Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bedømmelse af ansøgere til lederstillinger i den kommunale tandpleje


I henhold til § 10, stk. 1 og 2, i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 858 af 10. december 1986 om kommunal tandpleje, jf. § 5 i lov 310 af 4. juni 1986 om tandpleje, fastsættes:

Sundhedsstyrelsens afgivelse af udtalelse

§ 1. I kommuner med offentlige klinikker ansættes en leder, der har det daglige ansvar for den kommunale tandpleje. Lederen skal være autoriseret tandlæge.

Stk. 2. Inden kommunalbestyrelsen ansætter lederen af den kommunale tandpleje, afgiver Sundhedsstyrelsen udtalelse om hvilke ansøgere, der fagligt er kvalificeret til stillingen som leder.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen indsender efter ansøgningsfristens udløb alle indkomne ansøgninger til Sundhedsstyrelsen til udtalelse.

§ 2. Sundhedsstyrelsens udtalelse afgives på grundlag af en sagkyndig vurdering fra det i § 3 omhandlede bedømmelsesudvalg.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsens udtalelse afgives normalt inden for fire uger efter modtagelsen af ansøgningerne fra kommunen.

Bedømmelsesudvalgets sammensætning og funktion

§ 3. Bedømmelsesudvalget vedrørende ledere i den kommunale tandpleje består af 4 medlemmer, der udnævnes af Sundhedsstyrelsen således:

Et medlem, ansat ved en tandlægehøjskole.

To medlemmer, ansat som ledere af kommunale tandplejer.

Et medlem, der er praktiserende tandlæge.

Stk. 2. Der udnævnes en suppleant for hvert af medlemmerne.

Stk. 3. Bedømmelsesudvalgets funktionstid er 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted.

§ 4. Det er det enkelte medlem af bedømmelsesudvalget, der skal underrette Sundhedsstyrelsen, såsnart der foreligger mulighed for inhabilitet hos den pågældende, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning.

Stk. 2. Nedlægger et andet medlem, en ansøger eller en person, der efter forholdene anses berettiget hertil, påstand over for Sundhedsstyrelsen om et bedømmelsesudvalgsmedlems inhabilitet, afgøres spørgsmålet af Sundhedsstyrelsen, jf. bestemmelserne herom i forvaltningsloven, kapitel 2.

Bedømmelsesudvalgets vurdering og forretningsgang

§ 5. I bedømmelsesudvalgets vurdering indgår en bedømmelse af:

I. Ledelsesmæssige kvalifikationer:

a. Ledelsesmæssig uddannelse.

b. Ledelsesmæssige erfaringer erhvervet på den kommunale tandplejes område.

c. Anden ledelsesmæssig erfaring.

II. Kliniske kvalifikationer:

a. Kliniske erfaringer erhvervet på den kommunale tandplejes område.

b. Anden klinisk erfaring.

c. Klinisk efter- og videreuddannelse.

d. Andre forhold, som f.eks. pædagogisk eller videnskabelig uddannelse og erfaring af betydning for ansøgernes bestridelse af erhvervet som ledende tandlæge.

Stk. 2. Vurderingen skal ske på grundlag af oplysninger om de funktioner, der fremgår af stillingsbeskrivelsen, herunder oplysninger om den kommunale tandplejes omfang og struktur.

§ 6. Bedømmelsesudvalgets erklæring til Sundhedsstyrelsen baseres udelukkende på de i ansøgningen givne oplysninger.

Stk. 2. Bedømmelsesudvalgets erklæring til Sundhedsstyrelsen omfatter en:

a. Kort præcisering af de principper, hvorefter ansøgerne er bedømt,

b. en gennemgang af den enkelte ansøgers uddannelse og øvrige kvalificerende aktiviteter, jf. § 5, stk. 1, med angivelse af, hvorvidt ansøgeren findes særligt kvalificeret, kvalificeret eller ikke kvalificeret til den pågældende stilling,

c. placering af ansøgerne i alfabetisk orden indenfor de enkelte kvalifikationsgrupper samt

d. angivelse af, hvem der har deltaget i den pågældende sags behandling.

Stk. 3. Såfremt Sundhedsstyrelsen ikke umiddelbart kan tiltræde udvalgets erklæring, optages forhandling med udvalget, inden det endelige svar afgives. Dette gælder også i tilfælde, hvor udvalgets medlemmer er uenige om bedømmelsen af en ansøger.

Stk. 4. En ansøgers anmodning om at blive gjort bekendt med bedømmelsen skal henvises til Sundhedsstyrelsen. Anmodningen skal være skriftlig, besvares skriftligt og omfatter alene den del af erklæringen, som vedrører den pågældende ansøger.

§ 7. Bedømmelsesudvalget afholder møder efter behov.

Stk. 2. Ved møder udbetaler Sundhedsstyrelsen time- og dagpenge samt rejsegodtgørelse efter de for statens tjenestemænd m.v. gældende regler, ligesom Sundhedsstyrelsen afholder de øvrige med udvalgets virksomhed forbundne udgifter.

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 1987.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsens cirkulære af 1. april 1977 om Sundhedsstyrelsens afgivelse af en udtalelse om tandlægers kvalifikationer til en stilling som ledende børnetandlæge ophæves.

Sundhedsstyrelsen, den 1. maj 1987

P.D.V.

Eli Schwarz

/Ninna Jessen

Officielle noter

Ingen