Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Ikke hjemmel til at eftergive afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab, fordi revisor eller andre, der har påtaget sig indsendelsen, ved en ekspeditionsfejl eller forglemmelse indsender regnskabet for sent.
Den fulde tekst

Ikke hjemmel til at eftergive afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab, fordi revisor eller andre, der har påtaget sig indsendelsen,
ved en ekspeditionsfejl eller forglemmelse indsender regnskabet for sent.

 

 

 

 

Advokat A har på vegne K m.fl. i skrivelse af 3. september 1997 klaget over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved skrivelse af 15. august 1997 pålagde K og den øvrige ledelse i K A/S en afgift på 2.400 kr. ved for sen indsendelse af selskabets årsregnskab.

 

Sagens omstændigheder:

 

K A/S har 1. januar - 31. december som regnskabsperiode. Selskabets årsregnskab for 1996 blev fremlagt og godkendt på en ordinær generalforsamling den 1. maj 1997, hvilket fremgår af det referat fra generalforsamlingen, som blev indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 12. maj 1997 i forbindelse med anmeldelse af en kapitalforhøjelse, der samtidigt vedtoges. Da årsregnskabet imidlertid ikke var modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 16. juli 1997 sendte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samme dag meddelelse til selskabets ledelse på selskabets adresse om, at såfremt regnskabet ikke var modtaget i styrelsen senest den 28. juli 1997 ville hvert medlem af ledelsen blive pålagt afgift efter årsregnskabslovens § 62. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtog herefter regnskabet den 1. august 1997, det vil sige efter udløbet af såvel indsendelsesfristen på 1 måned efter generalforsamlingens godkendelse som 6 måneders fristen efter regnskabsårets afslutning, jfr. årsregnskabslovens § 62, stk. 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen pålagde derfor den 15. august 1997 hvert medlem af ledelsen en afgift på 2.400 kr. i henhold til årsregnskabslovens § 62, stk. 5 og 6.

 

I klageskrivelsen har advokat A blandt andet anført:

 

"

 

Ved en misforståelse mellem selskabets revisor, selskabets ledelse og undertegnede blev det underskrevne regnskab ikke indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Regnskabsafdeling samtidig med indlevering af anmeldelse vedrørende kapitalforhøjelsen.

 

Den 16. juli 1997 fremsender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sædvanlig rykker for fremsendelse af regnskab og meddeler frist til den 28/7 1997. Rykkerskrivelsen fremsendes til ledelsen, der er bortrejst på ferie hele juli måned og straks efter hjemkomsten fra ferien den 31. juli konstaterer, at regnskabet ikke er indleveret. Regnskabet fremsendes den 31. juli og modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 1. august.

 

 

På vegne bestyrelsen skal jeg anmode om, at bødekravet frafaldes subsidiært nedsættes. Jeg skal henvise til de særlige omstændigheder. Den manglende indsendelse af regnskabet, der forelå på generalforsamlingen den 1. maj 1997, skyldes alene misforståelse mellem de implicerede parter. Det følger af anmeldelsen af kapitalforhøjelsen, at regnskabet har været udarbejdet og fremlagt. Kapitalforhøjelsen er registreret uden forbehold af nogen art. Endelig skal påpeges det uheldige i, at rykkerskrivelsen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremkommer i en ferieperiode, hvorved den ansvarlige ledelse ikke får mulighed for at reagere inden udløbet af den meget korte frist.

 

"

 

 

I en supplerende skrivelse af 10. september 1997 har klagers advokat endvidere bemærket, at ingen af bestyrelsens medlemmer har fået rykkerskrivelser fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, før gebyrpålægget fremsendes ved skrivelsen af 15. august 1997.

 

I en redegørelse for sagen af 29. september 1997 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blandt andet udtalt:

 

"Udtalelse:

 

Styrelsen fastholder de pålagte og betalte afgifter, da der ikke er anført sådanne særlige forhold, som kan berettige til fritagelse eller nedsættelse.

 

 

Advokaten har efterfølgende tilføjet, at ingen af bestyrelsens medlemmer har fået rykkerskrivelser fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, før gebyrpålægget fremsendes ved skrivelsen af 15. august 1997. Advokaten må her se bort fra påkravsbrevet af 16. juli 1997.

 

Sagens retlige omstændigheder:

 

I henhold til årsregnskabslovens § 62, stk. 1, skal et selskabs årsregnskab "indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så det er modtaget i styrelsen senest 1 måned efter dagen for godkendelsen på generalforsamlingen eller ved tilsvarende lovlig beslutning og senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning."

 

Ifølge årsregnskabslovens § 62, stk. 6 og 7, pålægges de enkelte medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion eller lignende ansvarligt ledelsesorgan en særlig afgift, såfremt årsregnskabet er modtaget for sent i forhold til fristerne i årsregnskabslovens § 62, stk. 1.

 

Forinden der pålægges afgift for overtrædelse af 6-måneders fristen, udsendes der påkrav om indsendelse af årsregnskabet. Påkravet sendes til selskabets ledelse på selskabets adresse. Er årsregnskab ikke modtaget senest den 8. hverdag efter dagen for påkravets datering, pålægges der afgift som anført ovenfor, jf. årsregnskabslovens § 62, stk. 6.

 

Afgiften beregnes på basis af omfanget af fristoverskridelsen i henhold til de takster, som er anført i § 62, stk. 6, sidste pkt.

 

I henhold til årsregnskabslovens § 62, stk. 7, 2. pkt., kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dog undlade at pålægge et ledelsesmedlem en afgift eller fritage den pågældende for betaling af en allerede pålagt afgift, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

 

I den foreliggende klage til Erhvervsankenævnet har advokat A på sine klienters vegne som nævnt anmodet om, at afgiften frafaldes subsidiært nedsættes under henvisning til, at det skyldes en misforståele mellem selskabets revisor, ledelse og advokat, at det underskrevne og godkendte regnskab ikke blev indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samtidig med indlevering af anmeldelse vedrørende kapitalforhøjelse. Endvidere anfører advokaten, at det er uheldigt, at styrelsens rykkerskrivelse fremkommer i en ferieperiode, hvorved den ansvarlige ledelse ikke får mulighed for at reagere inden udløbet af den meget korte frist. Advokaten har efterfølgende tilføjet, at ingen af bestyrelsens medlemmer har fået rykkerskrivelser fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, før gebyrpålægget fremsendes ved skrivelsen af 15. august 1997.

 

Hertil bemærkes, at der ifølge årsregnskabslovens § 62, stk. 6, ikke skal sendes rykkere til de enkelte ledelsesmedlemmer personligt, inden de pålægges afgift, men derimod som nævnt fremsendes påkrav om indsendelse af årsregnskab til selskabets ledelse på selskabets adresse. Dette er sket ved styrelsens brev af 16. juli 1997, som bl.a. indeholder oplysning om, at ledelsen vil blive pålagt afgift, hvis årsregnskabet ikke er modtaget i styrelsen inden udløbet af den i brevet anførte frist. Denne frist er fastsat i overensstemmelse med den i loven anførte frist.

 

Efter årsregnskabsloven påhviler der hvert enkelt medlem af selskabets ledelse et selvstændigt ansvar for, at indsendelsesfristerne overholdes. Det enkelte medlem kan dog som nævnt fritages for betaling af afgiften i særlige tilfælde, jf. § 62, stk. 7, 2. pkt. Ifølge lovmotiverne til denne bestemmelse foreligger disse særlige tilfælde dog "kun, hvor medlemmet over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan godtgøre, at vedkommende har søgt at fremme indsendelsen, og at forsinkelsen derfor ikke kan lægges den pågældende til last", jf. bemærkningerne til lovforslag nr. L 83, Folketinget 1993-94, vedrørende den dagældende § 62, stk. 5.

 

Det forhold, at selskabets ledelse har overladt det til selskabets advokat eller revisor at indsende årsregnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, fritager ikke ledelsen for ansvaret for rettidig indsendelse af årsregnskabet. Erhvervsankenævnet har således i en kendelse af 11. oktober 1996, j.nr. 96-28.742, hvor et selskabs revisor havde indsendt årsregnskabet for sent, udtalt at de enkelte medlemmer af selskabets ledelse efter årsregnskabsloven har et selvstændigt ansvar for, at indsendelsesfristen overholdes.

 

Da der ikke i klagebrevet er anført sådanne særlige forhold, som kan berettige til fritagelse for eller nedsættelse af de pålagte og betalte afgifter, fastholder styrelsen de pålagte og betalte afgifter."

 

 

Klagers advokat, der er gjort bekendt med redegørelsen og udtalelsen, har ikke fremsat yderligere bemærkninger i sagen.

 

Ankenævnet udtaler:

 

Der er ikke efter loven, jfr. forarbejderne til loven grundlag for at nedsætte eller eftergive afgifterne efter årsregnskabslovens § 62 for selskabets ledelse, der har et selvstændigt ansvar for indsendelsen, fordi revisoren, advokaten eller andre, der overfor ledelsen har påtaget sig ansvaret for indsendelsen, ved ekspeditionsfejl eller forglemmelse indsender regnskaberne for sent, medmindre eventuelt sådanne særlige omstændigheder, som omtalt i § 62, stk. 7, gør sig gældende.

 

Idet bemærkes, at afgifterne også indholdsmæssigt er lovbestemte og da der ikke er oplyst sådanne særlige omstændigheder, som nævnt ovenfor, stadfæstes afgørelsen.

 

I ankenævnets afgørelse har Ellen Andersen, Morten Iversen og Niels Larsen deltaget.