Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1 Bekendtgørelsens område
  Kapitel 2 Almindelige bestemmelser for euforiserende midler opført på liste
  Kapitel 3 Særlige bestemmelser for euforiserende midler opført på liste A, B
  Kapitel 4 Særlige bestemmelser for euforiserende midler opført på liste D og E
  Kapitel 5 Fælles bestemmelser for euforiserende midler opført på liste A, B,
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om euforiserende stoffer


I medfør af §§ 1, 2 og 2a i lov om euforiserende stoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 21. juli 1969, som ændret ved § 2 i lov nr. 160 af 28. april 1982, fastsættes herved følgende:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Ved euforiserende midler forstås i denne bekendtgørelse de stoffer, vækster og droger, der er opført på de bekendtgørelsen vedføjede lister A, B, C, D og E, samt mulige salte og simple derivater med euforiserende virkning af de nævnte stoffer, f.eks. estere og ætere, uanset om stofferne, deres salte eller derivater er fuldstændig rene, om de er delvis fabrikerede, af naturlig oprindelse eller syntetisk fremstillede. Endvidere alle tilberedninger - med de i stk. 3 nævnte undtagelser - der indeholder eller er fremstillet af de i listerne nævnte stoffer, vækster og droger samt salte og simple derivater heraf.

Stk. 2. Ved tilberedninger forstås: Opløsninger, fortyndinger, ekstrakter, koncentrater, tinkturer, farmaceutiske præparater af enhver art, samt i det hele taget forarbejdninger af de pågældende stoffer og droger, hvorved der ikke er tilvejebragt kemiske ændringer af stofferne.

Stk. 3. Til euforiserende midler henregnes ikke:

 • 1) Tilberedninger, som indeholder højst 0,2 pct. morfin i blanding med et eller flere andre terapeutisk aktive, ikke euforiserende stoffer.
 • 2) Tilberedninger, som indeholder højst 0,1 pct. kokain i blanding med et eller flere andre terapeutisk aktive, ikke euforiserende stoffer.
 • 3) Doserede tilberedninger (tabletter, piller, kapsler, afdelte pulvere, ampuller og suppositorier), der indeholder højst 0,1 g pr. enhed af de i liste C nævnte stoffer, samt andre tilberedninger der indeholder højst 2,5 pct. af de i liste C nævnte stoffer.
 • 4) Faste, doserede tilberedninger, der indeholder højst 2,5 mg difenoxylat, beregnet som base, og en mængde atropinsulfat, der svarer til mindst 1 pct. af dosen difenoxylat.
 • 5) Faste, doserede tilberedninger, der indeholder højst 0,5 mg difenoxin og en mængde atropinsulfat, der svarer til mindst 5 pct. af dosen af difenoxin.
 • 6) Tilberedninger indeholdende højst 2,5 pct. barbital.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser for euforiserende midler opført på liste

A, B, C, D og E

§ 2. De på liste A opførte euforiserende midler må ikke forefindes her i landet, medmindre Sundhedsstyrelsen under ganske særlige omstændigheder og på nærmere fastsatte vilkår meddeler tilladelse dertil.

Stk. 2. Bortset fra de forhold, der omfattes af en sådan tilladelse, er ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af sådanne euforiserende midler forbudt.

Stk. 3, Den plante, der er opført på liste A som nr. 7, kan dog uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 dyrkes erhvervsmæssigt med henblik på frøproduktion uden tilladelse fra Sundhedsstyrelsen.

§ 3. Euforiserende midler må her i landet kun anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

Stk. 2. Ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af euforiserende midler må kun finde sted i overensstemmelse med denne bekendtgørelses bestemmelser. Sundhedsstyrelsen påser, at fremstilling og indførsel af euforiserende midler ikke finder sted i større omfang, end hvad der må anses for fornødent til de i stk. 1 angivne formål og til udførsel, samt påser overholdelsen af traktatmæssige forpligtelser med hensyn til regulering af fremstilling, indførsel og udførsel af euforiserende midler.

Udlevering m.v.

§ 4. Berettiget til at udlevere euforiserende midler til medicinsk brug er apoteker, herunder sygehusapoteker, dispenserende og distribuerende dyrlæger samt distribuerende læger. Euforiserende midler opført på liste A, B og C er distribuerende læger dog kun berettiget til at udlevere, såfremt de har opnået en særlig tilladelse hertil af Sundhedsministeriet.

Stk. 2. Behandling af patienter med euforiserende midler er tilladt læger, tandlæger samt i nødsituationer skibsførere og luftkaptajner m.v. eller personer, der handler på de nævntes vegne, i overensstemmelse med de bestemmelser, som til enhver tid er gældende for de pågældende personers udlevering og anvendelse af euforiserende midler.

Stk. 3. Berettiget til at udlevere euforiserende midler til videnskabelig brug er apoteker, herunder sygehusapoteker, samt personer og virksomheder, som af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse hertil.

Stk. 4. Euforiserende midler må alene udleveres til personer, institutioner og virksomheder m.v., der i medfør af bestemmelserne i § 5 er berettiget til at modtage de pågældende midler. For så vidt udleveringen finder sted til laboratorier, personer eller virksomheder, som af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse til virksomhed med euforiserende midler, påhviler det den, der udleverer de pågældende midler, at sikre sig, at den nævnte tilladelse omfatter modtagelsen af de pågældende midler.

Stk. 5. Udlevering af euforiserende midler til klinisk gennemprøvning, herunder som lægemiddelprøver, er kun tilladt, når Sundhedsstyrelsen har givet tilladelse dertil.

Stk. 6. Ved enhver udlevering af euforiserende midler, der ikke finder sted med henblik på umiddelbar anvendelse af det pågældende middel som led i en behandling af den, til hvem midlet udleveres, jf. stk. 2, skal den pakning eller beholder, hvori midlet indeholdes, være etiketteret på følgende måde:

 • 1) Euforiserende lægemidler skal være etiketteret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom, fastsat i medfør af lov om lægemidler.
 • 2) Andre euforiserende midler skal være forsynet med en etiket, der anfører det pågældende euforiserende middels betegnelse, indholdsmængde samt styrke, medmindre betegnelsen i sig selv indebærer, at der kun kan være tale om en bestemt styrke. Der skal anvendes den betegnelse, hvorunder det pågældende euforiserende middel er opført på de nærværende bekendtgørelse vedføjede lister, eller en betegnelse, hvori den i listerne anvendte betegnelse for midlets euforiserende bestanddel indgår.

Modtagelse og besiddelse

§ 5. Modtagelse og besiddelse af euforiserende midler er kun tilladt:

 • 1) Personer og institutioner m.v., der modtager midlerne i henhold til en efter de til enhver tid gældende regler udfærdiget recept eller rekvisition, eller som modtager midlerne af dyrlæge eller læge i henhold til de om disses distribuering af lægemidler gældende regler.
 • 2) Personer, der som led i en behandling modtager midlerne af en læge, tandlæge, skibsfører eller luftkaptajn, jf. § 4, stk. 2.
 • 3) Statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, der modtager midlerne i henhold til en af lederen af vedkommende laboratorium eller institution udfærdiget skriftlig rekvisition med henblik på midlernes anvendelse i videnskabeligt øjemed.
 • 4) Statens og kommunernes laboratorier og institutioner, der modtager midlerne i henhold til en af lederen af laboratoriet udfærdiget skriftlig rekvisition med henblik på midlernes anvendelse i klinisk-kemisk øjemed.
 • 5) Laboratorier og institutioner i øvrigt, som af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse til virksomhed med euforiserende midler på de i tilladelsen angivne vilkår.
 • 6) Apoteker, herunder sygehusapoteker.
 • 7) Personer og virksomheder, som af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse til virksomhed, herunder handel, med euforiserende midler.

Opbevaring

§ 6. Apoteker, herunder sygehusapoteker, de i § 5, nr. 3-5 nævnte laboratorier og institutioner samt personer og virksomheder, der har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at udøve virksomhed med euforiserende midler, og andre, der er berettiget til at udlevere euforiserende midler, må ikke opbevare større beholdninger af de pågældende euforiserende midler end påkrævet.

Stk. 2. På apoteker, herunder sygehusapoteker, sygehuse, klinikker m.v., hos distribuerende læger og hos dyrlæger skal euforiserende midler opbevares efter de i medfør af apotekerlovgivningen fastsatte forskrifter for opbevaring af lægemidler.

Stk. 3. Euforiserende midler skal i øvrigt overalt opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende personer samt adskilt fra nærings- og nydelsesmidler.

Stk. 4. Opbevaring af euforiserende midler skal ske i forsvarlig emballage mærket med indholdets navn. Betegnelsen skal være den i § 4, stk. 6, angivne. Det er dog tilladt de i § 5, nr. 3-5, nævnte laboratorier og institutioner at anvende andre, f.eks. kemiske, betegnelser.

Forhandling

§ 7. Forhandling af euforiserende midler er - bortset fra indkøb, der foretages af de i § 4, stk. 1, nævnte udleveringsberettigede med henblik på udlevering til forbrugere af det pågældende middel som lægemiddel - kun tilladt apoteker, herunder sygehusapoteker, samt personer og virksomheder, der har fået Sundhedsstyrelsens tilladelse hertil.

Stk. 2. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen, omfatter denne kun adgang til her i landet at forhandle euforiserende midler i form af farmaceutiske specialiteter eller i andre former for ubrudte originalpakninger, der skal videresælges i den emballage, hvori de er modtaget, uden at ompakning eller udvejning må finde sted. Medmindre andet fremgår af tilladelsen, omfatter denne heller ikke adgang til indførsel og udførsel af euforiserende midler.

Stk. 3. Tilladelse til forhandling af euforiserende midler er, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i tilladelsen, begrænset til forhandling fra den i tilladelsen anførte adresse. Forhandling fra filialer kræver særlig tilladelse og må kun finde sted i den fra hovedoplaget modtagne, ubrudte emballage.

Kapitel 3

Særlige bestemmelser for euforiserende midler opført på liste A, B

og C

Indførsel

§ 8. Indførsel af euforiserende stoffer, vækster og droger opført på liste A, B og C er kun tilladt personer, virksomheder, laboratorier og institutioner, som af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse hertil, samt apoteker, herunder sygehusapoteker.

Stk. 2. Indførsel af de i stk. 1 nævnte varer må kun finde sted, når Sundhedsstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et indførselscertifikat for det pågældende vareparti.

Stk. 3. Ansøgning om indførselscertifikat må foruden ansøgerens navn og bopæl indeholde nøjagtige oplysninger om sælgerens navn og bopæl og om varens art og mængde samt en af ansøgeren afgivet erklæring om, hvortil varen agtes anvendt.

Stk. 4. Såfremt Sundhedsstyrelsen finder, at der ikke vil være noget til hinder for indførslen af det pågældende vareparti, udsteder Sundhedsstyrelsen et indførselscertifikat, der tillige med en genpart tilstilles ansøgeren.

Stk. 5. Indførsel af forsendelsen må kun finde sted, når denne er adresseret til den i indførselscertifikatet anførte indførselsberettigede under den i certifikatet anførte adresse. Adressen må ikke være angivet ved en postboks, en bank eller lignende.

Stk. 6. Ved fortoldning af forsendelser, der indføres fra områder uden for EF, skal importøren forevise den i stk. 4 nævnte genpart af indførselscertifikatet for de statslige told- og skattemyndigheder, som forsyner den med påtegning om det faktisk indførte varepartis art og størrelse samt dato for indførslen.

Stk. 7. Forsendelsen skal ved indførslen være forsynet med en etiket, der angiver indholdets art og mængde. Etiketten må ikke være anbragt på den ydre emballage. Arten skal angives med den betegnelse, hvorunder det pågældende euforiserende middel er opført på de bekendtgørelsen vedføjede lister, eller en betegnelse, hvori den i listerne anvendte betegnelse for midlets euforiserende bestanddel indgår.

Stk. 8. Når importøren har modtaget det omhandlede vareparti, indsender han omgående til Sundhedsstyrelsen den i stk. 4 nævnte genpart af indførselscertifikatet, efter at denne af ham er forsynet med påtegning om det faktisk indførte varepartis art og størrelse samt dato for modtagelsen af varepartiet. Ved indførsel af varepartier fra områder uden for EF skal genpart af indførselscertifikatet tillige være påtegnet af de statslige told- og skattemyndigheder, jf. stk. 6.

Stk. 9. Gyldigheden af indførselscertifikatet udløber 4 måneder fra udstedelsesdatoen, medmindre Sundhedsstyrelsen i det enkelte tilfælde har forlænget gyldigheden.

Stk. 10. Indførselscertifikatet giver ikke adgang til at indføre det af certifikatet omfattede vareparti i flere forsendelser.

Stk. 11. Den fra udførselslandet til Sundhedsstyrelsen fremsendte genpart af udførselscertifikatet skal, når indførslen har fundet sted, eller når indførselscertifikatets gyldighed er udløbet, af Sundhedsstyrelsen tilbagesendes til vedkommende myndighed i udførselslandet med påtegning om det faktisk indførte varepartis art og størrelse.

Stk. 12. Bestemmelserne i stk. 1-11 finder ikke anvendelse på euforiserende midler, der i overensstemmelse med de herom fastsatte bestemmelser findes i medicinkister i skibe eller i nødhjælpskasser i luftfartøjer, eller ved forsendelser mellem Færøerne og den øvrige del af riget.

Stk. 13. For indførsel med henblik på transit af de i stk. 1 nævnte varer gælder bestemmelserne i nærværende bekendtgørelses § 10.

Udførsel

§ 9. Udførsel af euforiserende stoffer, vækster og droger opført på liste A, B og C er kun tilladt personer, virksomheder, laboratorier og institutioner, som af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse hertil, samt apoteker, herunder sygehusapoteker.

Stk. 2. Udførsel af de i stk. 1 nævnte varer til områder uden for EF må kun finde sted, når der forelægges de statslige told- og skattemyndigheder, eller for postforsendelsers og jernbaneforsendelsers vedkommende henholdsvis postvæsenet eller jernbanevæsenet, et af Sundhedsstyrelsen udstedt udførselscertifikat for det pågældende vareparti eller - for så vidt angår transit -

 • 1) en kopi af udførselscertifikatet fra det land, som sendingen kommer fra, eller
 • 2) et af Sundhedsstyrelsen i henhold til § 11 udstedt omdestinationscertifikat.

Stk. 3. Ansøgning om udførselscertifikat må foruden ansøgerens navn og bopæl indeholde nøjagtige oplysninger om køberens navn og bopæl og om varens art og mængde samt om forsendelsesmåden. Køberens adresse må ikke være angivet ved en postboks, en bank eller lignende. Såfremt indførsel til vedkommende stat af de pågældende euforiserende midler kræver særlig indførselstilladelse, må ansøgningen være ledsaget af det fornødne indførselscertifikat, eller - såfremt det pågældende vareparti alene skal oplægges på transitoplag i vedkommende land - af den fornødne tilladelse hertil.

Stk. 4. Såfremt Sundhedsstyrelsen finder, at der ikke vil være noget til hinder for udførsel af det pågældende vareparti, udsteder Sundhedsstyrelsen et udførselscertifikat, der tilstilles ansøgeren tillige med to genparter deraf samt det udenlandske indførselscertifikat, hvis et sådant er indsendt. Meddelelse om udførselscertifikatets udstedelse sendes af Sundhedsstyrelsen til vedkommende myndighed i indførselslandet.

Stk. 5. Ved varepartiets afsendelse skal den ene genpart af udførselscertifikatet ledsage forsendelsen. Den anden genpart indsendes af eksportøren til Sundhedsstyrelsen med eksportørens påtegning om det faktisk udførte varepartis art og størrelse samt dato for afsendelsen af varepartiet. Ved udførsel af varepartier til områder uden for EF skal genparten tillige være påtegnet af de statslige told- og skattemyndigheder. Såfremt det udførte varepartis størrelse afviger fra det i udførselscertifikatet anførte, sender Sundhedsstyrelsen meddelelse herom til vedkommende myndighed i indførselslandet. Såfremt udførselscertifikatet ikke benyttes, skal dette meddeles Sundhedsstyrelsen skriftligt, senest når gyldigheden af certifikatet udløber, jf. herved stk. 7.

Stk. 6. Forsendelsen skal ved udførslen være forsynet med en etiket, der angiver indholdets art og mængde. Etiketten må ikke være anbragt på den ydre emballage. Arten skal angives med den betegnelse, hvorunder det pågældende euforiserende middel er opført på de bekendtgørelsen vedføjede lister, eller en betegnelse, hvori den i listerne anvendte betegnelse for midlets euforiserende bestanddel indgår. Forsendelsen skal endvidere være forsynet med udførselscertifikatets dato og nummer.

Stk. 7. Gyldigheden af udførselscertifikatet udløber 4 måneder fra udstedelsesdatoen.

Stk. 8. Udførselscertifikatet giver ikke adgang til at udføre det af certifikatet omfattede vareparti i flere forsendelser.

Stk. 9. Udførsel af rå-opium er forbudt.

Stk. 10. Bestemmelserne i stk. 1-9 finder ikke anvendelse på euforiserende midler, der i overensstemmelse med de herom fastsatte bestemmelser findes i medicinkister i skibe eller i nødhjælpskasser i luftfartøjer, eller ved forsendelser mellem Færøerne og den øvrige del af riget.

Transit samt oplægning på frilagre m.v.

§ 10. Transit gennem dansk territorium fra områder uden for EF direkte til andre områder uden for EF samt fra områder uden for EF til et andet EF-land af de i § 8, stk. 1, nævnte varer er kun tilladt, når der forelægges de statslige told- og skattemyndigheder en kopi af udførselscertifikatet fra det land, som sendingen oprindelig kommer fra, eller et behørigt udstedt omdestinationscertifikat, jf. § 11.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på postforsendelser eller på transport ad luftvejen; dog skal bestemmelsen, hvis vedkommende luftfartøj lander på dansk territorium, iagttages i det omfang, hvori omstændighederne gør det muligt.

§ 11. De i § 10, stk. 1, omhandlede varer kan under transit gennem dansk territorium ved et omdestinationscertifikat af Sundhedsstyrelsen tillades omdestineret til et andet sted end det, der er angivet i udførselscertifikatet fra det land, hvorfra sendingen oprindelig er kommet.

Stk. 2. Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om omdestinationscertifikat indgives efter de i § 9, stk. 3, angivne regler. Ansøgningen skal endvidere indeholde oplysning om navnet på det land, hvorfra sendingen oprindelig er udført.

Stk. 3. Udleveringen af omdestinationscertifikatet er afhængig af, at det oprindelige udførselscertifikat, der ledsagede sendingen, afleveres til Sundhedsstyrelsen forsynet med påtegning fra de statslige told- og skattemyndigheder om det faktisk indførte varepartis art og størrelse. Det pågældende udførselscertifikat vil af Sundhedsstyrelsen blive sendt tilbage til vedkommende myndighed i det oprindelige udførselsland med påtegning om, til hvilket land sendingen er tilladt omdestineret.

Stk. 4. I øvrigt finder bestemmelserne i § 9 tilsvarende anvendelse, således at omdestinationscertifikatet betragtes som et udførselscertifikat.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 finder ikke anvendelse på postforsendelser eller på transport ad luftvejen; dog skal bestemmelserne, hvis vedkommende luftfartøj lander på dansk territorium, iagttages i det omfang, hvori omstændighederne gør det muligt.

§ 12. Det er forbudt at oplægge de på liste A, B og C opførte euforiserende midler på frilager, privat transitoplag og privat pakhusoplag eller på private lagre i Københavns Frihavn.

Stk. 2. Forsendelser af de i stk. 1 nævnte euforiserende midler under transit gennem dansk territorium må ikke underkastes nogen proces, der forandrer deres natur eller deres indpakning. Sundhedsstyrelsen kan dog give tilladelse til, at forsendelser ompakkes under transit.

Stk. 3. Såfremt en forsendelse under en sådan kollektiv betegnelse (apotekervarer, kemikalier, kemiske produkter, medicinalvarer o.lign.), som vil kunne omfatte de på liste A, B og C opførte euforiserende midler, ønskes oplagt på de i stk. 1 nævnte lagre og oplag, må afsenderen eller dennes repræsentant afgive en erklæring om, at forsendelsen ikke indeholder sådanne euforiserende midler. Kan en sådan erklæring ikke afgives, må forsendelsen undersøges og tilstedeværende euforiserende midler af den i stk. 1 nævnte art udskilles.

Destruktion

§ 13. Destruktion af euforiserende midler, opført på liste A, B og C, må hos de i § 5, nr. 5 og 7, nævnte institutioner, personer, virksomheder m.v., kun foretages efter godkendelse af Sundhedsstyrelsen og under dennes kontrol.

Fremstilling, udvejning og ompakning

§ 14. Fremstilling af de på liste A, B og C opførte euforiserende stoffer, hvorved forstås frembringelse af sådanne euforiserende stoffer gennem kemisk ændring af et andet stof eller ved isolering fra naturligt forekommende råmaterialer, samt omdannelse af sådanne euforiserende stoffer er kun tilladt personer og virksomheder, som af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse hertil.

Stk. 2. Fremstilling eller omdannelse af de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer skal hos de i § 5, nr. 7, nævnte virksomheder foregå i lokaler, der er afsondret fra anden fabrikation.

Stk. 3. Uvedkommende personer må kun under behørig ledsagelse få adgang til de lokaler, hvor fremstilling eller omdannelse af de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer finder sted.

Stk. 4. Det omhandlede arbejde skal forestås af den af Sundhedsstyrelsen godkendte sagkyndige leder.

Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte leder skal føre stadigt tilsyn med det personale, som er beskæftiget ved det nævnte arbejde, og skal i øvrigt iværksætte kontrolforanstaltninger til sikring mod uretmæssig fjernelse af de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer. Lederen skal på Sundhedsstyrelsens forlangende uopholdeligt meddele Sundhedsstyrelsen oplysning om navne og adresser på de personer, som til enhver tid er beskæftiget ved det nævnte arbejde.

Stk. 6. Personer og virksomheder, der har fået tilladelse til fremstilling af de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer, må ikke oplagre større mængder af de for den pågældende fremstilling specielle råstoffer end nødvendigt til virksomhedens økonomiske drift, når der tages passende hensyn til forholdene på markedet. Råstoflageret må ikke uden Sundhedsstyrelsens tilladelse overstige virksomhedens forventede forbrug i det følgende halve år og må aldrig overstige et års behov.

Stk. 7. I øvrigt fastsætter Sundhedsstyrelsen nærmere regler og vilkår i de enkelte tilladelser.

Stk. 8. Bestemmelserne i stk. 1-7 finder ikke anvendelse på fremstilling eller omdannelse af de heromhandlede euforiserende stoffer til videnskabeligt formål på statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner.

§ 15. De i § 14 fastsatte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse på forsøg med fremstilling eller omdannelse af de pågældende euforiserende stoffer.

§ 16. Fremstilling af tilberedninger af euforiserende stoffer og droger, opført på liste A, B og C, herunder udvejning og ompakning af sådanne euforiserende midler, er kun tilladt personer og virksomheder, som af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse hertil, samt apoteker, herunder sygehusapoteker, og dispenserende dyrlæger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om de pågældendes adgang til fremstilling af lægemidler.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte virksomhed skal foregå under sådanne forhold, at uvedkommende personer ikke får adgang til de heromhandlede euforiserende midler, og under iagttagelse af kontrolforanstaltninger til sikring mod uretmæssig fjernelse af sådanne euforiserende midler. Den af Sundhedsstyrelsen godkendte sagkyndige leder skal på Sundhedsstyrelsens forlangende uopholdeligt meddele Sundhedsstyrelsen oplysning om navne og adresser på de personer, som til enhver tid er beskæftiget ved det nævnte arbejde.

Stk. 3. Pakninger med de i stk. 1 nævnte euforiserende midler, beregnet til såvel detail- som engrosforhandling, skal være lukket på en sådan måde, at brud på pakningen let ses.

Regnskab

§ 17. Apoteker, herunder sygehusapoteker, dyrlæger, distribuerende læger, der af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse til distribution af euforiserende midler, opført på liste A, B og C, samt skibsførere og de for luftfartøjers nødhjælpsudstyr ansvarlige skal føre regnskab med deres beholdninger af sådanne euforiserende midler i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom, som er fastsat i medfør af reglerne om de pågældendes adgang til udlevering af lægemidler.

Stk. 2. Personer, virksomheder og laboratorier, der af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse til virksomhed med de i stk. 1 nævnte euforiserende midler, samt de i § 5, nr. 3-5, nævnte laboratorier og institutioner skal føre regnskab med disse euforisende midler på en sådan måde, at følgende oplysninger til enhver tid umiddelbart fremgår:

 • 1) Indkøb, herunder indførsel, med angivelse af art, mængde, leverandør, dato for indgang på lageret, henvisning til faktura og eventuelt indførselscertifikatnummer.
 • 2) Salg, herunder udførsel, med angivelser svarende til de under nr. 1 opførte.
 • 3) Forbrug til de i § 1, stk. 3, nævnte tilberedninger.
 • 4) Forbrug til tilberedninger. Ved enhver fremstilling af tilberedninger skal der føres regnskab over forbruget af de nævnte euforiserende stoffer og droger. For de tilberedningers vedkommende, som falder ind under denne bekendtgørelses bestemmelser, skal angives udbyttet af den pågældende tilberedning og afvigelsen fra det teoretiske udbytte ved fremstillingen og påfyldningen.
 • 5) Afvigelse fra det teoretiske udbytte ved udvejninger eller udstykninger af de nævnte euforiserende midler i mindre, til salg beregnede, påfyldninger.
 • 6) Udførsel af de under nr. 3 nævnte tilberedninger, som ikke henregnes til de i stk. 1 nævnte euforiserende midler, og til hvis udførsel der ikke kræves tilladelse.
 • 7) Forbrug til analytisk formål og forsøg med angivelse af art, mængde og dato for hvert enkelt forbrug tillige med en almindelig identificerende beskrivelse af den analyse eller det forsøg, hvortil det pågældende euforiserende middel har været anvendt.
 • 8) Den destruerede mængde af de nævnte euforiserende midler.
 • 9) Mængden og arten af de nævnte euforiserende stoffer, der er omdannet til andre euforiserende eller ikke euforiserende stoffer, samt udbyttet heraf.
 • 10) Den fremstillede mængde af de nævnte euforiserende stoffer.
 • 11) Mængden af de særlige råstoffer, der anvendes ved fremstilling af de nævnte euforiserende stoffer.
 • 12) Mængden af de nævnte euforiserende midler, som haves på lager, specificeret således, at det fremgår, hvor meget der findes i form af euforiserende stof eller droge, under forarbejdning, som færdig tilberedning og som færdige salgspakninger.

Stk. 3. Forhandles de i stk. 1 nævnte euforiserende midler gennem filialer, skal disse føre selvstændigt regnskab, jf. § 18, stk. 4.

Stk. 4. Regnskaber og andre dokumenter vedrørende virksomhed med de i stk. 1 nævnte euforiserende midler skal opbevares i mindst 5 år.

Stk. 5. Lageropgørelse vedrørende de i stk. 1 nævnte euforiserende midler skal fortages med passende mellemrum, dog mindst en gang i hvert kvartal.

Indberetning til Sundhedsstyrelsen

§ 18. Apoteker samt distribuerende læger, der har Sundhedsministeriets tilladelse til distribution af de på liste A, B og C opførte euforiserende midler, skal tage afskrift af ordinationer af disse euforiserende midler i overensstemmelse med de herom af Sundhedsstyrelsen fastsatte bestemmelser.

Stk. 2. Apoteker, herunder sygehusapoteker, som har indført eller udført de i stk. 1 nævnte euforiserende midler, skal efter hvert kalenderår inden udgangen af januar måned til Sundhedsstyrelsen indsende indberetning herom.

Stk. 3. Personer, virksomheder og laboratorier, der har Sundhedsstyrelsens tilladelse til virksomhed med de i stk. 1 nævnte euforiserende midler, skal hvert år inden udgangen af januar måned til Sundhedsstyrelsen indsende indberetning for det senest udløbne kalenderår om virksomheden med de pågældende midler på dertil af Sundhedsstyrelsen udarbejdede blanketter.

Stk. 4. Filialers regnskaber for de i stk. 1 nævnte euforiserende midler medtages ved den årlige indberetning i hovedoplagets regnskab.

Stk. 5. Personer og virksomheder, der har Sundhedsstyrelsens tilladelse til fremstilling af de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer, skal endvidere inden 14 dage efter udløbet af hvert kvartal til Sundhedsstyrelsen indsende indberetning, der for det pågældende kvartal angiver følgende:

 • 1) Indkøbt, fremstillet eller indhøstet mængde af de for den pågældende fremstilling specielle råstoffer. For de råstoffers vedkommende, som kan benyttes til udvinding af morfin, kokain eller ecgonin, skal desuden angives den procentdel af de nævnte stoffer, som findes i eller kan udvindes af de pågældende råstoffer, bestemt efter en af Sundhedsstyrelsen godkendt metode.
 • 2) Forbrug af råstoffer og den mængde af de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer, der er fremstillet heraf.
 • 3) Lager af råstoffer og de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer, der er fremstillet, henholdsvis ved kvartalets begyndelse og afslutning. Lageret af de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer specificeres således, at det fremgår, hvor meget der findes i form af stoffer og hvor meget i form af halvfabrikata og brugsfærdige tilberedninger.

Kapitel 4

Særlige bestemmelser for euforiserende midler opført på liste D og E

Indførsel og udførsel

§ 19. Indførsel og udførsel af de på liste D og E opførte euforiserende midler er kun tilladt personer, virksomheder, laboratorier og institutioner, som af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse hertil, samt apoteker, herunder sygehusapoteker.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen meddeler forbud mod udførsel af et eller flere af de på liste E opførte midler til lande, der i overensstemmelse med reglerne i artikel 13 i konvention af 1971 om psykotrope stoffer har forbudt indførsel af det eller de pågældende midler, jf. bilag 2. Sundhedsstyrelsen offentliggør løbende sådanne meddelelser om indførselsforbud.

Stk. 3. I forbindelse med udførsel af de på liste E opførte midler skal eksportøren udfærdige en deklaration i 3 eksemplarer på dertil af Sundhedsstyrelsen udarbejdede blanketter. Deklarationen skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Navn og adresse på eksportøren og importøren.
 • 2) Det internationale navn eller, i mangel heraf, stoffets betegnelse på liste E.
 • 3) Den udførte mængde, og ved tilberedninger den form, hvori stoffet udføres, samt hvis tilberedningen er navngivet tillige navnet på denne.
 • 4) Afsendelsesdato.

Stk. 4. To eksemplarer af deklarationen skal i forbindelse med udførslen indsendes til Sundhedsstyrelsen. Det tredje eksemplar skal ledsage forsendelsen.

Stk. 5. Indførsel af euforiserende midler opført på liste D sker efter reglerne i § 8, stk. 2, til og med stk. 11, dog således, at stk. 11 kun finder anvendelse i de tilfælde, hvor udførselslandet kræver udførselscertifikat.

Stk. 6. I forbindelse med indførsel af euforiserende midler opført på liste D, modtager Sundhedsstyrelsen fra de lande, som ikke kræver udførselscertifikater, udførselsdeklarationer for hvilke, Sundhedsstyrelsen kvitterer.

Stk. 7. Udførsel af euforiserende midler opført på liste D sker efter reglerne i § 9, stk. 2 til og med stk. 8, bortset fra reglen i stk. 2 om transit.

Stk. 8. Bestemmelserne i stk. 1-7 finder ikke anvendelse på euforiserende midler på liste D og E, der i overensstemmelse med de herom fastsatte bestemmelser findes i medicinkister i skibe eller i nødhjælpskasser i luftfartøjer, eller ved forsendelser mellem Færøerne og den øvrige del af riget.

Fremstilling, udvejning og ompakning

§ 20. Fremstilling af de på liste D og E opførte euforiserende stoffer, hvorved forstås frembringelse af sådanne euforiserende stoffer gennem kemisk ændring af et andet stof eller ved isolering af naturligt forekommende råmaterialer, samt omdannelse af sådanne euforiserende stoffer er kun tilladt personer og virksomheder, som af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse hertil.

Stk. 2. Tilsvarende bestemmelser finder anvendelse på forsøg med fremstilling eller omdannelse af euforiserende stoffer.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på fremstilling eller omdannelse af euforiserende stoffer til videnskabeligt formål på statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner.

Stk. 4. Fremstilling af tilberedninger af de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer, herunder udvejning og ompakning af euforiserende midler, er kun tilladt personer og virksomheder, som af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse hertil, samt apoteker, herunder sygehusapoteker, og dispenserende dyrlæger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om de pågældendes adgang til fremstilling af lægemidler.

Stk. 5. Ved fremstilling af de på liste D og E opførte euforiserende midler skal kontrolforanstaltninger iværksættes til sikring mod uretmæssig fjernelse af nævnte euforiserende midler.

Regnskab

§ 21. Apoteker, herunder sygehusapoteker, dyrlæger, distribuerende læger, samt skibsførere og de for luftfartøjers nødhjælpsudstyr ansvarlige skal føre regnskab med deres beholdninger af euforiserende midler opført på liste D og E i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom, som er fastsat i medfør af reglerne om de pågældendes adgang til udlevering af lægemidler.

Stk. 2. Personer, virksomheder og laboratorier, der af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse til virksomhed med euforiserende midler på liste D, samt de i § 5, nr. 3-5, nævnte laboratorier og institutioner skal føre regnskab med euforiserende midler på liste D på en sådan måde, at følgende oplysninger er let tilgængelige:

 • 1) Indkøb, herunder indførsel, med angivelse af art, mængde, leverandør og dato for indgang på lageret.
 • 2) Salg, herunder udførsel, med angivelser svarende til de under nr. 1 opførte.
 • 3) Mængde af fremstillede stoffer og tilberedninger.

Stk. 3. Personer, virksomheder og laboratorier, der af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse til virksomhed med euforiserende midler på liste E, samt statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner skal føre regnskab med euforiserende midler på liste E på en sådan måde, at følgende oplysninger er tilgængelige:

 • 1) Mængden af fremstillede stoffer og tilberedninger.
 • 2) Eksporterede mængder med angivelse af modtagerlande.
 • 3) Importerede mængder med angivelse af afsenderlande.

Stk. 4. Forhandles euforiserende midler på liste D og E gennem filialer, skal de i stk. 2 og 3 nævnte oplysninger fremgå for hver enkelt filial, jf. § 22, stk. 2.

Stk. 5. Regnskaber og andre dokumenter vedrørende virksomhed med de på liste D og E opførte midler skal opbevares i mindst 5 år.

Indberetning til Sundhedsstyrelsen

§ 22. De i § 21, stk. 2 og 3, nævnte personer, virksomheder og laboratorier skal hvert år inden udgangen af januar måned til Sundhedsstyrelsen indsende indberetning for det senest udløbne kalenderår om virksomheden med de på liste D og E opførte euforiserende midler på dertil af Sundhedsstyrelsen udarbejdede blanketter.

Stk. 2. Oplysninger om filialers virksomhed med euforiserende midler på liste D og E skal ved den årlige indberetning være indbefattet i hovedoplagets regnskab.

Stk. 3. Apoteker, herunder sygehusapoteker, som har indført eller udført euforiserende midler på liste D og E, skal efter hvert kalenderår inden udgangen af januar måned til Sundhedsstyrelsen indsende indberetning herom.

Kapitel 5

Fælles bestemmelser for euforiserende midler opført på liste A, B,

C, D og E

Anden virksomhed med euforiserende midler

§ 23. Andre former for virksomhed med euforiserende midler end ind- og udførsel, udlevering, fremstilling eller forhandling er kun tilladt personer, virksomheder, laboratorier m.v., som af Sundhedsstyrelsen har fået tilladelse hertil.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 er det tilladt statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner uden særskilt tilladelse at anvende euforiserende midler til formål, som falder inden for institutionens naturlige virksomhedsområde.

Tilbagekaldelse af tilladelse til virksomhed med euforiserende midler

§ 24. En af Sundhedsstyrelsen meddelt tilladelse til virksomhed med euforiserende midler kan til enhver tid tilbagekaldes. En meddelt tilladelse vil navnlig kunne forventes tilbagekaldt, såfremt de til tilladelsen knyttede betingelser og vilkår ikke overholdes, såfremt de af Sundhedsstyrelsens tilsynsførende givne påbud ikke efterkommes, eller såfremt der udvises uforsigtighed eller forsømmelighed ved udøvelsen af virksomheden med euforiserende midler.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan i øvrigt til enhver tid indskrænke eller ændre en meddelt tilladelse til virksomhed med euforiserende midler.

Stk. 3. Tilbagekaldes en meddelt tilladelse til virksomhed med euforiserende midler, træffer Sundhedsstyrelsen nærmere bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med eventuelle beholdninger af euforiserende midler.

Ledelse og tilsyn

§ 25. Virksomheder, laboratorier og institutioner, der har Sundhedsstyrelsens tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer, skal have en hertil af virksomheden udpeget og af Sundhedsstyrelsen godkendt leder.

§ 26. Apotekernes virksomhed med euforiserende midler er underkastet tilsyn af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. Dyrlægers virksomhed med euforiserende midler er underkastet tilsyn af Veterinærdirektoratet.

Stk. 3. Personer, virksomheder og laboratorier, der af Sundhedsstyrelsen har fået særlig tilladelse til virksomhed med euforiserende midler, er underkastet tilsyn af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 4. Statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner skal på forlangende underkaste sig tilsyn af Sundhedsstyrelsen med hensyn til virksomheden med euforiserende midler.

Stk. 5. Sundhedsstyrelsen foretager de i stk. 3 og 4 omtalte eftersyn så ofte, det findes påkrævet. Den tilsynsførende har uhindret adgang til de lokaler, beholdninger, bøger og forretningspapirer, som vedrører den nævnte virksomhed. Virksomhedens indehaver er til enhver tid forpligtet til at meddele de oplysninger vedrørende virksomheden med euforiserende midler, som Sundhedsstyrelsen måtte ønske.

Stk. 6. De ved Sundhedsstyrelsens eftersyn påviste mangler skal uopholdeligt afhjælpes.

Stk. 7. Sundhedsstyrelsen fastsætter de nærmere regler for det i stk. 3 og 4 omtalte tilsyn.

Straf

§ 27. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes efter § 3 i lov om euforiserende stoffer med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

Stk. 2. Under de i § 191 i borgerlig straffelov angivne omstændigheder straffes overtrædelsen dog efter denne bestemmelse.

Dispensation

§ 28. Dispensation fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan meddeles af Sundhedsministeriet.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan dog meddele dispensation fra bestemmelserne i § 16, stk. 3, § 18 og § 22.

Klageadgang

§ 29. Sundhedsstyrelsens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan indbringes for Sundhedsministeriet.

Ikrafttrædelse

§ 30. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. september 1993.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 559 af 9. november 1984 om euforiserende stoffer ophæves.

Sundhedsministeriet, den 31. august 1993

Torben Lund

/ Mogens Jørgensen

Bilag 1

Lister over euforiserende midler omfattet af bekendtgørelsen

I nedenstående lister betyder tilføjelsen NFN ved et navn, at det pågældende navn er fastsat af Det Nordiske Farmakopeenævn. Tilføjelsen INN betyder, at det pågældende navn af WHO har været offentliggjort som Proposed International Non-Proprietary name og eventuelt tillige som Recommended International Non-Proprietary name. I eksempelliste 1 er der ud for det euforiserende middel givet en henvisning til det i midlet indgåede euforiserende stof ved angivelse af listen og det nummer, det pågældende stof er opført under på den pågældende liste. Endelig er der i eksempelliste 2 opregnet nogle almindeligt anvendte betegnelser for visse af de stoffer, der er påført på listerne (angivet ved liste og nummer som i eksempelliste 1).

For så vidt de anførte betegnelser kan omfatte flere stereoisomere former af det pågældende stof, er hver enkelt af disse former at betragte som optaget på listen.

Liste A omfatter stoffer, der ikke må forefin-des her i landet (jf. lovens § 1 og § 2a, jf. § 1).

Liste B, D og E omfatter stoffer, der kun må benyttes til medicinsk og videnskabelig brug (jf. lovens § 2 og § 2a, jf. § 2).

Liste C omfatter stoffer, der i utilberedt stand falder ind under lovens § 2, men som i farmaceutiske præparater i almindelighed ikke er omfattet af loven, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3, nr. 3.

Liste A

1. Cannabis (hvorved forstås alle overjordiske dele af planter tilhørende slægten Cannabis, hvorfra harpiksen ikke er fjernet. Undtaget er dog frugter af hampeplanten (hampefrø) og hampetaver i isoleret tilstand).

2. Catha edulis (hvorved forstås alle dele af planter tilhørende arten Catha edulis).

3. Diacetylmorphin.

4. Lysergid INN.

5. Præpareret opium (hvorved forstås ethvert produkt af rå-opium, som vindes ved en række særlige operationer, navnlig opløsning, kogning, ristning og gæring, der har til formål at omdanne det til et ekstrakt, der egner sig til at nydes).

6. Affald og residua, der bliver tilbage ved rygning af opium.

7. Planten Papaver somnifer L. (hvorved forstås alle dele af planter tilhørende arten Papaver somnifer L. med undtagelse af frøene).

 

 Liste B 

  1. Acetorphin INN. 

  2. Acetyl-alpha-methylfentanyl. 

  3. Acetylmethadol INN. 

  4. Alfentanil INN. 

  5. Allylprodin INN. 

  6. Alphacetylmethadol INN. 

  7. Alphameprodin INN. 

  8. Alphamethadol INN. 

  9. Alpha-methylfentanyl. 

 10. Alpha-methylthiofentanyl. 

 11. Alphaprodin INN. 

 12. Amfetamin INN. 

 13. Amfetaminil INN. 

 14. Anileridin INN. 

 15. Benzethidin INN. 

 16. Benzylmethylketon. 

 17. Benzylmorphin 

   (3-benzyloxy-6-hydroxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinen-7). 

 18. Betacetylmethadol INN. 

 19. Beta-hydroxyfentanyl. 

 20. Beta-hydroxy-3-methylfentanyl. 

 21. Betameprodin INN. 

 22. Betamethadol INN. 

 23. Betaprodin INN. 

 24. Bezitramid INN. 

 25. Brolamfetamin INN. 

 26. Bufotenin (3-(2-dimethylaminoethyl)-indol-5). 

 27. Cathinon INN. 

 28. Clonitazen INN. 

 29. Cocain. 

 30. Codoxim INN. 

 31. Desomorphin INN. 

 32. DET (Diethyl-tryptamin (3-(2-diethylaminoethyl)-indol)). 

 33. Dexamfetamin INN. 

 34. Dextromoramid INN.        78. Metamfetamin, racemisk INN. 

 35. Dextropropoxyphen INN.      79. Metazocin INN. 

 36. Diampromid INN.         80. Methadon INN. 

 37. Diethylthiambuten INN.      81. Methadon-Intermediat (2- 

 38. Difenoxin INN.            dimethyl-amino-4-cyano- 

                      4,4-diphenylbutan). 

 39. Dihydromorphin (3,6-dihydroxy-  82. Methaqualon INN. 

   N-methyl-4,5-epoxy-morphinan).  83. 4-Methylaminorex. 

 40. Dimenoxadol INN.         84. Methyldesorphin INN. 

 41. Dimepheptanol INN. (Bimethadol  85. methyldihydromorphin INN. 

   NFN).              86. 3-Methylfentanyl. 

 42. Dimethylthiambuten INN.     87. Methylphenidat INN. 

 43. Dioxaphetyl butyrat INN.     88. 3-Methylthiofentanyl. 

 44. Diphenoxylat INN.        89. metopon INN. 

 45. Dipipanon INN.          90. MMDA (5-Methoxy-3,4- 

 46. DMA (2,5-Dimethoxy-amphetamin).   methylendioxyamphetamin). 

 47. DMHP (1-Hydroxy-6, 6,9-     91. Moramid-Intermediat (1,1- 

   trimethyl-3-(1,2-dimethylheptyl)   diphenyl-2-methyl-3- 

   -7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenz    morpholinopropan-carboxyl- 

                      syre). 

 48. DMT (Dimethyl-tryptamin (3-(2-  92. Morpheridin INN. 

   dime-thylaminoethyl)-indol)).  93. Morphin 

 49. DOET (4-Ethyl-2,5-dimethoxy-   94. Morphinmethylbromid (3,6- 

   amphetamin).             dihydroxy-N,N-dimethyl-4,5- 

                      epoxy-morphinen- 

 50. Drotebanol INN.           7-bromid) og andre morfin- 

                      derivater med 

 51. Ecgonin (3-hydroxytropan-2-     pentavalent kvælstof. 

   carboxylsyre).          95. Morphin-N-oxid (3,6- 

 52. Ethylmethylthiambuten INN.      dihydroxy-N-methyl-4,5- 

                      epoxy-morphinen-7-N-oxyd). 

 53. Eticyclidin INN.         96. MPPP (1-Methyl-4-phenyl- 

 54. Etonitazen INN.           4-piperidinolpropionat 

                      (ester)). 

 55. Etorphin INN.          97. Myrophin INN. 

 56. Etoxeridin INN.         98. N-ethyl MDA. 

 57. Fenetyllin INN.         99. N-hydroxy MDA. 

 58. Fentanyl INN.          100. Nicomorphin INN. 

 59. Furethidin INN.         101. Noracymethadol INN. 

 60. Hydrocodon INN.         102. Norlevorphanol INN. 

 61. Hydromorphinol INN.       103. Normethadon INN. 

 62. Hydromorphon INN.        104. Normophin INN. 

 63. Hydroxypethidin INN.      105. Norpipanon INN. 

   (Oxipethidin NFN).       106. Opium. 

 64. Isomethadon INN.        107. Oxcycodon INN. 

 65. Ketobemidon INN.        108. Oxymorphon INN. 

 66. Kokablad (Cocae folium).    109. Para-fluorofentanyl 

 67. Levamfetamin INN.        110. Parahexyl (3-hexyl-1- 

 68. Levomethamphetamin.         hydroxy-6,6,9-trimethyl- 

 69. Levomethorphan INN.         7,8,9,10-tetrahydro-6H- 

                      dibenzo b,d pyran). 

 70. Levomoramid INN.        111. PEPAP (1-phenethyl-4- 

 71. Levophenacylmorphan INN.       phenyl-4-piperidinol- 

                      acetat(ester)). 

 72. Levorphanol INN.        112. Pethidin INN. 

 73. Lysergsyre.           113. Pethidin-Intermediat-A 

 74. MDMA (3,4-Methylendioxy-       (1-methyl-4-phenyl-4- 

   methamphetamin).           cyanopiperidin). 

                   114. Pethidin-Intermediat-B 

                      (4-phenylpiperidin-4- 

 75. Mecloqualon INN.           carboxylsyre-ethylester). 

 76. Meskalin (3,4,5-trimethoxy-   115. Pethidin-Intermediat-C 

   phenethylamin).           (1-methyl-4-phenylpiperri- 

                      din-4-carboxylsyre). 

 77. Metamfetamin INN.        116. Phenadoxon INN. 

 117. Phenampromid INN.            Liste D 

 118. Phenazocin INN. 

 119. Phencyclidin INN.         1. Amobarbital INN. (Pentymal 

                      NFN) 

 120. Phendimetrazin INN.        2. Buprenorphin INN. 

 121. Phenmetrazin INN.         3. Butalbital INN. 

   (Phenmetralin NFN).        4. Cathin INN. 

 122. Phenomorphan INN.         5. Cyclobarbital INN. (Hexemal 

                      NFN). 

 123. Phenoperidin INN.         6. Glutethimid INN. 

 124. Piminodin INN.          7. Pentazocin INN. 

 125. Pipradrol INN.          8. Pentobarbital INN. 

                      (membumal NFN). 

 126. Piritramid INN. 

 127. PMA (4-Methoxy-amphetamin).       Liste E 

 128. Proheptazin INN. 

 129. Properidin INN.          1. Allobarbital INN. 

 130. Propiram INN.           2. Alprazolam INN. 

 131. Psilocin, psilotsin (4-      3. Amfepramon INN. 

   hydroxy-3-(2-dimethyl-      4. Barbital INN. (Diemal NFN). 

   aminoethyl) indol). 

 132. Psilocybin INN.          5. Benzfetamin INN. 

 133. Racemethorphan INN.        6. Bromazepam INN. 

 134. Racemoramid INN.         7. Butobarbital. 

 135. Racemorphan INN.         8. Camazepam INN. 

 136. Rolicyclidin INN.         9. Chlordiazepoxid INN. 

 137. Secobarbital INN.        10. Clobazam INN. 

 138. STP (4-Methyl-2,5-dimethoxy-   11. Clonazepam INN. 

   amphetamin).           12. Clorazepat INN. 

 139. Sufentanil INN.         13. Clotiazepam INN. 

 140. Tenamfetamin INN.        14. Cloxazolam INN. 

 141. Tenocyclidin INN.        15. Delorazepam INN. 

 142. Tetrahydrocannabinol (alle    16. Diazepam INN. 

   isomere af tetrahydro-6,     17. Estazolam INN. 

   6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-    18. Ethchlorvynol INN. 

   dibenzo(b,d)-pyran-l-ol).    19. Ethinamat INN. 

 143. Thebacon INN.          20. Ethyl loflazepat INN. 

 144. Thebain (3,6-dimethoxy-N-    21. Etilamfetamin INN. 

   methyl-4,5-epoxy-morphinadien-  22. Fencamfamin INN. 

   6,8). 

 145. Thiofentanyl.          23. Fenproporex INN. 

 146. Tilidin INN.           24. Fludiazepam INN. 

 147. TMA (3,4,5-Trimethoxy-      25. Flunitrazepam INN. 

   amphetamin). 

 148. Trimeperidin INN.        26. Flurazepam INN. 

 149. 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd.   27. Halazepam INN. 

                    28. Haloxazolam INN. 

                    29. Ketazolam INN. 

                    30. Lefetamin INN. 

 Liste C               31. Loprazolam INN. 

  1. Acetyldihydrocodein (6-acetoxy- 

   3-methoxy-N-methyl-4,5-epoxy-  32. Lorazepam INN. 

   morphinan).           33. Lormetazepam INN. 

  2. Codein.             34. Mazindol INN. 

  3. Dihydrocodein INN.        35. Medazepam INN. 

  4. Ethylmorphin.          36. Mefenorex INN. 

  5. Nicocodin INN.          37. Meprobamat INN. 

  6. Nicodicodin INN.         38. Methylphenobarbital INN. 

  7. Norcodein INN.            (Enphenemal NFN). 

  8. Pholcodin INN.          39. Methyprylon INN. 

                    40. Midazolam INN. 

 41. Nimetazepam INN.         Euhypnos (E,53). 

 42. Nitrazepam INN.         Fenemal (E,47). 

 43. Nordazepam INN.         Flunipam (E,25). 

 44. Oxazepam INN.          Fortral (D,7). 

 45. Oxazolam INN.          Frisium (E,10). 

 46. Pemolin INN.           Halcion (E,55). 

 47. Phenobarbital INN. (Phenemal   Haldid (B,58). 

   NFN). 

 48. Phentermin INN.         Hexalid (E,16). 

 49. Pinazepam INN.          Hydrocodoni Bitartras (B,60). 

 50. Prazepam INN.          Hydrokon (B,60). 

 51. Pyrovaleron INN.         Hydrokonbitartrat (B,60). 

 52. Secbutabarbital INN.       Hydromorfon (B,62). 

 53. Temazepam INN.          Hydromorfonklorid (B,62). 

 54. Tetrazepam INN.         Hydromorphoni chloridum (B,62). 

 55. Triazolam INN.          Immobilon Vet. (B,55). 

 56. Vinylbital INN.         Imovane (E,58). 

 57. Zolpidem INN.          Ketogan (B,65). 

 58. Zopiclon INN.          Klopoxid (E,9). 

                    Kodein (C,2). 

 Eksempelliste 1           Kodeinfosfat (C,2). 

 Eksempler på euforiserende midler,  Kodeinklorid(C,2). 

 som forhandles i Danmark:       Kokablad (B,66). 

                    Kokain (B,29). 

 Abalgin (B,35).            Kokainklorid (B,29). 

 Abalgin Retard (B,35).        Kokainnitrat (B,29). 

 Aethylmorphini chloridum (C,4).    Lexotan (E,6) 

 Alopam (E,44).            Librium (E,9). 

 Amfetaminsulfat (B,12).        Lorabenz (E,32). 

 Amphetamini sulfas (B,12).      Mebumal (D,8). 

 Anorfin (D,2).            Medicinsk opium (B,106). 

 Apodorm (E,42).            Metadon (B,80). 

 Apozepam (E,16).           Metadonklorid (B,80). 

 Bellergal (E,47).           Methadoni hydrochloridum 

                    (B,80). 

 Bellergal Retard (E,47).       Mirapront (E,48). 

 Bromam (E,6)             Mogadon (E,42). 

 Cocaini hydrochloridum (B,29).    Morfin (B,93). 

 Cocaini nitras (B,29).        Morfinklorid (B,93). 

 Codeini hydrochloridum (C,2).     Morfinsulfat (B,93). 

 Codeini phosphas sesquihydras (C,2). Morphini hydrochloridum (B,93). 

 Contalgin (B,93).           Morphini sulfas (B,93). 

 Dalmadorm (E,26).           Normison (E,53). 

 Dextropropoxifen (B,35).       Oxabenz (E,44). 

 Dextropropoxifenklorid (B,35).    Oxycodoni chloridum (B,107). 

 Dextropropoxipheni chloridum (B,35). Oxykodonklorid (B,107). 

 Diemal (E,4).             Pacisyn (E,42). 

 Diemal natrium (E,4).         Palfium (B,34). 

 Dikaliumchlorazepat (E,12).      Pethidini hydrochloridum 

                    (B,112) 

 Dobesin (E,3).            Petidinklorid (B,112). 

 Doloxene (B,35).           Pronoctan (E,33). 

 Doltard (B,93).            Rapifen (B,4). 

 Domnamid (E,17).           Regenon (E,3). 

 Dormicum (E,40).           Retardin (B,44). 

 Dumolid (E,42).            Rilamir (E,55). 

 Dumozolam (E,55).           Risolid (E,9). 

 Ritalin (B,87).            Eksempelliste 2 

 Rivotril (E,11). 

 Rohypnol (E,25).           Nogle almindeligt anvendte 

 Ronal (E,25).             betegnelser for visse på 

                    på listerne opførte stoffer: 

 Rå-Opium (B,106).           AN 1 (B,13). 

 Serepax (E,44).            DOB (B,25). 

 Sovigen (E,57).            DOM (B,138). 

 Stesolid (E,16).           Hash (A,1). 

 Stilnocht (E,57).           Heroin (A,3). 

 Tafil (E,2).             Khat (A,2) 

 Tebakonklorid (B,143).        LSD (A,4). 

 Temesta (E,32).            Marihuana (A,1). 

 Temgesic (D,2).            MDA (B,140). 

 Tetrapon (B,93).           Morfinbase (B,93). 

 Thebaconi chloridum (B,143).     PCE (B,53). 

 Tranxen (E,12).            PCP (B,119). 

 Triazoral (E,55).           PCPY (B,136). 

 Valaxona (E,16).           PHP (B,136). 

 Valium (E,16).            Rygeopium (A,5). 

 Vilan (B,100).            SPA (E,30). 

                    TCP (B,141). 

Bilag 2

Liste over euforiserende midler på liste E, som det er forbudt at udføre til visse lande

 

 --------------------------------------------------------------------- 

       Chile Indien Nige- Oman Paki- Sene- Thai- Tyrkiet Yemen 

              ria    stan gal  land 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Alprazolam               x 

 Amfepramon      x      x  x         x 

 Barbital                x 

 Benzfetamin      x         x 

 Bromazepam      x 

 Camazepam       x         x 

 Clobazam       x 

 Clonazepam      x 

 Clorazepat      x 

 Clotiazepam      x         x 

 Cloxazolam      x         x 

 Delorazepam      x         x 

 Estazolam       x 

 Ethchlorvynol              x 

 Ethinamat       x         x  x           x 

 Ethyl loflazepat   x         x 

 Fludiazepam      x 

 Flunitrazepam     x         x 

 Flurazepam               x 

 Halazepam                x 

 Haloxazolam      x         x 

 Ketazolam       x 

 Lefetamin (SPA)x   x         x  x          x 

 Loprazolam      x         x 

 Lormetazepam     x 

 Mazindol       x      x  x 

 Medazepam       x 

 Methylphenobarbital           x  x          x 

 Methyprylon      x         x  x          x 

 Nimetazepam      x 

 Nordazepam               x 

 Oxazolam       x         x 

 Pemolin           x            x 

 Phentermin      x      x            x 

 Pinazepam       x 

 Prazepam       x 

 Temazepam       x 

 Tetrazepam      x         x 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bekendtgørelse om euroriserende stoffer

INDHOLD:

Kap. 1: Bekendtgørelsens område.

Kap. 2: Almindelige bestemmelser for euforiserende midler opført på liste A, B, C, D og E.

Udlevering m.v.

Modtagelse og besiddelse.

Opbevaring.

Forhandling.

Kap. 3: Særlige bestemmelser for euforiserende midler opført på liste A, B og C.

Indførsel.

Udførsel.

Transit samt oplægning på frilagre m.v.

Destruktion.

Fremstilling, udvejning og ompakning.

Regnskab.

Indberetning til Sundhedsstyrelsen.

Kap. 4: Særlige bestemmelser for euforiserende midler opført på liste D og E.

Indførsel og udførsel.

Fremstilling, udvejning og ompakning.

Regnskab.

Indberetning til Sundhedsstyrelsen.

Kap. 5: Fælles bestemmelser for euforiserende midler opført på liste A, B, C, D og E.

Anden virksomhed med euforiserende midler.

Tilbagekaldelse af tilladelse til virksomhed med euforiserende midler.

Ledelse og tilsyn.

Straf.

Dispensation.

Klageadgang.

Ikrafttrædelse.

Bilag 1: Lister over euforiserende midler omfattet af bekendtgørelsen.

Bilag 2: Liste over euforiserende midler på liste E, som det er forbudt at udføre til visse lande, der i henhold til psykotropkonventionens art. 13 har udstedt importforbud for disse midler.