Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om besætningens sprogfærdigheder i passagerskibe

 

I medfør af § 1, stk. 2, § 3, § 17, stk. 5, og § 32, stk. 4, i lov nr. 900 af 16. december 1998 om sikkerhed til søs, og i medfør af § 1, stk. 2, § 6, § 11, stk. 2, og § 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v., med senere ændringer, og efter samråd med Færøernes Landsstyre og Grønlands hjemmestyre og efter bemyndigelse fra erhvervsministeren, fastsættes:

§ 1. Forskriften gælder for danske passagerskibe, samt udenlandske passagerskibe i rutefart til dansk havn eller mellem danske havne.

Stk. 2. Forskriften gælder tillige for færøske passagerskibe, således at hvor der i forskriften nævnes danske passagerskibe, danske havne og dansk sprog, i stedet forstås færøske passagerskibe, færøske havne og færøsk/dansk sprog.

Stk. 3. Forskriften gælder tillige for grønlandske passagerskibe, således at hvor der i forskriften nævnes danske passagerskibe, danske havne og dansk sprog, i stedet forstås grønlandske passagerskibe, grønlandske havne og grønlandsk/dansk sprog.

§ 2. Rederen og skibets fører skal sørge for, at alle besætningsmedlemmerne har sprogfærdigheder, der sætter dem i stand til at kommunikere indbyrdes og efterleve bestemmelserne i §§ 3-6.

§ 3. I skibe i fart mellem danske havne skal

1) der fra broen kunne gives sikkerhedsinformation over højttaleranlægget på dansk og engelsk, og

2) besætningsmedlemmer, der i mønstringsrullerne har til opgave at vejlede og assistere passagererne, skal kunne kommunikere med passagererne på dansk.

§ 4. I skibe i fart mellem danske og nordiske havne gælder bestemmelserne i § 3, dog kan kommunikationen med passagererne i stedet for på dansk foregå på svensk eller norsk.

§ 5. I skibe i fart mellem danske og ikke-nordiske havne skal

1) sikkerhedsinformation over højttaleranlægget gives på dansk og engelsk samt sprog, der tales i de lande skibet anløber, og

2) besætningsmedlemmer, der i mønstringsrullerne har til opgave at vejlede og assistere passagererne, skal kunne vejlede og bistå med informationer på engelsk. I skibe i fart mellem danske og tyske havne kan anvendes tysk i stedet for engelsk.

§ 6. I danske skibe i fart mellem udenlandske havne, skal

1) sikkerhedsinformation til passagererne gives på de nationers sprog, der erfaringsmæssigt er repræsenteret om bord, samt engelsk, og

2) besætningsmedlemmer, der i mønstringsrullerne har til opgave at vejlede og assistere passagererne, skal kunne vejlede og bistå med informationer på engelsk.

Stk. 2. Hvor andre sprog end de i stk. 1, nr. 2, nævnte er naturlige i forhold til passagererne, kan Søfartsstyrelsen træffe særlig afgørelse om sprog om bord.

§ 7. Skibets nationalitet og sikkerhedssprog om bord skal gøres kendt for passagererne før ombordstigningen.

§ 8. Overtrædelse af §§ 2-7 straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6. Såfremt overtrædelsen alene omfatter lov om skibes sikkerhed m.v., kan der alene idømmes straf af bøde eller hæfte.

§ 9. Forskriften træder i kraft den 1. januar 2000.

    Stk. 2. Teknisk forskrift nr. 8 af 4. december 1997 om besætningens sprogfærdigheder i passagerskibe ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 29. oktober 1999

Christian Breinholt

/Peter Lauridsen