Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af tonnagegrænser for fiskeskibe i besætningsloven

 

I medfør af § 14 i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning fastsættes:

§ 1. I lov om skibes besætning ændres

1) i § 9, stk. 1, "en bruttotonnage på 20 og derover, men under 500" til: "en længde på 15 meter og derover men under 45 meter",

2) i § 9, stk. 2, "en bruttotonnage på 500 og derover" til: "en længde på 45 meter og derover", og

3) i § 9, stk. 3, "en bruttotonnage på 20 og derover" to steder til: "en længde på 15 meter og derover".

Stk. 2. Længden beregnes som 96 pct. af den totale længde på en vandlinie ved 85 pct. af den mindste dybde (moulded) målt fra køllinien, eller som længden fra forenden af stævnen til rorstammens akse beregnet på nævnte vandlinie, hvis denne længde er den største. I skibe med styrlastighed skal den vandlinie, på hvilken længden måles, være parallel med den tegnede vandlinie.

    Stk.3. Personer, der ikke er i besiddelse af sønæringsbevis, og som ved bekendtgørelsens ikrafttræden har gjort tjeneste som fører eller styrmand i skibe, der er målt under 20 bruttoregistertons, kan fortsat gøre sådan tjeneste.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2000.

Søfartsstyrelsen, den 10. november 1999

Niels J. Bagge

/Frantz Miller