Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om apotekervæsenets pensionsordning


I henhold til §§ 62 og 63 i lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed fastsættes:

Afsnit I

ORDNINGENS ORDINÆRE MEDLEMMER

Kapitel 1

ORDINÆRT MEDLEMSKAB

§ 1. Som medlemmer kan optages apotekere. Medlemmer er apotekere, som er optaget i pensionsordningen i medfør af de tidligere gældende regler om apotekervæsenets pensionsordning.

Stk. 2. Medlemmer er farmaceutiske kandidater og eksaminater, som er optaget i pensionsordningen i medfør af de tidligere gældende regler om apotekervæsenets pensionsordning

1. på grundlag af ansættelse inden 1. maj 1985 på apotek eller ved apotekernes eller provisorernes organisationer,

2. på grundlag af ansættelse inden 15. maj 1985 i sundhedsstyrelsen, ved Danmarks farmaceutiske Højskole, ved universiteternes farmakologiske institutter, på sygehusapotek eller som sygehusapoteker, eller

3. på grundlag af ansættelse inden 1. maj 1985 på DAK A/S.

Stk. 3. Under særlige omstændigheder kan indenrigsministeren bestemme, at farmaceutiske kandidater og eksaminater, der er medlemmer af ordningen i medfør af stk. 2, kan forblive i ordningen som medlemmer, uanset at de er overgået til virksomhed, der ikke omfattes af stk. 2. Indenrigsministeren kan stille vilkår om, at der for sådanne farmaceutiske kandidater og eksaminater skal indbetales pensionsbidrag efter § 4, stk. 2.

§ 2. Det påhviler enhver, der får apotekerbevilling uden at være medlem af ordningen, straks efter apotekerbevillingens meddelelse at søge optagelse som medlem.

Stk. 2. Det påhviler ethvert medlem ved sin optagelse at præstere sådanne helbredsoplysninger, som til enhver tid kræves ved fast ansættelse i statstjenestemandsstilling, jfr. §§ 39 og 40.

§ 3. Optagelse i pensionsordningen sker fra datoen for overtagelse af apotek. Hvis overtagelsen sker efter den 1. i en måned, sker optagelsen fra den 1. i den følgende måned.

Kapitel 2

INDBETALING AF PENSIONSBIDRAG

§ 4. Den institution eller organisation, der har ansat en person, der er omfattet af § 1, stk. 2, indbetaler et månedligt pensionsbidrag til staten. For ansatte ved statslige institutioner afholdes bidraget over finanslovens § 26. Pensionsvæsenet.

Stk. 2. Det månedlige bidrag udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 12 efter overenskomsten mellem finansministeriet og Dansk Farmaceutforening.

Stk. 3. For deltidsbeskæftigede nedsættes bidraget forholdsmæssigt.

§ 5. Apotekere indbetaler til staten et månedligt pensionsbidrag, der udgør en vis procentdel af apotekets bruttoomsætning i vedkommende måned efter fradrag af salg til andre apoteker, af salg af lægemidler med særlig lav eller ingen avance samt af ydede rabatter og tab på udestående fordringer. Beløbene opgøres excl. moms. Indenrigsministeren meddeler hvert år procent-satsen.

§ 6. De bidrag, der er nævnt i §§ 4 og 5 skal være indbetalt til sundhedsstyrelsen senest den 15. i den følgende måned. Det bidrag, der efter § 4 skal afholdes for ansatte ved statslige institutioner, afregnes over finanslovens § 26. Pensionsvæsenet een gang årligt.

Stk. 2. Ved indehaverskifte i løbet af en måned påhviler det den fratrædende apoteker at indbetale pensionsbidrag for den forløbne del af måneden.

Stk. 3. Det endelige pensionsbidrag efter § 5 opgøres samtidig med indsendelsen af årsregnskab for det pågældende år. Ved indehaverskifte i årets løb opgøres det endelige pensionsbidrag for den forløbne periode i forbindelse med indsendelsen af årsregnskabet for den pågældende driftsperiode.

Stk. 4. For lidt betalt pensionsbidrag efter stk. 3 skal indbetales til sundhedsstyrelsen senest en måned efter årsregnskabets indsendelse.

Stk. 5. For meget indbetalt pensionsbidrag efter stk. 3 anvises fra sundhedsstyrelsen senest en måned efter årsregnskabets modtagelse.

Kapitel 3

UDTRÆDELSE AF ORDNINGEN

§ 7. Et medlem udgår af ordningen ved udgangen af den måned, hvori medlemmet uden ret til pension enten fratræder et ansættelsesforhold omfattet af ordningen eller opgiver en apotekerbevilling. Medlemmet forbliver dog i ordningen, såfremt han overgår til en virksomhed, der er omfattet af § 1, stk. 2.

Stk. 2. Et medlem, der er omfattet af § 1, stk. 2, udtræder af ordningen, såfremt han ansættes i en statstjenestemandsstilling, eller såfremt hans tjenestetid nedsættes til under 6/10 af, hvad der i den vedkommende til enhver tid gældende lønoverenskomst er bestemt at skulle anses for fuld tjenestetid.

§ 8. Sundhedsstyrelsen kan tillade, at arbejdsledige medlemmer forbliver under ordningen efter regler, der fastsættes af sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. Når særlige grunde taler derfor, kan sundhedsstyrelsen tillade, at et medlem, der skal udtræde af ordningen efter § 7, forbliver stående som »hvilende medlem« af ordningen. Et hvilende medlem har ret til at indtræde i sædvanligt medlemsforhold, såfremt han påny opnår ansættelse i en stilling inden for pensionsordningens område.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan under ganske særlige omstændigheder tillade, at et medlem, der overgår til en virksomhed uden for pensionsordningens område, bevarer sit sædvanlige medlemsforhold til ordningen, jfr. dog § 1, stk. 3. Tilladelse kan kun meddeles på betingelse af, at enten medlemmet eller det nye eller det tidligere ansættelsessted indbetaler bidrag for den pågældende i henhold til § 4, stk. 2.

Stk. 4. De i stk. 2 og 3 omhandlede tilladelser gives for et år ad gangen og længst for et tidsrum af i alt 5 år.

Kapitel 4

EGENPENSION

§ 9. Et medlem af pensionsordningen er berettiget til egenpension, når han efter 10 års ansættelse i en stilling, i hvilken ansættelsen efter reglerne i §§ 11 og 12 kan medregnes i pensionsalderen, fratræder sin stilling eller opgiver apotekerbevillingen på grund af alder eller som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed.

Stk. 2. Uanset ansættelsestidens længde har et medlem dog ret til egenpension efter §§ 15 og 16, såfremt opgivelsen af apotekerbevillingen eller afsked finder sted på grund af nedsættelse af erhvervsevnen som nævnt i § 15 eller skyldes følger af tilskadekomst under udførelse af tjenesten.

Stk. 3. Har et medlem forud for sin optagelse i pensionsordningen været omfattet af en pensionsordning, der har været knyttet til beskæftigelse, som efter reglerne i §§ 11 og 12 ikke kan medregnes i pensionsalderen, kan sundhedsstyrelsen bestemme, at sådan beskæftigelse medregnes som ansættelsestid efter stk. 1 med indtil 10 år.

Stk. 4. Begæring om pension på grund af svagelighed må være ledsaget af en lægeerklæring, som indeholder oplysning om sygdommens symptomer, diagnose og indflydelse på arbejdsevnen, jfr. § 40.

§ 10. Et medlem er berettiget til pension ved opgivelse af apotekerbevilling eller ved fratræden fra sin stilling på grund af alder fra udgangen af den måned, hvori han fylder 60 år, jfr. § 14, stk. 2.

§ 11. Et medlems pensionsalder er det antal år, i hvilket han efter sit fyldte 25. år har været medlem af pensionsordningen eller af den den 31. december 1954 ophævede Farmaceuternes Pensionskasse. Ved fratræden efter det fyldte 70. år fastsættes pensionen som om, fratræden havde fundet sted ved det fyldte 70. år.

Stk. 2. Pensionsalderen efter stk. 1 forøges med den pensionsalder, et medlem har erhvervet under ansættelse som statstjenestemand eller tjenestemand i folkeskolen, folkekirken, en kommune eller i en stilling, der er forbundet med ret til pension fra en statsgaranteret pensionsordning, eller under anden ansættelse, der kan medregnes som pensionsalder i henhold til § 4, stk. 1 og 2, i lov nr. 292 af 18. juni 1969 om tjenestemandspension.

Stk. 3. Den tid, i hvilken et medlem efter sit fyldte 25. år som ansat i offentlig tjeneste i Finland, Island, Norge eller Sverige har været omfattet af den for tjenestemænd i vedkommende land gældende pensionsordning eller en dertil svarende statsfinansieret eller statsgaranteret pensionsordning, medregnes i hans pensionsalder, såfremt der efter den pågældende pensionsordning på lignende måde foretages medregning i pensionsalderen af medlemskab af nærværende pensionsordning. Ved afsked på grund af alder medregnes sådan ansættelse dog kun, såfremt den har været efterfulgt af mindst 10 års ansættelse, som efter reglerne i stk. 1 og 2 kan medregnes i pensionsalderen.

Stk. 4. Den tid, i hvilken et medlem har haft nedsat tjenestetid, jfr. dog § 7, stk. 2, indgår tilsvarende nedsat i pensionsalderen.

Stk. 5. Såfremt et medlem er ansat på grund af ganske særlige kvalifikationer, kan sundhedsstyrelsen bestemme, at pensionsalderen forhøjes med indtil 10 år. Ved afsked på grund af alder eller ved opgørelse af krav på opsat pension efter §§ 30-32 medregnes som forhøjet pensionsalder højst et tidsrum svarende til ansættelsestiden.

Stk. 6. Pensionsindtægten opgøres efter den fulde begyndelseslønningsindtægt, jfr. § 13, samt efter det antal alderstillæg, som på tidspunktet for pensioneringen ville være tilkommet den pågældende.

§ 12. Sundhedsstyrelsen kan bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken et medlem efter sit fyldte 25. år har været ansat på apotek, ved apotekernes eller provisorernes organisationer eller på overenskomstvilkår i staten, en kommune, et koncessioneret selskab eller en stats- eller kommunegaranteret virksomhed.

Stk. 2. Forhøjelsen af pensionsalderen efter stk. 1 er betinget af, at medlemmet under sin ansættelse på overenskomstvilkår har været medlem af en pensionsordning, hvortil der er ydet bidrag af ham selv og vedkommende institution, og af, at der til staten sker overførsel af den udtrædelsesgodtgørelse, der tilkommer ham fra den hidtidige pensionsordning.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 51, stk. 2, finder ikke anvendelse, såfremt udtrædelsesgodtgørelsen omfatter tilbagebetalte pensionsbidrag fra tidligere medlemskab af pensionsordningen.

§ 13. Den i § 11, stk. 6, omhandlede lønningsindtægt fastsættes til følgende for statstjenestemænd gældende lønrammer:

1. apotekere og sygehusapotekere: lønramme 34.

2. farmaceutiske kandidater: lønramme 16, skalatrin 21, stigende hvert andet år til henholdsvis lønramme 21, skalatrin 26, 28, 30 og 32, lønramme 29, skalatrin 38, og lønramme 31, skalatrin 40, 42 og 44.

3. eksaminater: lønramme 16, skalatrin 21, stigende hvert andet år til henholdsvis skalatrin 22, 23, 24 og 25.

Stk. 2. Et medlem, som overføres fra gruppe 3 til gruppe 2, indplaceres på sit hidtidige eller nærmeste højere skalatrin. Efter indplacereringen i ny lønramme opnås 1. alderstillæg senest på det tidspunkt, da alderstillæg ville være opnået i den hidtidige lønramme.

Stk. 3. For medlemmer, som er optaget i pensionsordningen før 1. juli 1969, regnes lønancienniteten ved indplacering i de i stk. 1 fastsatte lønrammer fra det fyldte 25. år eller det senere tidspunkt, hvor medlemmet har fået ansættelse i en af pensionsordningen omfattet stilling.

§ 14. Egenpensionen udgør pr. 1. april 1985 for hvert års pensionsalder et basisbeløb på 321,56 kr. samt et beløb, der andrager følgende procentdele af den pensionsgivende lønningsindtægt:

Af beløb indtil 107.450 kr................... 1,5 pct.

og af beløb fra 107.451 kr................... 1,2 pct.

Pensionen kan ikke overstige den til en pensionsalder på 37 år svarende pension.

Stk. 2. Når et medlem opgiver en apotekerbevilling eller fratræder et ansættelsesforhold på grund af alder efter at være fyldt 60 år, nedsættes pensionen efter de for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken til enhver tid gældende regler i forhold til den tid, der står tilbage, indtil det fyldte 67. år.

§ 15. Et medlem, der er under 60 år, og hvis erhvervsevne er nedsat til en trediedel af fuld erhvervsevne eller derunder, har ved fratræden af denne årsag ret til en pension, som fastsættes på grundlag af den pensionsalder, han ville have opnået ved forbliven i sin stilling indtil det fyldte 70. år.

Stk. 2. I forbindelse med optagelse af et medlem i pensionsordningen kan det dog bestemmes, at medlemskabet inden for et nærmere fastsat tidsrum ikke giver ret til pension efter stk. 1, såfremt fratræden fra stillingen eller opgivelse af apotekerbevillingen finder sted som følge af en allerede ved optagelsen konstateret lidelse.

§ 16. Fratræder et medlem på grund af utjenstdygtighed, som er forårsaget af, at der under udførelse af tjenesten er overgået ham en tilskadekomst, der begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, er han berettiget til den egenpension, der gælder for en pensionsalder på 37 år.

Stk. 2. Har et medlem ved grov uagtsomhed eller ved beruselse selv hidført eller væsentligt bidraget til tilskadekomsten, kan sundhedsstyrelsen bestemme, at forhøjet pension efter stk. 1 bortfalder eller nedsættes.

Stk. 3. Tilkommer der den tilskadekomne erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, tilfalder erstatningsbeløbet staten efter reglerne i lovens § 35, når der tillægges medlemmet pension efter bestemmelserne i stk. 1.

§ 17. Bliver et pensioneret medlem, hvis fratræden skyldtes helbredsbetinget utjenstdygtighed, atter tjenstdygtig, og er han ikke fyldt 60 år, har han pligt til, hvis han var apoteker, efter henvendelse fra sundhedsstyrelsen at søge apotekerbevilling, og i øvrigt at søge ansættelse i sin tidligere eller anden efter hans alder og kvalifikationer passende stilling, hvormed er forbundet ret til pension.

Stk. 2. Undlader et af helbredsmæssige årsager pensioneret medlem trods opfordring at fremskaffe sådan helbredsoplysning som omhandlet i § 40, eller opfylder han ikke sin pligt efter stk. 1, inddrages pensionen, og bestemmelserne i §§ 30-32 finder anvendelse. Ved opgørelsen af pensionsalderen medregnes dog den tid, i hvilken han har modtaget pension.

§ 18. Pensionen inddrages, såfremt et pensioneret medlem påny opnår ansættelse, som efter reglerne i §§ 11 og 12 medregnes i hans pensionsalder. Når den pågældende senere fratræder sin stilling af pensionbegrundende årsag, er han berettiget til pension af mindst samme størrelse som den inddragne pension.

§ 19. Dersom den pensionerede får ansættelse ved farmaceutisk arbejde med mere end 3/10 af fuld tjenestetid uden påny at blive medlem af ordningen, nedsættes den samlede pensionsydelse med halvdelen af den løn, han oppebærer for det arbejde, der overstiger 3/10 af fuld tjenestetid. Det påhviler pensionisten at gøre indberetning til sundhedsstyrelsen, når han overtager arbejde af denne art.

Kapitel 5

ÆGTEFÆLLEPENSION

§ 20. Ægtefællen efter et medlem, der afgår ved døden efter at have opnået en pensionsalder på mindst 3 år, eller som ved sin død var pensioneret, er berettiget til ægtefællepension, medmindre ægteskabet blev indgået på dødslejet eller efter, at den afdøde ægtefælle var fyldt 60 år eller var fratrådt sin stilling med ret til egenpension efter afsnit I, kapitel 4.

Stk. 2. Ægtefællen efter et medlem, der er omkommet under udførelsen af sin tjeneste eller er afgået ved døden som følge af tilskadekomst i tjenesten, er dog uanset den afdøde ægtefælles ansættelsestid berettiget til ægtefællepension.

§ 21. Ægtefællepension udgør pr. 1. april 1985 for hvert års pensionsalder et basisbeløb på 194,27 kr. samt et beløb svarende til 2/3 af egenpensionen efter § 14, stk. 1.

Stk. 2. Er den afdøde ægtefælle afgået ved døden som følge af tilskadekomst i tjenesten, udgør pensionen det beløb, der gælder for en pensionsalder på 37 år. Det samme gælder, såfremt den afdøde ægtefælle oppebar pension efter § 16.

Stk. 3. Såfremt den afdøde ægtefælles alder efter fradrag af det antal år, ægteskabet har varet, overstiger den længstlevende ægtefælles alder ved førstafdødes død med mere end 10 år, nedsættes ægtefællepensionen efter stk. 1 og 2 med 2 pct. for hvert år, forskellen overstiger 10 år.

§ 22. Såfremt et medlems efterlevende ægtefælle er berettiget til mere end een ægtefællepension på grundlag af ansættelse, som efter reglerne i §§ 11 og 12 kan medregnes i pensionsalderen, sker der kun udbetaling af den ægtefællepension, der er størst.

Kapitel 6

BØRNEPENSION M.V.

§ 23. Et pensioneret medlem er berettiget til børnepensionstillæg for sine børn.

Stk. 2. Når et medlem eller pensioneret medlem afgår ved døden, er hans børn berettigede til børnepension.

Stk. 3. Retten efter stk. 1 og 2 omfatter stedbørn, som er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem.

Stk. 4. For hvert barn kan der kun udbetales een ydelse efter reglerne i stk. 1-3. Er betingelserne i stk. 1 og 2 til stede samtidig, foretages udbetaling efter stk. 2.

§ 24. Børnepensionstillæg og børnepension udgør pr. 1. april 1985 for hvert barn 7.200,44 kr. årlig. Børnepension til forældreløse børn udgør dog for hvert barn 14.400,88 kr. årlig.

Stk. 2. Børnepensionstillæg i forbindelse med egenpension og børnepension i forbindelse med ægtefællepension kan dog ikke overstige den pensionsgivende lønningsindtægt. Det samme gælder børnepensioner til et medlems efterlevende børn tilsammen.

§ 25. Retten til pension efter § 23 vedvarer indtil barnets fyldte 18. år. Hvis barnets uddannelse ikke er afsluttet på dette tidspunkt, og forholdene taler derfor, kan sundhedsstyrelsen dog tillade, at der ydes hel eller delvis pension, indtil uddannelsen er afsluttet.

Kapitel 7

EFTERINDTÆGT

§ 26. Ægtefællen efter et medlem, som ved sin død oppebar pension fra pensionsordningen, er berettiget til efterindtægt, medmindre ægteskabet var opløst ved skilsmisse. Efterlader den pågældende sig ikke ægtefælle, men børnepensionsberettigede børn, er disse berettigede til efterindtægt.

Stk. 2. Efterindtægt efter en person, der ved sin død var berettiget til ægtefællepension i henhold til denne bekendtgørelse, tilkommer de børn af den pågældende, der er berettigede til børnepension efter den først afdøde ægtefælle.

§ 27. Efterindtægt udgør for hver måned et beløb svarende til den sidst udbetalte pension.

§ 28. Retten til efterindtægt omfatter et tidsrum af 3 måneder efter dødsfaldet.

§ 29. Hvis en ægtefælle, som er berettiget til efterindtægt, afgår ved døden inden efterindtægtsperiodens udløb, tilkommer den del af efterindtægten, som ikke er udbetalt ved dødsfaldet, førstafdødes børnepensionsberettigede børn. Så længe denne efterindtægt udbetales til børnene, har disse ikke ret til efterindtægt efter § 26, stk. 2.

Stk. 2. Så længe den længstlevende ægtefælles ret til efterindtægt vedvarer, sker der ikke udbetaling af ægtefællepension eller af børnepension til den længstlevende ægtefælles børnepensionsberettigede børn.

Stk. 3. Børnepension til børn, der er berettigede til efterindtægt i medfør af § 26, stk. 1, udbetales ikke, så længe retten til efterindtægt vedvarer. I tilfælde, hvor børnepensionen er større, end efterindtægten ville blive, træder børnepensionen dog i efterindtægtens sted.

Kapitel 8

OPSAT PENSION

§ 30. Et medlem, der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og som fratræder sin stilling uden at være berettiget til pension efter § 9, har ret til en pensionsydelse svarende til egenpension beregnet efter § 14, stk. 1, jfr. § 33, på grundlag af hans pensionsalder og pensionsgivende lønningsindtægt ved fratrædelsen (opsat pension). Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet overgår til anden ansættelse, som efter §§ 11 og 12 medregnes i hans pensionsalder.

Stk. 2. Opsat pension udbetales fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år. Indtræder der efter fratrædelsen erhvervsudygtighed, der medfører tilkendelse af førtidspension i henhold til § 13, nr. 1 eller nr. 2, eller § 14, stk. 3, nr. 1, i lov om social pension, udbetales pensionen dog fra samme tidspunkt som førtidspensionen.

Stk. 3. Retten til opsat pension ophører, såfremt den pågældende påny ansættes i en stilling, i hvilken ansættelsen efter §§ 11 og 12 kan medregnes i hans pensionsalder.

§ 31. Når en person, der var berettiget til opsat pension, afgår ved døden, har ægtefællen ret til en pension, der udgør 2/3 af den pension, hvortil afdøde var berettiget. Dette gælder dog ikke, hvis ægteskabet blev indgået på dødslejet eller efter, at den afdøde ægtefælle var fyldt 60 år.

Stk. 2. Pension efter stk. 1 udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter dødsfaldet.

§ 32. Når en person, der er berettiget til opsat pension, afgår ved døden, er hans børn fra den 1. i måneden efter dødsfaldet berettigede til en pension, der for hvert barn udgør 10 pct. af den pension, hvortil afdøde var berettiget. For så vidt der ikke udbetales ægtefællepension, udgør pensionen for hvert barn 20 pct. af den opsatte pension.

Stk. 2. Pension efter stk. 1 i forbindelse med pension til ægtefællen kan dog ikke overstige pensionen efter § 30. Det samme gælder de samlede pensioner til efterlevende børn.

Stk. 3. Retten til børnepension efter stk. 1 vedvarer indtil barnets fyldte 18. år.

Kapitel 9

REGULERING

§ 33. Pensioner og efterindtægt efter bestemmelserne i afsnit I, kapitel 4-7, dyrtidsreguleres på samme måde som statstjenestemandspensioner. De enkelte dyrtidsportioner til pensioner m.v. kan dog højst være 3 pct. af grundpensionen.

Stk. 2. Når der sker generel ændring af tjenestemandslønninger, foretages tilsvarende regulering af de i stk. 1 nævnte pensioner og efterindtægt. Egenpensionens og ægtefællepensionens basisbeløb, de i § 14 fastsatte beløbsgrænser samt de efter § 24 gældende satser for børnepensionstillæg og børnepension reguleres på samme måde.

Stk. 3. Pensioner efter afsnit I, kapitel 8, reguleres efter bestemmelserne i stk. 1 og 2, når udbetaling påbegyndes.

Kapitel 10

SAMORDNING MED PENSIONER EFTER DEN SOCIALE PENSIONSLOVGIVNING

§ 34. Ved udbetaling af pension efter denne bekendtgørelse til personer, der er berettigede til pension i henhold til lov om social pension, eller hvis ægtefælle har sådan ret, foretages fradrag efter reglerne i §§ 35 og 36.

Stk. 2. For samlevende ægtefæller, der begge oppebærer pension efter denne bekendtgørelse eller fra en stilling, i hvilken ansættelsen efter §§ 11 og 12 ville kunne medregnes i pensionsalderen, foretages kun fradrag i den pension, der er størst.

§ 35. For personer, der opfylder betingelserne for at oppebære folkepension med fuldt grundbeløb i henhold til § 19, stk. 1, i lov om social pension, udgør fradraget for hvert års pensionsalder, som er lagt til grund ved beregningen af pensionen fra pensionsordningen, 2 pct. af folkepensionens grundbeløb.

§ 36. For personer, der oppebærer indtægtsbestemt folkepension i henhold til § 27, stk. 1, i lov om social pension eller førtidspension i medfør af §§ 13 og 14 i samme lov med et grundbeløb, der sammenlagt med pensionen fra pensionsordningen er højere end den samlede pension, der ville komme til udbetaling efter bestemmelsen i § 35, såfremt der var erhvervet ret til fuld folkepension, fradrages det overskydende beløb.

Stk. 2. For medlemmer, der er fratrådt med pension efter bestemmelserne i § 9, stk. 2, jfr. §§ 15 og 16, og som oppebærer pension i henhold til § 13, nr. 1, i lov om social pension, fradrages et beløb svarende til førtidspensionens erhvervsudygtighedsbeløb for enlige. Det samme gælder for personer, der oppebærer ægtefællepension efter bestemmelserne i § 20, stk. 2, jfr. § 21, stk. 2, samtidig med pension i henhold til § 13, nr. 1, i lov om social pension.

§ 37. Sundhedstyrelsen kan tillade, at samordningsfradrag efter §§ 34-36 nedsættes eller bortfalder, såfremt den samordnede efterlønsydelse er lavere end pensionen med tillæg af indtægtsbestemt social pension efter de forud for 1. april 1970 gældende regler.

Kapitel 11

FORSKELLIGE BESTEMMELSER

§ 38. Medlemmerne og disses arbejdsgivere er til enhver tid forpligtigede til at meddele sundhedsstyrelsen de oplysninger, som er nødvendige for ordningens administration, ligesom det påhviler medlemmerne at underrette sundhedsstyrelsen om adresseændringer. Dåbs- og andre attester for medlemmer, ægtefæller og børn skal fremsendes på opfordring.

§ 39. Afgørelser, som efter denne bekendtgørelse beror på helbredsbedømmelser, træffes efter indhentet udtalelse fra nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager.

§ 40. Til brug ved afgørelser, som efter denne bekendtgørelse beror på en helbredsbedømmelse, kan sundhedsstyrelsen forlange sådanne helbredsoplysninger, som den anser for nødvendige, samt kræve, at den pågældende underkaster sig særlige undersøgelser, eventuelt under indlæggelse til observation på sygehus.

§ 41. Udbetaling af egenpension begynder fra det tidspunkt, hvor en apoteker fratræder apotekets drift, og for andre medlemmers vedkommende fra udløbet af det tidsrum, for hvilket lønudbetaling har fundet sted. Udbetalingen ophører med udgangen af den måned, i hvilken pensionisten afgår ved døden.

Stk. 2. Efterindtægt udbetales fra udløbet af den måned, hvori pensionisten er afgået ved døden.

Stk. 3. Ægtefællepension og børnepension kommer, for så vidt angår apotekeres efterladte, til udbetaling fra dagen efter dødsdagen, såfremt afdøde ved dødsfaldet drev apotek. For andre medlemmers vedkommende kommer ægtefællepension og børnepension til udbetaling fra udløbet af den periode, hvori der ydes vedkommende efterindtægt. Ægtefællepensionen ophører med udgangen af den måned, hvori ægtefællen afgår ved døden, og børnepensionen med udgangen af den måned, hvori barnet fylder 18 år.

Stk. 4. Alle pensionsudbetalinger m.v. i henhold til bekendtgørelsen udredes af staten. Pensionen udbetales månedlig og forud ved hver måneds begyndelse. Udbetalingen finder sted senest på den sidste søgnedag i den foregående måned.

Stk. 5. Dødsfald i en måned, for hvilken udbetaling har fundet sted, medfører ikke pligt til tilbagebetaling af nogen del af det forud betalte beløb.

§ 42. Medlemmer og deres efterladte, som oppebærer ydelser fra pensionsordningen, kan ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over ydelser, der ikke er udbetalt.

Kapitel 12

ORDNINGENS ADMINISTRATION

§ 43. Pensionsordningens administration varetages af sundhedsstyrelsen. Afgørelser truffet af sundhedsstyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til indenrigsministeriet.

§ 44. Såfremt der sker ændringer i pensionsreglerne for statens tjenestemænd, skal sundhedsstyrelsen over for indenrigsministeren rejse spørgsmål om tilsvarende ændringer i bekendtgørelsen om apotekervæsenets pensionsordning.

Afsnit II

PENSIONER PÅ GRUNDLAG AF ORDINÆRT MEDLEMSKAB EFTER DE TIDLIGERE

GÆLDENDE BESTEMMELSER OM APOTEKERVÆSENETS PENSIONSORDNING

§ 45. Pensioner på grundlag af ordinært medlemskab i henhold til bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 reguleres og udbetales efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 46. Pensioner på grundlag af ordinært medlemskab efter de før bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 gældende regler reguleres og udbetales efter reglerne i afsnit III i bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970.

Afsnit III

IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER

§ 47. Denne bekendtgørelse har virkning fra 1. maj 1985.

§ 48. Pensionsalderen for de inden 1. juli 1970 optagne medlemmer, der har erhvervet pensionsalder efter de før bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 gældende regler, omregnes på pensioneringstidspunktet på grundlag af den pensionsalder, der ville være opnået efter de før bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 gældende regler.

 

 Stk. 2. Omregning efter stk. 1 foretages således: 

 En pensionsalder efter de før bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 

  gældende regler 

 under 10 år       omregnes til 25 år 

 fra  10 år til 12 år  omregnes til 26 år 

 fra  12 år til 14 år  omregnes til 27 år 

 fra  14 år til 16 år  omregnes til 28 år 

 fra  16 år til 18 år  omregnes til 29 år 

 fra  18 år til 20 år  omregnes til 30 år 

 fra  20 år til 22 år  omregnes til 31 år 

 fra  22 år til 24 år  omregnes til 32 år 

 fra  24 år til 26 år  omregnes til 33 år 

 fra  26 år til 28 år  omregnes til 34 år 

 fra  28 år til 31 år  omregnes til 36 år 

 fra  31 år og derover omregnes til 37 år 

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, bestemme, at virksomhed forud for optagelsen i pensionsordningen tages i betragtning ved beregning af pensionsalder efter de før bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 gældende regler, såfremt sådan virksomhed er udført under ansættelse inden for det i § 1 angivne område efter det fyldte 30. år.

Stk. 4. Pensionsalderen efter stk. 1-3 anvendes dog ikke som grundlag for beregning af pension, dersom medlemmet efter de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen har opnået en pensionsalder, der er højere.

Stk. 5. For medlemmer, som er optaget i pensionsordningen med ret til nedsat pension i medfør af § 19 i bekendtgørelse nr. 35 af 4. februar 1959, nedsættes pensionen for medlemstid før 1. juli 1969 efter de deri anførte regler. Nedsættelsen beregnes af den del af pensionen, som svarer til forholdet mellem medlemstiden før 1. juli 1969 og den samlede medlemstid.

Stk. 6. De medlemmer, der i henhold til § 10 a i bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970, som ændret ved bekendtgørelse nr. 369 af 31. juli 1972, har fået bevilget hvilende medlemsret eller fortsat ordinært medlemskab for et nærmere angivet tidsrum, bevarer retten hertil i dette tidsrum.

§ 49. Sundhedsstyrelsen kan i de enkelte tilfælde træffe bestemmelse om tildeling af forhøjet pensionsalder og eventuel tillæggelse af pensionsret efter de forud for 1. juli 1969 gældende regler til medlemmer, som uden at være omfattet af § 62 i bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 var medlemmer den 1. juli 1969, og som kunne have fået tillagt forhøjet pensionsalder efter de før denne dato gældende regler.

§ 50. Personer, der forud for 30. juni 1970 ikke har kunnet optages i pensionsordningen på grund af alder eller helbredsmæssige grunde, kan af sundhedsstyrelsen optages efter begæring herom. Ansættelsestid indtil 1. juli 1969 indgår i pensionsalderen efter reglerne i §§ 11 og 12 under forudsætning af, at der for den medregnede tid sker efterbetaling af ordinært pensionsbidrag efter de hidtidige regler.

§ 51. Et medlem, der fratræder sin stilling uden at være berettiget til pension efter § 9, kan i stedet for at bevare ret til opsat pension efter §§ 30-32 for ansættelsestid forud for 30. juni 1970 vælge at få udbetalt pensionsbidrag efter bestemmelserne i § 15 i bekendtgørelse nr. 35 af 4. februar 1959, som ændret ved bekendtgørelse nr. 35 af 20. februar 1961.

Stk. 2. Pensionsbidrag, der er tilbagebetalt ved ophør af tidligere medlemskab af pensionsordningen eller ved fratræden af en stilling, i hvilken ansættelsen efter §§ 11 og 12 kan medregnes i pensionsalderen, skal ved optagelse i pensionsordningen påny indbetales efter de hidtidige regler.

§ 52. Apotekere, der har fået bevilling inden 1. januar 1955, og enker efter sådanne apotekere kan ved pensioneringen ikke få lavere pension, end der ville være tillagt dem, hvis de var pensioneret den 31. marts 1958 i henhold til lov nr. 119 af 23. marts 1948 med den regulering af pensionerne, som på tidspunktet for pensioneringen måtte være gennemført i henhold til § 2 i lov nr. 160 af 7. juni 1958 om ændringer i lov om apotekervæsenet.

§ 53. Til farmaceutiske kandidater og eksaminater, der har ret til pension som ekstraordinære medlemmer af apotekervæsenets pensionsordning i henhold til § 49 og § 52 i bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970, samt til enker efter sådanne medlemmer udbetales pension efter reglerne i afsnit II i nævnte bekendtgørelse.

Stk. 2. De grundpensioner, der er nævnt i § 49 i bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970, procentreguleres pr. 1. april 1985 og indtil videre med 161 pct. point. Sundhedsstyrelsen kan forhøje reguleringssatsen med maksimalt 5 pct. point årligt.

§ 54. Farmaceutiske kandidater og eksaminater, som den 1. januar 1955 er overgået til ordinært medlemskab uden hensyn til beskæftigelsesgrad, jfr. § 39, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 349 af 2. december 1954 om apotekervæsenets pensionsordning, bevarer retten til fortsat medlemskab, idet de dog til enhver tid kan kræve sig undtaget fra ordningen. De er undergivet reglerne i denne bekendtgørelse, og ved beregning af pensionsalder i henhold til § 11, stk. 4 og 5, ansættes medlemmernes tjenestetid til mindst 6/10. De, der har kortere tjenestetid end 6/10, kan kun forblive som medlemmer, sålænge de mindst har samme tjenestetid, som de havde den 1. januar 1955, men udgår af ordningen ved lavere tjenestetid eller ophør af tjeneste. For så vidt angår de medlemmer, som i henhold til ovennævnte bestemmelse i den tidligere pensionsbekendtgørelse er optaget uden hensyn til alder, beregnes alderstillæg tidligst med udgangspunkt i medlemmernes fyldte 27. år.

Stk. 2. De, der som samgifte indgik under apotekervæsenets pensionsordning den 1. januar 1955 fra medlemskab i den den 31. december 1954 ophævede Farmaceuternes Pensionskasse, kan oppebære pension i samme omfang og af samme størrelse, som hjemlet efter pensionskassens vedtægt, og en allerede erhvervet ret dertil bevares. Tilsvarende regler gælder for de den 1. januar 1955 indtrådte medlemmer, som tidligere havde ret til pension samtidig med, at de oppebar løn eller pension fra en offentlig pensionsordning eller en statsunderstøttet pensionskasse eller -fond.

Stk. 3. Pensionister, som den 1. januar 1955 havde ret til ud over pensionen at modtage løn fra en af de i § 1, stk. 1 og 2, omhandlede stillinger, bevarer deres adgang til samtidig at oppebære sådan indtægt.

§ 55. Medlemmer, der i henhold til bestemmelsen i § 43 i bekendtgørelse nr. 349 af 2. december 1954 om apotekervæsenets pensionsordning over for den daværende bestyrelse for apotekervæsenets pensionsordning har tilkendegivet, at de ønsker at bevare adgang til at kræve sig pensioneret ved det 60. år, bevarer retten hertil.

Stk. 2. Sådanne medlemmer kan ved pensionering vælge at få pensionen beregnet efter reglerne i lov nr. 119 af 23. marts 1948.

§ 56. Medlemmer, som i henhold til § 44 i bekendtgørelse nr. 349 af 2. december 1954 har valgt at få pensionen nedsat som følge af gæld til den den 31. december 1954 ophævede Farmaceuternes Pensionskasse, får ved pensionsberegningen pensionen nedsat med et så stort beløb, som efter en aktuarmæssig udregning svarer til, hvad indtægten skulle være nedsat ved medlemmets optagelse eller genoptagelse i ovennævnte pensionskasse i analogi med reglen i § 7 B, nr. 3, i pensionskassens vedtægt.

§ 57. Til farmaceutiske kandidater og eksaminater, som den 1. juli 1969 er pensioneret som ekstraordinære medlemmer af den den 31. december 1954 ophævede Farmaceuternes Pensionskasse, jfr. § 39, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 349 af 2. december 1954, samt for enker efter sådanne, der er afgået ved døden før det nævnte tidspunkt, udbetales pension efter reglerne i vedtægt for ovennævnte pensionskasse.

Stk. 2. De ekstraordinære medlemmer af den den 31. december 1954 ophævede Farmaceuternes Pensionskasse, som den 1. januar 1955 er overført til apotekervæsenets pensionsordning, indbetaler pensionsbidrag til ordningen. Der udbetales medlemmerne, deres enker og deres børn pension efter de regler, som var gældende ved pensionskassens opløsning pr. 31. december 1954.

§ 58. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1986.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 317 af 30. juni 1970 om apotekervæsenets pensionsordning ophæves.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 13. DECEMBER 1985

BRITTA SCHALL HOLBERG

/J. Bartels Petersen

Officielle noter

Ingen