Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut


I henhold til § 24, stk. 2, i lov nr. 397 af 10. juni 1987 om sundhedsvæsenets centralstyrelse, fastsættes følgende:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for ydelser til indland.

§ 2. Undersøgelser m.m. foretages kun for læger, sygehuse og lignende, udlevering af præparater tillige til apoteker. Ydelser, for hvilke der kræves betaling, finder sted for rekvirenternes regning, medmindre der af instituttet er truffet aftale om en særlig betalingsordning, f.eks. med den offentlige sygesikrings forhandlingsudvalg.

Stk. 2. I den udstrækning instituttet er i stand til at fremstille og levere de pågældende præparater eller udføre de pågældende undersøgelser m.m., sker dette til de priser, som er anført i bilaget til nærværende bekendtgørelse. Indkøbes præparater fra udlandet, udleveres de, for så vidt lager haves, til priser, som fastsættes af instituttet i de enkelte tilfælde.

Stk. 3. For præparater og undersøgelser m.m., som efter bilaget er gratis, eller som ikke er optaget i bilaget, er instituttet berettiget til, når forholdene særlig taler derfor, at fastsætte midlertidige priser.

Stk. 4. Instituttet er endvidere berettiget til i nødvendigt omfang at udlevere præparater og udføre undersøgelser for nedsat betaling eller gratis:

 • 1) i forbindelse med samfundsmæssige foranstaltninger,
 • 2) til epidemibekæmpelse,
 • 3) når den pågældende læge erklærer, at patienten ikke er i stand til at betale, at anden betalingsmulighed ikke foreligger, og at præparatet eller undersøgelsen er nødvendig af hensyn til diagnose, forebyggelse eller behandling af sygdomme,
 • 4) når udgifterne ved levering af større mængder præparater eller udførelse af en serie undersøgelser kan dækkes af en lavere pris end den fastsatte, eller
 • 5) i særlige tilfælde, hvor der foreligger opgaver af forsøgsmæssig natur.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1989.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 824 af 14. december 1987 om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut, ophæves.

Sundhedsministeriet, den 15. december 1988

ELSEBETH KOCK-PETERSEN

/J. Bartels Petersen

 

 Bilag 1 

 1. Påvisning af mikroorganismer. 

 Bakterier m.m.                        kr. 

 Art.nr. 

 081010    Antibiotika, koncentrationsbestemmelse      180 

 081432    Anaerob dyrkning                 203 

 081434/44.  Biopsimateriale, dyrkning og mikroskopi    58/277 1) 

 081450/51.  Bloddyrkning                 171/283 1) 

 081511/12.  Cerebrospinalvæske, dyrkning og mikroskopi  189/302 1) 

 081440/41.  Ekspektorat m.v., dyrkning og mikroskopi   131/300 1) 

 081455/56.  Ekssudat m.v., dyrkning og evt. mikroskopi  186/294 1) 

 081011    MIC bestemmelse, mindste 

       hæmmede koncentration              187 

 081435/36.  Pus m.v., dyrkning og evt. mikroskopi     52/271 1) 

 081460/61.  Screeningundersøgelse, materiale 

       og miljø, dyrkning              35/114 1) 

 081439    Sektionsmateriale, dyrkning           105 

 081430/31.  Urin, dyrkning                33/236 1) 

 081435/36.  Øvre luftveje, podning fra          52/27 1) 

 181425    Chlamydia trachomatis, mikroskopi, 

       pr. patient prøvesæt               146 

 182470    Chlamydia trachomatis, dyrkning, 

       pr. patient prøvesæt               156 

 232730    Clostridium botulinum toksin           564 

 081521    Difteribakterier               gratis 

 081521    Difteritoksin                 gratis 

 081433    Gardnerella vaginalis               99 

 182420    Gonokokker, dyrkning pr. patient prøvesæt     68 

 182421    Gonokokker, dyrkning i.h.t. lov        gratis 

 182440    Gonokokker, resistensbestemmelse         148 

 182441    Gonokokker, resistensbestemmelse i.h.t. lov  gratis 

 081437    Haemophilus ducreyi               105 

 081465    Kighostebakterier                 63 

 081438    Legionella dyrkning               208 

 361137    Legionella. Påvisning v. immunfluorescens    415 

 081425    Leptospirer, mikroskopi              69 

 081480    Leptospirer, dyrkning              114 

 361142    Mycoplasma, dyrkning fra cellekulturer      829 

 361143    Mycoplasma, dyrkning fra patientprøver      622 

 301425    Mykobakterier, mikroskopi             69 

 303218    Mykobakterier, mikroskopi og dyrkning      153 

 303220    Mykobakterier, blod, isolatordyrkning      441 

 303230    Mykobakterier, resistensundersøgelse, pr. stof  148 

 252804    Pneumokok - antigen, påvisning i urin      415 

 252806    Pneumokok - antigen, påvisning i spinalvæske   259 

 081516/17.  Tarmpatogene bakterier            89/290 1) 

 081518    Tarmpatogene bakterier, 

       for embedslægevæsenet             gratis 

 081445    Tarmpatogene bakterier, forebyggende 

       undersøgelser af ansatte i 

       levnedsmiddelindustrien m.m.           87 

 081526    Tarmpatogene bakterier, levnedsmidler eller 

       drikkevand for embedslægevæsen eller politi  gratis 

 Svampe m.m. 

 381435/36  Gærsvampe, skimmelsvampe o.a.         50/269 1) 

 381625    Gær- og skimmelsvampe resistensbestemmelse 

       pr. stof                     259 

 381630    Hudsvampedyrkning u/mikroskopi          83 

 381631    Hudsvampedyrkning og mikroskopi         166 

 381635/36  Påvisning af frit Candida eller 

       Cryptococ - antigen i blod eller spinalvæske 300/507 1) 

 182443    Vaginalpodning: samtidig undersøgelse for 

       Trichomonas vaginalis og Candida albicans    107 

 Virus 

 321765    AIDS-virus (HIV) isolation i cellekultur    1000 

 371768    AIDS-virus (HIV-1) påvisning af antigen     155 

 371720    Adenovirus isolation i cellekultur        357 

 371722    Adenovirus påvisning af antigen         120 

 371710    Coxackie A virus isolation på mus        461 

 371780    Cytomegalovirus isolation i cellekultur     348 

 371720    Enterovirus isolation i cellekultur       359 

 371745    Hepatitis B virus, HBsAg påvisning af antigen  123 

 371743    Hepatitis B virus, HBeAg påvisning af antigen  179 

 371715    Herpes simplex virus påvisning af antigen    119 

 371718    Herpes simplex virus typebestemmelse       155 

 371720    Parotitisvirus                  359 

 371730    Rotavirus                    120 

 371735    Varicella zoster virus              164 

 Parasitter 

 272950    Parasitter alm., Cryptospovidier særskilt    176 

 272951    Parasitter, dyrkning , påvisning af 

       pneumocystis carinii               400 

 182445    Trichomonas vaginalis, mikroskopi og dyrkning   72 

 1) Ved dyrkning uden fund af bakterier eller kun fund af normalflora 

  beregnes betalingen efter første artsnr./pris. 

 Ved dyrkning med identifikation af bakterier og 

  resistensbestemmelser beregnes betalingen efter sidste 

  artsnr./pris. 

 2. Påvisning af antistoffer mod mikroorganismer. 

 Art. nr. 

 Bakterier/Bakterielle infektioner 

 252820    Antipneumolysin                  40 

 281820    Borrelia, Lyme-sygdom              250 

 081571    Brucella                     112 

 232715    Difteritoksin                  224 

 081546    Franciscella tularensis             117 

 182450    Gonokokker                    122 

 182451    Gonokokker i.h.t. lov             gratis 

 361135    Legionella                    207 

 081490    Leptospirer                   145 

 212525    Lymfogranuloma venereum             134 

 182455    Meningokokker                   55 

 361140    Mycoplasma pneumoniae og kuldeagglutininer    156 

 212535    Ornitose                     134 

 252821    Pneumokokker                   414 

 081551    Proteus-antistof ved rickettsiose (Weil-Felix)  117 

 522125    Pseudomonas aeruginosa o.a. 

       bakterier kun aftale 1)              61 

 212540    Q feber                     134 

 252810    Streptokokker (AST,ASH)              66 

 283130    Syfilis STS                    75 

 283131/32  Syfilis STS i.h.t. lov            gratis 

 283140    Syfilis FTA-ABS                 180 

 283142/41  Syfilis FTA-ABS i.h.t. lov          gratis 

 232725    Tetanustoksin                  224 

 081556    Tyfus og paratyfus (Widal)            122 

 081560    Yersinia enterocolitica             104 

 Svampe 

 381626    Gær- og skimmelsvampe              186 

 Virus 

 171790/95  AIDS. HIV, immunstatus/udvidet ved 

       positivt resultat              110/800 

 212510    Arbovirus                    285 

 371785    Cytomegalovirus, total og IgM antistof      235 

 211770    Epstein-Barr virus, IgG og IgM antistof     235 

 371740    Hepatitis A virus, total og IgM antistof     235 

 371738    Hepatitis B virus, HBc, total antistof      259 

 371733    Hepatitis B virus, HBc, IgM antistof       259 

 371746    Hepatitis B virus, HBe antistof         168 

 371748    Hepatitis B virus, HBs antistof         168 

 212515    Herpes simplex virus               134 

 371716    Herpes encephalitis, blod og spinalvæske     348 

 212520    Influenza-, adeno- og RS virus          212 

 212545    Morbillivirus, IgG og IgM antistof        224 

 212550    Parotitisvirus, IgG og IgM antistof       224 

 252815    Paul Bunnell                   61 

 091721    Poliovirus, efter aftale           gratis 

 162310    Rubellavirus                   106 

 371760    Varicella zoster virus              179 

 Parasitter 

 272952    Bilharzia IFAT, IgG og IgM, Schistosoma mansoni 235 

 272953    Cryptosporidiose IFAT, IgG, IgM, IgA       235 

 272955    Malaria IFAT, IgG, IgM P. falciparum       235 

 272945    Toxoplasmose IFAT, ELISA, IgM, 

       IgG Sabin Feldman CFT. Toxoplasma gondii     235 

 272946    Toxoplasmose IFAT, ELISA, IgM, 

       IgG Sabin Feldman CFT. Toxoplasma 

       gondii agglutinationstest            472 

 3. Påvisning af autoantistoffer. 

 341225    Anti-cardiolipin-antistof IgM og IgG-klassen   226 

 341175    Anti-ds DNA                   372 

 341178    Anti-ENA (ekstraherbart nukleært antigen)    220 

 341190    Anti-mitokondrie-antistoffer(AMA)        119 

 341205    Anti-neutrofilocyt cytoplasma-antistof(ANCA)   219 

 341181    Anti-nukleære antistoffer(HEp-2)         350 

 341215    Antistof mod glat muskulatur           113 

 341230    Antistof mod retikulin              113 

 341216    Antistof mod tværstribet muskulatur       113 

 341210    Binyrebark-antistof               113 

 341176    Centromer-antistof (HEp-2 ANA)          350 

 341185    Granulocyt-specifikke anti-nukleære 

       antistoffer (GS-ANA)               350 

 341160    IgA reumafaktor (IgA RF)             85 

 341148    IgM reumafaktor (IgM RF)             85 

 341180    Organ-uspecifikke anti-nukleære antistoffer(ANA) 158 

 341200    Parietalcelle-antistof              113 

 341217    Sarcolemma-antistof               113 

 341220    Thyreoidea-antistoffer (thyreoglobulin-antistof 

       og microsomalt thyreoidea-antistof)       170 

 4. Andre undersøgelser, blodtypeserologisk diagnostik m.m. 

 171800    Lymfocyt-sub-populationsbestemmelse (H/S-ratio) 789 

 051150    Blodtypebestemmelse (ABO-og 

       rhesus-typebestemmelse)              80 

 051151    Blodtypebestemmelse af bloddonorer 

       (ABO- og Rhesustypebestemmelse)         150 

 051236    Blodtypebestemmelse af donorer (ABO- og 

       Rhesustypebestemmelse) uden udstedelse af 

       donorkort                    109 

 051161    Blodtypebestemmelse på gravide (ikke 

       ABO-typebestemmelse, inclusive udvidet 

       antistofundersøgelse) i.h.t. lov       gratis 

 051120    Coombs' test                   73 

 521128    Granulocytfunktionsundersøgelser og 

       monocytfunktionsundersøgelser (NBT. Kemotaksi, 

       superoxidproduktion m.v.), kun efter aftale 

       pr. test 1)                   186 

 051130    Hæmolytisk anæmi, serologisk undersøgelse    198 

 031301    Immunglobulin subklasser og klasser. 

       Kvantitativ bestemmelse af IgG 1, 2. 3 og 4, 

       IgG(total),IgA og IgM i human serum       1061 

 334010    Komplementundersøgelse, screening af 

       komplementfunktion               1126 

 051165    Udvidet blodtypebestemmelse (særlig 

       undersøgelse, f.eks. med henblik på 

       irregulære antistoffer o.lign.)         152 

 051166    Udvidet blodtypebestemmelse i.h.t. lov    gratis 

 5. Hormonundersøgelser. 

 121990    Androgenstatus                  609 

 121940    Follikel-stimulerende hormon (FSH) i serum    164 

 121930    Humant choriongonadotropin (HCG) i serum     175 

 121945    Luteiniserende hormon (LH) i serum        164 

 121960    Progesteron i serum               214 

 121955    Prolactin (PRL) i serum             209 

 121950    Testosteron i serum               214 

 121958    Østradiol i serum                214 

 121985    Østrogenstatus                  609 

 6. Prænatal og neonatal diagnostik. 

 121968    Alfaføtoprotein (AFP)-screening for medfødte 

       misdannelser kun efter aftale 

 122655    Fostervandsundersøgelse til påvisning af 

       medfødte misdannelser (alfaføtoprotein og 

       acetylcholinesterase m.m.)            181 

 121995    Neonatal undersøgelse for medfødt myxødem   gratis 

 122651    Neonatal undersøgelse for fenylketonuri (PKU) gratis 

 7. Tumormarkører. 

 122660    Alfaføtoprotein                 170 

 121970    Cancerantigen 125(CA-125) i serum        220 

 121975    Cancerantigen 50(CA-50) i serum, analyse 

       udføres kun efter aftale             220 

 121965    Carcinoembryonalt antigen (CEA) i serum     220 

 121935    Undersøgelse for germinalcelle tumormarkører 

       AFP-HCG-PLAP                   237 

 8. Infektionsepidemiologi og sygehushygiejne. 3) 

 152260    Biologiske indikatorer (sporeprøver) til 

       kontrol af sterilisationsprocedurer 

       pr. pakke a 6 stk(bakteriologisk undersøgelse 

       af de behandlede indikatorer er 

       inkluderet i prisen)               150 

 152280    Biologiske indikatorer (sporeprøver) til 

       kontrol af industriel gassterilisation af 

       medicinske utensilier, pr. pakke a 20 stk. 

       uemballerede prøver               200 

 152275    Standardiserede bakteriologiske præparationer 

       til kontrol af specielle 

       sterilisationsprocedurer eller af 

       væksthæmmende egenskaber, kun efter aftale 

 152210    Sterilitetskontrol (prøve for mikrobiel 

       forurening) af steriliserede eller aseptisk 

       fremstillede medicinske produkter        400 

 152230    Dekontaminering eller sterilisation af specielt 

       materiel, fx. ethylenoxidsterilisation af 

       elektroniske komponenter m.v. kun efter aftale 

 152240    Kontrolmålinger i aseptiske arbejdsområder og 

       områder med smittefarligt materiale 

       (»Laminar air flow« enheder, mikrobiel 

       luftforurening, beskyttelsesfaktor), 

       kun efter aftale 

 111835/40  Pyrogentest på kanin, sensibiliserende 

       stoffer/ikke sensibiliserende stoffer    1240/720 

 252131    Infektionsepidemiologi, sygehushygiejne, 

       type- og gruppebestemmelse af div. 

       bakterier v.h. af bakteriofager, 

       antistof m.v., kun efter aftale        gratis 

 9. Vacciner o.lign. 3) 4) 

 026111    B.C.G. kultur frysetørret amp. a 30 mg      155 

 026112    B.C.G. kultur frysetørret hætteglas a 120 mg   620 

 026121    B.C.G. vaccine, hætteglas frysetørret 

       a 20 doser med fortyndingsvæske        gratis 

 237261    Difteri vaccine til børn (adsorberet) 

       htgl. a 2 ml                 gratis 

 237266    Difteri vaccine til voksne (adsorberet) 

       htgl. a 2 ml                 gratis 

 237221    Difteri-tetanus vaccine til børn 

       (adsorberet) htgl. a 2 ml           gratis 

 237223    Difteri-tetanus vaccine til børn 

       (adsorberet) 10 htgl. a 2 ml         gratis 

 237226    Difteri-tetanus vaccine til voksne 

       (adsorberet) htgl. a 2 ml           gratis 

 237228    Difteri-tetanus vaccine til voksne 

       (adsorberet) 10 htgl. a 2 ml         gratis 

 237231    Di-Te-Pol vaccine (adsorberet) htgl. a 1 ml  gratis 

 237236    Di-Te-Pol vaccine (adsorberet) 

       10 htgl. a 1 ml                gratis 

 097285    Centr. Europ. Encephalitis vaccine, 0,5 ml    2) 

 096610    Gul febervaccine, (levende, svækket) 

       10 x 1 dosis                   2) 

 096615    Gul febervaccine, (levende, svækket) 

       10 x 5 doser                   2) 

 097440    Hep-B vaccine (inaktiveret plasma 

       hepatitis B vaccine)               2) 

 097445    Engerix-B (gensplejset hepatitis B vaccine) 

       1 dosis                      2) 

 097700    Influenzavaccine, trivalent (inaktiveret) 

       1 dosis                      2) 

 097705    Influenzavaccine, trivalent (inaktiveret) 

       5 x 1 dosis                    2) 

 097280    Japansk encephalitis vaccine (inaktiveret) 

       1 x 10 doser                   2) 

 097282    Japansk encephalitis vaccine (inaktiveret) 

       5 x 1 dosis                    2) 

 237411    Kighostevaccine, htgl. a 1 ml         gratis 

 237423    Kighostevaccine, 10 htgl. a 1 ml       gratis 

 237428    Koleravaccine, htgl. a 2 ml            2) 

 237430    Koleravaccine, 5 htgl. a 2 ml           2) 

 237450    Meningokokvaccine, A+C, 1 dosis          2) 

 097005    MFRvaccine (VIRIVAC)(svækket, levende) 1 dosis  58 

 097010    MFRvaccine (VIRIVAC)(svækket, levende) 

       5 x 1 dosis                   290 

 096860    Mæslingevaccine, (levende, svækket), 1 dosis   2) 

 097458    Parotitisvaccine (levende, svækket), 1 dosis   2) 

 237470    Pestvaccine 20 ml                 2) 

 237475    Plettyfusvaccine 3 x 1 ml             2) 

 237478    Pneumokokvaccine (polysakkarid, polyvalent) 

       1 dosis                      2) 

 236531    Poliovaccine, (Salk, inaktiveret), 

       htgl. a 1 ml                 gratis 

 096546    Poliovaccine, oral (Sabin) tube a 10 doser 

       uden amaranth                 gratis 

 097488    Rabiesvaccine (inaktiveret), 1 dosis       2) 

 097500    Rubellavaccine, (levende, svækket) 1 dosis    2) 

 237658    Typhoidvaccine, htgl. a 2 ml           2) 

 237660    Typhoidvaccine, 5 htgl. a 2 ml          2) 

 237641    Tetanusvaccine, (adsorberet) htgl. a 2 ml   gratis 

 237646    Tetanusvaccine, (adsorberet), 10 htgl. a 2 ml gratis 

 10. Antisera, fremstillet ved immunisering af dyr 3) 

 237178    Botulismus serum, type A, B og E, 1 dosis     2) 

 257055    Hæmophilus influenza type B serum til 

       diagnose, pr. ml                 365 

 257050    Pneumokok serum til diagnose, type- og 

       blandingsserum pr.ml               365 

 257025    Pneumokok, omniserum, pr. ml          1150 

 237340    Serum mod klapperslanger - Amerika        2) 

 237350    Serum mod giftslanger, Malayan Pit Viper     2) 

 237365    Serum mod asiatiske havslanger          2) 

 237375    Serum mod giftslanger i nær- og mellemste Orient 2) 

 237378    Serum mod giftslanger i Central Afrika      2) 

       Serum fra kaniner immuniseret med: 

 347850    - komælk, pr. ml                 52 

 11. Humane blodfraktioneringsprodukter 3) 

 066300    Human albumin, 20 pct. opløsning til infusion, 

       flasker a 100 ml                 420 

 066303    Human albumin, 20 pct. opløsning til infusion, 

       flasker med deklareret rumfang. 

       Udleveres kun efter aftale. Pris pr. ml     4,20 

 066320    Proteinkoncentrat, 9 pct. opløsning til 

       infusion, flasker a 250 ml. 

       Udleveres kun efter aftale            250 

 066325    Proteinkoncentrat, 9 pct. opløsning til 

       infusion, flasker med deklareret rumfang. 

       Udleveres kun efter aftale. Pris pr.ml       1 

 066345    Kryokoncentrat Statens Seruminstitut 

       virusinaktiveret. Pris pr. IE          3,60 

 056240    Humant anti-D immunglobulin, 

       htgl. a 300 mikrogram               2) 

 237435    Centr.Europ.Encephalitis imm.globulin 2 ml    2) 

 237445    Humant Hepatitis B immunglobulin, 5 ml      2) 

       Humant normalt immunglobulin (10 pct. opløsning) 

       til profylaktisk brug mod hepatitis A og 

       morbilli samt ved aggammaglobulinæmi, 

 237290    - htgl. a 1 ml                  15 

 237295    - htgl. a 2 ml                  25 

 237298    - htgl. a 3 ml                  30 

 237300    - htgl. a 5 ml                  50 

 237306    - 5 htgl. a 3 ml                 145 

 237308    - 5 htgl. a 5 ml                 250 

 237485    Humant rabies immunglobulin, htgl. a 10 ml 

       (150 IE/ml)                    2) 

 237320    Humant tetanus immunglobulin, til 

       tetanusprofylakse, tgl. a 250 IE         2) 

 237325    Humant tetanus immunglobulin, til 

       tetanusprofylakse, htgl. a 250 IE x 10 htgl.   2) 

 12. Præparater til hudreaktioner 3) 

 297940    Lepromin, efter aftale, htgl. a 0,5 ml      2) 

 297950    Salvegrundlag til kontrolprøve ved Moro's 

       prøve se 298296, pr. tube             30 

 297540    Schick toxin og kontrolfortynding, 

       fremstilles kun efter aftale           75 

       Sensitin fremstillet af arter af Mycobacterium 

       og Nocardia til komparative hudreaktioner, 

       efter aftale htgl. a 5 ml., 1 stk         75 

       Tuberkulin PPD opløsning til Mantouxs prøve 

 298200    - 1 t.e. pr. 0,1 ml,htgl. a 1,5 ml, 1 stk     25 

 298205    - 1 t.e. pr. 0,1 ml,htgl. a 1,5 ml, 10 stk    210 

 298210    - 1 t.e. pr. 0,1 ml,htgl. a 20,0 ml, 1 stk    40 

 298215    - 2 t.e. pr. 0,1 ml,htgl. a 1,5 ml, 1 stk     25 

 298220    - 2 t.e. pr. 0,1 ml,htgl. a 1,5 ml, 10 stk    210 

 298225    - 2 t.e. pr. 0,1 ml,htgl. a 20,0 ml, 1 stk    40 

 298255    - 10 t.e. pr. 0,1 ml,htgl. a 1,5 ml, 1 stk    25 

 298260    - 10 t.e. pr. 0,1 ml,htgl. a 1,5 ml, 10 stk   210 

 298265    - 10 t.e. pr. 0,1 ml,htgl. a 10,0 ml, 1 stk    40 

 298270    - 100 t.e. pr. 0,1 ml,htgl. a 1,5 ml, 1 stk    25 

 298296    Tuberkulinsalve til Moro's plasterprøve, 

       tuber a 4,8 gram (ca. 45 doser)          75 

 13. Præparater til in vitro påvisning af cellulær immunitet 3) 

 298178    Fosfatstødpudesaltvandsopløsning til 

       kontrolprøver ved in vitro prøver, 

       htgl. a 20 ml, 1 stk.               20 

       Tuberkulin PPD 1 mg/ml=50.000 t.e./ml., i 

       fosfatstødpudesaltvand, til in vitro prøver 

 298310    - htgl. a 1 ml                  25 

 298315    - htgl. a 10 ml                 210 

 14. Blodtypesera og andre reagenser 3) 

 056225    Blodtypereagenser (Rh. m.m. samt Coombs-serum), 

       pr. ml                      40 

 222670    PT-SSI 3+3 x 10 ml                2) 

 222672    n-plasma 6 x 0,6 ml                2) 

 222674    ak-plasma 6 x 0,6 ml               2) 

 222676    abn-plasma 6 x 0,6 ml               2) 

 222678    Fortyndingsvæske 10 x 80 ml            2) 

 222680    o-plasma 6 x 1 ml                 2) 

 222682    Kalibrator PT-SSI                 2) 

 346270    SSI IgM reumafaktor standard           675 

 346275    Oprens. humant IgG til IgM reumafaktor 

       bestemmelse (pr. mg.)              225 

 346268    Kvalitetskontrol til IgM-RF (A, svagt positivt) 675 

 346272    Kvalitetskontrol til IgM-RF (B, stærkt positivt) 675 

 346273    Kvalitetskontrol til IgM-RF (negativ)      675 

 15. Adjuvantia. Blod og sera fra normale dyr. 

   Næringssubstrater m.v. 3) 

       Adjuvans Freunds inkomplet: 

 297910    - flasker a 10 ml                 20 

 297915    - flasker a 100 ml                145 

       Adjuvans Freunds komplet: 

 297920    - flasker a 10 ml                 40 

 297925    - flasker a 100 ml                310 

 Fåreblod i Alsevers væske (1+1): 

 268915    - flasker a 100 ml                152 

 268920    - flasker a 300 ml                420 

 Hesteblod, defibrineret: 

 268930    - flasker a 150 ml                90 

 Hesteblod, med citrat: 

 268938    - flasker a 200 ml                95 

 268965    Kaninblod i Alsevers væske (1+3), 

       flasker a 40 ml                 132 

 118990    Komplement (marsvin), opbevares og forsendes 

       nedfrosset, pr. ml                25 

 Blod fra andre dyrearter og dyr til forsøg: Rekvirer katalog fra 

  dyreafdelingen (lokal 2595). Specielle sera fremstilles efter 

  aftale til priser, der fastsættes i de enkelte tilfælde. 

 Næringssubstrater til bakteriologisk brug, forsøgsdyr og andre end 

  de ovennævnte animalske produkter er instituttet berettiget til at 

  udlevere mod en af dette fastsat pris3). 

 1) Udføres kun i regionalafdelingen på Rigshospitalet (tlf: 01 38 66 

  33 lokal 7736). 

 2) Indkøbes fra udlandet og udleveres, for så vidt lager haves, til 

  priser, som fastsættes af instituttet. 

 3) Til priserne for præparater anført i afsnittene fra 

  infektionsepidemiologi og fremefter og til priser for 

  næringssubstrater lægges merværdiafgift. 

 4) Leverancer til Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig af vaccine til 

  brug ved profylaktisk vaccination af børn i danske skoler og 

  børnehaver i Sydslesvig er gratis. 

 Bilag 2 

 Materialer til prøvetagning og forsendelse. 

 Varenr.                           kr. 

 928760   Bloddyrkningssæt SSI              34,00 

 922689   Ekspectoratdåse                 5,10 

 921428   Chlamydia, podepind               2,00 

 923018   Chlamydia, transportmedier (2 rør m/hylstre)   9,80 

 928325   Chlamydia, objektglas m/hylster         4,00 

 922582   Forsendelsesrør kompl. univ.pl. t/fæces     3,25 

 921852   Hylstre u/rør                  1,10 

 928735   Kighostepodepinde = vatpodepinde metal      4,80 

 928738   Kulpodepinde                   0,60 

 928305   Objektglas - 2 stk. 1 sæt, hudsv.prøver     6,50 

 928322   Objektglas - 20 stk. pakke, hudsv.prøver    38,50 

 925052   Organbeholdere                  6,30 

 922694   Plastrør - grønne m/hylstre           1,80 

 922688   Plastrør - grønne u/hylstre           0,70 

 922693   Plastrør - røde m/hylstre            1,80 

 922687   Plastrør - røde u/hylstre            0,70 

 928758   Stuarts medium, m/hylstre*)           4,60 

 925670   Stuarts medium, m/hylstre,*) m/skruelåg     6,60 

 928750   Stuarts medium, u/hylstre            3,00 

 928755   Stuarts medium, vacuumpk. m/hylstre*)      6,00 

 928756   Stuarts medium, vacuumpk. u/hylstre*)      4,20 

 928307   TB, 100 ml flaske                11,70 

 925054   TB, ventrikel                  32,50 

 925050   Venoject                     6,50 

 927425   Virusdyrkning medium 1,5 ml           5,60 

 927426   Virusdyrkning medium CMV 4 ml          6,50 

 928327   Virus ELISA medium                4,50 

Netto priser excl. moms

 • *) Plasthylstre indføres i 1989.
Officielle noter

Ingen