Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land (* 1)


I medfør af § 1 i lov nr. 147 af 15. april 1930 om brugen af røntgenstråler m.v. og § 2, stk. 1, i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive stoffer fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 657 af 17. september 1986 om brugen af røntgenanlæg m.v., § 4 i bekendtgørelse nr. 574 af 20. november 1975 om sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer og § 1 i bekendtgørelse nr. 278 af 27. juni 1963 om beskyttelsesforanstaltninger mod uheld i nukleare anlæg (atomanlæg) m.m. samt efter aftale med Direktoratet for Arbejdstilsynet:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Ansvarlig leder:

Enhver fysisk eller juridisk person, som har ansvaret for en strålekilde, der nødvendiggør oprettelse af et kontrolleret område, i henhold til den nationale lovgivning i det land, hvor strålekilden skal anvendes.

 • 2) Eksterne arbejdstagere:

Personer herunder unge over 18 år under uddannelse, der er midlertidigt eller fast ansat i en ekstern virksomhed, og som vil kunne modtage mere end 15 mSv pr. år som følge af deres arbejde, også selvom dette er af forskningsmæssig art, overordnet karakter eller selvstændigt.

 • 3) Ekstern virksomhed:

Enhver fysisk eller juridisk person, der skal udføre et arbejde i et kontrolleret område i et EF-land, og som ikke er den ansvarlige leder for det pågældende kontrollerede område eller personale, der hører under denne.

 • 4) Kontrolleret område:

Et område til hvilket adgangen er underkastet særlige regler som led i beskyttelsen mod ioniserende stråling, og i hvilket arbejdstagere som følge af deres arbejde vil kunne modtage mere end 15 mSv pr. år.

 • 5) Unge under uddannelse:

Unge, der er under uddannelse til et erhverv, der vil medføre udsættelse for ioniserende stråling, og unge, der under deres uddannelse er nødt til at arbejde med ioniserende stråling. Gruppen omfatter:

 • a) Unge, der har indgået en uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelse eller tilsvarende uddannelse af mindst 2 års varighed, som giver erhvervskompetence.
 • b) Studerende.

Krav til eksterne virksomheder på dansk territorium

§ 2. Den, der er ansvarlig for en ekstern virksomhed på dansk territorium (arbejdsgiveren), skal sørge for strålebeskyttelsen af sine eksterne arbejdstagere, herunder

 • 1) at bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 838 af 10. december 1986 om dosisgrænser for ioniserende stråling overholdes,
 • 2) at de eksterne arbejdstagere er instrueret om den fare, der er forbundet med arbejde med ioniserende stråling, og om de generelle sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes til forebyggelse af en sådan fare,
 • 3) at de eksterne arbejdstagere er omfattet af en dosisovervågning i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 821 af 7. december 1990 om dosisovervågning af arbejdstagere m.v., der udsættes for ioniserende stråling, eller ved arbejde i et andet EF-land de der gældende bestemmelser for dosisovervågning, og
 • 4) at de eksterne arbejdstagere er omfattet af lægelig kontrol i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 206 af 23. marts 1990 om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling.

§ 3. Før hver enkelt eksternt arbejde påbegyndes, skal den eksterne virksomhed på dansk territorium fremsende følgende til Sundhedsstyrelsen (Statens Institut for Strålehygiejne):

 • 1) den eksterne virksomheds navn og adresse,
 • 2) navn og CPR-nummer for hver enkelt ekstern arbejdstager, der skal udføre arbejdet, kopi af meddelelser og beslutninger fra Direktoratet for Arbejdstilsynet i henhold til § 7, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 206 af 23. marts 1990 om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling, samt oplysning om datoen for seneste rutinemæssige kontrol af helbredsstilstanden,
 • 3) navn og adresse på den ansvarlige leder,
 • 4) det tidsrum, arbejdet forventes at strække sig over, og
 • 5) oplysning om hvilket persondosimetri-laboratorium, der forestår dosisovervågningen.

Stk. 2. På basis af de i stk. 1 modtagne oplysninger og registeret for persondosimetri fremsender Sundhedsstyrelsen herefter til den eksterne virksomhed på dansk territorium et personligt dokument (strålepas) for hver enkelt ekstern arbejdstager med entydigt identifikationsnummer, jf. bilag 1.

Stk. 3. Den eksterne virksomhed på dansk territorium skal sørge for, at det personlige dokument for de eksterne arbejdstagere overgives til den ansvarlige leder før arbejdet påbegyndes, hvad enten det drejer sig om arbejde her i landet eller i et andet EF-land.

§ 4. Efter hver arbejdsopgaves afslutning skal den eksterne virksomed på dansk territorium for hver enkelt ekstern arbejdstager fremsende til Sundhedsstyrelsen det personlige dokument, der med udfyldt bagside er returneret fra den ansvarlige leder.

Stk. 2. Ved længerevarende arbejdsopgaver skal den eksterne virksomhed sørge for, at Sundhedsstyrelsen med 1 måneds mellemrum modtager oplysning om resultatet af dosisovervågningen af hver enkelt arbejdstager.

Stk. 3. Udføres dosisovervågningen af et persondosimetri-laboratorium, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen, eller efter et program, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen, jf. § 2, stk. 2 eller 3, i bekendtgørelse nr. 821 af 7. december 1990 om dosisovervågning af arbejdstagere m.v., der udsættes for ioniserende stråling, modtager Sundhedsstyrelsen dog resultaterne direkte.

Krav til ansvarlige ledere for kontrollerede områder på dansk territorium

§ 5. Den ansvarlige leder for et kontrolleret område på dansk territorium, hvor eksterne arbejdstagere skal udføre et arbejde, er ansvarlig for den strålebeskyttelse, som har direkte forbindelse med det pågældende arbejde.

Stk. 2. Den ansvarlige leder må ikke lade arbejdet påbegynde, før der fra den eksterne virksomhed, hvad enten den er dansk eller udenlandsk, for hver enkelt ekstern arbejdstager er modtaget et personligt dokument (strålepas), og det er sikret

 • 1) at arbejdstageren er erklæret helbredsmæssigt egnet til det pågældende arbejde, og
 • 2) at de i bekendtgørelse nr. 838 af 10. december 1986 om dosisgrænser for ioniserende stråling anførte dosisgrænser og generelle principper for begrænsning af stråledoser kan overholdes.

Stk. 3. For hver enkelt ekstern arbejdstager skal den ansvarlige leder sørge for

 • 1) at arbejdstageren i tillæg til den i § 2, nr. 2, omtalte instruktion modtager en specifik uddannelse i forbindelse med den særlige art af det pågældende kontrollerede område og det pågældende arbejde,
 • 2) at arbejdstageren råder over de nødvendige personlige værnemidler og er instrueret i korrekt brug heraf, og
 • 3) at arbejdstageren er omfattet af en dækkende individuel dosisovervågning.

§ 6. Den ansvarlige leder skal for hver enkelt ekstern arbejdstager efter hver arbejdsopgaves afslutning samt ved længerevarende opgaver 1 gang om måneden give oplysninger om resultatet af dosisovervågningen til den eksterne virksomhed. Oplysningerne om resultatet af dosisovervågningen skal omfatte

 • 1) det tidsrum, rapporteringen dækker,
 • 2) vurderingen af den effektive dosis, som den eksterne arbejdstager har modtaget, f.eks. gennem oplysning om det målte personlige eller gennemtrængende dosisækvivlent, Hp (10),
 • 3) i tilfælde af uensartet bestråling, vurdering af dosisækvivalent i de forskellige dele af kroppen og
 • 4) i tilfælde af intern forurening, vurdering af aktivitetsmængderne af de indtagne radionuklider eller 50-års-dosis.

Stk. 2. Oplysningerne i henhold til stk. 1 indføres normalt i det personlige dokument, der returneres til den eksterne virksomhed, med mindre den eksterne virksomhed har meddelt, at der i henhold til dens hjemlands lovgivning gælder andre regler.

Stk. 3. Oplysningerne i henhold til stk. 1 skal endvidere fremsendes til Sundhedsstyrelsen. Udføres dosisovervågningen af et persondosimetri-laboratorium, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen, eller efter et program, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen, jf. § 2, stk. 2 eller 3, i bekendtgørelse nr. 821 af 7. december 1990 om dosisovervågning af arbejdstagere m.v., der udsættes for ioniserende stråling, modtager Sundhedsstyrelsen dog resultaterne direkte.

Klageadgang, straf og ikrafttræden

§ 7. Sundhedsstyrelsens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan påklages til Sundhedsministeriet hvad angår brugen af røntgenanlæg, og til Indenrigsministeriet hvad angår radioaktive stoffer.

§ 8. Den, der overtræder § 2, nr. 1-3, § 3, stk. 1 og 3, § 4, stk. 1 og 2, § 5 og § 6, straffes med bøde i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 657 af 17. september 1986 om brugen af røntgenanlæg m.v. eller i medfør af § 5 i lov om brug m.v. af radioaktive stoffer.

§ 9. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 1994.

Sundhedsstyrelsen, den 12. juli 1994

Palle Juul-Jensen

/ Kaare Ulbak

Bilag 1

Personligt Dokument (Strålepas)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådsdirektiv 90/641/EURATOM (EF-Tidende L 349/21).