Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om apotekers handel med visse varer


I medfør af § 12, stk. 3, jf. § 72, stk. 2 i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, fastsættes:

§ 1. Med de undtagelser, der følger af § 2, må apotekere ikke forhandle andre varer end lægemidler til andre end til forbrugerne.

§ 2. Apotekere må indbyrdes handle med (samhandle) de varer, der er nævnt i bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 3. Bekendtgørelsen berører ikke samhandel i forbindelse med overtagelse af apotek og varelager.

§ 4. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra § 1.

§ 5. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1995.

Sundhedsstyrelsen, den 7. november 1995

Knud Kristensen

/ Mogens Bjørnbak-Hansen

Bilag 1

Bilag til bekendtgørelse om apotekers handel med visse varer

  • 1) Aflivningsvæsker til dyr.
  • 2) Tekniske varer (f.eks. kamfer-klorfenol blandinger, eugenol, »Lilly's væske«, urologisk fixervæske, tandkit) til brug i praksis hos tandlæger, dyrlæger og læger.
  • 3) Præparater til hudpleje som ikke i almindelighed er tilgængelig.
  • 4) Blandinger af krydderier og sennep.
Officielle noter

Ingen