Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv.

(Til landets læger)


I medfør af § 11 i lovbekendtgørelse nr. 426 af 19. august 1976 om udøvelse af lægegerning, jf. § 26 i lov nr. 114 af 21. marts 1979 om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme fastsættes:

Kapitel 1

Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme

Telefonisk og skriftlig anmeldelse

§ 1. Følgende sygdomme skal anmeldes telefonisk og skriftligt:

- Anthrax,

- botulisme,

- difteri,

- hæmorrhagisk feber (Ebola, Lassa og Marburg),

- kolera,

- meningokoksygdom,

- pest,

- plettyfus,

- poliomyelitis anterior acuta,

- purulent meningitis og

- rabies.

§ 2. Den læge, der får en patient med en af de i § 1 nævnte sygdomme til behandling, skal straks anmelde tilfældet både telefonisk og skriftligt.

Stk. 2. Den telefoniske anmeldelse skal ske til embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted.

Stk. 3. Den skriftlige anmeldelse foretages til

 • 1) embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted og
 • 2) Statens Seruminstitut, epidemiologisk afdeling.

Stk. 4. Til den skriftlige anmeldelse anvendes Sundhedsstyrelsens formular nr. 1507.

Stk. 5. Der må kun anmeldes eet sygdomstilfælde på hver formular.

Stk. 6. Anmeldelse skal foretages, selvom tilfældet har en mild form eller ikke er fuldt udviklet (abortiv).

§ 3. Patientens indlæggelse på sygehus fritager den indlæggende læge for anmeldelsespligten. Den telefoniske og skriftlige anmeldelse påhviler i disse tilfælde den behandlende læge på sygehuset.

Skriftlig anmeldelse

§ 4. Følgende sygdomme skal alene anmeldes skriftligt:

- AIDS,

- hepatitis A,

- hepatitis B,

- hepatitis C,

- legionella pneumoni,

- lepra,

- leptospirose,

- levnedsmiddelbårne sygdomme,

- morbilli,

- neuroborreliose,

- ornitose,

- paratyfus,

- parotitis epidemica,

- rubella under graviditet samt kongenit rubella,

- shigella dysenteri,

- tetanus,

- tuberkulose,

- tussis convulsiva hos børn under 2 år,

- tyfus,

- vaccinationskomplikationer og

- vandbårne sygdomme.

§ 5. Den læge, der får en patient med en af de i § 4 nævnte sygdomme til behandling, skal skriftligt anmelde dette som anført i § 2, stk. 4-6 til

 • 1) embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted og
 • 2) Statens Seruminstitut, epidemiologisk afdeling.

§ 6. Patientens indlæggelse på sygehus fritager den indlæggende læge for anmeldelsespligten. Den skriftlige anmeldelse påhviler i disse tilfælde den behandlende læge på sygehuset.

Ophobning af sygdomstilfælde

§ 7. Ved ophobning af en af de i §§ 1 og 4 nævnte sygdomme skal disse tilfælde anmeldes telefonisk til embedslægeinstitutionen.

Kapitel 2

Anmeldelse af gonore og syfilis

§ 8. Følgende sygdomme skal anmeldes:

- Gonore,

- syfilis acquisita recens og

- syfilis congenita.

§ 9. Den læge, der får en patient med en af de i § 8 nævnte sygdomme til behandling, skal anmelde tilfældet til Statens Seruminstitut, epidemiologisk afdeling.

Stk. 2. Til anmeldelsen anvendes Sundhedsstyrelsens formular nr. 1510.

Kapitel 3

Anmeldelse af HIV-antistof positive personer

§ 10. Den læge, der foretager undersøgelse af en person for HIV-antistof (anti-HIV), skal, såfremt prøven er positiv og konfirmeret ved de sædvanlige anvendte undersøgelsesmetoder, foretage indberetning til Statens Seruminstitut, epidemiologisk afdeling.

Stk. 2. Indberetningen skal ske ved anvendelse af Sundhedsstyrelsens formular nr. 4001-3, som fremsendes fra laboratoriet ved positivt svar.

Kapitel 4

Laboratorieanmeldelser

§ 11. Resultaterne af undersøgelser for følgende sygdomme skal indberettes:

- Okulo-genital klamydia,

- gonore,

- infektion med tarmpatogene bakterier,

- listeria og

- malaria.

§ 12. Laboratorier, der udfører undersøgelser for de i § 11 nævnte sygdomme, skal kvartalsvis indberette undersøgelsesresultaterne til Statens Seruminstitut, jf. § 13.

§ 13. For okulo-genital klamydia og gonore skal indberetningen omfatte følgende oplysninger:

 • 1) antal udførte analyser og antal positive fund,
 • 2) ved positive fund oplyses:
 • a) patientens køn,
 • b) patientens alder,
 • c) prøvens art,
 • d) prøvetagningsdato og
 • e) rekvirent (hospitalsafdeling, praksis).

Stk. 2. For infektioner med tarmpatogene bakterier skal indberetningen omfatte:

 • 1) antal positive fund for hver enkelt mikroorganisme (Salmonella species, Campylobacter jejuni/coli, Yersinia enterocolitica),
 • 2) prøvens art
 • 3) prøvetagningstidspunkt (uge)
 • 4) rekvirent (hospitalsafdeling, praksis).

Stk. 3. For Listeriose skal indberetningen omfatte:

 • 1) patientens køn
 • 2) patientens alder
 • 3) prøvens art
 • 4) prøvetagningsdato

Stk. 4. For malaria skal indbetningen omfatte:

 • 1) antal positive fund for hver enkelt plasmodieart (Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae og Plasmodium ovale)
 • 2) prøvetagningstidspunkt (uge)
 • 3) formodet smitteland.

Laboratorieanmeldelse af HIV-undersøgelser

§ 14. Laboratorier, der udfører de indledende undersøgelser for HIV-antistof (primær ELISA-undersøgelser) skal foretage månedlige indberetninger af antal positive og negative undersøgelsesresultater.

Stk. 2. Indberetningen skal ske i summarisk form til Statens Seruminstitut, epidemiologisk afdeling, ved anvendelse af Sundhedsstyrelsens formular nr. 4001-1.

§ 15. Laboratorier, der udfører konfirmatoriske HIV-undersøgelser skal ved fund af anti-HIV positive prøver sende et indberetningsskema (Sundhedsstyrelsens formular nr. 4001-3) til den læge, der skal give den undersøgte person resultatet af anti-HIVundersøgelsen, jf. § 10,, stk. 2.

Stk. 2. Kopi af indberetningsskemaet skal af laboratoriet sendes til Statens Seruminstitut.

Blodbankers indberetning af visse virusmarkører

§ 16. Blodbanker, der undersøger donorblod for HIV-antistoffer, HBsAg og anti-HCV, skal månedligt indsende indberetninger til Statens Seruminstitut, epidemiologisk afdeling.

§ 17. Indberetningerne skal omfatte det totale antal undersøgte bloddonorer.

Stk. 2. For undersøgelser for HIV skal indberetningen omfatte:

 • 1) antal positive sera efter konfirmatorisk undersøgelse
 • 2) for positive sera efter konfirmatorisk undersøgelse angives
 • a) kodenummer,
 • b) køn,
 • c) fødselsår,
 • d) angivelse af, hvilket sygehus/afdeling donor er henvist til,
 • e) eventuel risikofaktor for HIV-infektion,
 • f) angivelse af, om donor tidligere har givet blod,
 • g) hvis donor tidligere har givet blod, foretages look-back analyse, og resultatet heraf indberettes særskilt til epidemiologisk afdeling.

Stk. 3. For undersøgelser for HBsAg og anti-HCV skal indberetningerne omfatte:

 • 1) antal positive sera efter konfirmatorisk undersøgelse
 • 2) for positive sera efter konfirmatorisk undersøgelse angives
 • a) kodenummer,
 • b) køn,
 • c) fødselsår,
 • d) eventuel risikofaktor for smitte,
 • e) angivelse af, om donor tidligere har givet blod (antal gange),
 • f) hvis donor tidligere har givet blod, angives, om nogle af de tidligere donationer er givet, efter screening for den pågældende markør blev iværksat, samt angivelse af dato for den sidste screeningsnegative donation.

Kapitel 5

Ikrafttræden mv.

§ 18. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledning af 14. december 1993 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. Samtidig ophæves Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 105 af 21. marts 1983 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv., Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 498 af 8. november 1985 om lægers anmeldelse af erhvervet immundefekt syndrom, Sundhedsstyrelsens cirkulære af 23. december 1986 vedrørende anmeldelse af AIDS-virus antistof positive donorer, Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 747 af 5. december 1989 om lægers anmeldelse af tuberkulose, Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 485 af 25. juni 1990 om lægers indberetning af HIV-antistof positive personer og Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 166 af 11. marts 1992 om laboratoriers indberetning af HIV-undersøgelser mv.

Sundhedsstyrelsen, den 14. december 1993

Palle Juul-Jensen

/ Michael von Magnus

Officielle noter

Ingen