Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mærkning af tobaksvarer, om tjæreindhold i cigaretter samt om forbud mod salg af visse snustobaksvarer(* 1)


I henhold til §§ 1-4 i lov nr. 426 af 13. juni 1990 om mærkning af

tobaksvarer og om tjæreindhold i cigaretter, som ændret ved lov nr.

1086 af 23. december 1992, fastsættes:

§ 1. Ved tobaksvarer forstås varer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes eller tygges, hvis de helt eller delvist består af tobak.

§ 2. Alle tobaksvarepakninger skal på den mest iøjnefaldende af pakningens side værer forsynet med følgende generelle advarsel:

»Er yderst sundhedsskadeligt«.

Sundhedsstyrelsen

§ 3. Cigaretpakker, skal udover den i § 2 nævnte påskrift på den anden brede flade af pakningen være forsynet med specifikke advarsler vekslende efter den liste, der er anført i bilag 1.

Stk. 2. De enkelte i stk. 1 omhandlede specifikke advarsler og den i § 2 omhandlede generelle advarsel skal være påtrykt og dække mindst 4 pct. af hver af de brede sider af pakningen.

Stk. 3. De enkelte i stk. 1, nævnte specifikke advarsler trykkes på pakningerne, således at hver enkelt advarsel, med en tolerance på 5 pct., forekommer på det samme antal pakninger.

Stk. 4. Advarslerne på de to brede flader af hver cigaretpakke skal være klare og læselige og være trykt med fede typer på kontrasterende baggrund, må ikke være anført et sted, hvor de vil kunne blive ødelagt, når pakken åbnes, og må ikke placeres på gennemsigtigt omslagspapir eller andre former for papir, der er anbragt uden om pakningen.

§ 4. Pakninger til rulletobak skal ud over den i § 2 omhandlede generelle advarsel på den anden brede flade af pakningen være forsynet med specifikke advarsler vekslende efter den liste, der er anført i bilag 1.

Stk. 2. De enkelte i stk. 1 omhandlede specifikke advarsler og den i § 2 omhandlede generelle advarsel skal være trykt eller anbragt på hver af de brede flader af pakningen på en måde, så de ikke let kan fjernes, og skal hver dække mindst 1 pct. af pakningens samlede overflade.

Stk. 3. De enkelte i stk. 1 nævnte specifikke advarsler trykkes på pakningerne, således at hver enkelt advarsel med en tolerance på 5 pct., forekommer på det samme antal pakninger.

Stk. 4. Advarslerne skal være let læselige og anbragt på et iøjnefaldende sted på kontraksterende baggrund og må ikke være skjult, tildække eller opdelt ved andre påskrifter eller billeder.

§ 5. Pakninger til røgfri tobak skal ud over den i § 2 omhandlede generelle advarsel være forsynet med følgende specifikke advarsel:

»Kræftfremkaldende«

Sundhedsstyrelsen

Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede specifikke advarsel og den i § 2 omhandlede generelle advarsel skal være trykt eller anbragt på en måde, så de ikke let kan fjernes og hver dække mindst 1 pct. af pakningens samlede overflade.

Stk. 3. Advarslerne skal være let læselige og anbragt på et iøjnefaldende sted på kontrasterende baggrund og må ikke være skjult, tildækket eller opdelt ved andre påskrifter eller billeder.

§ 6. Pakninger til cigarer, cigarillos, pibetobak og anden røgtobak skal ud over den i § 2 omhandlede generelle advarsel være forsynet med specifikke advarsler vekslende efter den liste, der er anført i bilag 2.

Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede specifikke advarsler og den i § 2 omhandlede generelle advarsel skal være trykt eller anbragt og være udformet efter reglerne i § 5, stk. 2 og 3.

§ 7. På siden af cigaretpakker skal indholdet at tjære (kondensat) og nikotin angives.

Stk. 2. Ved tjære forstås nikotinfri anhydrid kondensat af ufiltreret røg. Ved nikotin forstås nikotinalkaloider.

Stk. 3. Indholdet at tjære og nikotin, måles efter ISO 4387- og ISO 3400-metoden og kontrolles ved hjælp af ISO 8243-standarden.

Stk. 4. Angivelserne skal være påtrykt siden af cigaretpakkerne med let læselige bogstaver på kontrasterende baggrund og således, at mindst 4 pct. af den pågældende flade er dækket.

Stk. 5. Importører og producenter indsender inden udgangen af hvert kalenderår til Levnedsmiddelstyrelsen en liste over tjære- og nikotinindholdet i de cigaretter, de markedsfører.

§ 8. Salg af pulveriseret tobak i form af snus pakket i porøse portionsbreve eller lignende til indlægning i mundhulen er ikke tilladt.

§ 9. Senest samtidig med, at en tobaksvare markedsføres i Danmark, skal den pågældende producent eller importør skriftligt meddele Levnedsmiddelstyrelsen under hvilket navn og fra hvilket tidspunkt, varen markedsføres.

§ 10. Tjæreindholdet i cigaretter, der markedsføres i Danmark må ikke overstige 15 mg. pr. cigaret og 12 mg. pr. cigaret fra og med 31. december 1997.

§ 11. Levnedsmiddelstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger den, der markedsfører tobaksvarer, skal afgive til styrelsen, samt regler om vederlagsfri afgivelse af prøver af produktet.

§ 12. Levnedsmiddelstyrelsen kan fastsætte nærmere regler og kan træffe bestemmelse om kontrollen med overholdelsen af denne bekendtgørelse, herunder om prøveudtagning, analysemetoder, på hvilke laboratorier prøvninger skal udføres, samt om betaling for kontrolforanstaltninger.

§ 13. Levnedsmiddelstyrelsen kan meddele påbud eller forbud, hvis der konstateres overtrædelser af regler og bestemmelser fastsat i denne bekendtgørelse eller i medfør heraf.

§ 14. Levnedsmiddelstyrelsen kan i bestemmelser, der fastsættes i henhold til §§ 11 og 12 fastsætte straf af bøde for overtrædelse af regler i bestemmelserne.

§ 15. Afgørelser, der er truffet af Levnedsmiddelstyrelsen i henhold til §§ 11-13 i denne bekendtgørelse, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan dog bestemme, at en afgørelse truffet af Levnedsmiddelstyrelsen kan indbringes for ministeren, hvis afgørelsen er principiel eller iøvrigt anses for at være af væsentlig betydning.

§ 16. Med bøde straffes den, der

  • 1) overtræder §§ 2-10 og
  • 2) undlader at efterkomme forbud og påbud, meddelt af Levnedsmiddelstyrelsen efter § 13.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 17. Bestemmelsen i bekendtgørelsens § 8 træder i kraft den 1. januar 1993. Bekendtgørelsen træder i kraft i sin helhed den 1. januar 1994. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 507 af 28. juni 1990 om mærkning af tobaksvarer og om tjæreindhold i cigaretter.

Stk. 2. Cigaretter, der er fremstillet inden den 31. december 1992, og som ikke er i overensstemmelse med den i § 10 anførte grænseværdi, kan markedsføres indtil udgangen af 1994.

Stk. 3. Cigaretter, der er fremstillet inden den 31. december 1997, og som ikke er i overensstemmelse med den efter dette tidspunkt gældende grænseværdi, jf. § 10, kan markedsføres indtil udgangen af 1999.

Stk. 4. De i §§ 4-6 nævnte tobaksvarer, der er fremstillet inden den 1. januar 1994, og som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne om specifikke advarsler og om advarselsteksternes størrelse, kan markedsføres indtil udgangen af 1994.

Sundhedsministeriet, den 23. december 1992

Else Winther Andersen

/ Mogens Jørgensen

Bilag 1

Liste over advarsler i henhold til § 3

»Rygning er årsag til kræft«

Sundhedsstyrelsen

»Rygning er årsag til hjerte-karsygdomme«

Sundhedsstyrelsen »Hvis du er gravid, kan rygning skade dit barns sundhed«

Sundhedsstyrelsen »Beskyt børnene mod tobaksrøg - de har ret til selv at vælge«

Sundhedsstyrelsen »Rygning generer dine omgivelser«

Sundhedsstyrelsen

Bilag 2

Liste over advarsler i henhold til § 6

»Rygning er årsag til kræft«

Sundhedsstyrelsen

»Rygning er årsag til dødelige sygdomme«

Sundhedsstyrelsen

»Rygning generer dine omgivelser«

Sundhedsstyrelsen

»Rygning er årsag til hjerte-karsygdomme«

Sundhedsstyrelsen

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 92/41, EF-Tidende 1992, L 158, s. 30 om ændring af direktiv nr. 89/622, EF-Tidende 1989, L 359, s. 1