Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut

I henhold til § 11 i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse, som ændret ved lov nr. 203 af 28. maj 1975, fastsættes følgende som gældende for ydelser til indlandet:

§ 1. Undersøgelser m.m. foretages kun for læger, sygehuse og lignende, udlevering af præparater tillige til apoteker. Ydelser, for hvilke der kræves betaling, finder sted for rekvirenternes regning, medmindre der af instituttet er truffet aftale om en særlig betalingsordning, f.eks. med den offentlige sygesikrings forhandlingsudvalg.

Stk. 2. I den udstrækning instituttet er i stand til at fremstille og levere de pågældende præparater eller udføre de pågældende undersøgelser m.m., sker dette til de priser, som er anført i bilaget til nærværende bekendtgørelse. Indkøbes præparater fra udlandet, udleveres de, for så vidt lager haves, til priser, som fastsættes af instituttet i de enkelte tilfælde.

Stk. 3. For præparater og undersøgelser m.m., som efter bilaget er gratis, eller som ikke er optaget i bilaget, er instituttet berettiget til, når forholdene særlig taler derfor, at fastsætte midlertidige priser.

Stk. 4. Instituttet er endvidere berettiget til i nødvendigt omfang at udlevere præparater og udføre undersøgelser for nedsat betaling eller gratis:

1. i forbindelse med samfundsmæssige foranstaltninger,

2. til epidemibekæmpelse,

3. når den pågældende læge erklærer, at patienten ikke er i stand til at betale, at anden betalingsmulighed ikke foreligger, og at præparatet eller undersøgelsen er nødvendig af hensyn til diagnose, forebyggelse eller behandling af sygdomme,

4. når udgifterne ved levering af større mængder præparater eller udførelse af en serie undersøgelser kan dækkes af en lavere pris end den fastsatte, eller

5. i særlige tilfælde, hvor der foreligger opgaver af forsøgsmæssig natur.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 866 af 12. december 1986 om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut, ophæves.

Indenrigsministeriet, den 10. juli 1987

Knud Enggaard

/John Erik Pedersen

Bilag

 

 1. Påvisning af mikroorganismer. 

 Bakterier m.m. 

 Art.nr.                             kr. 

 1010.  Antibiotika, koncentrationsbestemmelse         160 

 1435/36. Anaerob dyrkning                50/245 (* 1) 

 1435/36. Biopsimateriale, dyrkning og mikroskopi    50/245 (* 1) 

 1450/51. Bloddyrkning                 170/270 (* 1) 

 1511/12. Cerebrospinalvæske, dyrkning og mikroskopi  170/270 (* 1) 

 1440/41. Ekspektorat m.v., dyrkning og mikroskopi   120/270 (* 1) 

 1455/56. Ekssudat m.v., dyrkning og evt. mikroskopi  170/265 (* 1) 

 1435/36. Pus m.v., dyrkning og evt. mikroskopi     50/245 (* 1) 

 1460/61. Screeningundersøgelse, materiale og miljø, 

     dyrkning                    30/100 (* 1) 

 1435/36. Sektionsmateriale, dyrkning          50/245 (* 1) 

 1430/31. Urin, dyrkning                 30/210 (* 1) 

 1435/36 Øvre luftveje, podning fra           50/245 (* 1) 

 1610   Actinomyces, resistensbestemmelse            120 

 1425   Chlamydia trachomatis m.v., mikroskopi, efter aftale   60 

 2470   Chlamydia trachomatis, dyrkning, pr. patient prøvesæt  160 

 2730   Chostridium botulinum toksin              500 

 1521   Difteribakterier                   gratis 

 1521   Difteritoksin                    gratis 

 1435/36 Gardnerella vaginalis             50/245 (* 1) 

 2420   Gonokokker, dyrkning pr. patient prøvesæt        70 

 2421   Gonokokker, dyrkning i.h.t. kønssygdomsloven     gratis 

 2440   Gonokokker, resistensbestemmelse            130 

 2441   Gonokokker, resistensbestemmelse i.h.t. 

     kønssygdomsloven                   gratis 

 1435/36 Haemophilus ducreyi              50/245 (* 1) 

 1465   Kighostebakterier                    60 

 1425   Leptospirer, mikroskopi                 60 

 1480   Leptospirer, dyrkning                  100 

 1142/43 Mycoplasma, dyrkning fra cellekulturer/patientprøver  500 

 1425   Mykobakterier, mikroskopi                60 

 3218   Mykobakterier, mikroskopi og dyrkning          140 

 3220   Mykobakterier, blod, isolatordyrkning          390 

 3230   Mykobakterier, resistensundersøgelse, pr. stof     130 

 1516/17. Tarmpatogene bakterier             70/260 (* 1) 

 1518.  Tarmpatogene bakterier, for embedslægevæsenet    gratis 

 1445.  Tarmpatogene bakterier, forebyggende undersøgelser 

     af ansatte i levnedsmiddelindustrien m.m.        80 

 1526.  Tarmpatogene bakterier, levnedsmidler eller drikkevand, 

     for embedslægevæsen eller politi           gratis 

 Svampe m.m. 

 1435/36. Gærsvampe, skimmelsvampe o.a.         50/245 (* 1) 

 1625.  Gærsvampe, resistensbestemmelse, pr. stof        125 

 1630/31. Hudsvampe                   50/240 (* 1) 

 2443.  Vaginalpodning: samtidig undersøgelse for 

     Trichomonas vaginalis og Candida albicans        100 

 Virus 

 1765.  AIDS-virus (HIV) isolation i cellekultur        1000 

 1768.  AIDS-virus (HIV-1). Påvisning af antigen        150 

 1720.  Adenovirus                       320 

 1710.  Coxackie A virus                    410 

 1780.  Cytomegalovirus                     315 

 1720.  Enterovirus (polio-, echo- og coxsackievirus)      320 

 1745.  Hepatitis B virus, HBsAg                110 

 1743.  Hepatitis B virus, HBeAg                160 

 1715.  Herpes simplex virus påvisning             110 

 1718.  Herpes simplex virus påvisning og typebestemmelse    215 

 1720.  Parotitisvirus                     320 

 1730.  Rotavirus                        110 

 1735.  Varicella zoster virus                 150 

 Parasitter 

 2950.  Parasitter, mikroskopi                 160 

 2951.  Parasitter, dyrkning                  250 

 2445.  Trichomonas vaginalis, mikroskopi og dyrkning      70 

 2. Påvisning af antistoffer mod mikroorganismer. 

 Bakterier/Bakterielle infektioner 

 1820.  Borrelia, Lyme-sygdom                  235 

 1571.  Brucella                        100 

 2715.  Difteritoksin                      200 

 1546.  Franciscella tularensis                 105 

 2450.  Gonokokker                       110 

 2451.  Gonokokker i.h.t. kønssygdomsloven          gratis 

 1135.  Legionella                       170 

 1490.  Leptospirer                       110 

 2525.  Lymfogranuloma venereum                 110 

 2455.  Meningokokker                      50 

 1140.  Mycoplasma                       140 

 2535.  Ornitose                        120 

 2821.  Pneumokokker, kun efter aftale            gratis 

 1551.  Proteus-antistof ved rickettsiose (Weil-Felix)     105 

 2125.  Pseudomonas aeruginosa, kun efter aftale (* 2)      55 

 2540.  Q feber                         110 

 2810.  Streptokokker (AST, ASH)                 60 

 3130.  Syfilis STS                       70 

 3131/32. Syfilis STS i.h.t. svangerskabshygiejneloven eller 

     kønsygdomsloven                   gratis 

 3140.  Syfilis FTA-ABS                     160 

 3142/41. Syfilis FTA-ABS i.h.t. svangerskabshygiejneloven eller 

     kønssygdomsloven                   gratis 

 3110.  Syfilis TPI                       290 

 3111/12. Syfilis TPI i.h.t. svangerskabshygiejneloven eller 

     kønssygdomsloven                   gratis 

 2725.  Tetanustoksin                      200 

 1556.  Tyfus og paratyfus (Widal)               110 

 1560.  Yersinia enterocolitica                 110 

 Virus 

 2510.  Arbovirus                        200 

 1785.  Cytomegalovirus, total og IgM antistof         210 

 1770.  Epstein-Barr virus                   210 

 1740.  Hepatitis A virus, total og IgM antistof        210 

 1738.  Hepatitis B virus, HBc, total antistof         150 

 1733.  Hepatitis B virus, HBc, IgM antistof          150 

 2515.  Herpes simplex virus                  115 

 1716.  Herpes encephalitis, blod og spinalvæske        310 

 1790/95 HIV, (HTLV-III/LAV) immunstatus/udvidet ved 

     positivt resultat                 110/1000 

 2520.  Influenza-, adeno- og RS virus             190 

 2545.  Morbillivirus, IgG og IgM antistof           200 

 2550.  Parotitisvirus, IgG og IgM antistof           200 

 2815.  Paul Bunnell                       55 

 1721.  Poliovirus, efter aftale               gratis 

 2310.  Rubellavirus                       95 

 1760.  Varicella zoster virus                 160 

 Parasitter 

 2955.  Andre parasitter                    210 

 2945/46. Toxoplasma gondii/plus agglutinationstest      210/420 

 3. Påvisning af autoantistoffer. 

 1225.  Anti-cardiolipin-antistof IgM og IgG-klasse       200 

 1175.  Anti-ds DNA                       330 

 1178.  Anti-ENA (ekstraherbart nukleært antigen)        195 

 1190.  Anti-mitokondrie-antistoffer (AMA)           105 

 1205.  Anti-neutrofilocyt cytoplasma-antistof (ANCA)      185 

 1181.  Anti-nukleære antistoffer (HEp-2)            300 

 1215.  Antistof mod glat muskulatur              100 

 1230.  Antistof mod retikulin                 100 

 1216.  Antistof mod tværstribet muskulatur           100 

 1210.  Binyrebark-antistof                   100 

 1176.  Centromer-antistof                   310 

 1185.  Granulocyt-specifikke anti-nukleære antistoffer 

     (GS-ANA)                        320 

 1160.  IgA reumafaktor (IgA RF)                 65 

 1148.  IgM reumafaktor (IgM RF)                 75 

 1180.  Organ-uspecifikke anti-nukleære antistoffer (ANA)    140 

 1200.  Parietalcelle-antistof                 100 

 1217.  Sarcolemma-antistof                   100 

 1220.  Thyreoidea-antistoffer (thyreoglobulin-antistof og 

     microsomalt thyreoidea-antistof)            150 

 4. Andre undersøgelser, blodtypeserologisk diagnostik m.m. 

 1800.  AIDS. Lymfocyt-sub-populationsbestemmelse (H/S-ratio)  700 

 1150.  Blodtypebestemmelse (ABO- og rhesus-typebestemmelse)   70 

 1161.  Blodtypebestemmelse på gravide (ikke ABO-typebestemmelse, 

     inclusive udvidet antistofundersøgelse) i.h.t. 

     svangerskabshygiejneloven              gratis 

 1120.  Coombs' test                       65 

 1128.  Granulocytfunktionsundersøgelser og 

     monocytfunktionsundersøgelser (NBT. Kemotaksi, 

     superoxidproduktion m.v.), kun efter aftale, 

     pr. test (* 2)                     165 

 1130.  Hæmolytisk anæmi, serologisk undersøgelse        175 

 4010.  Komplementundersøgelse, screening af 

     komplementfunktion                   1000 

 1165.  Udvidet blodtypebestemmelse (særlig undersøgelse, 

     f.eks. med henblik på irregulære antistoffer o.lign.)  135 

 1166.  Udvidet blodtypebestemmelse i.h.t. 

     svangerskabshygiejneloven              gratis 

 5. Hormonundersøgelser. 

 1990.  Androgenstatus                     540 

 1940.  Follikel-stimulerende hormon (FSH) i serum       145 

 1930.  Humant choriongonadotropin (HCG) i serum        155 

 1945.  Luteiniserende hormon (LH) i serum           145 

 1960.  Progesteron i serum                   190 

 1955.  Prolactin (PRL) i serum                 185 

 1950.  Testosteron i serum                   190 

 1958.  Østradiol i serum                    190 

 1985.  Østrogenstatus                     540 

 6. Prænatal og neonatal diagnostik. 

 1968.  Alfaføtoprotein (AFP)-screening for medfødte 

     misdannelser kun efter aftale 

 2655.  Fostervandsundersøgelse til påvisning af medfødte 

     misdannelser (alfaføtoprotein og 

     acetylcholinesterase m.m.)               150 

 1995.  Neonatal undersøgelse for medfødt myxødem      gratis 

 2651.  Neonatal undersøgelse for fenylketonuri (PKU)    gratis 

 7. Tumormarkører. 

 2660.  Alfaføtoprotein                     150 

 1970.  Cancerantigen 125 (CA-125) i serum           195 

 1975.  Cancerantigen 50 (CA-50) i serum            195 

 1965.  Carcinoembryonalt antigen (CEA) i serum         195 

 1980.  Tissue polypeptide antigen (TPA) i serum        195 

 1935.  Undersøgelse for germinalcelle tumormarkører      210 

 8. Infektionsepidemiologi og sygehushygiejne. (* 4) 

 2260.  Biologiske indikatorer (sporeprøver) til kontrol af 

     sterilisationsprocedurer pr. pakke a 6 stk 

     (bakteriologisk undersøgelse af de behandlede 

     indikatorer er inkluderet i prisen)           130 

 2280.  Biologiske indikatorer (sporeprøver) specielt til 

     kontrol af industriel gassterilisation af medicinske 

     utensilier, pr. pakke a 20 stk. uemballerede prøver   125 

 2275.  Standardiserede bakteriologiske præparationer til 

     kontrol af specielle sterilisationsprocedurer eller 

     af væksthæmmende egenskaber, kun efter aftale 

 2210.  Sterilitetskontrol (prøve for mikrobiel forurening) 

     af steriliserede eller aseptisk fremstillede 

     medicinske produkter                  355 

 2230.  Dekontaminering eller sterilisation af specielt 

     materiel, fx. ethylenoxidsterilisation af elektroniske 

     komponenter m.v. kun efter aftale 

 2240.  Kontrolmålinger i aseptiske arbejdsområder og områder 

     med smittefarligt materiale (»Laminar air flow« enheder, 

     mikrobiel luftforurening, beskyttelsesfaktor), kun efter 

  aftale 

 1835/40. Pyrogentest, sensibiliserende stoffer/ikke 

     sensibiliserende stoffer              1100/640 

 2131.  Infektionsepidemiologi, sygehushygiejne, type- og 

     gruppebestemmelse af div. bakterier v.h. af bakteriofager, 

     antistof m.v., kun efter aftale           gratis 

 9. Vacciner o.lign. (* 4) (* 5) 

 6111.  B.C.G. vaccine, frysetørret amp. a 30 mg         50 

 6121.  B.C.G. vaccine, frysetørret amp. a 20 doser med 

     fortyndingsvæske                   gratis 

 6131.  B.C.G. vaccine, frysetørret amp. a 50 doser med 

     fortyndingsvæske  gratis 

 7261.  Difteri vaccine til børn (adsorberet) htgl. a 2 ml  gratis 

 7266.  Difteri vaccine til voksne (adsorberet) htgl. a 2 ml gratis 

 7221.  Difteri-tetanus vaccine til børn (adsorberet) 

     htgl. a 2 ml                     gratis 

 7223.  Difteri-tetanus vaccine til børn (adsorberet) 

     10 htgl. a 2 ml                   gratis 

 7226.  Difteri-tetanus vaccine til voksne (adsorberet) 

     htgl. a 2 ml                     gratis 

 7228.  Difteri-tetanus vaccine til voksne (adsorberet) 

     10 htgl. a 2 ml                   gratis 

 7231.  Di-Te-Pol vaccine, (adsorberet) htgl. a 2 ml     gratis 

 7236.  Di-Te-Pol vaccine, (adsorberet) 10 htgl. a 2 ml   gratis 

 7285.  Centr. Europ. Encephalitis vaccine, 0,5 ml      (* 3) 

 6610.  Gul febervaccine, (levende, svækket) 10 x 1 dosis   (* 3) 

 6615.  Gul febervaccine, (levende, svækket) 10 x 5 doser   (* 3) 

 7440.  Hepatitis B vaccine (inaktiveret) 1 dosis       (* 3) 

 7700.  Influenzavaccine, trivalent (inaktiveret) 1 dosis   (* 3) 

 7703.  Influenzavaccine, monovalent (inaktiveret) 1 dosis  (* 3) 

 7280.  Japansk encephalitis vaccine (inaktiveret) 

     1 x 10 doser                     (* 3) 

 7282.  Japansk encephalitis vaccine (inaktiveret) 

     5 x 1 dosis                      (* 3) 

 7411.  Kighostevaccine, htgl. a 1 ml            gratis 

 7423.  Kighostevaccine, 10 htgl. a 1 ml           gratis 

 7428.  Koleravaccine, htgl. a 2 ml              (* 3) 

 7430.  Koleravaccine, 5 htgl. a 2 ml             (* 3) 

 7450.  Meningokokvaccine, A+C, 1 dosis            (* 3) 

 7455.  Meningokokvaccine A+C, 10 x 10 doser         (* 3) 

 7005.  MFRvaccine (VIRIVAC) (svækket, levende) 1 dosis     52 

 7010.  MFRvaccine (VIRIVAC) (svækket, levende) 5 x 1 dosis   260 

 6860.  Mæslingevaccine, (levende, svækket), 1 dosis     (* 3) 

 7458.  Parotitisvaccine (levende, svækket) 1 dosis      (* 3) 

 7470.  Pestvaccine 20 ml                   (* 3) 

 7475.  Plettyfusvaccine 3 x 1 ml               (* 3) 

 7478.  Pneumokokvaccine (polysakkarid, polyvalent) 1 dosis  (* 3) 

 6531.  Poliovaccine, (Salk, inaktiveret), htgl. a 1 ml   gratis 

 6546.  Poliovaccine, oral, (Sabin) tube a 10 doser     gratis 

 7488.  Rabiesvaccine (inaktiveret), 1 dosis         (* 3) 

 7500.  Rubellavaccine, (levende, svækket) 1 dosis      (* 3) 

 7505.  Rubellavaccine (levende, svækket) 5 x 1 dosis     (* 3) 

 7658.  Typhoidvaccine, htgl. a 2 ml             (* 3) 

 7660.  Typhoidvaccine, 5 htgl. a 2 ml            (* 3) 

 7641.  Tetanusvaccine, (adsorberet), htgl. a 2 ml      gratis 

 7646.  Tetanusvaccine, (adsorberet), 10 htgl. a 2 ml    gratis 

 8375.  Tuberkulin PPD opløsning til hyposensibilisering 

     efter aftale, 50 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 10 ml, 1 stk. 25 

 8380.  Tuberkulin PPD opløsning til hyposensibilisering 

     efter aftale,0,5 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. ae 10 ml, 1 stk. 25 

 10. Antisera, fremstillet ved immunisering af dyr (* 4) 

 7178.  Botulismus serum, type A, B og E, 1 dosis       (* 3) 

 7180.  Botulismus serum, type A, B og E 250 ml        (* 3) 

 7055.  Hæmophilus influenza type B serum til 

     diagnose, pr. ml                    360 

 7050. Pneumokok serum til diagnose, type- og 

     blandingsserum, pr. ml                 350 

 7025.  Pneumokok, omniserum, pr. ml.             1.100 

 7340.  Serum mod klapperslanger - Amerika          (* 3) 

 7345.  Serum mod giftslanger - Afrika            (* 3) 

 7350.  Serum mod giftslanger, Malayan Pit Viper       (* 3) 

 7365.  Serum mod asiatiske havslanger            (* 3) 

 7370.  Serum mod giftslanger i Europa            (* 3) 

 7375.  Serum mod giftslanger i nær- og mellemste Orient   (* 3) 

 7378.  Serum mod giftslanger i Central Afrika        (* 3) 

     Serum fra kaniner immuniseret med: 

 7850.   -  komælk, pr. ml                   50 

 11. Humane blodfraktioneringsprodukter (* 4) 

 6300.  Human albumin, 20 pct. opløsning til infusion, 

     flasker a 100 ml                    420 

 6303.  Human albumin, 20 pct. opløsning til infusion, 

     flasker med deklareret rumfang. Udleveres kun efter 

     aftale. Pris pr. ml                  4,20 

 6320.  Proteinkoncentrat, 9 pct. opløsning til infusion, 

     flasker a 250 ml. Udleveres kun efter aftale.      250 

 6325.  Proteinkoncentrat, 9 pct. opløsning til infusion, 

     flasker med deklareret rumfang. Udleveres kun 

     efter aftale. Pris pr. ml                 1 

 6340.  Kryokoncentrat, varmebehandlet injektionssubstans med 

     solvens og inj. sæt. Pris pr. IE            2,40 

 6370.  Faktor IX koncentrat, varmebehandlet 

     injektionssubstans med solvens og inj.sæt. Udleveres 

     kun efter aftale. Pris pr. IE             2,00 

 6240.  Humant anti-D immunglobulin, htgl. a 300 mikrogram   280 

 7435.  Centr. Europ. Encephalitis imm. globulin 2 ml     (* 3) 

 7445.  Humant Hepatitis B immunglobulin, 5 ml        (* 3) 

     Humant normalt immunglobulin (10 pct.opløsning) til 

     profylaktisk brug mod hepatitis A og morbilli samt ved 

     aggammaglobulinæmi, 

 7290.   - htgl. a 1 ml                     15 

 7295.   - htgl. a 2 ml                     25 

 7298.   - htgl. a 3 ml                     30 

 7300.   - htgl. a 5 ml                     50 

 7306.   - 5 htgl. a 3 ml                    140 

 7308.   - 5 htgl. a 5 ml                    240 

 7485.  Humant rabies immunglobulin, htgl. a 10 ml 

     (150 IE/ml)                      (* 3) 

 7320.  Humant tetanus immunglobulin, til 

     tetanusprofylakse, htgl. a 250 IE           (* 3) 

 7325.  Humant tetanus immunglobulin, til tetanusprofylakse, 

     htgl. a 250 IE x 10 htgl.               (* 3) 

 12. Præparater til hudreaktioner (* 4) 

 7940.  Lepromin, efter aftale, htgl. a 0,5 ml        (* 3) 

 7950.  Salvegrundlag til kontrolprøve ved Moro's prøve 

     se 8296, pr. tube                    25 

 7540.  Schick toxin og kontrolfortynding, fremstilles kun 

     efter aftale og til priser, som fastsættes i hvert 

     enkelt tilfælde 

     Sensitin fremstillet af arter af Mycobacterium og 

     Nocardia til komparative hudreaktioner, efter aftale 

     htgl. a 1,5 ml, 1 stk.                  20 

     Tuberkulin PPD opløsning til Mantoux's prøve 

 8200.   -  1 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 1 stk     20 

 8205.   -  1 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 10 stk     100 

 8210.   -  1 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 20,0 ml, 1 stk     25 

 8215.   -  2 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 1 stk     20 

 8220.   -  2 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 10 stk     100 

 8225.   -  2 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 20,0 ml, 1 stk     25 

 8255.   - 10 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 1 stk     20 

 8260.   - 10 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 10 stk     100 

 8265.   - 10 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 10,0 ml, 1 stk     25 

 8270.   - 100 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 1 stk     20 

 8296.  Tuberkulinsalve til Moro's plasterprøve, tuber 

     a 4,8 gram (ca. 45 doser)                35 

 13. Præparater til in vitro påvisning af cellulær immunitet (* 4) 

 8178.  Fosfatstødpudesaltvandsopløsning til kontrolprøver 

     ved in vitro prøver, htgl. a 20 ml, 1 stk        15 

     Tuberkulin PPD 1 mg/ml=50.000 t.e./ml., i 

     fosfatstødpudesaltvand, til in vitro prøver 

 8310.   - htgl. a 1 ml                     15 

 8315.   - htgl. a 10 ml                    100 

 14. Blodtypesera og andre reagenser (* 4) 

 6225.  Blodtypereagenser (Rh. m.m. samt Coombs-serum), pr. ml  40 

 6265.  PP-reagens (okseplasma+thromboplastin), pr. liter   1745 

     Blodtypereagenser, kun efter aftale. 

 15. Adjuvantia. Blod og sera fra normale dyr. Næringssubstrater m.v. 

  (* 4) 

     Adjuvans, Freunds inkomplet: 

 7910.   - flasker a 10 ml                   15 

 7915.   - flasker a 100 ml                   120 

     Adjuvans Freunds komplet: 

 7920.   - flasker a 10 ml                   30 

 7925.   - flasker a 100 ml                   245 

     Fåreblod i Alsevers væske (1+1): 

 8915.   - flasker a 100 ml                   140 

 8920.   - flasker a 300 ml                   385 

     Hesteblod, defibrineret: 

 8930.   - flasker a 150 ml                   80 

     Hesteblod, med citrat: 

 8938.   - flasker a 200 ml                   85 

 8965.  Kaninblod i Alsevers væske (1+3), flasker a 40 ml    95 

 8990.  Komplement (marsvin), opbevares og forsendes 

     nedfrosset, pr. ml                    25 

     Okseblod i Alsevers væske (1+1): 

 8970.   - flasker a 100 ml                   50 

     Blod fra andre dyrearter kun efter nærmere aftale med 

     dyreafdelingen. Specielle sera fremstilles efter aftale 

     og til priser, som fastsættes i de enkelte tilfælde. 

Næringssubstrater til bakteriologisk brug, forsøgsdyr og andre end de ovennævnte animalske produkter er instituttet berettiget til at udlevere mod en af dette fastsat pris (* 4):

Officielle noter

(* 1) Ved dyrkning uden fund af bakterier eller kun fund af normalflora beregnes betalingen efter første artsnr./pris.

Ved dyrkning med identifikation af bakterier og resistensbestemmelser beregnes betalingen efter sidste artsnr./pris.

(* 2) Udføres kun i regionalafdelingen på Rigshospitalet (tlf: 01 38 66 33 lokal 7736)

(* 3) Indkøbes fra udlandet og udleveres, for så vidt lager haves, til priser, som fastsættes af instituttet i enkelte tilfælde.

(* 4) Til priserne for præparater anført i afsnittene fra infektionsepidemiologi og fremefter og til priser for næringssubstrater lægges merværdiafgift.

(* 5) Leverancer til Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig af vaccine til brug ved profylaktisk vaccination af børn i danske skoler og børnehaver i Sydslesvig er gratis.