Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af forskellige love og bekendtgørelser om EU-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som læge, tandlæge, sygeplejerske og jordemoder samt farmaceut i Danmark som følge af Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) (* 1)


I medfør af lov nr. 963 af 9. december 1992 om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde § 2, stk. 1 og stk. 3, fastsættes:

§ 1. De i bilag 1 nævnte love og bekendtgørelser om adgang for statsborgere fra Den Europæiske Unions medlemslande til udøvelse af virksomhed som henholdsvis læge, tandlæge, sygeplejerske, jordemoder og farmaceut i Danmark gælder tilsvarende for statsborgere fra Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige og Østrig (EFTA-landene, bortset fra Schweiz) på de vilkår, der er fastsat i EØS-aftalens artikel 30 med bilag VII.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelse i Lovtidende og har virkning fra 1. januar 1994.

Stk. 2. For Liechtensteins vedkommende træder bekendtgørelsen først i kraft, når Liechtenstein bliver endeligt medlem af EØS-aftalen, jf. protokol af 9. marts 1993 om tilpasning af EØS-aftalens artikel 1, stk. 2.

Sundhedsministeriet, den 16. august 1994

Torben Lund

/ Steen Loiborg

Bilag 1

Oversigt over lovbestemmelser og bekendtgørelser vedrørende EØS- statsborgeres adgang til forskellige erhverv inden for sundhedsvæsenet i Danmark

Lov om udøvelse af lægegerning, § 3 a, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 426 af 19. august 1976 og den herefter hjemlede bekendtgørelse nr. 402 af 8. juni 1989 om EF-borgeres adgang til udøvelse af lægegerning i Danmark.

Lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlæger, § 3, stk. 1, og den herefter hjemlede bekendtgørelse nr. 33 af 25. januar 1980 om EF-statsborgeres adgang til at udøve virksomhed som tandlæge i Danmark.

Lov om sygeplejersker, § 3, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990, og den herefter hjemlede bekendtgørelse nr. 195 af 10. maj 1979 om EF-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som sygeplejerske i Danmark.

Lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre, § 3, stk. 1, og den herefter hjemlede bekendtgørelse nr. 727 af 22. december 1982 om EF-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som jordemoder i Danmark.

Lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed, § 36, og den herefter hjemlede bekendtgørelse nr. 318 af 20. juni 1988, som ændret ved bekendtgørelse nr. 720 af 1. december 1988, om EF-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut i Danmark.

Bekendtgørelse nr. 140 af 23. marts 1993 om ændring af forskellige bekendtgørelser om EF-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som læge, tandlæge, sygeplejerske og jordemoder samt farmaceut i Danmark som følge af Tysklands genforening m.m.

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører aftale af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Del III om den fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital på sundhedsområdet (som ændret ved protokol af 9. marts 1993 om tilpasning af EØS-aftalen), jf. EU-Tidende L 1, 3. januar 1994, 94/1 og 94/2, særligt artikel 30 med bilag VII vedrørende gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, der henviser til de for EØS-aftalen gældende EU-regler med overgangsbestemmelser for de enkelte EFTA-medlemsstater.

Redaktionel note
  • Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører aftale af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EDS-Aftalen)