Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mærkning af tobaksvarer og om tjæreindhold i cigaretter


I henhold til §§ 1-4 i lov nr. 426 af 13. juni 1990 om mærkning af tobaksvarer og om tjæreindhold i cigaretter fastsættes:

§ 1. Ved tobaksvarer forstås varer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes eller tygges, hvis de helt eller delvist består af tobak.

§ 2. Alle tobaksvarepakninger skal på den mest iøjnefaldende af pakningens sider være forsynet med følgende generelle advarsel:

»Er yderst sundhedsskadeligt.«

Sundhedsstyrelsen

§ 3. Alle cigaretpakker, skal udover den i § 2 nævnte påskrift på den anden brede flade af pakningen være forsynet med specifikke advarsler vekslende efter den liste, der er anført i bilaget.

Stk. 2. På cigaretpakker, skal de enkelte i stk. 1 omhandlede specifikke advarsler og den i § 2 omhandlede generelle advarsel være påtrykt og dække mindst 4 pct. af hver af de brede sider af pakningen.

Stk. 3. De enkelte i stk. 1, nævnte specifikke advarsler trykkes på cigaretpakningerne, således at hver enkelt advarsel, med en tolerance på 5 pct., forekommer på det samme antal pakninger.

Stk. 4. Advarslerne på de to brede flader af hver cigaretpakke:

  • 1) skal være klare og læselige,
  • 2) skal være trykt med fede typer,
  • 3) skal være trykt på kontrasterende baggrund,
  • 4) må ikke være anført et sted, hvor de vil kunne blive ødelagt, når pakken åbnes, og
  • 5) må ikke placeres på gennemsigtigt omslagspapir eller andre former for papir, der er anbragt uden om pakningen.

§ 4. På andre tobaksvarer end cigaretter skal den i § 2 omhandlede generelle advarsel være trykt eller være anbragt på en måde, så den ikke let kan fjernes, på et iøjnefaldende sted på kontrasterende baggrund, og således at den er let læselig. Den må ikke være skjult, tildækket eller opdelt ved andre påskrifter eller billeder.

§ 5. På siden af cigaretpakker skal indholdet af tjære (kondensat) og nikotin angives.

Stk. 2. Ved tjære forstås nikotinfri anhydrid kondensat af ufiltreret røg. Ved nikotin forstås nikotinalkaloider.

Stk. 3. Indholdet af tjære og nikotin, måles efter ISO 4387- og ISO 3400-metoden og kontrolles ved hjælp af ISO 8243-standarden.

Stk. 4. Angivelserne skal være påtrykt siden af cigaretpakkerne med let læselige bogstaver på kontrasterende baggrund og således, at mindst 4 pct. af den pågældende flade er dækket.

Stk. 5. Importører og producenter indsender inden udgangen af hvert kalenderår til Levnedsmiddelstyrelsen en liste over tjære- og nikotinindholdet i de cigaretter, de markedsfører.

§ 6. Senest samtidig med, at en tobaksvare markedsføres i Danmark, skal den pågældende producent eller importør skriftligt meddele Levnedsmiddelstyrelsen under hvilket navn og fra hvilket tidspunkt, varen markedsføres.

§ 7. Tjæreindholdet i cigaretter, der markedsføres i Danmark må ikke overstige 15 mg. pr. cigaret fra og med 31. december 1992 og 12 mg. pr. cigaret fra og med 31. december 1997.

§ 8. Levnedsmiddelstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger den, der markedsfører tobaksvarer, skal afgive til styrelsen, samt regler om vederlagsfri afgivelse af prøver af produktet.

§ 9. Levnedsmiddelstyrelsen kan fastsætte nærmere regler og kan træffe bestemmelse om kontrollen med overholdelsen af denne bekendtgørelse, herunder om prøveudtagning, analysemetoder, på hvilke laboratorier prøvninger skal udføres, samt om betaling for kontrolforanstaltninger.

§ 10. Levnedsmiddelstyrelsen kan meddele påbud eller forbud, hvis der konstateres overtrædelser af regler og bestemmelser fastsat i denne bekendtgørelse eller i medfør heraf.

§ 11. Levnedsmiddelstyrelsen kan i bestemmelser, der fastsættes i henhold til §§ 8 og 9 fastsætte straf af bøde for overtrædelse af regler i bestemmelserne.

§ 12. Afgørelser, der er truffet af Levnedsmiddelstyrelsen i henhold til §§ 8-10 i denne bekendtgørelse, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan dog bestemme, at en afgørelse truffet af Levnedsmiddelstyrelsen kan indbringes for ministeren, hvis afgørelsen er principiel eller iøvrigt anses for at være af væsentlig betydning.

§ 13. Med bøde straffes den, der

  • 1) overtræder §§ 2-7 og
  • 2) undlader at efterkomme forbud og påbud, meddelt af Levnedsmiddelstyrelsen efter § 10.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 1991.

Stk. 2. Cigaretter, der er fremstillet inden den 31. december 1991, og som ikke er i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser om mærkning, vil kunne markedsføres indtil den 31. december 1992.

Stk. 3. Øvrige tobaksvarer, der er fremstillet inden 31. december 1991, og som ikke er i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser om mærkning, vil kunne markedsføres indtil den 31. december 1993.

Stk. 4. Cigaretter, der er fremstillet inden de i § 7 nævnte datoer, og som ikke er i overensstemmelse med de i § 7 anførte grænseværdier, kan markedsføres i indtil to år efter de nævnte datoer.

Sundhedsministeriet, den 28. juni 1990

Ester Larsen

/ Mogens Jørgensen

Bilag

Liste over advarsler i henhold til § 3

»Rygning er årsag til kræft.«

Sundhedsstyrelsen

»Rygning er årsag til hjerte-karsygdomme.«

Sundhedsstyrelsen

»Hvis du er gravid, kan rygning skade dit barns sundhed.«

Sundhedsstyrelsen

»Beskyt børnene mod tobaksrøg - de har ret til selv at vælge.«

Sundhedsstyrelsen

»Rygning generer dine omgivelser.«

Sundhedsstyrelsen

Officielle noter

Ingen