Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut


I henhold til § 11 i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse, som ændret ved lov nr. 203 af 28. maj 1975, fastsættes følgende som gældende for ydelser til indlandet:

§ 1. Undersøgelser m.m. foretages kun for læger, sygehuse og lignende, udlevering af præparater tillige til apoteker. Ydelser, for hvilke der kræves betaling, finder sted for rekvirenternes regning, medmindre der af instituttet er truffet aftale om en særlig betalingsordning, f.eks. med den offentlige sygesikrings forhandlingsudvalg.

Stk. 2. I den udstrækning instituttet er i stand til at fremstille og levere de pågældende præparater eller udføre de pågældende undersøgelser m.m., sker dette til de priser, som er anført i bilaget til nærværende bekendtgørelse. Indkøbes præparater fra udlandet, udleveres de, for så vidt lager haves, til priser, som fastsættes af instituttet i de enkelte tilfælde.

Stk. 3. For præparater og undersøgelser m.m., som efter bilaget er gratis, eller som ikke er optaget i bilaget, er instituttet berettiget til, når forholdene særlig taler derfor, at fastsætte midlertidige priser.

Stk. 4. Instituttet er endvidere berettiget til i nødvendigt omfang at udlevere præparater og udføre undersøgelser for nedsat betaling eller gratis:

1. i forbindelse med samfundsmæssige foranstaltninger,

2. til epidemibekæmpelse,

3. når den pågældende læge erklærer, at patienten ikke er i stand til at betale, at anden betalingsmulighed ikke foreligger, og at præparatet eller undersøgelsen er nødvendig af hensyn til diagnose, forebyggelse eller behandling af sygdomme,

4. når udgifterne ved levering af større mængder præparater eller udførelse af en serie undersøgelser kan dækkes af en lavere pris end den fastsatte, eller

5. i særlige tilfælde, hvor der foreligger opgaver af forsøgsmæssig natur.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 560 af 16. december 1985 om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut, som ændret ved bekendtgørelse nr. 391 af 20. juni 1986, ophæves.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 12. DECEMBER 1986

KNUD ENGGAARD

/Jørgen Bartels Petersen

 

 BILAG 

 1. PÅVISNING AF MIKROORGANISMER. 

 BAKTERIER M.M. 

 Art.nr.                              kr. 

 1010.  Antibiotika, koncentrationsbestemmelse ..................155 

 1435/36. Anaerob dyrkning ...............................45/235 (* 1) 

 1435/36. Biopsimateriale, dyrkning og mikroskopi.........45/235 (* 1) 

 1450/51. Bloddyrkning ..................................160/260 (* 1) 

 1511/12. Cerebrospinalvæske, dyrkning og mikroskopi ....160/260 (* 1) 

 1440/41. Ekspektorat m.v., dyrkning og mikroskopi ......110/260 (* 1) 

 1455/56. Ekssudat m.v., dyrkning og evt. mikroskopi ....160/260 (* 1) 

 1435/36. Pus m.v., dyrkning og evt. mikroskopi...........45/235 (* 1) 

 1460/61. Screeningundersøgelse, materiale og miljø, 

     dyrkning .......................................20/100 (* 1) 

 1435/36. Sektionsmateriale, dyrkning.....................45/235 (* 1) 

 1430/31. Urin, dyrkning .................................20/200 (* 1) 

 1435/36. Øvre luftveje, podning fra .....................45/235 (* 1) 

 1610   Actinomyces, resistensbestemmelse........................120 

 1425   Chlamydia trachomatis m.v., mikroskopi, efter aftale .....60 

 2470   Chlamydia trachomatis, dyrkning, pr. patient prøvesæt....150 

 2730   Chostridium botulinum toksin ............................500 

 1521   Difteribakterier .....................................gratis 

 1521   Difteritoksin.........................................gratis 

 1435/36. Gardnerella vaginalis...........................45/235 (* 1) 

 2420   Gonokokker, dyrkning pr. patient prøvesæt.................65 

 2421   Gonokokker, dyrkning i.h.t. kønssygdomsloven .........gratis 

 2440   Gonokokker, resistensbestemmelse ........................130 

 2441   Gonokokker, resistensbestemmelse i.h.t. 

     kønssygdomsloven .....................................gratis 

 1435/36. Haemophilus ducreyi.............................45/235 (* 1) 

 1465   Kighostebakterier.........................................60 

 1425   Leptospirer, mikroskopi...................................60 

 1480   Leptospirer, dyrkning....................................100 

 1142/43. Mycoplasma, dyrkning fra cellekulturer/patientprøver ....500 

 1425   Mykobakterier, mikroskopi.................................60 

 3218   Mykobakterier, mikroskopi og dyrkning....................130 

 3220   Mykobakterier, blod, isolatordyrkning....................380 

 3230   Mykobakterier, resistensundersøgelse, pr. stof ..........125 

 1516/17. Tarmpatogene bakterier .........................60/250 (* 1) 

 1518.  Tarmpatogene bakterier, for embedslægevæsenet.........gratis 

 1445.  Tarmpatogene bakterier, forebyggende undersøgelser 

     af ansatte i levnedsmiddelindustrien m.m..................80 

 1526.  Tarmpatogene bakterier, levnedsmidler eller drikkevand, 

     for embedslægevæsen eller politi .....................gratis 

 SVAMPE M.M. 

 1435/36. Gærsvampe, skimmelsvampe o.a....................45/235 (* 1) 

 1625.  Gærsvampe, resistensbestemmelse, pr. stof................125 

 1630/31. Hudsvampe.......................................45/235 (* 1) 

 2443.  Vaginalpodning: samtidig undersøgelse for Trichomonas 

     vaginalis og Candida albicans............................100 

 VIRUS 

 1765.  AIDS-virus (HTLV-III, LAV, HIV) isolation i 

     cellekultur.............................................1000 

 1720.  Adenovirus ..............................................310 

 1710.  Coxackie A virus ........................................410 

 1780.  Cytomegalovirus..........................................310 

 1720.  Enterovirus (polio-, echo- og coxsackievirus)............310 

 1745.  Hepatitis B virus, HBsAg ................................105 

 1743.  Hepatitis B virus, HBeAg ................................155 

 1715.  Herpes simplex virus påvisning ..........................105 

 1718.  Herpes simplex virus påvisning og typebestemmelse........210 

 1720.  Parotitisvirus ..........................................310 

 1730.  Rotavirus................................................105 

 1735.  Varicella zoster virus ..................................150 

 PARASITTER 

 2950.  Parasitter, mikroskopi ..................................150 

 2951.  Parasitter, dyrkning ....................................250 

 2445.  Trichomonas vaginalis, mikroskopi og dyrkning.............65 

 2. PÅVISNING AF ANTISTOFFER MOD MIKROORGANISMER. 

 BAKTERIER/BAKTERIELLE INFEKTIONER 

 1820.  Borrelia, Lyme-sygdom....................................230 

 1571.  Brucella ................................................100 

 2715.  Difteritoksin............................................200 

 1546.  Franciscella tularensis..................................105 

 2450.  Gonokokker ..............................................105 

 2451.  Gonokokker i.h.t. kønssygdomsloven ...................gratis 

 1135.  Legionella ..............................................170 

 1490.  Leptospirer..............................................110 

 2525.  Lymfogranuloma venereum..................................110 

 2455.  Meningokokker.............................................50 

 1140.  Mycoplasma ..............................................130 

 2535.  Ornitose ................................................110 

 2821.  Pneumokokker, kun efter aftale .......................gratis 

 1551.  Proteus-antistof ved rickettsiose (Weil-Felix) ..........105 

 2125.  Pseudomonas aeruginosa, kun efter aftale(* 2).............55 

 2540.  Q feber..................................................110 

 2810.  Streptokokker (AST, ASH) .................................50 

 3130.  Syfilis STS...............................................60 

 3131/32. Syfilis STS i.h.t. svangerskabshygiejneloven 

     eller kønsygdomsloven.................................gratis 

 3140.  Syfilis FTA-ABS..........................................155 

 3142/41. Syfilis FTA-ABS i.h.t. svangerskabshygiejneloven 

     eller kønssygdomsloven ...............................gratis 

 3110.  Syfilis TPI..............................................285 

 3111/12. Syfilis TPI i.h.t. svangerskabshygiejneloven 

     eller kønssygdomsloven ...............................gratis 

 2725.  Tetanustoksin............................................200 

 1556.  Tyfus og paratyfus (Widal) ..............................105 

 1560.  Yersinia enterocolitica..................................105 

 VIRUS 

 2510.  Arbovirus................................................200 

 1785.  Cytomegalovirus, total og IgM antistof ..................200 

 1770.  Epstein-Barr virus ......................................200 

 1740.  Hepatitis A virus, total og IgM antistof ................200 

 1738.  Hepatitis B virus, HBc, total antistof ..................150 

 1733.  Hepatitis B virus, HBc, IgM antistof ....................150 

 2515.  Herpes simplex virus ....................................110 

 1716.  Herpes encephalitis, blod og spinalvæske ................300 

 1790/95. HIV, (HTLV-III/LAV) immunstatus/udvidet ved 

     positivt resultat...................................100/1000 

 2520.  Influenza-, adeno- og RS virus ..........................180 

 2545.  Morbillivirus, IgG og IgM antistof ......................200 

 2550.  Parotitisvirus, IgG og IgM antistof......................200 

 2815.  Paul Bunnell .............................................50 

 1721.  Poliovirus, efter aftale .............................gratis 

 2310.  Rubellavirus .............................................85 

 1760.  Varicella zoster virus ..................................155 

 PARASITTER 

 2955.  Andre parasitter ........................................205 

 2945/46. Toxoplasma gondii/plus agglutinationstest............210/410 

 3. PÅVISNING AF AUTOANTISTOFFER. 

 1225.  Anti-cardiolipin-antistof IgM og IgG-klasse..............200 

 1175.  Anti-ds DNA..............................................320 

 1178.  Anti-ENA (ekstraherbart nukleært antigen)................190 

 1190.  Anti-mitokondrie-antistoffer (AMA) ......................105 

 1205.  Anti-neutrofilocyt cytoplasma-antistof (ANCA)............185 

 1181.  Anti-nukleære antistoffer (HEp-2)........................300 

 1215.  Antistof mod glat muskulatur ............................100 

 1230.  Antistof mod retikulin ..................................100 

 1216.  Antistof mod tværstribet muskulatur......................100 

 1210.  Binyrebark-antistof......................................100 

 1176.  Centromer-antistof ......................................305 

 1185.  Granulocyt-specifikke anti-nukleære antistoffer 

     (GS-ANA) .............................................. 320 

 1160.  IgA reumafaktor (IgA RF) .................................65 

 1148.  IgM reumafaktor (IgM RF) .................................65 

 1180.  Organ-uspecifikke anti-nukleære antistoffer (ANA)........130 

 1200.  Parietalcelle-antistof ..................................100 

 1217.  Sarcolemma-antistof......................................100 

 1220.  Thyreoidea-antistoffer (thyreoglobulin-antistof 

     og microsomalt thyreoidea-antistof)......................150 

 4. ANDRE UNDERSØGELSER, BLODTYPESEROLOGISK DIAGNOSTIK M.M. 

 1800.  AIDS. Lymfocyt-sub-populationsbestemmelse (H/S-ratio)....700 

 1150.  Blodtypebestemmelse (ABO- og rhesus-typebestemmelse) .....65 

 1161.  Blodtypebestemmelse på gravide (ikke ABO-typebestemmelse, 

     inclusive udvidet antistofundersøgelse) i.h.t. 

     svangerskabshygiejneloven............................ gratis 

 1120.  Coombs' test .............................................65 

 1128.  Granulocytfunktionsundersøgelser og monocyt- 

     funktionsundersøgelser (NBT. Kemotaksi, superoxid- 

     produktion m.v.), kun efter aftale, pr. test 

     (* 2)....................................................165 

 1130.  Hæmolytisk anæmi, serologisk undersøgelse................175 

 4010.  Komplementundersøgelse, screening af 

     komplementfunktion .....................................1000 

 1165.  Udvidet blodtypebestemmelse (særlig undersøgelse, 

     f.eks. med henblik på irregulære 

     antistoffer o.lign.) ....................................135 

 1166.  Udvidet blodtypebestemmelse i.h.t. 

     svangerskabshygiejneloven............................ gratis 

 5. HORMONUNDERSØGELSER. 

 1990.  Androgenstatus ..........................................520 

 1940.  Follikel-stimulerende hormon (FSH) i serum ..............140 

 1930.  Humant choriongonadotropin (HCG) i serum ................150 

 1945.  Luteiniserende hormon (LH) i serum ......................140 

 1960.  Progesteron i serum......................................180 

 1955.  Prolactin (PRL) i serum..................................180 

 1950.  Testosteron i serum......................................180 

 1958.  Østradiol i serum........................................180 

 1985.  Østrogenstatus ..........................................520 

 6. PRÆNATAL OG NEONATAL DIAGNOSTIK. 

 1968.  Alfaføtoprotein (AFP)-screening for medfødte 

     misdannelser kun efter aftale............................... 

 2655.  Fostervandsundersøgelse til påvisning af 

     medfødte misdannelser (alfaføtoprotein og 

     acetylcholinesterase m.m.) ..............................145 

 1995.  Neonatal undersøgelse for fenylketonuri (PKU) 

     og medfødt myxødem ...................................gratis 

 7. TUMORMARKØRER. 

 2660.  Alfaføtoprotein..........................................145 

 1970.  Cancerantigen 125 (CA-125) i serum ......................195 

 1975.  Cancerantigen 50 (CA-50) i serum ........................195 

 1965.  Carcinoembryonalt antigen (CEA) i serum..................195 

 1980.  Tissue polypeptide antigen (TPA) i serum ................195 

 1935.  Undersøgelse for germinalcelle tumormarkører ............200 

 8. INFEKTIONSEPIDEMIOLOGI OG SYGEHUSHYGIEJNE.(* 4) 

 2260.  Biologiske indikatorer (sporeprøver) 

     til kontrol af sterilisationsprocedurer 

     pr. pakke a 6 stk (bakteriologisk undersøgelse 

     af de behandlede indikatorer er inkluderet 

     i prisen)................................................125 

 2280.  Biologiske indikatorer (sporeprøver) specielt 

     til kontrol af industriel gassterilisation 

     af medicinske utensilier, pr. pakke a 20 stk. 

     uemballerede prøver......................................125 

 2275.  Standardiserede bakteriologiske præparationer til 

     kontrol af specielle sterilisationsprocedurer 

     eller af væksthæmmende egenskaber, kun efter 

     aftale ..................................................... 

 2210.  Sterilitetskontrol (prøve for mikrobiel forurening) 

     af steriliserede eller aseptisk fremstillede 

     medicinske produkter ....................................350 

 2230.  Dekontaminering eller sterilisation af specielt 

     materiel, fx. ethylenoxidsterilisation af 

     elektroniske komponenter m.v. kun efter aftale ............. 

 2240.  Kontrolmålinger i aseptiske arbejdsområder og 

     områder med smittefarligt materiale 

     (»Laminar air flow« enheder, mikrobiel 

     luftforurening, beskyttelsesfaktor), 

     kun efter aftale ........................................... 

 1835/40. Pyrogentest, sensibiliserende stoffer/ikke 

     sensibiliserende stoffer ...........................1100/625 

 2131.  Infektionsepidemiologi, sygehushygiejne, type- 

     og gruppebestemmelse af div. bakterier v.h. af 

     bakteriofager, antistof m.v., kun efter aftale .......gratis 

 9. VACCINER O.LIGN.(* 4) 

 6111.  B.C.G. vaccine, frysetørret amp. a 30 mg .................50 

 6121.  B.C.G. vaccine, frysetørret amp. a 20 doser med 

     fortyndingsvæske .....................................gratis 

 6131.  B.C.G. vaccine, frysetørret amp. a 50 doser med 

     fortyndingsvæske .....................................gratis 

 7261.  Difteri vaccine til børn (adsorberet) 

     htgl. a 2 ml .........................................gratis 

 7266.  Difteri vaccine til voksne (adsorberet) 

     htgl. a 2 ml .........................................gratis 

 7221.  Difteri-tetanus vaccine til børn 

     (adsorberet) htgl. a 2 ml.............................gratis 

 7223.  Difteri-tetanus vaccine til børn (adsorberet) 

     10 htgl. a 2 ml.......................................gratis 

 7226.  Difteri-tetanus vaccine til voksne (adsorberet) 

     htgl. a 2 ml .........................................gratis 

 7228.  Difteri-tetanus vaccine til voksne (adsorberet) 

     10 htgl. a 2 ml.......................................gratis 

 7231.  Di-Te-Pol vaccine, (adsorberet) htgl. a 2 ml .........gratis 

 7236.  Di-Te-Pol vaccine, (adsorberet) 10 htgl. a 2 ml.......gratis 

 7285.  Centr. Europ. Encephalitis vaccine, 0,5 ml ............(* 3) 

 6610.  Gul febervaccine, (levende, svækket) 10 * 1 dosis......(* 3) 

 6615.  Gul febervaccine, (levende, svækket) 10 * 5 doser......(* 3) 

 7440.  Hepatitis B vaccine (inaktiveret) 1 dosis..............(* 3) 

 7700.  Influenzavaccine, trivalent (inaktiveret) 1 dosis......(* 3) 

 7703.  Influenzavaccine, monovalent (inaktiveret) 1 dosis ....(* 3) 

 7280.  Japansk encephalitis vaccine (inaktiveret) 1 * 10 doser(* 3) 

 7282.  Japansk encephalitis vaccine (inaktiveret) 5 * 1 dosis (* 3) 

 7411.  Kighostevaccine, htgl. a 1 ml.........................gratis 

 7423.  Kighostevaccine, 10 htgl. a 1 ml .....................gratis 

 7428.  Koleravaccine, htgl. a 2 ml............................(* 3) 

 7430.  Koleravaccine, 5 htgl. a 2 ml..........................(* 3) 

 7450.  Meningokokvaccine, A+C, 1 dosis........................(* 3) 

 7455.  Meningokokvaccine A+C, 10 * 10 doser ..................(* 3) 

 7005.  MFRvaccine (VIRIVAC) (svækket, levende) 1 dosis...........52 

 7010.  MFRvaccine (VIRIVAC) (svækket, levende) 5 x 1 dosis......260 

 6860.  Mæslingevaccine, (levende, svækket), 1 dosis ..........(* 3) 

 7458.  Parotitisvaccine (levende, svækket) 1 dosis............(* 3) 

 7470.  Pestvaccine 20 ml......................................(* 3) 

 7475.  Plettyfusvaccine 3 * 1 ml..............................(* 3) 

 7478.  Pneumokokvaccine (polysakkarid, polyvalent) 1 dosis....(* 3) 

 6531.  Poliovaccine, (Salk, inaktiveret), htgl. a 1 ml.......gratis 

 6546.  Poliovaccine, oral, (Sabin) tube a 10 doser...........gratis 

 7488.  Rabiesvaccine (inaktiveret), 1 dosis ..................(* 3) 

 7500.  Rubellavaccine, (levende, svækket) 1 dosis ............(* 3) 

 7505.  Rubellavaccine (levende, svækket) 5 x 1 dosis..........(* 3) 

 7658.  Typhoidvaccine, htgl. a 2 ml ..........................(* 3) 

 7660.  Typhoidvaccine, 5 htgl. a 2 ml ........................(* 3) 

 7641.  Tetanusvaccine, (adsorberet), htgl. a 2 ml ...........gratis 

 7646.  Tetanusvaccine, (adsorberet), 10 htgl. a 2 ml.........gratis 

 8375.  Tuberkulin PPD opløsning til hyposensibilisering 

     efter aftale, 50 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 10 ml, 

     1 stk. ...................................................25 

 8380.  Tuberkulin PPD opløsning til hyposensibilisering 

     efter aftale, 0,5 t.e. pr. 0,1 ml, htlg a 10 ml, 1 stk ...25 

 10. ANTISERA, FREMSTILLET VED IMMUNISERING AF DYR (* 3) 

 7178.  Botulismus serum, type A, B og E, 1 dosis..............(* 3) 

 7180.  Botulismus serum, type A, B og E 250 ml................(* 3) 

 7055.  Hæmophilus influenza type B serum til diagnose, 

     pr. ml ..................................................360 

 7050.  Pneumokok serum til diagnose, type- og 

     blandingsserum, pr. ml ..................................350 

 7025.  Pneumokok, omniserum, pr. ml...........................1.100 

 7340.  Serum mod klapperslanger - Amerika ....................(* 3) 

 7345.  Serum mod giftslanger - Afrika ........................(* 3) 

 7350.  Serum mod giftslanger, Malayan Pit Viper ..............(* 3) 

 7365.  Serum mod asiatiske havslanger ........................(* 3) 

 7370.  Serum mod giftslanger i Europa ........................(* 3) 

 7375.  Serum mod giftslanger i nær- og mellemste Orient ......(* 3) 

 7378.  Serum mod giftslanger i Central Afrika ................(* 3) 

     Serum fra kaniner immuniseret med: 

 7850.   -  komælk, pr. ml .....................................50 

 11. HUMANE BLODFRAKTIONERINGSPRODUKTER (* 4) 

 6300.  Human albumin, 20 pct. opløsning til infusion, 

     flasker a 100 ml ........................................420 

 6303.  Human albumin, 20 pct. opløsning til infusion, 

     flasker med deklareret rumfang. Udleveres kun 

     efter aftale. Pris pr. ml...............................4,20 

 6320.  Proteinkoncentrat, 9 pct. opløsning til infusion, 

     flasker a 250 ml. Udleveres kun efter aftale.............250 

 6325.  Proteinkoncentrat, 9 pct. opløsning til infusion, 

     flasker med deklareret rumfang. Udleveres kun 

     efter aftale. Pris pr. ml..................................1 

 6340.  Kryokoncentrat, varmebehandlet injektionssubstans 

     med solvens og inj. sæt. Pris pr. IE ...................2,95 

 6370.  Faktor IX koncentrat, varmebehandlet 

     injektionssubstans med solvens og inj.sæt. 

     Udleveres kun efter aftale. Pris pr. IE.................2,00 

 6240.  Humant anti-D immunglobulin, htgl. a 300 mikrogram ......280 

 7435.  Centr. Europ. Encephalitis imm. globulin 2 ml..........(* 3) 

 7445.  Humant Hepatitis B immunglobulin, 5 ml ................(* 3) 

     Humant normalt immunglobulin (10 pct.opløsning) 

     til profylaktisk brug mod hepatitis A og morbilli 

     samt ved aggammaglobulinæmi, 

 7290.    - htgl. a 1 ml.........................................15 

 7295.    - htgl. a 2 ml.........................................25 

 7298.    - htgl. a 3 ml.........................................30 

 7300.    - htgl. a 5 ml.........................................50 

 7306.    - 5 htgl. a 3 ml......................................140 

 7308.    - 5 htgl. a 5 ml......................................240 

 7485.  Humant rabies immunglobulin, htgl. a 10 ml 

     (150 IE/ ml) ..........................................(* 3) 

 7320.  Humant tetanus immunglobulin, til 

     tetanusprofylakse, htgl. a 250 IE......................(* 3) 

 7325.  Humant tetanus immunglobulin, til tetanusprofylakse, 

     htgl. a 250 IE x 10 htgl...............................(* 3) 

 12. PRÆPARATER TIL HUDREAKTIONER(* 4) 

 7940.  Lepromin, efter aftale, htgl. a 0,5 ml ................(* 3) 

 7950.  Salvegrundlag til kontrolprøve ved Moro's prøve 

     se 8296, pr. tube.........................................25 

 7540.  Schick toxin og kontrolfortynding, fremstilles 

     kun efter aftale og til priser, som fastsættes 

     i hvert enkelt tilfælde..................................... 

     Sensitin fremstillet af arter af Mycobacterium 

     og Nocardia til komparative hudreaktioner, 

     efter aftale htgl. a 1,5 ml, 1 stk........................20 

     Tuberkulin PPD opløsning til Mantoux's prøve 

 8200.    - 1 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 1 stk .........20 

 8205.    - 1 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 10 stk ........100 

 8210.    - 1 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 20,0 ml, 1 stk .........25 

 8215.    - 2 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 1 stk .........20 

 8220.    - 2 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 10 stk ........100 

 8225.    - 2 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 20,0 ml, 1 stk .........25 

 8255.    - 10 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 1 stk.........20 

 8260.    - 10 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 10 stk........100 

 8265.    - 10 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 10,0 ml, 1 stk.........25 

 8270.    - 100 t.e. pr. 0,1 ml, htgl. a 1,5 ml, 1 stk.........20 

 8296.  Tuberkulinsalve til Moro's plasterprøve, 

     tuber a 4,8 gram (ca. 45 doser)...........................35 

 13. PRÆPARATER TIL IN VITRO PÅVISNING AF CELLULÆR IMMUNITET (* 4) 

 8178.  Fosfatstødpudesaltvandsopløsning til kontrolprøver 

     ved in vitro prøver, htgl. a 20 ml, 1 stk. ...............15 

 Tuberkulin PPD 1 mg/ml=50.000 t.e./ml., i fosfatstødpudesaltvand, 

  til in vitro prøver 

 8310.    - htgl. a 1 ml .......................................15 

 8315.    - htgl. a 10 ml ......................................100 

 14. BLODTYPESERA OG ANDRE REAGENSER(* 4) 

 6225.  Blodtypereagenser (Rh. m.m. samt Coombs-serum), pr. ml ...40 

 6265.  PP-reagens (okseplasma+thromboplastin), pr. liter.......1745 

     Blodtypereagenser, kun efter aftale. 

 15. ADJUVANTIA. BLOD OG SERA FRA NORMALE DYR. NÆRINGSSUBSTRATER M.V. 

  (* 4) 

     Adjuvans, Freunds inkomplet: 

 7910.    - flasker a 10 ml.....................................15 

 7915.    - flasker a 100 ml....................................120 

     Adjuvans Freunds komplet: 

 7920.    - flasker a 10 ml.....................................30 

 7925.    - flasker a 100 ml....................................245 

     Fåreblod i Alsevers væske (1+1): 

 8915.    - flasker a 100 ml....................................140 

 8920.    - flasker a 300 ml....................................385 

     Hesteblod, defibrineret: 

 8930.    - flasker a 150 ml.....................................80 

     Hesteblod, med citrat: 

 8938.    - flasker a 200 ml.....................................85 

 8965.  Kaninblod i Alsevers væske (1+3), flasker a 40 ml.........95 

 8990.  Komplement (marsvin), opbevares og forsendes 

     nedfrosset, pr. ml .......................................25 

     Okseblod i Alsevers væske (1+1): 

 8970.    - flasker a 100 ml.....................................50 

     Blod fra andre dyrearter kun efter nærmere aftale med 

     dyreafdelingen. Specielle sera fremstilles efter aftale 

     og til priser, som fastsættes i de enkelte tilfælde. 

NÆRINGSSUBSTRATER TIL BAKTERIOLOGISK BRUG,

FORSØGSDYR OG ANDRE END DE OVENNÆVNTE

ANIMALSKE PRODUKTER

ER INSTITUTTET BERETTIGET TIL AT UDLEVERE MOD EN AF DETTE FASTSAT PRIS (* 4)

Officielle noter

(* 1) Ved dyrkning uden fund af bakterier eller kun ved fund af normalflora beregnes betaling efter første artsnr./pris.

Ved dyrkning med identifikation af bakterier og resistensbestemmelser beregnes betaling efter sidste artsnr./pris.

(* 2) Udføres kun i regionalafdelingen på Rigshospitalet (tlf: 01 38 66 33 lokal 7736).

(* 3) Indkøbes fra udlandet og udleveres, for så vidt haves, til priser, som fastsættes af instituttet i enkelte tilfælde.

(* 4) Til priserne for præparater anført i afsnittene fra infektionsepidemilogi og fremefter og til priser for næringssubstrater lægges merværdiafgift.

(* 5) Leverancer til Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig af vaccine til brug ved profylaktisk vaccination af børn i danske skoler og børnehaver i Sydslesvig er gratis.