Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angaaende Smitstof, der er farligt for Menneskers Sundhed.


Justitsministeriet fastsætter herved følgende Bestemmelser angaaende Smitstof, der er farligt for Menneskers Sundhed, jfr. Lov om Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes Udbredelse af 10de Maj 1915 § 29, 2det Stykke.

§ 1. Eksperimentelt Arbejde med:

Pest, Kolera, gul Feber, Plettyfus, Kopper, Hundegalskab, Børnelamhed, Recurrens-Spirochæter, de for Mennesker farlige Trypanosomer, Snive, Mund- og Klovsyge

maa kun foretages paa Universitetets Institut for almindelig Patologi, Universitetets patologisk-anatomiske Institut, Universitetets hygiejniske Institut, den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Forsøgslaboratoriums bakteriologiske Afdeling og Serumlaboratorium samt paa Statens Seruminstitut og kun i dertil særlig indrettede Lokaler.

Andre Universitetsinstitutter og andre under den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole hørende Institutter kan henholdsvis det lægevidenskabelige Fakultet og Undervisningsraadets Veterinærafdeling meddele Tilladelse til at foretage nærmere angivne eksperimentelle Undersøgelsesrækker med de ovennævnte Smitstoffer.

Til andre Institutter kan en lignende Tilladelse gives af Sundhedsstyrelsen.

§ 2. Eksperimentelt Arbejde med andre for Mennesker farlige Smitstoffer maa udenfor de i § 1 ommeldte Institutioner kun udføres af autoriserede Læger og Dyrlæger, som er pligtige til at følge de Forskrifter, som maatte blive givne af Sundhedsstyrelsen.

Til andre Personer kan en lignende Tilladelse gives af Sundhedsstyrelsen.

§ 3. Ind- og Udførsel af Smitstof, der er farligt for Mennesker, er kun tilladt de i § 1, 1ste Stykke, ommeldte Institutioner.

For andre Institutioners og Personers Vedkommende kræves Tilladelse af Sundhedsstyrelsen.

Kokoppelymfe maa ind- og udføres af den kgl. Vaccinationsanstalt.

Smitstof, som sendes pr. Post, Jernbane eller paa anden Maade, skal være forsvarligt emballeret i Overensstemmelse med de til enhver Tid gældende Forskrifter.

§ 4. Forhandling af Smitstof, som er farligt for Mennesker, og som er bestemt til Behandling af Mennesker og Dyr, maa kun finde Sted gennem Statens Seruminstitut og den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Serumlaboratorium.

Smitstoffer, der er bestemt til Udryddelse af Rotter, Mus o.l., og som tillige kan virke smittende paa Mennesker, maa kun forhandles med Sundhedsstyrelsens Tilladelse.

JUSTITSMINISTERIET, DEN 16DE DECEMBER 1920

SVENNING RYTTER

/Aage Svendsen

Officielle noter

Ingen