Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut


I henhold til § 24, stk. 2, i lov nr. 397 af 10. juni 1987 om sundhedsvæsenets centralstyrelse, fastsættes følgende:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for ydelser til indland.

§ 2. Undersøgelser m.m. foretages kun for læger, sygehuse og lignende, udlevering af præparater tillige til apoteker. Ydelser, for hvilke der kræves betaling, finder sted for rekvirenternes regning, medmindre der af instituttet er truffet aftale om en særlig betalingsordning, f.eks. med den offentlige sygesikrings forhandlingsudvalg.

Stk. 2. I den udstrækning instituttet er i stand til at fremstille og levere de pågældende præparater eller udføre de pågældende undersøgelser m.m., sker dette til de priser, som er anført i bilaget til nærværende bekendtgørelse. Indkøbes præparater fra udlandet, udleveres de, for så vidt lager haves, til priser, som fastsættes af instituttet i de enkelte tilfælde.

Stk. 3. For præparater og undersøgelser m.m., som efter bilaget er gratis, eller som ikke er optaget i bilaget, er instituttet berettiget til, når forholdene særlig taler derfor, at fastsætte midlertidige priser.

Stk. 4. Instituttet er endvidere berettiget til i nødvendigt omfang at udlevere præparater og udføre undersøgelser for nedsat betaling eller gratis:

 • 1) i forbindelse med samfundsmæssige foranstaltninger,
 • 2) til epidemibekæmpelse,
 • 3) når den pågældende læge erklærer, at patienten ikke er i stand til at betale, at anden betalingsmulighed ikke foreligger, og at præparatet eller undersøgelsen er nødvendig af hensyn til diagnose, forebyggelse eller behandling af sygdomme,
 • 4) når udgifterne ved levering af større mængder præparater eller udførelse af en serie undersøgelser kan dækkes af en lavere pris end den fastsatte, eller
 • 5) i særlige tilfælde, hvor der foreligger opgaver af forsøgsmæssig natur.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1990.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 800 af 15. december 1988 om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut, ophæves.

Sundhedsministeriet, den 15. december 1989

Ester Larsen

/P. Bak Mortensen

 

 Bilag 1 

 1. Påvisning af mikroorganismer. 

 Bakterier m.m. 

 Art.nr.                            kr. 

 081010   Antibiotika, koncentrationsbestemmelse       185 

 081432   Anaerob dyrkning                  209 

 081434/44 Biopsimateriale, dyrkning og mikroskopi     60/285 (*) 

 081450/51 Bloddyrkning                  176/291 (*) 

 081511/12 Cerebrospinalvæske, dyrkning og mikroskopi   194/311 (*) 

 181425   Chlamydia trachomatis, mikroskopi, 

      pr. patient prøvesæt                150 

 182470   Chlamydia trachomatis, dyrkning, pr. patient 

      prøvesæt                      161 

 232730   Clostridium botulinum toksin            580 

 081521/22 Difteribakterier                110/400 (*) 

 081521   Difteritoksin                   gratis 

 081440/41 Ekspektorat m.v., dyrkning og mikroskopi    135/309 (*) 

 081455/56 Ekssudat m.v., dyrkning og evt. mikroskopi   191/303 (*) 

 081433/43 Gardnerella vaginalis              80/200 (*) 

 182420   Gonokokker, dyrkning pr. patient prøvesæt      65 

 182440   Gonokokker, dyrkning og resistensbestemmelse 

      pr. patient prøvesæt                180 

 081437/47 Haemophilus ducreyi              110/260 (*) 

 081465/66 Kighostebakterier                70/190 (*) 

 081438/48 Legionella dyrkning              200/350 (*) 

 361137   Legionella. Påvisning v. immunfluorescens     800 

 081425   Leptospirer, mikroskopi               71 

 081480/85 Leptospirer, dyrkning             110/300 (*) 

 081012   MBC bestemmelse, mindste baktericide 

      koncentration                   380 

 081011   MIC bestemmelse, mindste hæmmede koncentration   192 

 361142   Mycoplasma, dyrkning fra cellekulturer      1500 

 361143   Mycoplasma pneumoniae, dyrkning efter aftale    900 

 182430   Mycoplasma hominis, dyrkning efter aftale     200 

 301425   Mykobakterier, mikroskopi              71 

 303218   Mykobakterier, mikroskopi og dyrkning       300 

 303220   Mykobakterier, blod, isolatordyrkning       454 

 303230   Mykobakterier, resistensundersøgelse, pr. stof   152 

 252804   Pneumokok - antigen, påvisning i urin       427 

 252806   Pneumokok - antigen, påvisning i spinalvæske    267 

 081435/36 Pus m.v., dyrkning og evt. mikroskopi      54/279 (*) 

 081460/61 Screeningundersøgelse, materiale og 

      miljø, dyrkning                 36/117 (*) 

 081439   Sektionsmateriale, dyrkning            108 

 081516/17 Tarmpatogene bakterier             92/298 (*) 

 081518   Tarmpatogene bakterier, for embedslægevæsenet  gratis 

 081445   Tarmpatogene bakterier, forebyggende 

      undersøgelser af ansatte i 

      levnedsmiddelindustrien m.m.            90 

 081526   Tarmpatogene bakterier, levnedsmidler 

      eller drikkevand for embedslægevæsen 

      eller politi                  gratis 

 182435   Ureaplasmer, dyrkning efter aftale         300 

 081430/31 Urin, dyrkning                 34/243 (*) 

 081435/36 Øvre luftveje, podning fra           54/279 (*) 

 Svampe m.m. 

 381435/36 Gærsvampe, skimmelsvampe o.a.          50/277 (*) 

 381625   Gær- og skimmelsvampe resistensbestemmelse 

      pr. stof                      300 

 381630   Hudsvampedyrkning u/mikroskopi           85 

 381631   Hudsvampedyrkning og mikroskopi          171 

 381635/36 Påvisning af frit Candida eller 

      Cryptococ - antigen i blod eller spinalvæske  309/522 (*) 

 182443   Vaginalpodning: samtidig undersøgelse 

      for Trichomonas vaginalis og Candida albicans   110 

 Virus 

 321765   AIDS-virus (HIV) isolation i cellekultur     1000 

 371768   AIDS-virus (HIV-1) påvisning af antigen      159 

 371720   Adenovirus isolation i cellekultur         369 

 371722   Adenovirus påvisning af antigen          123 

 371710   Coxackie A virus isolation på mus         474 

 371780   Cytomegalovirus isolation i cellekultur      358 

 371720   Enterovirus isolation i cellekultur        369 

 371745   Hepatitis B virus, HBsAg påvisning af antigen   127 

 371743   Hepatitis B virus, HBeAg påvisning af antigen   184 

 371715   Herpes simplex virus påvisning af antigen     122 

 371718   Herpes simplex virus typebestemmelse        159 

 371720   Parotitisvirus                   369 

 371730   Rotavirus                     123 

 371735   Varicella zoster virus               169 

 212555   Respiratorisk syncytial virus (RSV)        150 

 Parasitter 

 272950   Mikroskopisk undersøgelse for parasitter 

      (plasmodier, cryptosporidier, pneumocystis, 

      schistosomer, filarier)              181 

 272951   Undersøgelse for toxoplasma gondii ved 

      inokulation i mus                 1000 

 272961   Resistensbestemmelse af malaria plasmodier     500 

 182445   Trichomonas vaginalis, mikroskopi og dyrkning    74 

 (*) Ved dyrkning uden fund af baktierier eller kun fund af 

  normalflora beregnes betalingen efter første artsnr./pris. 

  Ved dyrkning med identifikation af baktierier og 

  resistensbestemmelser beregnes betalingen efter sidste 

  artsnr./pris 

 2. Påvisning af antistoffer mod mikroorganismer. 

 Art.nr. 

 Bakterier/Bakterielle infektioner 

 252820   Antipneumolysin                   41 

 281820   Borreliose IgG antistof (serum)          200 

 281823   Borreliose IgG og IgM antistof 

      (serum eller spinalvæske)             350 

 281825   Borreliose IgG og IgM antistof samt intrathecal 

      antistofproduktion (serum og spinalvæske)     950 

 081571   Brucella                      115 

 232715   Difteritoksin                   230 

 081546   Franciscella tularensis              120 

 182450   Gonokokker                     126 

 361135   Legionella (LAT)                  213 

 081490   Leptospirer                    149 

 212525   Lymfogranuloma venereum              138 

 182455   Meningokokker                   120 

 361140   Mycoplasma pneumoniae og kuldeagglutininer 

      (MPT+KAT)                     161 

 212535   Ornitose                      138 

 252821   Pneumokokker                    426 

 081551   Proteus-antistof ved rickettsiose (Weil-Felix)   120 

 522125   Pseudomonas aeruginosa o.a. bakterier 

      kun aftale 1)                    63 

 212540   Q feber                      138 

 252810   Streptokokker (AST,ASH)               68 

 283130   Syfilis STS screening (serum)            18 

 283150   Syfilis STS screening (spinalvæske)         54 

 283135   Syfilis udvidet STS undersøgelse (serum) (*)    376 

 283155   Syfilis udvidet STS undersøgelse (spinalvæske) (*) 415 

 283140   Syfilis fuld undersøgelse med STS og 

      FTA-ABS (serum) (**)                679 

 283160   Syfilis fuld undersøgelse med STS og FTA-ABS 

      (spinalvæske) (**)                 718 

 232725   Tetanustoksin                   230 

 081556   Tyfus og paratyfus (Widal)             126 

 081560   Yersinia enterocolitica              107 

 Svampe 

 381628   »Eksotiske« svampe                 300 

 381626   Gær- og skimmelsvampe               191 

 Virus 

 171790/95 AIDS. HIV, immunstatus/udvidet ved positivt 

      resultat                    130/800 

 171810/15 AIDS.HIV-2, immunstatus/udvidet ved positivt 

      resultat                   200/1000 

 212510   Arbovirus                     293 

 371785   Cytomegalovirus, total og IgM antistof       242 

 211770   Epstein-Barr virus, IgG og IgM antistof      242 

 371740   Hepatitis A virus, total og IgM antistof      242 

 371738   Hepatitis B virus, HBc, total antistof       267 

 371733   Hepatitis B virus, HBc, IgM antistof        267 

 371746   Hepatitis B virus, HBe antistof          173 

 371748   Hepatitis B virus, HBs antistof          173 

 212515   Herpes simplex virus                138 

 371716   Herpes encephalitis, blod og spinalvæske antistof 358 

 371717   Herpes encephalitis spinalvæske          182 

 371719   Human herpes virus 6 (HHV-6) antistof       200 

 212520   Influenza-, adeno- og RS virus           218 

 212545   Morbillivirus, IgG og IgM antistof         230 

 212550   Parotitisvirus, IgG og IgM antistof        230 

 252815   Paul Bunnell                    63 

 091721   Poliovirus, efter aftale            gratis 

 162310   Rubellavirus                    109 

 371760   Varicella zoster virus antistof          184 

 Parasitter 

 272970   Antistoffer mod ecchinococcose, filaria, 

      leishmania, toxocara, fasiola hepatica 

      (o.a. efter bestilling). Undersøges i udlandet 

      og beregnes individuelt. 

 272952   Bilharzia IFAT, IgG og IgM             242 

 272953   Cryptosporidiose IFAT, IgG, IgM          242 

 272956   Entamoeba histolytica IHA             242 

 272955   Malaria IFAT, IgG, IgM               242 

 272945   Toxoplasmose IFAT, ELISA, IgM, IgG         242 

 272948   Sabin-Feldman dye test og 

      complementbindingstests (***)           710 

 272946   Toxoplasma gondii agglutinationstest        242 

 (*) Udføres hvis screeningen viser tvivlsom eller sikker reaktivitet 

 samt ved klinisk påviste tegn på syfilis. 

 (**) Udføres hvis FTA-ABS undersøgelse er rekvireret, men desuden ved 

  nyfund af STS reaktivitet. 

 (***) Udføres ved mistanke om aktuel infektion. 

 3. Påvisning af autoantistoffer. 

 341225   Anti-cardiolipin-antistof IgM og IgG-klassen    233 

 341175   Anti-ds DNA                    383 

 341178   Anti-ENA (ekstraherbart nukleært antigen)     226 

 341190   Anti-mitokondrie-antistoffer (AMA)         122 

 341205   Anti-neutrofilocyt cytoplasma-antistof (ANCA)   225 

 341181   Anti-nukleære antistoffer (HEp-2)         360 

 341215   Antistof mod glat muskulatur            116 

 341230   Antistof mod retikulin               116 

 341216   Antistof mod tværstribet muskulatur        116 

 341226   Antistof mod SSB (La)               133 

 341227   Antistof mod SSA (Ro)               150 

 341228   Antistof mod Scl 70 (100)             150 

 341210   Binyrebark-antistof                116 

 341176   Centromer-antistof (HEp-2 ANA)           360 

 341229   Glomerulær basalmembran antistof          300 

 341185   Granulocyt-specifikke anti-nukleære 

      antistoffer (GS-ANA)                360 

 341160   IgA reumafaktor (IgA RF)              87 

 341148   IgM reumafaktor (IgM RF)              87 

 341180   Organ-uspecifikke anti-nukleære antistoffer (ANA) 163 

 341200   Parietalcelle-antistof               116 

 341217   Sarcolemma-antistof                116 

 341220   Thyreoidea-antistoffer (thyreoglobulin-antistof 

      og microsomalt thyreoidea-antistof)        175 

 4. Andre undersøgelser, blodtypeserologisk diagnostik m.m. 

 051150   Blodtypebestemmelse (ABO-og rhesus-typebestemmelse) 82 

 051151   Blodtypebestemmelse af bloddonorer (ABO- og 

      Rhesustype-bestemmelse)              154 

 051236   Blodtypebestemmelse af donorer (ABO- og 

      Rhesustypebestemmelse) uden udstedelse af 

      donorkort                     112 

 051120   Coombs' test                    75 

 521128   Granulocytfunktionsundersøgelser og monocyt- 

      funktionsundersøgelser (NBT, kemotaksi, superoxid~ 

      produktion m.v.), kun efter aftale pr. test 1)   191 

 051130   Hæmolytisk anæmi, serologisk undersøgelse     204 

 031301   Immunglobulin subklasser og klasser. Kvantitativ 

      bestemmelse af IgG1, 2, 3 og 4, IgG (total), 

      IgA og IgM i human serum             1092 

 334010   Komplementundersøgelse, screening af 

      komplementfunktion                1159 

 171800   Lymfocyt-sub-populationsbestemmelse (H/S-ratio v. 

      HIV-infektion)                   600 

 051171   Rhesusbestemmelse af gravide i forbindelse med 

      syfilis STS                     41 

 051165   Udvidet blodtypebestemmelse (særlig undersøgelse, 

      f.eks. med henblik på irregulære antistoffer 

      o.lign.)                      156 

 051166   Udvidet blodtypebestemmelse af gravide       156 

 5. Hormonundersøgelser. 

 121990   Androgenstatus                   627 

 121940   Follikel-stimulerende hormon (FSH) i serum     169 

 121930   Humant choriongonadotropin (HCG) i serum      180 

 121945   Luteiniserende hormon (LH) i serum         169 

 121960   Progesteron i serum                220 

 121955   Prolactin (PRL) i serum              215 

 121950   Testosteron i serum                220 

 121958   Østradiol i serum                 220 

 121985   Østrogenstatus                   627 

 6. Prænatal og neonatal diagnostik. 

 121968   Alfaføtoprotein (AFP) -screening for medfødte 

      misdannelser kun efter aftale 

 122655   Fostervandsundersøgelse til påvisning af medfødte 

      misdannelser (alfaføtoprotein og 

      acetylcholinesterase m.m.)             186 

 122652   Neonatal screening PKU + TSH            44 

 7. Tumormarkører og cancerdiagnostik. 

 122660   Alfaføtoprotein                  175 

 121970   Cancerantigen125 (CA-125) i serum         226 

 121975   Cancerantigen50 (CA-50) i serum, analyse udføres 

      kun efter aftale                  226 

 121965   Carcinoembryonalt antigen (CEA) i serum      226 

 051315   Kloning af knoglemarv og blodceller i agar    2022 

 051310   Southern blot med BCR sonde, diagnose af kronisk 

      myeloid leukæmi (før behandling)         2180 

 051305   Southern blot med BCR sonde, diagnose af kronisk 

      myeloid leukæmi (efter behandling)        3081 

 121935   Undersøgelse for germinalcelle tumormarkører 

      AFP, HCG, PLAP                   244 

 8. Infektionsepidemiologi og sygehushygiejne. 3) 

 152260   Biologiske indikatorer (sporeprøver) til kontrol 

      af sterilisationsprocedurer pr. pakke a 6 stk 

      (bakteriologisk undersøgelse af de behandlede 

      indikatorer er inkluderet i prisen)        160 

 152280   Biologiske indikatorer (sporeprøver) til kontrol 

      af industriel gassterilisation af medicinske 

      utensilier, pr. pakke a 20 stk. uemballerede 

      prøver                       250 

 152275   Standardiserede bakteriologiske præparationer 

      til kontrol af specielle sterilisationsprocedurer 

      eller af væksthæmmende egenskaber, kun efter aftale 

 152210   Sterilitetskontrol (prøve for mikrobiel forurening) 

      af steriliserede eller aseptisk fremstillede 

      medicinske produkter                452 

 152230   Dekontaminering eller sterilisation af specielt 

      materiel, fx. ethylenoxidsterilisation af 

      elektroniske komponenter m.v. kun efter aftale 

 152240   Kontrolmålinger i aseptiske arbejdsområder og 

      områder med smittefarligt materiale (»Laminar air 

      flow« enheder, mikrobiel luftforurening, 

      beskyttelsesfaktor), kun efter aftale 

 252130   Pneumokokpolysakkarider pr. ml           40 

 111835/40 Pyrogentest på kanin, sensibiliserende stoffer/ 

      ikke sensibiliserende stoffer         1276/741 

 252131   Infektionsepidemiologi, sygehushygiejne, 

      type- og gruppebestemmelse af div. bakterier 

      v.h. af bakteriofager, antistof m.v., kun efter 

      aftale                     gratis 

 252135   Typebestemmelse foretaget i udlandet beregnes 

      individuelt 

 9. Vacciner o.lign. 3) 4) 

 026111   B.C.G. kultur frysetørret hætteglas a 30 mg    155 

 026112   B.C.G. kultur frysetørret hætteglas a 120 mg    620 

 026121   B.C.G. vaccine, hætteglas frysetørret a 20 doser 

      med fortyndingsvæske                21 

 237261   Difteri vaccine til børn (adsorberet) htgl. a 2 ml 19 

 237266   Difteri vaccine til voksne (adsorberet) htgl. 

      a 2 ml                       17 

 237221   Difteri-tetanus vaccine til børn (adsorberet) 

      htgl. a 2 ml                    23 

 237223   Difteri-tetanus vaccine til børn (adsorberet) 

      10 htgl. a 2 ml                  215 

 237226   Difteri-tetanus vaccine til voksne (adsorberet) 

      htgl. a 2 ml                    21 

 237228   Difteri-tetanus vaccine til voksne (adsorberet) 

      10 htgl. a 2 ml                  196 

 237231   Di-Te-Pol vaccine (adsorberet ) htgl. a 1 ml    71 

 237236   Di-Te-Pol vaccine (adsorberet) 10 htgl. a 1 ml   667 

 097285   Centr. Europ. Encephalitis vaccine, 0,5 ml    150 (* 2) 

 096610   Gul febervaccine, (levende, svækket) 10x1 dosis 475 (* 2) 

 096615   Gul febervaccine, (levende, svækket) 10x5 doser 1210 (* 2) 

 097440   Hep-B vaccine (inaktiveret plasma hepatitis 

      B vaccine) 1 dosis                360 (* 2) 

 097445   Engerix-B (gensplejset hepatitis B vaccine) 

      1 dosis                     240 (* 2) 

 097700   Influenzavaccine, trivalent (inaktiveret) 1 dosis 40 (* 2) 

 097705   Influenzavaccine, trivalent (inaktiveret) 

      5x1 dosis                    160 (* 2) 

 097280   Japansk encephalitis vaccine (inaktiveret) 

      1x10 doser                    535 (* 2) 

 097282   Japansk encephalitis vaccine (inaktiveret) 

      5x1 dosis                    270 (* 2) 

 237411   Kighostevaccine, htgl. a 1 ml            34 

 237423   Kighostevaccine,10 htgl. a 1 ml          322 

 237428   Koleravaccine, htgl. a 2 ml            25 (* 2) 

 237430   Koleravaccine,5 htgl. a 2 ml           100 (* 2) 

 237450   Meningokokvaccine, A+C,1 dosis          60 (* 2) 

 097005   MFRvaccine (VIRIVAC) (svækket, levende) 1 dosis   60 

 097010   MFRvaccine (VIRIVAC) (svækket, levende) 5x1 dosis 298 

 096860   Mæslingevaccine, (levende, svækket) ,1 dosis   25 (* 2) 

 097458   Parotitisvaccine (levende, svækket) ,1 dosis   45 (* 2) 

 237470   Pestvaccine 20 ml                1350 (* 2) 

 237475   Plettyfusvaccine 3x1 ml             355 (* 2) 

 237478   Pneumokokvaccine (polysakkarid, polyvalent) 

      1 dosis                     120 (* 2) 

 236531   Poliovaccine, (Salk, inaktiveret) , htgl. a 1 ml  60 

 096546   Poliovaccine, oral (Sabin) tube a 10 doser uden 

      amaranth                      36 

 097488   Rabiesvaccine (inaktiveret) , 1 dosis      400 (* 2) 

 097500   Rubellavaccine, (levende, svækket) 1 dosis    40 (* 2) 

 237658   Typhoidvaccine, htgl. a 2 ml           25 (* 2) 

 237660   Typhoidvaccine,5 htgl. a 2 ml          100 (* 2) 

 237641   Tetanusvaccine, (adsorberet) htgl. a 2 ml      16 

 237646   Tetanusvaccine, (adsorberet) ,10 htgl. a 2 ml   147 

 10. Antisera, fremstillet ved immunisering af dyr (* 3) 

 237178   Botulismus serum, type A, B og E,1 dosis    5075 (* 2) 

 237335   Difteri antitoxin 10 ml             550 (* 2) 

 257055   Hæmophilus influenza type B serum til diagnose, 

      pr. ml                       375 

 257050   Pneumokok serum til diagnose, type- og 

      blandingsserum pr.ml                375 

 257025   Pneumokok, omniserum, pr. ml           1200 

 197800   Salmonella O serum mod O1,2,12: O4,5,12 eller 

      O9,12 a 3 ml                    240 

 197805   Salmonella H serum mod Ha, Hb, Hd, Hi, Hgm 

      eller H1,2 a 3 ml                 240 

 197810   Salmonella Polyvalent serum mod O1, 2, 3, 4, 5, 

      6, 7, 8, 10, 12, 15, 27 og 46 a 3 ml        240 

 197815   Vi Ballerup (citrobacter freundii) serum, pr. ml  80 

 237340   Serum mod klapperslanger - Amerika       1025 (* 2) 

 237350   Serum mod giftslanger, Malayan Pit Viper    1500 (* 2) 

 237365   Serum mod asiatiske havslanger         2950 (* 2) 

 237368   Serum mod giftslanger i Europa          115 (* 2) 

 237375   Serum mod giftslanger i nær- og mellemste 

      Orient                      225 (* 2) 

 237378   Serum mod giftslanger i Central Afrika      155 (* 2) 

 Serum fra kaniner immuniseret med: 

 347850   komælk, pr. ml                   54 

 11. Humane blodfraktioneringsprodukter (* 3) 

 066300   Human albumin, 20 pct. opløsning til infusion, 

      flasker a 100 ml                  420 

 066308   Human albumin, 20 pct. opløsning til infusion, 

      flasker a 10 ml                   42 

 066320   Proteinkoncentrat, 9 pct. opløsning til infusion, 

      flasker a 250 ml.                 250 

 066324   Proteinkoncentrat, 9 pct. opløsning til infusion, 

      flasker a 25 ml                   25 

 066348   Faktor VIII Koncentrat Virusinaktiveret. 

      Pris pr. IE                    5,25 

 066375   Faktor IX Koncentrat Virusinaktiveret. 

      Pris pr. IE                    2,60 

 056240   Humant anti-D immunglobulin, htgl. a 

      300 mikrogram                  175 (* 2) 

 237435   Centr.Europ.Encephalitis imm.globulin 2 ml    190 (* 2) 

 237445   Humant Hepatitis B immunglobulin, 5 ml     3555 (* 2) 

      Humant normalt immunglobulin (10 pct. opløsning) 

      til profylaktisk brug mod hepatitis A og morbilli 

      samt ved aggammaglobulinæmi, 

 237290   - htgl. a 1 ml                   15 

 237295   - htgl. a 2 ml                   25 

 237298   - htgl. a 3 ml                   30 

 237300   - htgl. a 5 ml                   50 

 237306   - 5 htgl. a 3 ml                  145 

 237308   - 5 htgl. a 5 ml                  250 

 237485   Humant rabies immunglobulin, htgl. a 10 ml 

      (150 IE/ml)                  2290 (* 2) 

 237320   Humant tetanus immunglobulin, til 

      tetanusprofylakse, htgl. a 250 IE        35 (* 2) 

 237325   Humant tetanus immunglobulin, til 

      tetanusprofylakse, htgl. a 250 IE x 10 htgl.  260 (* 2) 

 12. Præparater til hudreaktioner (* 3) 

 297940   Lepromin, efter aftale, htgl. a 0,5 ml      12 (* 2) 

 297950   Salvegrundlag til kontrolprøve ved Moro's prøve 

      se 298296, pr. tube                30 

 297540   Schick toxin og kontrolfortynding, fremstilles 

      kun efter aftale                  75 

      Sensitin fremstillet af arter af Mycobacterium 

      og Nocardia til komparative hudreaktioner, 

      efter aftale htgl. a 5 ml.,1 stk          75 

      Tuberkulin PPD opløsning til Mantouxs prøve 

 298200   - 1 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml. 1 stk     25 

 298205   - 1 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 10 stk    210 

 298210   - 1 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 20,0 ml, 1 stk    40 

 298215   - 2 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 1 stk     25 

 298220   - 2 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 10 stk    210 

 298225   - 2 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 20,0 ml, 1 stk    40 

 298255   - 10 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 1 stk    25 

 298260   - 10 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 10 stk   210 

 298265   - 10 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 10,0 ml, 1 stk    40 

 298270   - 100 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 1 stk    25 

 298296   Tuberkulinsalve til Moro's plasterprøve, 

      tuber a 4,8 gram (ca. 45 doser)          75 

 13. Præparater til in vitro påvisning af cellulær 

   immunitet ( * 3) 

 298178   Fosfatstødpudesaltvandsopløsning til kontrolprøver 

      ved in vitro prøver, htgl.a 20 ml, 1 stk      20 

      Tuberkulin PPD 1 mg/ml=50.000 t.e./ml., 

      i fosfatstødpudesaltvand, til in vitro prøver 

 298310   - htgl. a 1 ml                   25 

 298315   - htgl. a 10 ml                  210 

 14. Blodtypesera og andre reagenser (* 3) 

 056225   Blodtypereagenser (Rh. m.m. samt Coombs-serum), 

      pr. ml                       40 

 222670   PT-SSI 3+3x10 ml                165 (* 2) 

 222672   n-plasma 6x0,6 ml                235 (* 2) 

 222674   ak-plasma 6x0,6 ml               325 (* 2) 

 222676   abn-plasma 6x0,6 ml               235 (* 2) 

 222678   Fortyndingsvæske 10x80 ml            265 (* 2) 

 222680   o-plasma 6x1 ml                 120 (* 2) 

 222682   Kalibrator PT-SSI                390 (* 2) 

 346270   SSI IgM reumafaktor standard           675 

 346275   Oprens. humant IgG til IgM reumafaktor 

      bestemmelse (pr. mg.)               225 

 346268   Kvalitetskontrol til IgM-RF (A, svagt positivt)  675 

 346272   Kvalitetskontrol til IgM-RF (B, stærkt positivt) 675 

 346273   Kvalitetskontrol til IgM-RF (negativ)       675 

 15. Adjuvantia. Blod og sera fra normale dyr. 

   Næringssubstrater m.v. (* 3) 

      Adjuvans Freunds inkomplet: 

 297910   - flasker a 10 ml                 20 

 297915   - flasker a 100 ml                145 

      Adjuvans Freunds komplet: 

 297920   - flasker a 10 ml                 40 

 297925   - flasker a 100 ml                310 

      Fåreblod i Alsevers væske (1+1) : 

 268915   - flasker a 100 ml                157 

 268920   - flasker a 300 ml                432 

      Hesteblod, defibrineret: 

 268930   - flasker a 150 ml                 93 

      Hesteblod, med citrat: 

 268938   - flasker a 200 ml                 98 

 268965   Kaninblod i Alsevers væske (1+3 (* 3)), 

      flasker a 40 ml                  136 

 118990   Komplement (marsvin) , opbevares og forsendes 

      nedfrosset, pr. ml                 25 

Blod fra andre dyrearter og dyr til forsøg: Rekvirer katalog fra dyreafdelingen (lokal 2595) .

Specielle sera fremstilles efter aftale til priser, der fastsættes i de enkelte tilfælde.

Næringssubstrater til bakteriologisk brug, forsøgsdyr og andre end de ovennævnte animalske produkter er instituttet berettiget til at udlevere mod en af dette fastsat pris (* 3).

(* 1) Udføres kun i regionalafdelingen på Rigshospitalet tlf:31 38 66 33 (lokal 7736) .

(* 2) Vejledende priser, da produktet indkøbes fra udlandet og udleveres, for så vidt lager haves, til priser, som fastsættes af instituttet.

(* 3) Til priserne for præparater anført i afsnittene fra infektionsepidemiologi og fremefter og til priser for næringssubstrater lægges merværdiafgift.

(* 4) Leverancer til Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig af vaccine til brug ved profylaktisk vaccination af børn i danske skoler og børnehaver i Sydslesvig er gratis.

 

 Bilag 2 

 Materialer til prøvetagning og forsendelse. 

 Varenr. 

 928760  Bloddyrkningssæt SSI **)           35,70 

 922689  Ekspectoratdåse                5,10 

 921428  Chlamydia, podepind              2,00 

 923018  Chlamydia, transportmedier (2 rør m/hylster) 10,30 

 928325  Chlamydia, objektglas m/hylster        5,00 

 922582  Forsendelsesrør kompl. univ.pl. t/fæces    3,25 

 921852  Hylster til plastrør              1,10 

 928735  Kighostepodepinde = vatpodepinde metal     6,50 

 928738  Kulpodepinde                  0,65 

 928305  Objektglas -2 stk. 1 sæt, hudsv.prøver     6,85 

 928322  Objektglas -20 stk. pakke, hudsv.prøver    38,50 

 925052  Organbeholdere                 6,60 

 922694  Plastrør - grønne m/hylster          1,80 

 922688  Plastrør - grønne u/hylster          0,70 

 922693  Plastrør - røde m/hylster           1,80 

 922687  Plastrør - røde u/hylster           0,70 

 928758  Stuarts medium, m/hylster (*)         4,95 

 925670  Stuarts medium, m/hylster, (*) m/skruelåg   8,00 

 928750  Stuarts medium, u/hylster           3,30 

 928755  Stuarts medium, vacuumpk. m/hylster (*)    6,15 

 928756  Stuarts medium, vacuumpk. u/hylster (*)    4,50 

 928307  TB,100 ml flaske               15,40 

 925054  TB, ventrikel                 34,15 

 925050  Venoject                    6,85 

 927425  Virusdyrkning medium1,5 ml           7,00 

 927426  Virusdyrkning medium CMV 4 ml         7,90 

 928327  Virus ELISA medium               4,80 

Officielle noter

Netto priser excl. moms (*) Nyt hylster indføres i1990.

(**) Nyt bloddyrkningssæt indføres i1990.