Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut


I henhold til § 24, stk. 2, i lov nr. 397 af 10. juni 1987 om sundhedsvæsenets centralstyrelse, fastsættes følgende som gældende for ydelser til indlandet:

§ 1. Undersøgelser m.m. foretages kun for læger, sygehuse og lignende, udlevering af præparater tillige til apoteker. Ydelser, for hvilke der kræves betaling, finder sted for rekvirenternes regning, medmindre der af instituttet er truffet aftale om en særlig betalingsordning, f.eks. med den offentlige sygesikrings forhandlingsudvalg.

Stk. 2. I den udstrækning instituttet er i stand til at fremstille og levere de pågældende præparater eller udføre de pågældende undersøgelser m.m., sker dette til de priser, som er anført i bilaget til nærværende bekendtgørelse. Indkøbes præparater fra udlandet, udleveres de, for så vidt lager haves, til priser, som fastsættes af instituttet i de enkelte tilfælde.

Stk. 3. For præparater og undersøgelser m.m., som efter bilaget er gratis, eller som ikke er optaget i bilaget, er instituttet berettiget til, når forholdene særlig taler derfor, at fastsætte midlertidige priser.

Stk. 4. Instituttet er endvidere berettiget til i nødvendigt omfang at udlevere præparater og udføre undersøgelser for nedsat betaling eller gratis:

1. i forbindelse med samfundsmæssige foranstaltninger,

2. til epidemibekæmpelse,

3. når den pågældende læge erklærer, at patienten ikke er i stand til at betale, at anden betalingsmulighed ikke foreligger, og at præparatet eller undersøgelsen er nødvendig af hensyn til diagnose, forebyggelse eller behandling af sygdomme,

4. når udgifterne ved levering af større mængder præparater eller udførelse af en serie undersøgelser kan dækkes af en lavere pris end den fastsatte, eller

5. i særlige tilfælde, hvor der foreligger opgaver af forsøgsmæssig natur.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1988.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 490 af 10. juli 1987 om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut, ophæves.

~Sundhedsministeriet, den 14. december 1987§

AGNETE LAUSTSEN

/Jørgen Bartels Petersen

 

                                Bilag 1 

         Ý1. Påvisning af mikroorganismer.¨ 

 ÝBakterier m.m.¨ 

 Art.nr.                              kr. 

 081010.    Antibiotika, koncentrationsbestemmelse ..      173 

 081432.    Anaerob dyrkning ........................      195 

 081434/44.  Biopsimateriale, dyrkning 

        og mikroskopi ........................... 55/267 (* 1) 

 081450/51.  Bloddyrkning ............................ 164/272 (* 1) 

 081511/12.  Cerebrospinalvæske, dyrkning 

        og mikroskopi ........................... 182/291 (* 1) 

 081440/41.  Ekspektorat m.v., dyrkning 

        og mikroskopi ........................... 126/289 (* 1) 

 081455/56.  Ekssudat m.v., dyrkning og evt. 

        mikroskopi .............................. 179/283 (* 1) 

 081435/36.  Pus m.v., dyrkning og evt. mikroskopi ... 49/261 (* 1) 

 081460/61.  Screeningundersøgelse, materiale 

        og miljø, dyrkning ...................... 33/109 (* 1) 

 081439.    Sektionsmateriale, dyrkning .............      100 

 081430/31.  Urin, dyrkning .......................... 31/227 (* 1) 

 081435/36.  Øvre luftveje, podning fra .............. 49/261 (* 1) 

 181425.    Chlamydia trachomatis, mikroskopi, 

        pr. patient prøvesæt ....................      96 

 182470.    Chlamydia trachomatis, dyrkning, 

        pr. patient prøvesæt ....................      150 

 232730.    Chostridium botulinum toksin ............      544 

 081521.    Difteribakterier ........................    gratis 

 081521.    Difteritoksin ...........................    gratis 

 081433.    Gardnerella vaginalis ...................      95 

 182420.    Gonokokker, dyrkning pr. 

        patient prøvesæt ........................      65 

 182421.    Gonokokker, dyrkning i.h.t. 

        kønssygdomsloven ........................    gratis 

 182440.    Gonokokker, resistensbestemmelse ........      142 

 182441.    Gonokokker, resistensbestemmelse 

        i.h.t. kønssygdomsloven .................    gratis 

 081437.    Haemophilus ducreyi .....................      100 

 081465.    Kighostebakterier .......................      60 

 081438.    Legionelladyrkning ......................      200 

 081425.    Leptospirer, mikroskopi .................      66 

 081480.    Leptospirer, dyrkning ...................      109 

 361142.    Mycoplasma, dyrkning fra cellekulturer ..      544 

 361143.    Mycoplasma, dyrkning fra 

        fra patient prøver ......................      544 

 301425.    Mykobakterier, mikroskopi ...............      66 

 303218.    Mykobakterier, mikroskopi og dyrkning ...      147 

 303220.    Mykobakterier, blod, isolatordyrkning ...      425 

 303230.    Mykobakterier, resistensundersøgelse, 

        pr, stof ................................      142 

 081516/17.  Tarmpatogene bakterier .................. 72/279 (* 1) 

 081518.    Tarmpatogene bakterier, for 

        embedslægevæsenet .......................    gratis 

 081445.    Tarmpatogene bakterier, forebyggende 

        undersøgelser af ansatte i levnedsmiddel 

        industrien m.m. .........................      83 

 081526.    Tarmpatogene bakterier, levnedsmidler 

        eller drikkevand, for 

        embedslægevæsen eller politi ............    gratis 

 ÝSvampe m.m¨. 

 381435/36.  Gærsvampe, skimmelsvampe o.a. ........... 48/260 (* 1) 

 381625.    Gær- og skimmelsvampe, 

        resistensbestemmelse, pr. stof ..........      136 

 381630.    Hudsvampedyrkning u/mikroskopi ..........      80 

 381631.    Hudsvampedyrkning og mikroskopi .........      160 

 182443.    Vaginalpodning: samtidig undersøgelse 

        for Trichomonas vaginalis og 

        Candida albicans ........................      103 

 ÝVirus¨ 

 371765.    AIDS-virus (HIV) isolation i cellekultur      1000 

 371768.    AIDS-virus (HIV-1). 

        Påvisning af antigen ....................      150 

 371720.    Adenovirus ..............................      347 

 371710.    Coxackie A virus ........................      445 

 371780.    Cytomegalovirus .........................      336 

 371720.    Enterovirus (polio-, echo- 

        og coxsackievirus) ......................      347 

 371745.    Hepatitis B virus, HBsAg ................      119 

 371743.    Hepatitis B virus, HBeAg ................      173 

 371715.    Herpes simplex virus påvisning ..........      115 

 371718.    Herpes simplex virus påvisning 

        og typebestemmelse ......................      233 

 371720.    Parotitisvirus ..........................      347 

 371730.    Rotavirus ...............................      116 

 371735.    Varicella zoster virus ..................      158 

 ÝParasitter¨ 

 272950.    Parasitter, mikroskopi ..................      170 

 272951.    Parasitter, dyrkning ....................      272 

 182445.    Trichomonas vaginalis, 

        mikroskopi og dyrkning ..................      70 

     Ý2. Påvisning af antistoffer mod mikroorganismer.¨ 

 ÝBakterier/Bakterielle infektioner¨ 

 281820.    Borrelia, Lyme-sygdom ...................      254 

 081571.    Brucella ................................      108 

 232715.    Difteritoksin ...........................      216 

 081546.    Franciscella tularensis .................      113 

 182450.    Gonokokker ..............................      118 

 182451.    Gonokokker i.h.t. kønssygdomsloven ......    gratis 

 361135.    Legionella ..............................      184 

 081490.    Leptospirer .............................      118 

 212525.    Lymfogranuloma venereum .................      118 

 182455.    Meningokokker ...........................      53 

 361140.    Mycoplasmapneumoniae og 

        kuldeagglutininer .......................      151 

 212535.    Ornitose ................................      129 

 252821.    Pneumokokker ............................      400 

 081551.    Proteus-antistof ved rickettsiose 

        (Weil-Felix) ............................      113 

 522125.    Pseudomonas aeruginosa, kun 

        efter aftale (* 2) ......................      59 

 212540.    Q feber .................................      118 

 252810.    Streptokokker (AST, ASH) ................      64 

 283130.    Syfilis STS .............................      75 

 283131/32.  Syfilis STS i.h.t. svangerskabshygiejne - 

        loven eller kønsygdomsloven .............    gratis 

 283140.    Syfilis FTA-ABS .........................      173 

 283142/41.  Syfilis FTA-ABS i.h.t. svangerskabs - 

        hygiejneloven eller kønssygdomsloven ....    gratis 

        283110. Syfilis TPI .....................      314 

 283111/12.  Syfilis TPI i.h.t. svangerskabs - 

        hygiejneloven eller kønssygdomsloven ....    gratis 

 232725.    Tetanustoksin ...........................      216 

 081556.    Tyfus og paratyfus (Widal) ..............      118 

 081560.    Yersinia enterocolitica .................      118 

 ÝSvampe¨ 

 381626.    Gær- og skimmelsvampe ...................      180 

 ÝVirus¨ 

 (171790/95.  AIDS. HIV, immunstatus/udvidet ved 

        positivt resultat .......................    110/800 

 212510.    Arbovirus ...............................      216 

 371785.    Cytomegalovirus, total og IgM antistof ..      227 

 211770.    Epstein-Barr virus ......................      227 

 371740.    Hepatitis A virus, total og IgM antistof      227 

 371738.    Hepatitis B virus, HBc, total antistof ..      250 

 371733.    Hepatitis B virus, HBc, IgM antistof ....      250 

 371746.    Hepatitis B virus, HBe antistof .........      162 

 371748.    Hepatitis B virus, HBs antistof .........      162 

 212515.    Herpes simplex virus ....................      124 

 371716.    Herpes encephalitis, blod og spinalvæske      336 

 212520.    Influenza-, adeno- og RS virus ..........      205 

 212545.    Morbillivirus, IgG og IgM antistof ......      216 

 212550.    Parotitisvirus, IgG og IgM antistof .....      216 

 252815.    Paul Bunnell ............................      59 

 371721.    Poliovirus, efter aftale ................    gratis 

  162310.    Rubellavirus ............................ 

  102 

 371760.    Varicella zoster virus ..................      173 

 ÝParasitter¨ 

 272955.    Andre parasitter ........................      227 

 272945/46.  Toxoplasma gondii/plus 

        agglutinationstest ......................    227/456 

         Ý3. Påvisning af autoantistoffer.Ý 

 051225.    Anti-cardiolipin-antistof IgM og 

        IgG-klasse ..............................      218 

 051175.    Anti-ds DNA .............................      359 

 051178.    Anti-ENA (ekstraherbart nukleært antigen)      213 

 051190.    Anti-mitokondrie-antistoffer (AMA) ......      115 

 051205.    Anti-neutrofilocyt cytoplasma - 

        antistof (ANCA) .........................      212 

 051181.    Anti-nukleære antistoffer (HEp-2) .......      338 

 051215.    Antistof mod glat muskulatur ............      109 

 051230.    Antistof mod retikulin ..................      109 

 051216.    Antistof mod tværstribet muskulatur .....      109 

 051210.    Binyrebark-antistof .....................      109 

 051176.    Centromer-antistof ......................      338 

 051185.    Granulocyt-specifikke anti-nukleære 

        antistoffer (GS-ANA) ....................      338 

 051160.    IgA reumafaktor (IgA RF) ................      82 

 051148.    IgM reumafaktor (IgM RF) ................      82 

 051180.    Organ-uspecifikke anti-nukleære 

        antistoffer (ANA) .......................      153 

 051200.    Parietalcelle-antistof ..................      109 

 051217.    Sarcolemma-antistof .....................      109 

 051220.    Thyreoidea-antistoffer (thyreoglobulin - 

        antistof og microsomalt thyreoidea - 

        antistof) ...............................      164 

       Ý4. Andre undersøgelser, blodtypeserologisk 

              diagnostik m.m.¨ 

 171800.    AIDS. Lymfocyt-sub-populations - 

        bestemmelse (H/S-ratio) .................      762 

 051150.    Blodtypebestemmelse (ABO- og rhesus - 

        typebestemmelse) .................77 

 051151.    Blodtypebestemmelse af bloddonorer 

        (ABO- og rhesustypebestemmelse) .........      145 

 051161.    Blodtypebestemmelse på gravide (ikke ABO - 

        typebestemmelse, inclusive udvidet 

        antistofundersøgelse) i.h.t. 

        svangerskabshygiejneloven ...............    gratis 

 051120.    Coombs' test ............................      71 

 521128.    Granulocytfunktionsundersøgelser og 

        monocytfunktionsundersøgelser 

        (NBT. Kemotaksi, superoxidproduktion m.v.), 

        kun efter aftale, pr. test (* 2) ........      180 

 051130.    Hæmolytisk anæmi, serologisk 

        undersøgelse ............................      191 

 031301.    Immunglobulin subklasser og klasser. 

        Kvantitativ bestemmelse af IgG 1, 2, 3 og 

        4, IgG (total), IgA og IgM i human serum .     1025 

 334010.    Komplementundersøgelse, screening 

        af komplementfunktion 1088 

 051165.    Udvidet blodtypebestemmelse (særlig 

        undersøgelse, f.eks. med henblik på 

        irregulære antistoffer o.lign.) .........      147 

 051166.    Udvidet blodtypebestemmelse i.h.t. 

        svangerskabshygiejneloven ...............    gratis 

            Ý5. Hormonundersøgelser.¨ 

 121990.    Androgenstatus ..........................      588 

 121940.    Follikel-stimulerende hormon (FSH) 

        i serum .................................      158 

 121930.    Humant choriongonadotropin (HCG) 

        i serum .................................      169 

 121945.    Luteiniserende hormon (LH) i serum ......      158 

 121960.    Progesteron i serum .....................      207 

 121955.    Prolactin (PRL) i serum .................      202 

 121950.    Testosteron i serum .....................      207 

 121958.    Østradiol i serum .......................      207 

 121985.    Østrogenstatus ..........................      588 

         Ý6. Prænatal og neonatal diagnostik.¨ 

 121968.    Alfaføtoprotein (AFP)-screening for 

        medfødte misdannelser kun efter aftale 

 122655.    Fostervandsundersøgelse til påvisning af 

        medfødte misdannelser (alfaføtoprotein og 

        acetylcholinesterase m.m.) ..............      175 

 121995.    Neonatal undersøgelse for medfødt myxødem    gratis 

 122651.    Neonatal undersøgelse for 

        fenylketonuri (PKU) .....................    gratis 

             Ý7. Tumormarkører.¨ 

 122660.    Alfaføtoprotein .........................      164 

 121970.    Cancerantigen 125 (CA-125) i serum  213 

 121975.    Cancerantigen 50 (CA-50) i serum  213 

 121965.    Carcinoembryonalt antigen (CEA) i serum  213 

 121980.    Tissue polypeptide antigen (TPA) i serum      213 

 121935.    Undersøgelse for germinalcelle 

        tumormarkører AFP-HCG-PLAP ..............      229 

     Ý8. Infektionsepidemiologi og sygehushygiejne.¨(* 4) 

 152260.    Biologiske indikatorer (sporeprøver) 

        til kontrol af sterilisationsprocedurer 

        pr. pakke a 6 stk (bakteriologisk 

        undersøgelse af de behandlede indikatorer 

        er inkluderet i prisen) .................      142 

 152280.    Biologiske indikatorer (sporeprøver) 

        specielt til kontrol af industriel 

        gassterilisation af medicinske utensilier, 

        pr. pakke a 20 stk. uemballerede prøver .      142 

 152275.    Standardiserede bakteriologiske 

        præparationer til kontrol af specielle 

        sterilisationsprocedurer eller af 

        væksthæmmende egenskaber, kun efter aftale 

 152210.    Sterilitetskontrol (prøve for mikrobiel 

        forurening) af steriliserede eller aseptisk 

        fremstillede medicinske produkter .......      387 

 152230.    Dekontaminering eller sterilisation 

        af specielt materiel, fx.ethylenoxid- 

        sterilisation af elektroniske 

        komponenter m.v. kun efter aftale ....... 

 152240.    Kontrolmålinger i aseptiske 

        arbejdsområder og områder med smittefarligt 

        materiale (»Laminar air flow« enheder, 

        mikrobiel luftforurening, 

        beskyttelsesfaktor), kun efter aftale ... 

 111835/40.  Pyrogentest på kanin, 

        sensibiliserende stoffer/ 

        ikke sensibiliserende stoffer ...........   1197/697 

 252131.    Infektionsepidemiologi, sygehushygiejne, 

        type- og gruppebestemmelse af div. 

        bakterier v.h. af bakteriofager, antistof 

        m.v., kun efter aftale ..................    gratis 

          Ý9. Vacciner o.lign.¨ (* 4) (* 5) 

 026111.    B.C.G. vaccine, frysetørret 

        amp. a 30 mg ............................      150 

 026121.    B.C.G. vaccine, frysetørret amp. 

        a 20 doser med fortyndingsvæske .........    gratis 

 026131.    B.C.G. vaccine, frysetørret amp. 

        a 50 doser med fortyndingsvæske .........    gratis 

 237261.    Difteri vaccine til børn 

        (adsorberet) htgl. a 2 ml ...............    gratis 

 237266.    Difteri vaccine til voksne (adsorberet) 

        htgl. a 2 ml ............................    gratis 

 237221.    Difteri-tetanus vaccine til børn 

        (adsorberet) htgl. a 2 ml ...............    gratis 

 237223.    Difteri-tetanus vaccine til børn 

        (adsorberet) 10 htgl. a 2 ml ............    gratis 

 237226.    Difteri-tetanus vaccine til voksne 

        (adsorberet) htgl. a 2 ml ...............    gratis 

 237228.    Difteri-tetanus vaccine til voksne 

        (adsorberet) 10 htgl. a 2 ml ............    gratis 

 237231.    Di-Te-Pol vaccine, 

        (adsorberet) htgl. a 1 ml ...............    gratis 

 237236.    Di-Te-Pol vaccine, 

        (adsorberet) 10 htgl. a 1 ml ...........    gratis 

 097285.    Centr. Europ. Encephalitis 

        vaccine, 0,5 ml .........................     (* 3) 

 096610.    Gul febervaccine, (levende, 

        svækket) 10 x 1 dosis ...................     (* 3) 

 096615.    Gul febervaccine, (levende, 

        svækket) 10 x 5 doser ...................     (* 3) 

 097440.    Hepatitis B vaccine (inaktiveret) 1 dosis     (* 3) 

 097700.    Influenzavaccine, trivalent 

        (inaktiveret) 1 dosis ...................     (* 3) 

 097280.    Japansk encephalitis vaccine 

        (inaktiveret) 1 x 10 doser ..............     (* 3) 

 097282.    Japansk encephalitis vaccine 

        (inaktiveret) 5 x 1 dosis ...............     (* 3) 

 237411.    Kighostevaccine, htgl. a 1 ml ..........    gratis 

 237423.    Kighostevaccine, 10 htgl. a 1 ml ........    gratis 

 237428.    Koleravaccine, htgl. a 2 ml .............     (* 3) 

 237430.    Koleravaccine, 5 htgl. a 2 ml ...........     (* 3) 

 237450.    Meningokokvaccine, A+C, 1 dosis .........     (* 3) 

 237455.    Meningokokvaccine A+C, 10 x 10 doser ....     (* 3) 

 097005.    MFRvaccine (VIRIVAC) (svækket, 

        levende) 1 dosis ........................      56 

 097010.    MFRvaccine (VIRIVAC) (svækket, 

        levende) 5 x 1 dosis .................... 

  281 

 096860.    Mæslingevaccine, (levende, svækket) 1 dosis    (* 3) 

 097458.    Parotitisvaccine (levende, svækket) 1 dosis    (* 3) 

 237470.    Pestvaccine 20 ml .......................     (* 3) 

 237475.    Plettyfusvaccine 3 x 1 ml ...............     (* 3) 

 237478.    Pneumokokvaccine (polysakkarid, 

        polyvalent) 1 dosis .....................     (* 3) 

 236531.    Poliovaccine, (Salk, inaktiveret), 

        htgl. a 1 ml ............................    gratis 

 096546.    Poliovaccine, oral, (Sabin) tube 

        a 10 doser ..............................    gratis 

 097488.    Rabiesvaccine (inaktiveret), 1 dosis ....     (* 3) 

 097500.    Rubellavaccine, (levende, svækket) 1 dosis    (* 3) 

 237658.    Typhoidvaccine, htgl. a 2 ml ............     (* 3) 

 237660.    Typhoidvaccine, 5 htgl. a 2 ml ..........     (* 3) 

 237641.    Tetanusvaccine, (adsorberet), 

        htgl. a 2 ml ............................    gratis 

 237646.    Tetanusvaccine, (adsorberet), 

        10 htgl. a 2 ml .........................    gratis 

       Ý10. Antisera, fremstillet ved immunisering 

               af dyr¨ (* 4) 

 237178.    Botulismus serum, type A, B og E, 1 dosis     (* 3) 

 237180.    Botulismus serum, type A, B og E 250 ml .     (* 3) 

 257055.    Hæmophilus influenzae type b serum 

        til diagnose, pr. ml ....................      350 

 257050.    Pneumokok serum til diagnose, 

        type- og blandingsserum, pr. ml .........      350 

 257025.    Pneumokok, omniserum, pr. ml. ...........     1.100 

 237340.    Serum mod klapperslanger - Amerika ......     (* 3) 

 237345.    Serum mod giftslanger - Afrika ..........     (* 3) 

 237350.    Serum mod giftslanger, Malayan Pit Viper     (* 3) 

 237365.    Serum mod asiatiske havslanger ..........     (* 3) 

 237370.    Serum mod giftslanger i Europa ..........     (* 3) 

 237375.    Serum mod giftslanger i nær- og 

        mellemste Orient  2) 

 237378.    Serum mod giftslanger i Central Afrika ..     (* 3) 

        Serum fra kaniner immuniseret med: 

 057850.     -  - komælk, pr. ml ................      50 

       Ý11. Humane blodfraktioneringsprodukter¨(* 4) 

 066300.    Human albumin, 20 pct. opløsning 

        til infusion, flasker a 100 ml ..........      420 

 066303.    Human albumin, 20 pct. opløsning til 

        infusion, flasker med deklareret rumfang. 

        Udleveres kun efter aftale. Pris pr. ml .     4,20 

  066320.    Proteinkoncentrat, 9 pct. opløsning 

        til infusion, flasker a 250 ml. 

        Udleveres kun efter aftale ..............      250 

 066325.    Proteinkoncentrat, 9 pct. opløsning til 

        infusion, flasker med deklareret rumfang. 

        Udleveres kun efter aftale. Pris pr.ml ..       1 

 066340.    Kryokoncentrat, varmebehandlet 

        injektionssubstans med solvens og inj. sæt. 

        Pris pr. IE .............................     2,40 

 066370.    Faktor IX koncentrat, varmebehandlet 

        injektionssubstans med solvens og inj.sæt. 

        Udleveres kun efter aftale. Pris pr. IE .     2,00 

 056240.    Humant anti-D immunglobulin, 

        htgl. a 300 mikrogram ...................      280 

 237435.    Centr. Europ. Encephalitis imm. globulin 2 ml   (* 3) 

 237445.    Humant Hepatitis B immunglobulin, 5 ml ..     (* 3) 

        Humant normalt immunglobulin (10 pct. opløsning) 

        til profylaktisk brug mod hepatitis A og 

        morbilli samt ved aggammaglobulinæmi, 

 237290.    - htgl. a 1 ml ..........................      15 

 237295.    - htgl. a 2 ml ..........................      25 

 237298.    - htgl. a 3 ml ..........................      30 

 237300.    - htgl. a 5 ml ..........................      50 

 237306.    - 5 htgl. a 3 ml ........................      140 

 237308.    - 5 htgl. a 5 ml ........................      240 

 237485.    Humant rabies immunglobulin, htgl. 

        a 10 ml (150 IE/ml) .....................     (* 3) 

 237320.    Humant tetanus immunglobulin, til 

        tetanusprofylakse, htgl. a 250 IE .......     (* 3) 

 237325.    Humant tetanus immunglobulin, til 

        tetanusprofylakse, htgl. a 250 IE x 10 htgl.   (* 3) 

        Ý12. Præparater til hudreaktioner¨ (* 4) 

 297940.    Lepromin, efter aftale, htgl. a 0,5 ml ..     (* 3) 

 297950.    Salvegrundlag til kontrolprøve 

        ved Moro's prøve se 8296, pr. tube ......      30 

 297540.    Schick toxin og kontrolfortynding, 

        fremstilles kun efter aftale og til priser, 

        som fastsættes i hvert enkelt tilfælde .. 

        Sensitin fremstillet af arter af Mycobacterium 

        og Nocardia til komparative hudreaktioner, 

        efter aftale htgl. a 1,5 ml, 1 stk. .....      25 

        Tuberkulin PPD opløsning til Mantoux's prøve 

 298200.    -  1 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 1 stk .... 25 

 298205.    -  1 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 10 stk .... 200 

 298210.    -  1 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 20,0 ml, 1 stk .... 40 

 298215.    -  2 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 1 stk .... 25 

 298220.    -  2 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 10 stk .... 200 

 298225.    -  2 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 20,0 ml, 1 stk .... 40 

 298255.    - 10 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 1 stk .... 25 

 298260.    - 10 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 10 stk .... 200 

 298265.    - 10 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 10,0 ml, 1 stk .... 40 

 298270.    - 100 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 1 stk .... 25 

 298296.    Tuberkulinsalve til Moro's plasterprøve, 

        tuber a 5 gram (ca. 45 doser) ..................... 40 

        Ý13. Præparater til in vitro påvisning af 

            cellulær immunitet¨ (* 4) 

 298178.    Fosfatstødpudesaltvandsopløsning til 

        kontrolprøver ved in vitro prøver, 

        htgl. a 20 ml, ..........................      20 

        Tuberkulin PPD 1 mg/ml=50.000 t.e./ml., 

        i fosfatstødpudesaltvand, til in vitro prøver 

 298310.    - htgl. a 1 ml .........................      25 

 298315.    - htgl. a 10 ml .........................      200 

       Ý14. Blodtypesera og andre reagenser¨ (* 4) 

 056225.    Blodtypereagenser (Rh. m.m. samt 

        Coombs-serum), pr. ml ...................      40 

 222670.    PT-SSI 3 + 3 x 10 ml ....................      195 

 222672.    n-plasma 6 x 0,6 ml .....................      190 

 222674.    a k-plasma 6 x 0,6 ml ...................      235 

 222676.    a b n-plasma 6 x 0,6 ml .................      190 

 222678.    Fortyndingsvæske 10 x 80 ml .............      225 

 222680.    o-plasma 6 x 1 ml .......................      120 

      Ý15. Adjuvantia. Blod og sera fra normale dyr. 

           Næringssubstrater m.v. (* 4) 

        Adjuvans, Freunds inkomplet: 

 297910.     -  flasker a 10 ml ................      20 

 297915.     -  flasker a 100 ml ................      140 

        Adjuvans, Freunds komplet: 

 297920.     -  flasker a 10 ml ................      40 

 297925.     -  flasker a 100 ml ................      300 

        Fåreblod i Alsevers væske (1 + 1): 

 268915.     -  flasker a 100 ml ................      147 

 268920.     -  flasker a 300 ml ................      405 

        Hesteblod, defibrineret: 

 268930.     -  flasker a 150 ml ................      87 

        Hesteblod, med citrat: 

 268938.     -   flasker a 200 ml ...............      92 

 268965.    Kaninblod i Alsevers væske (1 + 3), 

        flasker a 40 ml .........................      128 

 118990.    Komplement (marsvin), opbevares og 

        forsendes nedfrosset, pr. ml ............      25 

        Okseblod i Alsevers væske (1 + 1): 

 268970.      -  flasker a 100 ml ................      62 

 Blod fra andre dyrearter kun efter nærmere aftale med dyreafdelingen. 

  Specielle sera fremstilles efter aftale og til priser, som 

  fastsættes i de enkelte tilfælde. 

 ÝNæringssubstrater til bakteriologisk brug, forsøgsdyr og andre end 

  de ovennævnte animalske produkter er instituttet berettiget til at 

  udlevere mod en af dette fastsat pris¨. (* 4) 

 ÝBilag 2¨ 

       ÝMaterialer til prøvetagning og forsendelse¨. 

 Varenr.                              kr. 

 928760.    Bloddyrkningssæt SSI ....................     34,00 

 922689.    Ekspectoratdåse .........................     4,35 

 921428.    Podepind til chlamydia-unders. ..........     2,00 

 922582.    Forsendelsesrør kompl. univ.pl. t/fæces .     2,80 

 922600.    Hylstre t/transp.medie ..................     1,45 

 921852.    Hylstre u/rør ...........................     0,80 

 928735.    Kighostepodepinde = vatpodepinde metal ..     4,80 

 928738.    Kulpodepinde ............................     0,60 

 928305.    Objektglas - 2 stk. 1 sæt, hudsv.prøver .     6,10 

 928322.    Objektglas - 20 stk. pakke, huds.prøver .     37,60 

 925052.    Organbeholdere ..........................     5,80 

 922694.    Plastrør - grønne m/hylstre .............     1,40 

 922688.    Plastrør - grønne u/hylstre .............     0,60 

 922693.    Plastrør - røde m/hylstre ...............     1,40 

 922687.    Plastrør - røde u/hylstre ...............     0,60 

 928325.    Objektglas til mikroskopi, Chlamydia ....     4,00 

 928758.    Stuarts medium, m/hylstre ...............     4,60 

 925670.    Stuarts medium, m/hylstre, m/skruelåg ...     6,60 

 928750.    Stuarts medium, u/hylster ...............     2,30 

 928755.    Stuarts medium, vacuumpk. m/hylstre .....     6,00 

 928756.    Stuarts medium, vacuumpk. u/hylstre .....     4,20 

 928307.    TB, 100 ml flaske .......................     11,70 

 925054.    TB, ventrikel ...........................     31,95 

 923018.    Transport medium Chlamydia (2 rør) ......     9,80 

 925050.    Venoject ................................     6,50 

 927425.    Virusdyrkning medium 1,5 ml .............     5,60 

 927426.    Virusdyrkning medium CMV 4 ml ...........     6,50 

 928327.    Virus ELISA medium ......................     4,50 

Netto priser excl. moms

Officielle noter

(* 1) Ved dyrkning uden fund af bakterier eller kun fund af normalflora beregnes betalingen efter første artsnr./pris.

Ved dyrkning med identifikation af bakterier og resistensbestemmelser beregnes betalingen efter sidste artsnr./pris.

(* 2) Udføres kun i regionalafdelingen p Rigshospitalet (tlf: 01 38 66 33 lokal 7736)

(* 3) Indkøbes fra udlandet og leveres, for så vidt lager haves, til priser, som fastsættes af instituttet i enkelte tilfælde.

(* 4) Til priserne for præparater anført i afsnittene fra infektionsepidemiologi og fremefter og til priser for næringssubstrater lægges merværdiafgift.

(* 5) Leverandør til Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig af vaccine til brug ved profylaktisk vaccination af børn i danske skoler og børnehaver i Sydslesvig er gratis.