Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angaaende almindelige Regler for Afgivelse af Lægeerklæringer.


§ 8 i Lov Nr. 72 af 14. Marts 1934 om Udøvelse af Lægegerning bestemmer:

EN LÆGE SKAL VED UDFÆRDIGELSE AF ERKLÆRINGER, SOM HAN AFGIVER I SIN EGENSKAB AF LÆGE, UDVISE OMHU OG UHILDETHED OG NØJE FØLGE DE HEROM GIVNE ALMINDELIGE OG SÆRLIGE REGLER.

INDENRIGSMINISTEREN UDFÆRDIGER EFTER INDSTILLING AF SUNDHEDSSTYRELSEN ALMINDELIGE REGLER FOR AFGIVELSE AF LÆGEATTESTER. KRÆVES EN I LOVGIVNINGEN FORESKREVEN ELLER FORUDSAT LÆGEATTEST AFGIVET PAA SÆRLIG BLANKET, ELLER ØNSKER EN STATSINSTITUTION IØVRIGT AT BENYTTE EN SÆRLIG ATTESTBLANKET, SKAL SUNDHEDSSTYRELSEN FORINDEN HAVE LEJLIGHED TIL AT UDTALE SIG ANGAAENDE BLANKETTENS AFFATTELSE; HERFRA UNDTAGES DOG SIMPLE SYGE- OG RASKMELDINGSATTESTER, F.EKS. SKOLEATTESTER.

EN LÆGE ER FORPLIGTET TIL PAA BEGÆRING AF EN OFFENTLIG MYNDIGHED I DET EFTER ØJEMEDET FORNØDNE OMFANG AT AFGIVE ATTEST TIL OFFENTLIG BRUG OM DE LÆGELIGE IAGTTAGELSER, SOM HAN ER I STAND TIL AT MEDDELE OPLYSNING OM, VEDRØRENDE EN AF HAM UNDERSØGT ELLER BEHANDLET PERSON, DER SØGER ELLER OPPEBÆRER PENSION, UNDERSTØTTELSE ELLER ANDEN OFFENTLIG HJÆLP, HERUNDER HJÆLP I HENHOLD TIL FORSIKRINGS- OG FORSØRGELSESLOVENE. SAMME PLIGT PAAHVILER SYGEHUSE OG LIGNENDE INSTITUTIONER. DE I HENHOLD TIL DENNE BESTEMMELSE MODTAGNE OPLYSNINGER ER AT BETRAGTE SOM TJENESTEHEMMELIGHEDER.

I Henhold hertil fastsætter Indenrigsministeriet herved følgende almindelige Regler, der skal iagttages ved Afgivelse af Lægeerklæringer.

§ 1

Ved Afgivelse af Lægeerklæringer bør Lægen stadig erindre, at Lægeerklæringer er Dokumenter, der kan faa afgørende Betydning saavel i offentlige som i private Retsforhold. Lægen skal derfor nøje iagttage, at han ikke i denne sin Egenskab afgiver Erklæringer om Sygdomme eller Forhold, som han ikke har fornødent lægeligt Kendskab til.

§ 2

En Lægeerklæring skal indeholde tilstrækkelig Oplysning til Identifikation af den Person, hvem Erklæringen omfatter, saasom Navn, Stilling, Alder og Adresse, samt Oplysning om, hvorvidt den paagældende er kendt af Lægen og sædvanlig benytter ham som Læge.

Erklæringen skal være udfærdiget med tydelig Skrift, være nøjagtig dateret og forsynet med læselig Underskrift samt Angivelse af Lægens Bopæl. Lægens Navn skal saavidt muligt tillige være anført med Stempel.

Erklæringen skal udstedes paa dertil egnet Papir; forsaavidt offentlig autoriseret Attestblanket foreligger, skal saadan benyttes.

§ 3

I Lægeerklæringer, der udstedes til Brug for Personer eller Institutioner, der ikke kan forudsættes at være i Besiddelse af lægelig Viden, skal, hvor særlige Grunde ikke taler derimod, i videst muligt Omfang benyttes danske eller dog almenfattelige Betegnelser for Sygdomme, anatomiske Forhold m.m.

§ 4

De i Erklæringen indeholdte Oplysninger skal være saa fyldige og tydelige, at Formaalet med Erklæringen opfyldes, og at den, for hvem Erklæringen er bestemt, derved sættes i stand til selv at danne sig et Skøn.

Det skal tydeligt fremgaa, hvilke af de i Erklæringen givne Oplysninger der beror paa Lægens egen Undersøgelse eller Iagttagelse af den paagældende, og hvilke der skyldes Angivelser fra den undersøgte eller Trediemand eller beror paa Journaler o.l.

I Erklæringen skal anføres Dato for Lægens sidste personlige Undersøgelse af den paagældende; er ingen personlig Undersøgelse foretaget, skal dette udtrykkeligt anføres.

§ 5

Ved Erklæringer, der udfærdiges efter bestemte Formularer, er det tilstrækkeligt, at Attesten giver de i Formularen forlangte Oplysninger.

§ 6

Ved simple Syge- og Raskmeldingsattester, f. Eks. Skoleattester, finder de i §§ 2-4 omhandlede Bestemmelser om Erklæringers detaillerede Udfærdigelse ikke Anvendelse.

§ 7

Efter stedfunden Undersøgelse af den paagældende maa Lægens Afgivelse af Erklæringen ikke unødig forhales.

§ 8

I Henhold til Lov Nr. 72 af 14. Marts 1934 om Udøvelse af Lægegerning § 22 straffes Overtrædelser af denne Bekendtgørelse med Bøder.

§ 9

Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 20. JUNI 1935.

Bertel Dahlgaard.

/Egede Larsen.

Fm.

Officielle noter

Ingen