Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i Paris den 31. Oktober 1938 afsluttede Konvention om Ændringer i den internationale Sundhedskonvention af 21. Juni 1926


Ved kgl. Resolution af 6. Oktober 1939 har Danmark ratificeret følgende Konvention:

DEN TYSKE RIGSKANSLER, PRÆSIDENTEN FOR DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK, HANS MAJESTÆT KONGEN AF ÆGYPTEN, PRÆSIDENTEN FOR AMERIKAS FORENEDE STATER, PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK, HANS MAJESTÆT KONGEN AF STORBRITANNIEN, IRLAND OG DE OVERSØISKE BRITISKE BESIDDELSER, KEJSER AF INDIEN, HANS MAJESTÆT HELLENERNES KONGE, HANS MAJESTÆT KONGEN AF ITALIEN, KEJSER AF ÆTHIOPIEN, HANS MAJESTÆT KEJSEREN AF JAPAN, HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE, HANS MAJESTÆT KONGEN AF RUMÆNIEN, DET SCHWEIZISKE FORBUNDSRAAD; har

i Betragtning af, at det ved det ægyptiske Sundheds-, Søfarts- og Karantæneraad skabte System ikke harmonerer med de ægyptiske Sundhedsinstitutioners nuværende Stade, og at der følgelig er Grund til at bringe Systemet til Ophør og indføre de Ændringer i visse Bestemmelser i den i Paris den 21. Juni 1926 undertegnede internationale Sundhedskonvention, som Nedlæggelsen af det nævnte Raad medfører,

og endvidere i Betragtning af, at der er Grund til i Konventionen at præcisere Det internationale Sundhedskontors Rolle som teknisk raadgivende Raad med Hensyn til Spørgsmaal vedrørende Fortolkningen og Anvendelsen af de internationale Sundhedskonventioner,

besluttet at afslutte en dertil sigtende Konvention og har til deres Befuldmægtigede udnævnt:

DEN TYSKE RIGSKANSLER:

Hr. Professor, Dr. REITER; Præsident for det tyske Riges Sundhedskontor, Delegeret i Det internationale Sundhedskontors permanente Komite;

Hr. Dr. HAUBOLD, Regeringsraad.

PRÆSIDENTEN FOR DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK:

Hr. Dr. RAMON S. LOVATON, Sundhedsattache ved Gesandtskabet i Paris.

HANS MAJESTÆT KONGEN AF ÆGYPTEN:

Hans Excellence ABDEL FATTAH HEHIA PACHA, Udenrigsminister;

Hans Excellence MAHMOUD FAKHRI PACHA, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Paris;

Hans Excellence HAFEZ AFIFI PACHA, forhenværende Ambassadør i London, Delegeret i Det internationale Sundhedskontors permanente Komite;

Hans Excellence ABDEL HAMID BADAOUI PACHA, Chef for Regeringens Departement for juridiske Anliggender og Kommitteret i Udenrigsministeriet.

PRÆSIDENTEN FOR AMERIKAS FORENEDE STATER:

Hr. Dr. HUGH S. SURGEON General (Ret.) U.S. Public Health Service, Delegeret i Det internationale Sundhedskontors permanente Komite.

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK:

Hr. Georges BONNET, Deputeret, Udenrigsminister;

Hans Excellence Camille BARRERE, fransk Ambassadør, Delegeret i Det internationale Sundhedskontors permanente Komite;

Hr. Ernest LAGARDE, befuldmægtiget Minister, Underdirektør for Udenrigsministeriets Østafrikanske Afdeling;

Hr. Dr. G. BROUARDEL, Medlem af det medicinske Akademi.

HANS MAJESTÆT KONGEN ST STORBRITANNIEN, IRLAND OG DE BRITISKE OVERSØISKE BESIDDELSER, KEJSER AF INDIEN:

For Storbritannien og Nordirland:

Hr. ROLAND IAN CAMPBELL, C.B., C.M.G., overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Paris:

Hr. Dr. MONTAGU TRAVERS MORGAN, M.D., M.C., Præsident for Det internationale Sundhedskontors permanente Komite;

For den australske Forbundsstat:

Hr. Dr. FRANK MC CALLUM, M.B., B.S., D.P.H., D.T.M. og H., Delegeret i Det internationale Sundhedskontors permanente Komite;

For Indien:

Generalmajor Sir JOHN WALLACE DICK MEGAW, K.C.I.E., I.M.S. (Ret.), Medicinsk Raadgiver hos Statssekretæren for Indien.

HANS MAJESTÆT HELLENERNES KONGE:

Hans Excellence Nicolas POLITIS, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Paris;

Hr. Dr. Tassos KATSOYANNIS, Direktør for Statens Sundhedsinstitut, Delegeret i Det internationale Sundhedskontors permanente Komite.

HANS MAJESTÆT KONGEN AF ITALIEN, KEJSER AF ÆTHIOPIEN:

Hans Excellence Senator, Professor; Greve Aldo CASTELLANI, Delegeret i Det internationale Sundhedskontors permanente Komite;

Hans Excellence Professor Gionanni PETRAGNANI,

Generaldirektør for det offentlige Sundhedsvæsen, Delegeret i Det internationale Sundhedskontors permanente Komite.

HANS MAJESTÆT KEJSEREN AF JAPAN;

Hr. SHOSHIRO SATO, Zyogoi, Ambassadesekretær af 1. Klasse.

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE:

Jonkheer J. LOUDON, Nederlandenes Gesandt i Paris;

Hr. Dr. N.M. JOSEPHUS JITTA, Præsident for Sundhedsraadet, Ærespræsident for Det internationale Sundhedskontors permanente Komite;

Hr. Dr. W. DE VOGEL, Delegeret i Det internationale Sundhedskontors permanente Komite.

HANS MAJESTÆT KONGEN AF RUMÆNIEN:

Hr. Professor DANIELOPOLU, Delegeret i Det internationale Sundhedskontors permanente Komite.

DET SCHWEIZISKE FORBUNDSRAAD:

Hr. Jean DECTOUX, Legationssekretær,

hvilke, efter at have deponeret deres i god og behørig Form befundne Fuldmagter, er kommet overens om følgende Bestemmelser:

Artikel I.

Det ægyptiske Sundheds-, Søfarts- og Karantæneraad skal nedlægges, og dets Beføjelser skal udøves af de ægyptiske Sundhedsmyndigheder i Overensstemmelse med Bestemmelserne i den internationale Sundhedskonvention af 1926, saaledes som denne er ændret ved den efterfølgende Artikel II. Tjenestens Overførelse skal finde Sted tre Maaneder efter Ikrafttrædelsen af nærværende Konvention.

Artikel II.

Artiklerne 68 og 70 samt Afdeling IV i den internationale Sundhedskonvention af |926 ophæves.

Artiklerne 44, 69, 72, 73, 75, 77, 86, 88, 89, 95, 138, 139, 142, 144

og 151 samt Overskrifterne til Afdeling II og Underafdeling I i nævnte Konvention ændres saaledes:

Art. 44. - De høje kontraherende Parter forpligter sig til af deres Sundhedsmyndigheder at lade udarbejde en Instruktion bestemt til at sætte Kaptajnerne paa Skibe, især naar der ikke er Læge ombord, i Stand til at anvende de i nærværende Konvention indeholdte Forskrifter.

Kaptajnen og Skibslægen forpligtede til at besvare alle Forespørgsler, der rettes til dem af Sundhedsmyndighederne med hensyn til Sundhedstilstanden paa Fartøjet under Rejsen.

Hvis Kaptajnen og Lægen erklærer, at der siden Afrejsen hverken er forefaldet Tilfælde af Pest, Kolera, Gul Feber, Plettyfus, Kopper eller usædvanlig stor Dødelighed mellem Rotterne, kan Sundhedsmyndighederne afkræve dem en Erklæring derom paa Tro og Love eller under Eds Tilbud.

Afdeling II. - Særlige Forskrifter for Suez Kanalen.

Underafdeling I. - Forholdsregler med Hensyn til almindelige Fartøjer, som kommer fra smittede nordlige Havne til Suez Kanalens Munding.

Art. 69. - De Forholdsregler, som skal tages over smittede eller mistænkte Skibe, som kommer fra en pest- eller kolerasmittet Havn i Europa eller ved Middelhavets eller Sortehavets Kyster, og som ønsker at passere Suezkanalen, fastsættes af de ægyptiske Sundhedsmyndigheder i Overensstemmelse med nærværende Konventions Forskrifter.

Art. 72. - Smittefri Fartøjer. - Det staar smittefri Fartøjer aabent at passere Suezkanalen under Karantæne.

Art. 73. - Mistænkte Fartøjer. - Fartøjer, som har en Læge om Bord, kan, hvis Sundhedsmyndighederne er af den Formening, at de frembyder tilfredsstillende sanitære Garantier, faa Tilladelse til at sejle gennem Suezkanalen under Karantæne paa de Betingelser, der indeholdes i de Reglementer til Gennemførelsen af nærværende Konvention, som udstedes af de ægyptiske Sundhedsmyndigheder.

Art. 75. - Hvis der hersker Pest eller Kolera i Hedjaz paa den Tid, Pilgrimsfarterne til Mekka finder Sted, skal Fartøjer, som kommer fra Hedjaz eller et hvilket som helst andet Sted paa den arabiske Kyst ved Det Røde Hav uden at have taget Pilgrimme eller lignende Skarer om Bord, og uden at noget mistænkeligt Tilfælde er forekommet om Bord under Rejsen, anses som almindelige mistænkte Fartøjer. De underkastes de præventive Forholdsregler og den Behandling, som er foreskrevet for saadanne Fartøjer.

Hvis disse Fartøjer er bestemte til Ægypten, kan de stilles under Observation i en af de ægyptiske Sundhedsmyndigheder bestemt Anstalt, hvor det drejer sig om Kolera, i 5 Dage, og hvor det drejer sig om Pest, i 6 Dage, regnet fra Afgangsdagen. Desuden underkastes de alle de for mistænkte Fartøjer foreskrevne Forholdsregler (Desinfektion o.s.v.) og faar kun Tilladelse til frit Samkvem med Land, naar et Lægeeftersyn har haft et gunstigt Udfald.

Hvis Fartøjerne har haft mistænkelige Tilfælde under Rejsen, kan Observationen ske ved »Moses Kilderne« og vare 5 Dage, naar det drejer sig om Kolera, og 6 Dage, naar det drejer sig om Pest.

Art. 77. - Tilladelse til at passere Suezkanalen under Karantæne gives af Sundhedsmyndighederne i Suez Havn.

Art. 86. - Naar det er uomgængeligt nødvendigt for Fartøjer, der passerer under Karantæne, at indtage Kul eller Olie i Suez eller Port Said, skal de gøre dette paa en saadan Maade, at de af de ægyptiske Sundhedsmyndigheder foreskrevne Garantier for Isolering og sundhedsmæssig Tilsyn er sikret. Paa Fartøjer, hvor der kan føres effektivt Tilsyn med Kulindladningen, og hvor enhver Forbindelse med de ombordværende kan undgaas, er Kulindladning ved Hjælp af Havnens Arbejdere tilladt. Ved Nattetid skal Arbejdspladsen oplyses paa tilfredsstillende Maade ved elektrisk Lys.

Art. 88. - For Krigsskibe, hvilket Begreb fastsættes nedenfor, gælder følgende Bestemmelser for Fart gennem Suezkanalen:

De vil af Karantænemyndighederne blive erklærede for smittefri ved Forevisning af en paa Tro og Love eller under Eds Tilbud af Skibets Læger afgivet og af Fartøjets Chef medunderskrevet Attest om:

a. at intet Pest- eller Koleratilfælde er forekommet om Bord, være sig ved Fartøjets Afrejse eller under Rejsen;

b. at alle ombordværende Personer har været underkastet nøje Undersøgelse i de sidste tolv Timer før Ankomsten til den ægyptiske Havn, og at der ikke derved er konstateret noget Tilfælde af disse Sygdomme.

Disse Fartøjer er fri for Lægeeftersyn og faar straks Tilladelse til frit Samkvem med Land.

Mistænkte eller smittede Krigsfartøjer er underkastede de gældende

Bestemmelser.

Som Krigsfartøjer anses kun virkelige Kampenheder. Transport. og Hospitalsskibe betragtes som almindelige Fartøjer.

Art. 89. - I Tilfælde af, at et Skib holdes tilbage i Karantæne, vil den ægyptiske Regering lette Jernbanetransporten med Karantænetog gennem ægyptisk Omraade af Post og almindelige Passagerer, som kommer fra smittede Lande.

Art. 95. - Pilgrimsfartøjer, som driver Kystfart i Det Røde Hav, og som er bestemte for kortere Rejser eller saakaldte »Kystfarter«, er underkastet de Forskrifter, der indeholdes i særlige Reglementer, udgivet af Hjemlandene eller Bestemmelseslandene. De interesserede Stater og Det internationale Sundhedskontor skal underrettes om Indholdet af disse Reglementer.

Art. 138. - Rederiernes Agenter og Skibsførerne underrettes om, at kun ægyptiske Pilgrimme er berettiget til efter at være blevet underkastet Observation ved Sundhedsstationen i El-Tor at forlade Fartøjet definitivt for at vende hjem.

Som Ægyptere eller i Ægypten bosatte skal kun de Pilgrimme anerkendes, som er i Besiddelse af et Hjemstedsbevis, udstedt i den foreskrevne Form af en ægyptisk Myndighed.

Pilgrimme, som ikke er Ægyptere, maa ikke, efter at have forladt El-Tor, landsættes i nogen ægyptisk Havn, medmindre der foreligger særlig Tilladelse og i saa Tilfælde paa de Betingelser, der er foreskrevet af de ægyptiske Sundhedsmyndigheder. Som Følge deraf underrettes Søfartsagenterne og Skibsførerne om, at det er forbudt at overflytte fremmede Pilgrimme fra et Fartøj til et andet i Ægypten, det være sig i El-Tor, Suez, Port Said eller Alexandria, uden særlig Tilladelse i hvert enkelt Tilfælde.

For Fartøjer, om Bord paa hvilke der findes Pilgrimme, der ikke er Ægyptere, gælder, hvad der er foreskrevet for saadanne Pilgrimme, saaledes at de ikke maa modtages i nogen ægyptisk Middelhavnshavn.

Art. 139. - Ægyptiske Pilgrimme skal ved El-Tor eller ved en hvilken som helst anden Sundhedsstation, som anvises af de ægyptiske Sundhedsmyndigheder, underkastes Observation i tre Dage og Lægeeftersyn samt, hvis det maatte være nødvendigt, Desinfektion og Aflusning.

Art. 142. - Hvis Pest eller Kolera hverken er konstateret i Hedjaz eller i den Havn, fra hvilken Fartøjet er afgaaet, og heller ikke er blevet konstateret i Hedjaz under Pilgrimsrejsen, underkastes Fartøjet i El-Tor den i Camaran foreskrevne Behandling for smittefri Fartøjer.

Pilgrimmene landsættes; de tager et Styrtebad eller et Søbad; deres smudsige Linned eller den Del af deres Brugsgenstande og Rejsegods, som efter Sundhedsmyndighedernes Skøn kan være mistænkt, desinficeres. Disse Foranstaltningers Foretagelse maa ikke tage mere end tooghalvfjerds timer.

Pilgrimsfartøjer kan dog, vis de ikke har haft Tilfælde af Pest eller Kolera om Bord under Rejsen fra Djeddah til Yamho og El-tor, og hvis det ved det efter Udskibningen i El-Tor foretagne Lægeeftersyn kan konstateres, at pest- eller kolerasyge ikke findes om Bord, af de ægyptiske Sundhedsmyndigheder faa Tilladelse til at gaa gennem Suezkanalen under Karantæne ogsaa om Natten, under Forudsætning af, at følgende fire Betingelser alle er opfyldte.

     1. at Lægetjenesten om Bord udføres af en eller flere fuldtuddannede og anerkendte Læger;

     2. at Fartøjet er forsynet med Desinfektionsovne;

     3. Antallet af Pilgrimme om Bord ikke overstiger det i Pilgrimsreglementerne tilstedte Antal;

     4. at Skibsføreren forpligter sig til direkte at afgaa til den Havn, han opgiver som sin næste Anløbshavn.

Sundhedsafgiften er den samme som den, der skulde have været betalt af Pilgrimmene, hvis de havde været tre Dage i Karantæne.

Art. 144. - Overførelse af Pilgrimme fra et Fartøj til et andet i ægyptiske Havne er strengt forbudt, medmindre der foreligger særlig Tilladelse, og i saa Tilfælde paa de Betingelser, der er foreskrevet af de ægyptiske Sundhedsmyndigheder.

Art. 151. - Ægyptens og Saudi-Arabiens Regeringer samt Regeringerne i alle andre Lande, der er interesserede i Pilgrimsfarterne, sender med regelmæssige Mellemrum og i paakommende Tilfælde, ad hurtigst mulig Vej, saaledes som foreskrevet i nærværende Konvention, Det internationale Sundhedskontor i Paris alle Meddelelser og Oplysninger, der under Pilgrimssaisonen er kommet til deres Kundskab vedrørende Sundhedstilstanden i de Egne, Pilgrimmene rejser igennem. De tilstiller derhos Det internationale Sundhedskontor en aarlig Rapport angaaende Pilgrimsfarterne.

Det internationale Sundhedskontor tilstiller snarest muligt alle interesserede Lande de i det foregaaende Stykke nævnte Meddelelser, Oplysninger og aarlige Rapporter.

Artikel III.

I Begyndelsen af Afdeling V i den internationale Sundhedskonvention af 1926 indføjes en saaledes affattet Tillægsartikel:

TILLÆGSARTIKEL. - De høje kontraherende Parter er enige om at anerkende Det internationale Sundhedskontors permanente Komite som teknisk raadgivende Raad med Hensyn til Spørgsmaal vedrørende Fortolkningen og Anvendelsen af de internationale Sundhedskonventioner og i Tilfælde af, at der skulde opstaa Vanskeligheder mellem dem angaaende Fortolkningen og Anvendelsen af nærværende Konvention da at udbede sig en Udtalelse fra nævnte Komite, inden de bringer en hvilken som helst anden Fremgangsmaade til Anvendelse.

Artikel IV.

Nærværende Konvention dateres i Dag og skal i et Tidsrum af tre Maaneder staa aaben for Undertegnelse af alle Lande, der er bundet ved de internationale Sundhedskonventioner af 1926, 1912 eller 1903.

Naar dette Tidsrum er udløbet skal bekræftede Kopier af nærværende Konvention, bærende alle de paaførte Underskrifter, snarest muligt af den franske Republiks Regering tilstilles Regeringerne i ethvert af de Lande, der er bundet ved de ovennævnte Konventioner.

Efter Udløbet af nævnte Frist kan ethvert Land, der er bundet ved en af de internationale Sundhedskonventioner af 1926, 1912 eller 1903 tiltræde nærværende Konvention ved at sende en Meddelelse derom til den franske Republiks Regering. Denne underretter Regeringerne i alle de ved fornævnte Konventioner bundne Lande, samt Det internationale Sundhedskontor, om hver Tiltrædelse.

Artikel V.

Nærværende Konvention skal ratificeres og Ratifikationsdokumenterne deponeres i Paris saa snart ske kan. Den franske Republiks Regering underretter alle ved de internationale Sundhedskonventioner af 1926, 1912 eller 1903 bundne Landes Regeringer, samt Det internationale Sundhedskontor, om enhver Deponering af Ratifikationsdokumenter.

Artikel VI.

Saa snart fire af de Stater, der nu er repræsenterede i det ægyptiske Sundheds-, Søfarts- og Karantæneraad, har deponeret deres Ratifikationer eller anmeldt Tiltrædelse, skal den franske Republiks Regering udfærdige en Proces-Verbal derom og sende Kopier deraf til Regeringerne i alle de Lande, der er bundne ved de internationale Sundhedskonventioner af 1926, 1912 eller 1903, samt til Det internationale Sundhedskontor. Nærværende Konvention træder i Kraft paa den Dag nævnte Proces-Verbal er dateret.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de respektive Befuldmægtigede undertegnet denne Konvention.

UDFÆRDIGET i Paris, den Enogtredivte Oktober Nittenhundrede og Otteogtredive, i eet Eksemplar, som skal forblive deponeret i den franske Republiks Regeringsarkiver.

FOR TYSKLAND:

REITER.

HAUBOLD.

FOR DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK:

LOVATON.

FOR ÆGYPTEN:

A. YEHIA.

FAKHRY.

H. AFIFI.

A. BADAOUI.

FOR AMERIKAS FORENEDE STATER:

Hugh. S. CUMMING.

FOR FRANKRIG:

Georges BONNET.

Camilile BARRERE.

E. LAGARDE.

Georges BROUARDEL.

FOR STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND:

Ronald CAMPBELL.

M.T. MORGAN.

FOR DEN AUSTRALSKE FORBUNDSSTAT:

F. Mac CALLUM.

FOR INDIEN:

J.W.D. MEGAW.

FOR GRÆKENLAND:

N. POLITIS.

T. KATZOYANNIS.

FOR ITALIEN:

Aldo CASTELLANI DI CHISIMAJO.

Giovanni PETRAGNANI.

FOR JAPAN:

SHOSHIRO SATO.

FOR NEDERLANDENE:

N.M. Josephus JITTA.

DE VOGEL.

FOR RUMÆNIEN:

DANIELOPOLU.

FOR DEN SCHWEIZISKE FORBUNDSRAAD:

De Befuldmægtigede for efterfølgende Lande har undertegnet indenfor den i Artikel IV fastsatte Tidsfrist og i Overensstemmelse med Bestemmelserne i nævnte Artikel :

FOR POLEN, DEN 3. NOVEMBER 1938:

CHODZKO.

FOR PORTUGAL, DEN 23. NOVEMBER 1938:

M. DE ANTAS DE OLIVEIRA.

FOR STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, DEN 26. NOVEMBER 1938:

FORMAN.

FOR FYRSTENDØMMET MONACO, DEN 24. JANUAR 1939:

C. BELLANDO DE CASTRO.

FOR DANMARK, DEN 25. JANUAR 1939:

A. OLDENBURG.

FOR BRASILIEN, DEN 26. JANUAR 1939:

A. DE S. MACHADO GUIMARAES.

FOR IRLAND, DEN 28. JANUAR 1939:

C.C. CREMIN.

FOR CZEKOSLOVAKIET, DEN 28. JANUAR 1939:

Stefan OSUSKY.

FOR SVERIGE, DEN 30. JANUAR 1939:

Einar HENNINGS.

FOR HAITI, DEN 30. JANUAR 1939:

A.N. LEGER.

FOR VENEZUELA, DEN 30. JANUAR 1939:

Jaime PICON-FEBRES.

FOR UNGARN, DEN 30. JANUAR 1939:

KHUEN-HEDERVARY.

FOR ALBANIEN, DEN 31. JANUAR 1939:

MEHMED ABID.

FOR MEXICO, DEN 31. JANUAR 1939:

N. BASSOLS.

FOR JUGOSLAVIEN, DEN 31. JANUAR 1939

Bojidar POURITCH.

Danmarks Ratifikationsdokument til foranstaaende Konvention er den 15. November f.A. blevet deponeret i den franske Regerings Arkiv. Endvidere har Australien, Frankrig, Italien, Storbritannien, Sverige og Ægypten foretaget Deponering af deres Ratifikationsdokumenter, hvorhos Belgien, New Zealand og den Sydafrikanske Union har tiltraadt Konventionen. Denne traadte i Kraft den 24. Juli 1939.

Hvilket derved bringes til almindelig Kundskab.

Udenrigsministeriet, den 29. Februar 1940.

P. Munch.

Officielle noter

Ingen