40 kBq americium-241 eller andre radionuklider, skal desuden i opgørelsen anføre, hvortil leverancen af disse røgdetektorer er sket.

Kapitel 8

Opbevaring og lagerføring

§ 29. Røgdetektorer indeholdende radioaktive stoffer skal opbevares og lagerføres sikret mod brand, tyveri og vandskade. Vedrørende tilladelse til opbevaring og lagerføring henvises til § 2 og 4.

Stk. 2. Lagerrum eller -skab skal være forsynet med advarselsskilt for radioaktivitet (Dansk Standard 734.2).

Stk. 3. Opbevaring og lagerføring af røgdetektorer må ikke kunne give anledning til dosishastigheder over 2,5uSv/h på arbejdspladser uden for opbevaringsrummet eller -skabet.

§ 30. Røgdetektorer indeholdende højst 40 kBq americium-241, der fremlægges eller udstilles i salgsøjemed, er undtaget fra § 29 såfremt den samlede aktivitet af de fremlagte eller udstillede røgdetektorer ikke overstiger 10 MBq americium-241.

Kapitel 9

Transport

§ 31. Transport af røgdetektorer indeholdende radioaktive stoffer skal foregå i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 731 af 27. november 1989 om transport af radioaktive stoffer og de heri omtalte specifikke bestemmelser for de enkelte transportmåder.

Kapitel 10

Bortskaffelse

§ 32. Røgdetektorer af kategori 1 og 2 må ikke bortskaffes ved forbrænding, men skal sendes retur til leverandøren eller til Forskningscenter Risø.

Stk. 2. Dog må den enkelte forbruger bortskaffe indtil 3 stk. røgdetektorer af kategori 2 om måneden ved normal renovation.

Kapitel 11

Tilsyn

§ 33. Steder, hvor røgdetektorer er opsat, eller virksomheder, der importerer, fremstiller, bruger, opbevarer eller renser røgdetektorer indeholdende radioaktive stoffer, er undergivet tilsyn af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen skal til enhver tid have adgang til sådanne steder og virksomheder.

§ 34. Krav, som Sundhedsstyrelsen måtte stille ved en besigtigelse, skal være efterkommet inden udløbet af en af Sundhedsstyrelsen fastsat tidsfrist. Taler forholdene derfor, kan Sundhedsstyrelsen kræve en virksomheds aktiviteter vedrørende røgdetektorer indstillet, indtil de fundne mangler er afhjulpet.

Kapitel 12

Klageadgang, straf, ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 35. Sundhedsstyrelsens betingelser, pålæg og andre afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan inden 4 uger påklages til Indenrigsministeriet.

§ 36. Overtrædelser af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde i medfør af § 5 i lov om brug m.v. af radioaktive stoffer.

§ 37. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 1990.

Stk. 2. Samtidig ophæves Sundhedsstyrelsens bestemmelser for import, opbevaring og installation af røgdetektorer indeholdende radioaktive stoffer fra henholdsvis 1986 og 1987.

§ 38. Alle tidligere af Sundhedsstyrelsen givne tilladelser til import, fremstilling, brug og rensning m.v. af røgdetektorer skal inden 2 år fra bekendtgørelsens ikrafttræden fornyes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 2.

§ 39. Alle tidligere godkendte røgdetektorer skal, i forbindelse med fornyelse af tilladelser til import eller fremstilling efter § 38, typegodkendes af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. Røgdetektorer af kategori 1 indeholdende højst 40 kBq americium-241 og røgdetektorer af kategori 2 betragtes under alle omstændigheder som værende godkendt af Sundhedsstyrelsen, såfremt de er importeret eller fremstillet inden 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Såfremt typegodkendelse, jf. stk. 1, ikke er givet for en røgdetektor af kategori 1 indeholdende mere end 40 kBq americium-241 eller andre radionuklider, skal alle tidligere monterede røgdetektorer af denne type være demonteret og borskaffet inden den af Sundhedsstyrelsen fastsatte frist, dog senest 10 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Sundhedsstyrelsen, den 6. marts 1990

Palle Juul-Jensen

/ Kaare Ulbak

Bilag 1

BRUGERVEJLEDNING TIL RØGDETEKTORER

For at opnå Sundhedsstyrelsens godkendelse af en røgdetektor indeholdende radioaktive stoffer skal ikke alene røgdetektoren kunne godkendes, men også dennes afmærkning og tilhørende brugervejledning. Den godkendte brugervejledning skal altid være vedlagt røgdetektoren ved levering.

For røgdetektorer af kategori 1 skal brugervejledningen som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Oplysning om at røgdetektoren er godkendt af Sundhedsstyrelsen.
 • 2) Oplysning om indholdet af radioaktivt stof.
 • 3) Information om gældende regler vedrørende besiddelse af den pågældende røgdetektor.
 • 4) Information om gældende regler vedrørende installation og vedligeholdelse af den pågældende røgdetektor.
 • 5) Information om gældende regler vedrørende bortskaffelse af den pågældende røgdetektor.
 • 6) Henvisning til gældende lovgivning.

For røgdetektorer af kategori 2 skal brugervejledningen som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Oplysning om at røgdetektoren er godkendt af Sundhedsstyrelsen og har VAREFAKTA godkendt af Dansk Varefakta Nævn i henhold til DVN 4540.
 • 2) Oplysning om indholdet af radioaktivt stof, og om at det ikke frembyder nogen sundhedsfare, såfremt røgdetektoren anvendes som angivet i brugervejledningen.
 • 3) Information vedrørende installation og vedligeholdelse af røgdetektoren.
 • 4) Information vedrørende bortskaffelse af røgdetektoren.

Bilag 2

STANDARDER M.V.

ISO 1677-1977: Sealed radioactive sources - General.

International Organization for Standardization, 1977.

ISO 2919-1980: Sealed radioactive sources - Classification.

International Organization for Standardization, 1980.

DVN 4540: Dansk Varefakta Nævn's forskrifter, nr. 4540 Røgdetektorer.

Bilag 3

AFMÆRKNING AF RØGDETEKTORER

Symbol for ioniserende stråling. Dansk Standard DS 734.2

Eksempel på mulig afmærkning af røgdetektorer af kategori 1.

Eksempel på mulig afmærkning af røgdetektorer af kategori 2.

Bilag 4

IMPORT AF RØGDETEKTORER

I henhold til § 27 må røgdetektorer indeholdende radioaktive stoffer kun importeres (og reimporteres), såfremt Sundhedsstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har godkendt leverancen.

Meddelelse om import sendes til

Statens Institut for Strålehygiejne

Frederikssundsvej 378

2700 Brønshøj

på en dertil beregnet formular (formular 9031) med 3 kopier. Den bageste kopi aftages til eget brug. Af formularen skal fremgå, hvilken type røgdetektor, antal samt total aktivitetsmængde, der skal importeres.

Formularen bliver tilsendt importøren sammen med tilladelsen til import m.v. af røgdetektorer, og kan iøvrigt rekvireres ved henvendelse til Statens Institut for Strålehygejne.

Statens Institut for Strålehygiejne tilbagesender formularen, forsynet med godkendelsespåtegning, til importøren, der må drage omsorg for, at den fremlægges for toldvæsenet ved klareringen. Instituttet er dog villig til at fremsende formularen direkte til speditionsfirmaet, når navnet på firmaet, der skal foretage klareringen, oplyses i rubrikken »speditør«.

Da det er en forudsætning, at instituttets godkendelsespåtegning foreligger, før røgdetektorerne kan indklareres og udleveres, henstilles det, at ordre til leverandør og meddelelse til Statens Institut for Strålehygiejne afgives i god tid.

Officielle noter

Ingen