Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om iltbomber og det mobile genoplivningsudstyr

 

 

 

På baggrund af tvivlsspørgsmål rejst af producenter, leverandører samt brugere skal jf. bekendtgørelse nr. 844 af 1. december 1998 om skibsmedicinkister mv. meddeles følgende vejledning

  1. Skibsmedicinkistens ilt er medicinsk ilt. Når der i medicinkistefortegnelserne er anført en bestemt mængde ilt fx. 4 liter i en B1-kiste betyder dette 4 liter ilt under mindst 200 bars tryk, svarende til 800 liter "brugsilt".

 

  1. Det mobile genoplivningsudstyr skal være samlet og klart til brug i en enhed, der let kan transporteres.

 

3. Det mobile genoplivningsudstyr består af en iltbombe monteret med reduktionsventil, flowregulator, ventilationspose med voksenmaske og tilhørende slanger.

Flowregulatoren skal som minimum kunne dosere iltmængden i intervallet fra 0 ® 15 liter ilt per minut.

Hvis man anvender iltbomber med pin-system, skal der forefindes ekstra pakninger i reserve.

Videre skal der være en tungeholder og et mekanisk sug, der kan fungere uden anvendelse af iltbomben, samt tilhørende sugekateter og et reservoir.

I udstyret skal der forefindes en overskuelig betjeningsvejledning og en behandlingsvejledning for førstehjælp ved hjertestop.

 

4. I det mobile genoplivningsudstyr må iltbombernes størrelse ikke overstige 4 liter. Vi har erfaring for, at man typisk anvender bomber i størrelser fra 2 ® 4 liter. Med et tryk på 200 bar svarer det til følgende indhold ved atmosfæretryk:

2 liters bombe 2 x 200 = 400 liter

4 liters bombe 4 x 200 = 800 liter

 

A kisterne skal medbringe 20 liter i alt. Heraf bør 2 iltbomber være af ovennævnte størrelse (2 ® 4 liter), således at den ene befinder sig klar til brug i genoplivningsudstyret og den anden holdes i reserve. Den resterende mængde ilt kan eventuelt opbevares i større iltbomber i skibets hospital.

 

B1 kisterne skal medbringe 4 liter ilt, som man bør fordele på to flasker à 2 ® 2 liters volumen og med et tryk på 200 bar.

 

B2 kisterne skal i øjeblikket medbringe 2 liter ilt. Dette vil blive ændret med førstkommende revision af bekendtgørelsen, så der også i denne kiste medbringes 4 liter fordelt på to iltbomber (se B1).

 

C-kisten indeholder kun genoplivningsudstyr, dersom man sejler med farligt gods.

 

Farligt gods (MFAG). Sejler skibe med farligt gods skal det medbringe mobilt genoplivningsudstyr som beskrevet i punkt 3. Iltmængden skal mindst udgøre, hvad der gælder for B1 kisten nævnt ovenfor.

 

  1. Det mobile genoplivningsudstyr skal afprøves senest hver tredje måned.

 

6. Iltbomberne skal trykprøves senest hver femte år.

Flowregulatorer leveret med genoplivningsudstyr fra Skandinavisk Brandteknik giver et flow på 0 ® 8 l/min. Disse regulatorer vil blive modificeret/udskiftet inden for de næste 12 måneder for producentens regning.