Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om offentlig sygesikring for søfarende m.fl.


I henhold til § 1, stk. 2, og § 14 i lov om offentlig sygesikring, jfr. lovbekendtgørelse nr. 94 af 9. marts 1976, bestemmes efter forhandling med industriministeriet og vedkommende organisationer af redere og søfarende følgende:

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: Direktoratet: Direktoratet for søfarende.

Direktøren: Direktøren for direktoratet for søfarende.

Indenrigsfart: Fart udelukkende mellem danske havne.

Loven: Bekendtgørelse nr. 94 af 9. marts 1976 af lov om offentlig sygesikring med senere ændringer.

Udlandet: Fremmede stater samt Færøerne og Grønland.

PERSONKREDSEN

§ 2. Ydelser efter denne bekendtgørelse tilkommer personer, der på det tidspunkt, da behovet for ydelsen opstår, hører til en af nedennævnte persongrupper:

 • 1) Søfarende tjenestegørende på dansk skib, medmindre det udelukkende sejler i indenrigsfart.
 • 2) søfarende, der i udlandet er tilmeldt som hyresøgende ved godkendt dansk forhyrings- eller udbetalingskontor, og som inden for de sidste 2 måneder har været forhyret med dansk skib.
 • 3) Andre søfarende, der opholder sig i udlandet, og som inden for de sidste 2 uger har været tjenestegørende på dansk skib, for så vidt de ikke efter tjenestens ophør har taget anden erhvervsmæssig beskæftigelse.
 • 4) Søfarende, hvis tjenesteforhold ikke er knyttet til et bestemt dansk skib (rederiansatte), under tjenestligt ophold i udlandet.
 • 5) Søfarendes ægtefæller og børn under 18 år, der følger med skibet.
 • 6) De under nr. 1), 4) eller 5) nævnte personer under rejse til eller fra skibet. De personer, der nævnes under 5), har dog ikke adgang til ydelser efter denne bekendtgørelse under rejse i Danmark, hvis de omfattes af lovens øvrige bestemmelser.
 • 7) Nordiske statsborgere ombord på et skib, som fører nordisk flag, såfremt personerne er ansat af et dansk rederi, der har lejet skibet hovedsageligt ubemandet, jfr. nordisk konvention om social tryghed, artikel 6, stk. 3.

Stk. 2. Søfarende på dansk skib, der på bare-boat-betingelser overtages til befragtning af udenlandsk rederi, omfattes ikke af bekendtgørelsen.

Stk. 3. Direktøren kan beslutte, at personer kun har ret til ydelser efter denne bekendtgørelse i det omfang, de ikke har ret til tilsvarende ydelser i udlandet.

§ 3. Den i § 2 nævnte personkreds har adgang til følgende ydelser, jfr. dog § 5:

 • 1) Lægehjælp
   
  
   a) Vederlagsfri lægehjælp - herunder eventuelt speciallægehjælp - i 
  
    udlandet. 
  
   b) Vederlagsfri lægehjælp - herunder eventuelt speciallægehjælp - 
  
    under fortsat sygdom i Danmark. I det omfang, den pågældende ikke 
  
    har adgang til vederlagsfri lægehjælp efter lovens øvrige 
  
    bestemmelser, refunderes udgiften af direktoratet efter lovens § 
  
    14. 
  
   2) Sygehusbehandling og fødselshjælp 
  
   a) Vederlagsfri behandling - ved indlæggelse eller ambulant - i 
  
    udlandet. 
  
   b) Vederlagsfri behandling - ved indlæggelse eller ambulant - under 
  
    fortsat sygdom i Danmark. I det omfang, den pågældende ikke har 
  
    adgang til vederlagsfri behandling efter dansk sygehuslovgivning 
  
    eller administrative bestemmelser, som er udfærdiget i henhold til 
  
    denne lovgivning, dækkes udgiften af direktoratet efter lovens § 
  
    14. 
  
   3) Tandbehandling 
  
   Tilskud på 50 pct. af udgifter til tandbehandling i udlandet, hvis 
  
    der er tale om den art af behandlinger, der omfattes af de 
  
    administrative bestemmelser, som er fastsat efter lovens § 8, stk. 
  
    1. 
  
   4) Medicin 
  
   a) Dækning af udgift, som i udlandet er afholdt til medicin i 
  
    tilslutning til læge-, sygehus- eller tandbehandling. Forbrug fra 
  
    skibets medicinkiste dækkes ikke. 
  
   b) Dækning af udgift til lægeordineret medicin under fortsat sygdom 
  
    i Danmark. I det omfang, udgiften ikke dækkes gennem tilskud efter 
  
    lovens § 7, refunderes udgiften af direktoratet efter lovens § 14. 
  
   5) Briller 
  
   Tilskud til anskaffelse eller fornyelse i udlandet af briller, som 
  
    omfattes af lovens § 10. Tilskud ydes med samme beløb, som til 
  
    enhver tid er fastsat af sikringsstyrelsen. Tilskuddet kan ikke 
  
    overstige den faktiske udgift. 
  
   6) Fysiurgisk behandling 
  
   a) Vederlagsfri fysiurgisk behandling i udlandet, for så vidt 
  
    behandlingen har fundet sted i tilknytning til læge- eller 
  
    sygehusbehandling. 
  
   b) Vederlagsfri fysiurgisk behandling under fortsat sygdom i 
  
    Danmark. I det omfang, udgiften ikke dækkes gennem tilskud efter 
  
    lovens § 9 eller sygehuslovgivningen, refunderes udgiften af 
  
    direktoratet efter lovens § 14. 
  
   7) Kiropraktisk behandling 
  
   Tilskud til kiropraktisk behandling hos kiropraktor i udlandet i 
  
    samme omfang som til enhver tid er fastsat efter lovens § 9. 
  
   8) Begravelseshjælp 
  
   a) Dækning af rimelige udgifter ved en sømmelig begravelse. 
  
   b) Fremsætter de nærmeste pårørende ønske om, at liget eller asken 
  
    sendes til Danmark, dækkes - ud over de sædvanlige ved dødsfald 
  
    nødvendige udgifter - udgiften i forbindelse med hjemførelsen. 
  
   I begravelseshjælpen fragår beløb, der enventuelt kommer til 
  
    udbetaling efter lovens § 16. 
  
   § 4. Bliver en person, der ikke har bopæl her i landet, men som under 
  
    ophold i udlandet ville være omfattet af § 2, syg i Danmark under 
  
    rejse til eller fra skibet eller under skibets ophold i dansk 
  
    havn, finder de i § 3 fastsatte regler tilsvarende anvendelse. 
  
   TIDSMÆSSIGE BESTEMMELSER 
  
   § 5. For varigheden af ydelserne efter § 3 gælder følgende 
  
    begrænsninger: 
  
   a) i) Læge- og sygehusbehandling i udlandet i anledning af en 
  
    lidelse, der er opstået, medens den pågældende var omfattet af § 
  
    2, dækkes længst i 18 uger regnet fra 1. sygedag. 
  
   ii) I tidsrummet under i) dækkes også udgifter til medicin og 
  
    fysiurgisk behandling i tilslutning til læge- eller 
  
    sygehusbehandling i udlandet. 
  
   iii) Er en tandbehandling eller kiropraktisk behandling påbegyndt i 
  
    udlandet, medens en person var omfattet af § 2, ydes der tilskud 
  
    til fortsat behandling inden for det under i) nævnte tidsrum. 
  
   iv) Begravelseshjælp efter § 3, nr. 8, ydes, når dødsfaldet 
  
    indtræder i udlandet inden for det tidsrum, der er nævnt under i), 
  
    for så vidt dødsfaldet er forårsaget af en sygdom, der var 
  
    opstået, medens afdøde var omfattet af § 2. 
  
   b)  Vederlagsfri læge, og sygehusbehandling, medicin og fysiurgisk 
  
    behandling under fortsat sygdom i Danmark ydes i det tidsrum, i 
  
    hvilket den pågældende har ret til pleje efter sømandsloven. Inden 
  
    for samme tidsrum ydes der begravelseshjælp. 
  
  

Stk. 2. Direktøren kan under særlige omstændigheder forlænge de i stk. 1 nævnte tidsfrister.

REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER

§ 6. I forbindelse med læge- og sygehusbehandling og fødselshjælp, der - inden for de i § 5 nævnte frister - dækkes efter § 3, ydes der dækning af udgift til nødvendig befordring til og fra læge, sygehus og jordemoder og af udgift til nødvendig befordring af læge eller jordemoder til og fra patienten. I Danmark ydes befordringsudgifter af den i 1. punktum nævnte art dog kun, for så vidt sådanne udgifter ikke dækkes efter andre lovbestemmelser eller administrative bestemmelser.

Stk. 2. Under sygeperioder - bortset fra sygehus- eller klinikophold - ydes en af direktøren fastsat rimelig godtgørelse til kost og logi i indtil 18 uger regnet fra 1. sygedag. Godtgørelse for kost og logi i Danmark kan dog højst ydes i 6 uger. Direktøren kan fastsætte nærmere regler herom og kan under ganske særlige omstændigheder forlænge de nævnte frister.

§ 7. Afmønstres en person, der omfattes af § 2, nr. 1) og nr. 7), i udlandet som følge af sygdom eller tilskadekomst, afholder direktoratet inden for den i § 5 anførte frist udgiften til fri rejse til hjemstedet samt kost og logi, for så vidt hjemrejsen finder sted under sygdommen eller umiddelbart efter raskmelding. Har den pågældende ikke bopæl her i landet, kan direktoratet dog i stedet vælge at betale fri rejse til forhyringsstedet samt kost og logi i forbindelse hermed.

Stk. 2. Direktøren kan i særlige tilfælde tillade, at de i stk. 1 nævnte rejser foretages efter udløbet af den i § 5 nævnte frist.

Stk. 3. For personer, der omfattes af § 2, nr. 4), og 5), finder stk. 1 og 2 tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. For personer, der omfattes af § 2, nr. 2), og 3), kan direktøren undtagelsesvis bestemme, at stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Er det under en syg eller tilskadekommen persons rejse efter foranstående bestemmelse nødvendigt, at den pågældende ledsages af en egnet person, afholder direktoratet udgifterne til ledsager(e), for så vidt direktoratet kan godkende tilrettelæggelsen af rejsen.

Stk. 6. Direktøren kan fastsætte nærmere regler om de rejser, som dækkes af direktoratet, herunder at direktoratets forhåndsgodkendelse skal indhentes, inden rejse foretages.

FORSKELLIGE BESTEMMELSER

§ 8. Indlæggelse på sygehus i udlandet skal af skibsføreren eller rederiet straks indberettes til direktoratet, hvis forholdet omfattes af denne bekendtgørelse. For de af § 2, nr. 2) og 3), omfattede personer påhviler indberetningspligten den pågældende selv. Direktøren kan bestemme, at en på sygehus i udlandet indlagt person skal overføres til et andet sygehus eller hjemsendes til fortsat behandling i Danmark, eller at der iværksættes andre foranstaltninger.

Stk. 2. Direktøren kan fastsatte bestemmelser om, at også andre tilfælde, der omfattes af denne bekendtgørelse, skal indberettes til direktoratet.

Stk. 3. Undlades en foreskreven indberetning, kan direktøren bestemme, at udgifterne ikke eller kun delvis refunderes.

§ 9. Det er en forudsætning for at opnå refusion, at der foreligger fornøden dokumentation for afholdte udgifter, og at der er iagttaget sædvanlig god økonomi ved iværksættelse af foranstaltninger efter denne bekendtgørelse.

§ 10. Direktøren kan foreskrive anvendelsen af særlige blanketter til brug ved refusionsbegæringer, indberetninger m.v.

Stk. 2. Direktøren kan fastsætte nærmere regler for indsendelse af refusionsbegæringer.

§ 11. Foreligger en arbejdsskade der falder ind under arbejdsskadeforsikringsloven, påhviler det vedkommende forsikringsselskab at afholde udgiften til sygebehandling m.m. efter arbejdesskadeforsikringslovens § 25 efter udløbet af den i § 5 nævnte periode.

§ 12. Tvivlsspørgsmålet om, hvorvidt en person eller en udgift omfattes af denne bekendtgørelse, afgøres af direktøren. Afgørelsen kan inden 4 uger indbringes for den sociale ankestyrelse.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 625 af 22. december 1972.

Stk. 3. § 12 har virkning for afgørelser, der træffes af direktøren efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

SOCIALMINISTERIET, DEN 21. DECEMBER 1982

PALLE SIMONSEN

/T. Loft

Officielle noter

Ingen