Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om midlertidige regler om adgang til speciallægehjælp m.v. ved praktiserende speciallæge efter sygesikringsloven


I henhold til § 12, stk. 3, i lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 21. juli 1986, som ændret ved § 5 i lov nr. 948 af 23. december 1986, fastsættes følgende:

§ 1

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 27. marts 1987 om midlertidige regler om adgang til speciallægehjælp m.v. ved praktiserende speciallæge efter sygesikringsloven ophæves. Samtidig sættes §§ 5-6 og § 7, stk. 3, 1. pkt. i bekendtgørelse nr. 319 af 17. juni 1977 om adgang til lægehjælp efter sygesikringsloven i kraft påny.

Stk. 2. For lægehjælp, som sikrede har modtaget før denne bekendtgørelses ikrafttrædelsesdato, kan der dog fortsat ydes tilskud til delvis dækning af udgifterne efter reglerne i bekendtgørelse nr. 148 af 27. marts 1987 om midlertidige regler om adgang til speciallægehjælp m.v. ved praktiserende speciallæge efter sygesikringsloven.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Indenrigsministeriet, den 20. august 1987

KNUD ENGGAARD

/Ole Kopp Christensen

Officielle noter

Ingen