Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

 

I medfør af §§ 18, 19, 20 og 27 i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, som ændret ved lov nr. 902 af 16. december 1998, fastsættes:

HANDELSSKIBE

Dæks-, maskin- og enhedsmandskab

§ 1. Dæks-, maskin- og enhedsmandskab skal opfylde nedenstående betingelser:

1) En ubefaren matros, ubefaren motormand eller ubefaren skibsassistent skal have gennemført grundkursus for skibsassistenter eller gennemført den af Søfartsstyrelsen godkendte skoleuddannelse for erhvervsfiskere.

2) En befaren matros, befaren motormand eller befaren skibsassistent skal

a) have udført tjeneste som ubefaren matros, ubefaren motormand eller ubefaren skibsassistent i søgående skibe i 18 måneder og have gennemført afslutningskursus for skibsassistenter, eller

b) have erhvervet svendebrev eller uddannelsesbevis i et af Søfartsstyrelsen godkendt fag eller en godkendt branche inden for jern- og metalområdet og have gennemført et af Søfartsstyrelsen fastsat maritimt kursus for personer med svendebrev.

Stk. 2. I skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kan Søfartsstyrelsen tillade, at dæks-, maskin- og enhedsmandskab, som dokumenterer at have gennemført en godkendt grunduddannelse, der opfylder kravene i STCW-konventionens reglement VI/1 og i STCW kodens afsnit A-VI/1, paragraf 2 om "Basic Training", i stedet for at opfylde betingelserne i stk. 1 opfylder nedenstående betingelser:

1) En ubefaren matros, ubefaren motormand eller ubefaren skibsassistent skal have udført henholdsvis dækstjeneste, maskintjeneste eller dæks- og maskintjeneste som medlem af en enhedsbesætning i søgående skibe i 12 måneder.

2) En befaren matros, befaren motormand eller befaren skibsassistent skal have udført henholdsvis dækstjeneste, maskintjeneste eller dæks- og maskintjeneste som medlem af en enhedsbesætning i søgående skibe i 36 måneder.

Stk. 3. Dokumentation som anført i stk. 2 skal være udstedt af en stat, som af Søfartsstyrelsen er anerkendt hertil.

Stk. 4. Søfarende, der inden 1. februar 2002 retmæssigt har gjort tjeneste på dansk skib som befaren matros, befaren motormand eller befaren skibsassistent, anses at have gennemført den i stk. 2 krævede grunduddannelse.

Uddannelseskrav til personel i tankskibe

§ 2. Officerer og befarent skibsmandskab i tankskibe skal have gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt brandslukningskursus og orienteringskursus om tankskibe og have erhvervet et af Søfartsstyrelsen udfærdiget tankskibsbevis for opfyldelsen af disse krav.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 skal endvidere følges af enhver anden person, som i forbindelse med ladning og lastbehandlingsudstyr i tankskibe har særlige opgaver og særligt ansvar i tilknytning til disse opgaver.

Stk. 3. I olie-, kemikalie- og gastankskibe skal førere, overstyrmænd, maskinchefer og 1. maskinmestre ud over opfyldelse af kravene i stk. 1 være i besiddelse af tankskibsbevis på ledelsesniveau for den type tankskib, der gøres tjeneste på.

Stk. 4. Til erhvervelse af det i stk. 3 omhandlede tankskibsbevis på ledelsesniveau kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af gyldigt bevis, der giver ret til tjeneste som navigatør eller maskinmester,

2) har forrettet tjeneste i 3 måneder som officer i den type tankskib, til hvilket beviset er gyldigt, dog at tjeneste i kemikalietankskib kan medregnes som tjeneste i olietankskib og

3) har gennemført et af Søfartsstyrelsen godkendt specialkursus for den type af tankskib, hvortil beviset er gyldigt.

    Stk.5. Søfartsstyrelsen kan tillade, at befarent skibsmandskab i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister i stedet for det i stk. 1 omhandlede bevis har erhvervet udenlandsk bevis udfærdiget i henhold til bestemmelserne i STCW-konventionens Reglement V/1, paragraf 1.

Stk. 6. Det i stk. 3 omhandlede tankskibsbevis på ledelsesniveau skal endvidere indehaves af enhver anden person, der på tilsvarende ledelsesniveau under tjeneste på tankskib har direkte ansvar for lastning, losning og kontrol med ladningen under rejsen eller for arbejde med ladningen.

Stk. 7. Fra 1. februar 2002 skal det i stk. 1 omhandlede tankskibsbevis for officerer være udfærdiget som del af den for navigations- og maskinofficerer krævede STCW-konventionspåtegning af sønæringsbevis.

Vagtholdsbeviser

§ 3. For erhvervelse af vagtholdsbevis kræves, at vedkommende

1) har bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve,

2) er i besiddelse af sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til,

3) er fyldt 16 år,

4) har gennemført grundkursus for skibsassistenter eller det i §1, stk. 1, nr. 2, litra b, omhandlede maritime kursus, og

5) har gennemført mindst to måneders brovagttjeneste under opsyn af føreren eller den vagthavende navigatør og herunder er instrueret i samtlige opgaver vedrørende brovagttjenesten.

Stk. 2. Vagtholdsbevis med påtegning om, at pågældende alene kan indgå i brovagten under opsyn af føreren eller den vagthavende navigatør udstedes til personer, der opfylder de i stk. 1 fastsatte betingelser bortset fra den i stk. 1, nr. 5, krævede brovagttjeneste.

Sønæringsbeviser til navigatører

§ 4. Foruden de specielle krav for erhvervelse af sønæringsbevis anført under de enkelte beviser kræves, at vedkommende

1) har erhvervet den foreskrevne fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover ved dækstjeneste, som skibsassistent eller som styrmandselev,

2) er i besiddelse af sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til,

3) har bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve,

4) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, og

5) er i besiddelse af gyldigt begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC).

§ 5. Til erhvervelse af duelighedsbevis i sejlads kræves, at vedkommende har bestået duelighedsprøve i sejlads inden for de sidste fem år forud for datoen for udstedelse af bevis og

1) har gennemført grundkursus for skibsassistenter og erhvervet en fartstid på 3 måneder, eller

2) har erhvervet en fartstid på 12 måneder.

§ 6. Til erhvervelse af bevis som bedstemand kræves, at vedkommende har bestået duelighedsprøve i sejlads inden for de sidste fem år forud for datoen for udstedelse af bevis eller er i besiddelse af gyldigt duelighedsbevis i sejlads og har erhvervet en fartstid på 18 måneder.

§ 7. Til erhvervelse af bevis som styrmand af 2., 3. og 4. grad kræves, at vedkommende

1)

a) har gennemført grundkursus for skibsassistenter og derefter erhvervet en fartstid som styrmandselev på 12 måneder under en af Søfartsstyrelsen særligt godkendt uddannelsesordning,

b) har gennemført grundkursus for skibsassistenter og erhvervet en fartstid på 18 måneder,

c) har gennemført afslutningskursus for skibsassistenter og erhvervet en fartstid på 15 måneder, eller

d) opfylder betingelserne for udmønstring som befaren skibsassistent, har 12 måneders fartstid som skibsassistent og dokumenterer at være kvalificeret til brovagttjeneste,

2)

a) enten ved en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesbog dokumenterer, at uddannelsen under den under nr. 1 omhandlede fartstid er gennemført med tilfredsstillende resultat, eller

b) har erhvervet en samlet fartstid på 36 måneder, og

3) inden for de sidste fem år forud for datoen for udstedelse af bevis har bestået

a) kystskippereksamen ved udstedelse af bevis som styrmand af 4. grad,

b) vagtofficereksamen eller sætteskippereksamen ved udstedelse af bevis som styrmand af 3. grad, eller

c) skibsførereksamen ved udstedelse af bevis som styrmand af 2. grad.

Stk. 2. Personer, der opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1 og nr. 3, kan erhverve bevis som styrmand af 4. grad, uanset at uddannelsen om bord ikke er dokumenteret i en uddannelsesbog.

Stk. 3. For erhvervelse af bevis som styrmand af 2. og 3. grad skal 12 måneder af den i stk. 1 foreskrevne fartstid være erhvervet i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, heraf 6 måneder i skibe uden for kystfart.

Stk. 4. Personer, der har bestået vagtofficereksamen eller sætteskippereksamen, og som opfylder kravet i stk. 3 bortset fra kravet om fartstid uden for kystfart, kan erhverve bevis som styrmand af 3. grad med påtegning om, at beviset kun giver ret til at gøre tjeneste i skibe i kystfart.

§ 8. Til erhvervelse af bevis som kystskipper kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af gyldigt bevis som styrmand af 4. grad,

2) er fyldt 20 år,

3) har dansk indfødsret og

4) har gjort tjeneste i 12 måneder under forhold, hvor bevis som bedstemand eller styrmand af 4. grad er foreskrevet.

§ 9. Til erhvervelse af bevis som sætteskipper kræves, at vedkommende

1) har bestået sætteskippereksamen,

2) er i besiddelse af gyldigt bevis som styrmand af 3. grad,

3) har dansk indfødsret og

4) har gjort tjeneste under forhold, hvor bevis som styrmand af 3. grad er foreskrevet

a) i 24 måneder, heraf 12 måneder som øverste eller eneste styrmand, eller

b) i 36 måneder som styrmand.

§ 10. Til erhvervelse af bevis som styrmand af 1. grad kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af gyldigt bevis som styrmand af 2. grad og

2) har gjort tjeneste i 12 måneder under forhold, hvor bevis som styrmand af 2. eller 3. grad er foreskrevet.

§ 11. Til erhvervelse af bevis som skibsfører kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af gyldigt bevis som styrmand af 1. eller 2. grad,

2) har dansk indfødsret og

3) har gjort tjeneste i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover under forhold, hvor bevis som styrmand af 2. eller 3. grad er foreskrevet

a) i 24 måneder, heraf 12 måneder som øverste eller eneste styrmand, eller

b) i 36 måneder som styrmand.

§ 12. I den i § 5, nr. 2, og §§ 6 og 7 foreskrevne fartstid kan medregnes dækstjeneste i søgående skibe med en bruttotonnage på 20 eller derover registreret som fiskeskibe eller som skibe tilhørende Søværnet, dog skal 6 måneder af den i § 5, nr. 2, 12 måneder af den i § 6, og § 7, stk. 1, samt den særlige fartstid foreskrevet i § 7, stk. 3, være erhvervet i handelsskibe.

Sønæringsbevis til maskinmestre

§ 13. Foruden de specielle krav for erhvervelse af sønæringsbevis anført under de enkelte beviser kræves, at vedkommende

1) har erhvervet den foreskrevne maskintjeneste i søgående handels- eller fiskeskibe med fremdrivningsmaskineri på 750 kW eller derover,

2) er i besiddelse af sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til, og

3) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

§ 14. Til erhvervelse af duelighedsbevis i motorpasning kræves, at vedkommende har bestået duelighedsprøve i motorpasning og har gjort tjeneste i søgående skibe i 6 måneder.

§ 15. Til erhvervelse af bevis som vagthavende maskinmester kræves, at vedkommende

1) har bestået 1. årsprøve til maskinmestereksamen inden for de sidste fem år forud for datoen for udstedelse af bevis,

2) har gjort maskintjeneste i 6 måneder, og

3) ved en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesbog dokumenterer, at uddannelsen under denne tjeneste er gennemført med tilfredsstillende resultat.

§ 16. Til erhvervelse af bevis som skibsmaskinist af 2. grad kræves, at vedkommende

1) har gjort maskintjeneste i 12 måneder, og

2)

a) enten er i besiddelse af gyldigt bevis som vagthavende maskinmester, eller

b) har bestået 1. årsprøve til maskinmestereksamen inden for de sidste fem år forud for datoen for udstedelse af bevis og ved en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesbog dokumenterer, at uddannelsen under den under nr. 1 nævnte tjeneste er gennemført med tilfredsstillende resultat.

§ 17. Til erhvervelse af bevis som skibsmaskinmester af 2. grad kræves, at vedkommende

1) har gjort tjeneste som vagthavende maskinmester eller maskintjeneste under uddannelse til maskinofficer i 12 måneder,

2) har bestået maskinmestereksamen og

3)

a) enten er i besiddelse af gyldigt bevis som vagthavende maskinmester, eller

b) ved en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesbog dokumenterer, at uddannelsen under den under nr. 1 nævnte tjeneste er gennemført med tilfredsstillende resultat og har bestået den under nr. 2 nævnte eksamen inden for de sidste fem år forud for datoen for udstedelse af bevis.

§ 18. Til erhvervelse af bevis som skibsmaskinist af 1. grad kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af gyldigt bevis som skibsmaskinist af 2. grad, og

2) har gjort maskintjeneste i 24 måneder, heraf 12 måneder under forhold, hvor bevis som skibsmaskinist af 2. grad er foreskrevet.

§ 19. Til erhvervelse af bevis som skibsmaskinmester af 1. grad kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af gyldigt bevis som skibsmaskinmester af 2. grad og

2) har gjort maskintjeneste i 24 måneder, heraf 12 måneder under forhold, hvor bevis som skibsmaskinist af 2. grad eller skibsmaskinmester af 2. grad er foreskrevet.

§ 20. Til erhvervelse af bevis som skibsmaskinchef kræves, at vedkommende

1) opfylder kravene for at erhverve bevis som skibsmaskinmester af 1. grad og derefter

2) har gjort tjeneste som 1. maskinmester i 12 måneder under forhold, hvor bevis som skibsmaskinmester af 1. eller 2. grad er foreskrevet.

§ 21. Søfartsstyrelsen kan tillade, at maskintjeneste i skibe tilhørende Søværnet medregnes delvist i den foreskrevne maskintjeneste.

§ 22. De i §§ 14 til 20 omhandlede sønæringsbeviser giver ret til at gøre tjeneste i motorskibe. Beviser udstedt på grundlag af maskinmestereksamen kan påtegnes om, at de tillige giver ret til at gøre tjeneste i dampskibe, såfremt pågældende har gjort maskintjeneste i mindst 3 måneder i dampskibe.

Sønæringsbeviser til radiooperatører

§ 23. Til erhvervelse af sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS kræves, at vedkommende

1) har gennemgået en af Søfartsstyrelsen fastsat sikkerhedsuddannelse,

2) er i besiddelse af sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til og

3) har bestået prøve til erhvervelse af generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC) eller begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC) inden for de seneste 5 år, eller er i besiddelse af gyldigt generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC) eller begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC).

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte prøver og certifikater skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse om certifikater til betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester.

Stk. 3. Sønæringsbevis som radiooperatør udstedes med STCW-konventionspåtegning, som skal angive GOC eller ROC afhængig af, hvilken af de i stk. 1, nr. 3, angivne prøver, der er bestået.

Bevis som skibskok

§ 24. Til erhvervelse af bevis som skibskok kræves, at vedkommende

1) har erhvervet svendebrev inden for kokkefaget og

2) har bestået prøven for skibskokke.

Stk. 2. Bevis som skibskok kan endvidere udstedes til personer, der under eller efter den i stk. 1, nr. 1, omhandlede uddannelse har gjort kabystjeneste i søgående skibe i 12 måneder.

Duelighedsbeviser i betjening af redningsmidler

§ 25. Til erhvervelse af duelighedsbevis i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både, kræves, at vedkommende

1) inden for de sidste fem år forud for datoen for udstedelse af bevis med tilfredsstillende resultat har gennemført en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både,

2) er i besiddelse af sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til,

3) er fyldt 18 år og

4) har erhvervet en fartstid på 6 måneder i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover.

§ 26. Til erhvervelse af duelighedsbevis i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til,

2) er i besiddelse af duelighedsbevis i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både, og

3) inden for de sidste fem år forud for datoen for udstedelse af bevis med tilfredsstillende resultat har gennemført en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse i betjening af hurtiggående mand-over-bord både.

FISKESKIBE

Uddannelse af fiskere

§ 27. Ingen må udføre arbejde om bord i et fiskeskib, uanset skibets længde, uden at have gennemført grundkursus for skibsassistenter eller et af Søfartsstyrelsen godkendt sikkerhedskursus for fiskere af 3 ugers varighed og have erhvervet bevis herfor, med mindre vedkommende kan dokumentere mindst 2 års beskæftigelse med sådant arbejde inden for de seneste 5 år forud for 1. september 1996.

Stk. 2. Personer, som ikke opfylder beskæftigelseskravet i stk. 1, men som dokumenterer forud for 1. september 1991 at have haft mindst 2 års beskæftigelse med fiskeri, kan i stedet for det i stk. 1 nævnte kursus gennemgå et af Søfartsstyrelsen godkendt sikkerhedskursus af 1 uges varighed.

Stk. 3. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er personer, der alene udfører reparations- og vedligeholdelsesarbejder om bord eller alene arbejder om bord, medens skibet er i havn.

Uddannelses- og beviskrav til førere af fiskeskibe med længde under 15 meter

§ 28. Bestemmelserne i §§ 29 og 30 finder anvendelse for fiskeskibe, hvis længde defineret som 96 % af den totale længde målt på en vandlinie ved 85 % af den mindste dybde (moulded) målt fra køllinien, eller som længden fra forenden af stævnen til rorstammens akse beregnet på nævnte vandlinie, hvis denne længde er den største, er under 15 meter. I skibe med styrlastighed skal den vandlinie, på hvilken længden måles, være parallel med den tegnede vandlinie.

Stk. 2. Længden i §§ 29, 30 og 32, stk. 1, nr. 1, defineres som længden overalt, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2930/86 af 22. september 1986 om definition af fiskerfartøjers karakteristika, som ændret ved forordning (EF) nr. 3259/94.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen fastsætter besætningen for fiskeskibe med længde under 15 meter uden for nærfart og kan herunder forøge kvalifikationskravene i §§ 29 og 30.

§ 29. I fiskeskibe med længde under 9 meter skal føreren ud over at opfylde bestemmelserne i § 27, stk. 1 eller 2,

1) have erhvervet en fartstid på 12 måneder i søgående fiskeskibe,

2) have gennemgået et af Søfartsstyrelsen godkendt kursus, der omhandler navigation, søvejsregler og sømandsskab, herunder kendskab til mindre fiskeskibes stabilitet, og have erhvervet bevis herfor, og

3) have bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve.

Stk. 2. Personer, som har gennemført den af Søfartsstyrelsen godkendte uddannelse for erhvervsfiskere og erhvervet bevis herfor (Blåt bevis), opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1 og 2.

§ 30. I fiskeskibe med længde på 9 meter eller derover skal føreren

1) have gennemført den af Søfartsstyrelsen godkendte uddannelse for erhvervsfiskere og erhvervet bevis herfor (Blåt bevis), og

2) være i besiddelse af

a) gyldigt bevis som bedstemand i fiskeskibe, jf. § 33,

b) duelighedsbevis i motorpasning, og

c) begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC).

§ 31. Personer, der kan dokumentere mindst 12 måneders beskæftigelse i fiskeskibe inden for de seneste 5 år forud for bekendtgørelsens ikrafttræden, kan forrette tjeneste som fører af de i §§ 29 og 30 nævnte skibe, uanset at bestemmelserne i §§ 29 og 30 ikke er opfyldt.

Sønæringsbeviser til navigatører i fiskeskibe

§ 32. Foruden de specielle krav for erhvervelse af sønæringsbevis anført under de enkelte beviser kræves, at vedkommende

1) har erhvervet den foreskrevne fartstid som fisker i søgående fiskeskibe

a) med længde på 9 meter eller derover for erhvervelse af bevis som bedstemand i fiskeskibe og

b) med længde på 12 meter eller derover for øvrige beviser,

2) er i besiddelse af sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til,

3) har bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve og

4) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte grænser for længde i meter tillades erstattet med skibets bruttotonnage på følgende måde:

1) 9 meter kan erstattes med en bruttotonnage på 7 og

2) 12 meter kan erstattes med en bruttotonnage på 15.

§ 33. Til erhvervelse af bevis som bedstemand i fiskeskibe kræves, at vedkommende inden for de sidste fem år forud for datoen for udstedelse af bevis har bestået duelighedsprøve i sejlads for fiskere eller duelighedsprøve i sejlads, og

1) har gennemført den af Søfartsstyrelsen godkendte skoleuddannelse for erhvervsfiskere og erhvervet en fartstid på 3 måneder i fiskeskibe eller

2) har erhvervet en fartstid på 12 måneder.

§ 34. Til erhvervelse af bevis som styrmand af 1. eller 3. grad i fiskeskibe kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af gyldigt begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC),

2) har

a) gennemført den af Søfartsstyrelsen godkendte skoleuddannelse for erhvervsfiskere og erhvervet en fartstid på 12 måneder, eller

b) erhvervet en fartstid på 24 måneder, og

3) inden for de sidste fem år forud for datoen for udstedelse af bevis har bestået

a) fiskeskippereksamen af 3. grad ved udstedelse af bevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe og

b) fiskeskippereksamen af 1. grad ved udstedelse af bevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe.

§ 35. Til erhvervelse af bevis som fiskeskipper af 3. grad kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af gyldigt bevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe,

2) er i besiddelse af gyldigt begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC),

3) har dansk indfødsret og

4) har erhvervet en fartstid på 12 måneder under forhold, hvor bevis som bedstemand eller styrmand af 3. grad i fiskeskibe er foreskrevet.

§ 36. Til erhvervelse af bevis som fiskeskipper af 1. grad kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af gyldigt bevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe,

2) er i besiddelse af gyldigt begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC),

3) har dansk indfødsret og

4) har erhvervet en fartstid på 12 måneder under forhold, hvor bevis som styrmand af 1. eller 3. grad i fiskeskibe eller bevis som fiskeskipper af 3. grad er foreskrevet.

§ 37. I den i § 33, nr. 2, og § 34 foreskrevne fartstid kan medregnes dækstjeneste i søgående skibe med en bruttotonnage på 20 eller derover registreret som handelsskibe eller som skibe tilhørende Søværnet, dog skal 6 måneder af den i § 33, nr. 2, og 12 måneder af den i § 34 omhandlede fartstid være erhvervet i fiskeskibe.

Sønæringsbeviser til maskinmestre i fiskeskibe

§ 38. For maskinbetjeningen i fiskeskibe gælder samme regler som fastsat for handelsskibe.

Sønæringsbeviser til radiooperatører i fiskeskibe

§ 39. For erhvervelse af sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS i fiskeskibe gælder bestemmelserne i § 23.

FRITIDSFARTØJER

Sønæringsbeviser til fritidssejlere

§ 40. Foruden de specielle krav for erhvervelse af sønæringsbevis anført under de enkelte beviser kræves, at vedkommende

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og

2) har bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve.

§ 41. Til erhvervelse af duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere kræves, at vedkommende har bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.

§ 42. Til erhvervelse af bevis som yachtskipper af 3. grad kræves, at vedkommende

1) opfylder betingelserne for at erhverve duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere og

2) har bestået yachtskippereksamen af 3. grad.

§ 43. Til erhvervelse af bevis som yachtskipper af 1. grad kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af gyldigt bevis som yachtskipper af 3. grad,

2) har erhvervet en fartstid på 6 måneder under forhold, hvor bevis som yachtskipper af 3. grad er foreskrevet og

3) har bestået yachtskippereksamen af 1. grad.

§ 44. Til erhvervelse af duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere kræves, at vedkommende

1) har bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere og

2) har bestået duelighedsprøve i motorpasning.

GENERELLE BESTEMMELSER

Rederens og skibsførerens ansvar

§ 45. Rederen og skibsføreren skal sikre, at søfarende, der gør tjeneste om bord, opfylder alle de for den pågældende stilling foreskrevne uddannelses-, kvalifikations- og beviskrav, og at foreskrevne originalbeviser findes om bord.

Om fartstid for erhvervelse af sønæringsbevis

§ 46. Hvor der i denne bekendtgørelse kræves fartstid erhvervet i stilling, hvor et bestemt bevis er foreskrevet, kan der medregnes fartstid erhvervet i tilsvarende stilling i udenlandske eller danske skibe, uanset betegnelsen af det foreskrevne bevis.

§ 47. Søfartsstyrelsen kan tillade, at fartstid erhvervet før 15. maj 1997, som i henhold til de før 1. februar 1997 gældende regler var kvalificerende for udstedelse af et af denne bekendtgørelse omhandlet sønæringsbevis, fortsat er kvalificerende for udstedelse af sådant sønæringsbevis.

Udstedelse af beviser og disses gyldighed

§ 48. Beviser efter denne bekendtgørelse udstedes af Søfartsstyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beviser, der udstedes i henhold til § 2, stk. 1, til menigt mandskab samt §§ 3, 14, 25, 26, 27 og 29 kan endvidere udstedes af personer eller institutioner, der af Søfartsstyrelsen bemyndiges dertil.

Stk. 3. Sønæringsbeviser, der udstedes i henhold til §§ 5-11, 15-20, 23 og 33-36 samt tankskibsbeviser på ledelsesniveau, der udstedes i henhold til § 2, udstedes med en gyldighed på op til 5 år fra udstedelsesdatoen. Anmodning om bevis fremsendes på særlig formular, der udleveres af styrelsen. Disse beviser, bortset fra beviser efter §§ 33-36, skal forsynes med STCW-konventionspåtegning.

Stk. 4. Et bevis, der giver ret til tjeneste i handelsskibe efter den 1. februar 2002, kan kun udstedes, hvis pågældende opfylder de særlige uddannelseskrav, der er fastsat i bilaget til denne bekendtgørelse, og bevis som navigatør kun, hvis pågældende er i besiddelse af begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC).

§ 49. Når der for udstedelse af et sønæringsbevis kræves bestået eksamen inden for de sidste fem år forud for datoen for udstedelse af bevis, kan bevis udstedes, hvis eksamen er bestået tidligere, under forudsætning af, at pågældende består prøver eller gennemfører kurser efter Søfartsstyrelsens bestemmelse under hensyntagen til pågældendes eksamensår og senere beskæftigelse.

§ 50. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder tillade udstedelse af sønæringsbevis, eventuelt med begrænsede rettigheder, uanset at de krav, der er fastsat for erhvervelse af det pågældende bevis, ikke fuldt ud er opfyldt. Fritagelse for opfyldelse af eksamens- og fartskrav kan dog kun gives, for så vidt den pågældende dokumenterer på anden måde at have erhvervet sig tilstrækkelig teoretisk og praktisk uddannelse, og fritagelse for opfyldelse af krav om dansk indfødsret kun efter forud indhentet erklæring fra de berørte organisationer.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder tillade en person vedvarende at gøre tjeneste i stilling, hvortil der ikke kræves sønæringsbevis, uanset at den pågældende ikke fuldt ud opfylder de krav, der er fastsat for mønstring i stillingen. Sådan tilladelse kan dog kun gives, for så vidt den pågældende dokumenterer at have erhvervet den erfaring og uddannelse, der er nødvendig for tjeneste i stillingen.

Fornyelse af sønæringsbeviser

§ 51. For fornyelse af et sønæringsbevis og et tankskibsbevis for officerer kræves, at vedkommende er i besiddelse af sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til, og dokumenterer at have gjort godkendt tjeneste i søgående skibe som henholdsvis navigatør, maskinmester eller radiooperatør

1) i mindst 1 år inden for de forudgående 5 år eller

2) i mindst 3 måneder umiddelbart forinden fornyelse af beviset.

Stk. 2. Hvis et sønæringsbevis eller et tankskibsbevis for officerer er udløbet, kan fornyelse ske for personer, der dokumenterer

1) at have gjort godkendt tjeneste i søgående skibe i mindst 3 måneder umiddelbart forinden fornyelse af beviset

a) som maskinmester eller navigatør i overtallig stilling eller

b) som maskinmester i lavere stilling end den, der svarer til pågældendes bevis,

2) at have udført arbejde, som har tilknytning til arten af det bevis, der indehaves, og som af Søfartsstyrelsen kan godkendes som ligestillet med den i stk. 1, nr. 1 krævede tjeneste,

3) at have bestået en prøve, hvis indhold og omfang fastsættes af Søfartsstyrelsen under hensyn til pågældendes eksamensår, fartstid og sidste udmønstring, eller

4) med tilfredsstillende resultat at have gennemgået et eller flere kurser efter Søfartsstyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen udsteder fornødent midlertidigt bevis til personer, der udfører tjeneste som nævnt i stk. 1, nr. 2 og stk. 2, nr. 1, litra b.

Stk. 4. For fornyelse af et tankskibsbevis på ledelsesniveau skal 3 måneder af den i stk. 1 og 2 krævede fartstid være erhvervet på tankskibe af den type, som beviset giver ret til, dog kan fartstid erhvervet på kemikalietankskib medregnes som fartstid på olietankskib.

Stk. 5. For fornyelse af et sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS (ROC) ligestilles fartstid som navigatør med fartstid som radiooperatør.

Straffebestemmelser

§ 52. Rederens eller skibsførerens overtrædelse af bestemmelserne i § 45 straffes med bøde.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 53. Bekendtgørelsen træder i kraft den. 1. februar 2000.

Stk. 2. Indtil 1. februar 2002 anses bestemmelsen i § 1, stk. 2, om godkendt grunduddannelse for opfyldt for søfarende, der før 1. august 1998 har gjort tjeneste som ubefaren eller befaren matros eller motormand eller som medlem af en enhedsbesætning.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 7, 15, 16 og 17 om brugen af en godkendt uddannelsesbog er kun gældende for personer, der efter 1. august 1998 påbegynder en søfartsuddannelse.

Stk. 4. Udenlandske beviser udstedt i medfør af STCW-konventionen som navigatør, maskinmester eller radiooperatør samt tankskibsbeviser til officerer udstedt i medfør af STCW-konventionen anses indtil 1. februar 2002 for gyldige til tjeneste i danske skibe uden en af Søfartsstyrelsen udfærdiget STCW-påtegning, når pågældendes søfartsuddannelse er påbegyndt før 1. august 1998.

Stk. 5. Gyldigt sundhedsbevis udstedt efter 1. september 1999 uden begrænsning med hensyn til udkigstjeneste er samtidig dokumentation for, at vedkommende har bestået den af Søfartsstyrelsen fastsatte syns- og høreprøve.

Stk. 6. Bekendtgørelse nr. 273 af 6. maj 1998 om kvalifikationskrav til søfarende og om sønæringsbeviser ophæves.

§ 54. Søfartsstyrelsen kan udstede sønæringsbeviser til tjeneste i handelsskibe og i fiskeskibe med gyldighed indtil 1. februar 2002 efter de regler, der var gældende før 1. februar 1997.

 

 

Søfartsstyrelsen, den 10. november 1999

Niels J. Bagge

/Frantz Miller


Bilag 1

Opdatering af uddannelseskrav m.v. som betingelse for udstedelse af sønæringsbeviser, der giver ret til tjeneste efter 1. februar 2002, jf. bestemmelserne i § 48, stk. 4, i nærværende bekendtgørelse.

 

Ihændehavere af sønæringsbeviser, der giver ret til tjeneste i handelsskibe, skal opfylde kravene i STCW-konventionen af 1978, som blev væsentligt revideret i 1995. Den reviderede konvention trådte i kraft den 1. februar 1997 dog med visse overgangsregler gældende til 1. februar 2002. Nedenfor betegnes sønæringsbeviser udstedt i henhold til STCW-konventionen, som denne var gældende før 1. februar 1997, som 1978-beviser, medens sønæringsbeviser udstedt efter bestemmelserne i den reviderede konvention betegnes som 1995-beviser.

 

1978-beviser mister deres gyldighed den 1. februar 2002. Fortsat tjeneste efter denne dato er betinget af, at pågældende er i besiddelse af et 1995-bevis. For de beviser, der er opført i efterfølgende tabel, er det en forudsætning for udstedelse af et 1995-bevis, at de i tabellen anførte uddannelseskrav opfyldes. Personer, der er i besiddelse af sønæringsbevis, der ikke er nævnt i tabellen, anses for at opfylde uddannelseskravene i den reviderede konvention, jf. dog § 48, stk. 4, vedrørende krav om ROC.

 

Sønæringsbevis som sætteskipper af 2. grad vil uden særlige uddannelseskrav kunne ombyttes med bevis som kystskipper, der giver ret til tjeneste i skibe med en bruttotonnage under 500 i kystfart. Vilkår for bibeholdelse af eventuelle rettigheder herudover vil blive fastsat særskilt i hvert enkelt tilfælde.

 

De foreskrevne kurser vil blive afholdt af Søfartsstyrelsen uden betaling af kursusgebyr.

 

Radarsimulatorkursus og ARPA-simulatorkursus afholdes for personer med mindst et års tjeneste som navigatør i de forudgående 5 år som et kombineret kursus af 5 dages varighed. For øvrige navigatører er radarsimulatorkursus og ARPA-simulatorkursus hver af 4 dages varighed, og radarsimulatorkursus skal gennemføres først. ARPA-simulatorkursus kan udelades, men i så fald vil pågældendes sønæringsbevis blive påtegnet om, at det ikke giver ret til tjeneste på skibe udstyret med ARPA.

 

Kursus i farligt gods er af 3 dages varighed.

 

Tidligere af Søfartsstyrelsen eller af Direktoratet for Søfartsuddannelsen udstedte uddannelsesbeviser for gennemførte kurser som nævnt ovenfor godkendes. Søfartsstyrelsen kan ligeledes godkende uddannelsesbeviser udstedt på grundlag af andre kurser efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Oversigt over sønæringsbeviser, hvor der kræves supplerende uddannelse som betingelse for ombytning til 1995-beviser

Bevis efter 1978 STCW-konventionen før 1. februar 1997

Bevis efter STCW-konventionen revideret i 1995

Bevis navn

Tjeneste og begrænsning efter STCW-påtegning

Eksamen eller prøve

STCW-reglement

Tjeneste og begrænsning efter STCW påtegning

Supplerende uddannelseskrav

Styrmand af

3. grad

Chief Mate, ships of less than 1600 GRT, Officer in charge of a navigational watch

Sætteskippereksamen før oktober 1991

II/1, II/2

Chief Mate, ships of less than 3000 GT, Officer in charge of a navigational watch

Radar-simulatorkursus, ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA

Styrmand af

2. grad

Chief Mate, ships of less than 1600 GRT, Officer in charge of a navigational watch

Skibsførereksamen 1983 eller tidligere

II/1, II/2

Chief Mate, ships of less than 3000 GT, Officer in charge of a navigational watch

ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA

Styrmand af

1. grad

Chief Mate

Skibsførereksamen 1983 eller tidligere

II/2

Chief Mate

ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA

Sætteskipper

Master, ships of less than 1600 GRT, Officer in charge of a navigational watch

Sætteskippereksamen før oktober 1991

II/1, II/2

Master, ships of less than 3000 GT, Officer in charge of a navigational watch

Radar-simulatorkursus, ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA, Kursus i farligt gods

Skibsfører

Master

Skibsførereksamen 1983 eller tidligere

II/2

Master

ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA

Styrmand af

2. grad

Master, ships of less than 1600 GRT, Officer in charge of a navigational watch

Styrmandseksamen

II/1, II/2

Master, ships of less than 3000 GT, Officer in charge of a navigational watch

Radar-simulatorkursus, ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA, Kursus i farligt gods

Styrmand af

1. grad

Master, ships of less than 1600 GRT, Chief Mate

Styrmandseksamen

II/1, II/2

Master, ships of less than 3000 GT, Chief Mate

ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA

Skibsfører af

2. grad

Master, ships of less than 1600 GRT, Officer in charge of a navigational watch

Styrmandseksamen

II/1, II/2

Master, ships of less than 3000 GT, Officer in charge of a navigational watch

Radar-simulatorkursus, ARPA-simulatorkursus eller bevis begrænset til skib uden ARPA, Kursus i farligt gods