Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kandidatuddannelsen i sygepleje


I henhold til § 2 i lov nr. 1137 af 22. december 1993 om sundhedspersonalets videreuddannelse m.v. fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål og struktur

§ 1. Formålet med kandidatuddannelsen i sygepleje er at bibringe de studerende en akademisk kompetence, der kvalificerer til klinisk, uddannelsesmæssig, ledelses- og forskningsmæssig praksis inden for sygeplejen.

Stk. 2. Uddannelsen danner grundlag for postgraduate studier.

§ 2. Uddannelsen er en overbygningsuddannelse på sygeplejerskeuddannelsen.

Stk. 2. Uddannelsen er tilrettelagt som et teoretisk studium. Den normerede studietid er 21/2 år (5 semestre).

§ 3. Uddannelsen finder sted ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet.

Kapitel 2

Adgangsbetingelser

§ 4. Ved kandidatuddannelsen i sygepleje kan optages ansøgere, som har bestået en af følgende eksaminer m.v.:

 • 1) Studentereksamen (herunder færøsk studentereksamen).
 • 2) Højere Forberedelseseksamen (herunder færøsk og grønlandsk højere forberedelseseksamen).
 • 3) Højere Handelseksamen.
 • 4) Eksamen m.v. fra et fremmed land, som Danmark har truffet aftale med om gensidig anerkendelse af eksaminer m.v., der er bedømt som sammenlignelige med et dansk adgangsgivende grundlag til uddannelsen.
 • 5) Udenlandsk eksamen, som Danmark i øvrigt har anerkendt som ligestillet med dansk adgangsgivende eksamen.

Stk. 2. Forudsætning for optagelse er endvidere dansk autorisation som sygeplejerske, samt 1 års praksis som sygeplejerske svarende til 1 års fuldtidsansættelse.

Stk. 3. Sygeplejersker, der har bestået eksamen på en videreuddannelse, som defineret i § 1, stk. 2, i lov nr. 1137 af 22. december 1993 om sundhedspersonalets videreuddannelse m.v., kan optages på kandidatuddannelsens 2. semester under forudsætning af, at indholdet i videreuddannelsen svarer til indhold og niveau i kandidatuddannelsens 1. semester, og at adgangsbetingelserne, jf. § 4, stk. 1, er opfyldte. Danmarks Sygeplejerskehøjskole fastsætter de nærmere regler herom.

Stk. 4. Danmarks Sygeplejerskehøjskole kan, forudsat at ansøgeren har dansk autorisation som sygeplejerske, på andet grundlag end de eksaminer m.v., der er nævnt i § 4, stk. 1, ved særlig tilladelse give adgang for ansøgere, som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Kapitel 3

Uddannelsens indhold

§ 5. Uddannelsen består af følgende studieområder:

 • 1) Sygepleje, aktuelt og historisk: Sygeplejens udvikling som fag og videnskab, såvel nationalt, internationalt, som i forhold til andre fag.
 • 2) Sygeplejeteori og praksis: Nyere sygeplejeteorier og -begreber, inden for hvilke sygeplejefænomener beskrives og fortolkes, og som tillige rummer anvisninger for sygeplejepraksis.
 • 3) Sygepleje, samfund og institutioner: Menneskers værdier og reaktioner i forhold til sundhed og sygdom, dannelse og placering af sygeplejeopgaver i samfundet, og sundhedspolitiske perspektivers og beslutningers betydning for organisering og udøvelse af sygepleje.
 • 4) Sygeplejevirksomhed: Klinisk sygepleje, uddannelse, ledelse og forskning.

§ 6. Uddannelsen omfatter en større selvstændig afhandling, et speciale.

Kapitel 4

Bedømmelse

§ 7. De kvalifikationer, der er erhvervet ved uddannelsen, dokumenteres ved prøver, der skal tilgodese uddannelsens formål.

§ 8. Prøverne er interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne), eller eksaminator(erne) og een eller flere censorer blandt de videnskabelige medarbejdere ved institutionen. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(er) og en eller flere censorer, der er beskikket af Sundhedsministeriet. Bedømmelsen ved interne og eksterne prøver udtrykkes ved bedømmelsen bestået/ikke bestået, eller ved en karakter i 13-skalaen, jf. Undervisningsministeriets bestemmelser herom.

Stk. 2. Mere end halvdelen af prøverne ved uddannelsen skal bedømmes efter 13-skalaen.

§ 9. Ved bedømmelsen af den afsluttende specialeafhandling anvendes ekstern censur. Afhandlingen bedømmes efter 13-skalaen.

§ 10. En studerende kan højst indstille sig til samme prøve 3 gange.

Stk. 2. En prøve er bestået, når der er opnået bedømmelsen bestået eller karakteren 6 eller derover. Hver prøve bestås for sig.

Stk. 3. Beståede prøver kan ikke tages om.

Stk. 4. Danmarks Sygeplejerskehøjskole kan tillade indstilling en 4. gang, hvis det findes begrundet i særlige forhold.

Stk. 5. Tredje og fjerde gang en studerende indstiller sig til en intern prøve, kan de studerende forlange, at der medvirker en ministerielt beskikket censor.

§ 11. Regler om behandling af eksamensklager og anker er fastsat i bekendtgørelse om behandling af eksamensklager ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet.

§ 12. Regler vedrørende censorer er fastsat i bekendtgørelse om censorinstitutionen ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet.

Kapitel 5

Andre bestemmelser

§ 13. Den, der har gennemført kandidatuddannelsen i sygepleje har ret til at betegne sig candidata/candidatus curationis (cand.cur).

Stk. 2. Danmarks Sygeplejerskehøjskole udsteder bevis herfor med angivelse af den betegnelse, uddannelsen giver ret til. Beviset skal indeholde en beskrivelse af den konkrete uddannelse, dens sammensætning og karakter for beståede prøver.

Stk. 3. Studerende, der forlader uddannelsen uden at have bestået den afsluttende eksamen, har ret til at få attestation for beståede prøver eller attestation for deltagelse i undervisningen.

§ 14. Danmarks Sygeplejerskehøjskole udarbejder de nærmere regler om uddannelsen i en studieordning inden for bekendtgørelsens rammer. Studieordningen skal godkendes af Sundhedsministeriet.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde:

 • 1) Beskrivelse af hvilke faglige elementer, der indgår i uddannelsen/uddannelsesforløbet.
 • 2) Beskrivelse af hvilke faglige forudsætninger der er lagt til grund for uddannelsen.
 • 3) Mål, indhold, undervisningsformer, eksamensfordringer og tidsmæssig vægtning af de enkelte uddannelseselementer.
 • 4) Betingelser for at kunne indstille sig til eksamen.
 • 5) Eksamenstidspunkter.
 • 6) Bestemmelser om den rækkefølge hvori prøverne skal bestås og eventuelle forudsætninger for indstilling til den enkelte prøve.
 • 7) Bestemmelser om hvor lang tid der må gå fra 1. indstilling til eksamen, og til prøven er bestået.
 • 8) Formen for de enkelte prøver.
 • 9) Antallet af prøver og fastsættelse af ved hvilke prøver der gives karakterer, og ved hvilke prøver der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.
 • 10) Regler om reeksamination.
 • 11) Angivelse af ved hvilke prøver der bedømmes under medvirken af ministerielt beskikkede censorer.
 • 12) Betingelser for godkendelse af speciale.
 • 13) Omtale af mulighed for at videreføre uddannelsen til en ph.d.-grad.
 • 14) Regler om studieafbrydelse.

Stk. 3. Studieordningen og ændringer heraf træder i kraft ved et semesters begyndelse.

§ 15. Danmarks Sygeplejerskehøjskole kan i det enkelte tilfælde eller ved almindelige bestemmelser godkende, at gennemførte/beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 16. Sundhedsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 17. Sundhedsministeriet kan tillade Danmarks Sygeplejerskehøjskole at dispensere fra bekendtgørelsen inden for nærmere angivne rammer.

§ 18. Sundhedsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 19. Klager over Danmarks Sygeplejerskehøjskoles afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til Danmarks Sygeplejerskehøjskole.

Stk. 2. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender Danmarks Sygeplejerskehøjskole klagen - bilagt en udtalelse - til Sundhedsministeriet.

Stk. 3. Ministeriets afgørelse i sagen er endelig.

Stk. 4. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen har virkning fra 1. september 1994. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 1994.

Sundhedsministeriet, den 29. august 1994

Torben Lund

/ Geert Amstrup

Officielle noter

Ingen