Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om aftaler om benyttelse af sygehusvæsenets lands- og landsdelsafdelinger


1. INDLEDNING

Ved lov nr. 274 af 16. juni 1980 om ændring af lov om sygehusvæsenet, der trådte i kraft 1. januar 1981, er der i sygehusloven (lov nr. 324 af 19. juni 1974) som § 11 a indsat bestemmelser om indgåelse af aftaler om benyttelse af sygehusvæsenets lands- og landsdelsafdelinger.

Ifølge § 11 a, stk. 1, påhviler det hver amtskommune (herunder Københavns og Frederiksberg kommuner, jfr. sygehuslovens § 2, stk. 2) efter nærmere af indenrigsministeren fastsatte regler at indgå aftaler om benyttelse af lands- og landsdelsafdelinger på fremmede amtskommunale sygehuse samt på statslige og private sygehuse.

Ifølge § 11 a, stk. 2, skal sådanne aftaler godkendes af indenrigsministeren efter reglerne i sygehuslovens § 11.

Endelig er det fastsat i § 11 a, stk. 3, at såfremt en amtskommune ikke indgår de fornødne aftaler efter § 11 a, stk. 1, og de i medfør heraf fastsatte regler, kan indenrigsministeren bestemme, at betaling kan afkræves vedkommende amtskommune for patienter, der modtages til behandling på lands- og landsdelsafdelinger på fremmede amtskommunale sygehuse samt på statslige og private sygehuse, uden at der foreligger samtykke fra vedkommende amtskommune til patientens behandling (såkaldt »fri visitation«).

Bestemmelserne i § 11 a indebærer, at planlægningen og varetagelsen af sygehusvæsenets lands- og landsdelsfunktioner for fremtiden skal udmøntes i aftaler mellem på den ene side staten og de amtskommuner, der driver lands- og landsdelssygehuse og på den anden side de amtskommuner, der benytter disse sygehuse. Bestemmelserne i § 11 a kan dermed betragtes som et supplement til de almindelige planlægningsbestemmelser i sygehuslovens § 11, hvorefter det bl. a. påhviler hver amtskommune at udarbejde en sygehusplan omfattende såvel driften af amtskommunens egne sygehuse som benyttelsen af fremmede amtskommunale sygehuse, statslige sygehuse og private sygehuse.

Baggrunden for de nævnte aftalebestemmelser i sygehusloven er, at den hidtidige benyttelsesafgift for statslige sygehuse og statsbetalte sygehuse og afdelinger fra 1. januar 1981 afløses af en egentlig betalingsordning. For de statslige sygehuse indføres således takstbetaling, og de hidtidige statstilskud til amtskommunale neurokirurgiske og neuromedicinske afdelinger, radiumstationer, de tidligere undervisningssenge ved Århus amtskommunes sygehusvæsen samt epileptikerafsnittet på Kolonien Filadelfia påbegyndes afviklet.

Disse ændringer i betalings- og tilskudssystemet indebærer, at amtskommunerne for fremtiden overtager det økonomiske ansvar også for varetagelsen af sygehusvæsenets lands- og landsdelsfunktioner. Samtidig hermed får amtskommunerne i modsætning til tidligere direkte indflydelse på henvisningen (visitationen) af patienter til og dermed på omfanget af benyttelsen af de pågældende sygehuse og afdelinger, jfr. sygehuslovens § 5, stk. 5, som affattet ved nævnte lov nr. 274 af 16. juni 1980 om ændring af sygehusloven.

De nærmere regler om betaling m. v. er fastsat dels i indenrigsministeriets cirkulære af 22. december 1980 om amtskommunernes betaling for benyttelse af statslige sygehuse, dels i indenrigsministeriets cirkulære af 22. december 1980 om beregning af betalingen for sygehusbehandling.

Formålet med aftalesystemet i sygehuslovens § 11 a er at skabe grundlag for, DELS at de amtskommuner (yderamtskommuner) henholdsvis staten, der driver lands- og landsdelssygehuse, kan planlægge kapaciteten på de forskellige lands- og landsdelsafdelinger under hensyntagen til den forventede efterspørgsel (behov) fra brugeramtskommunerne, DELS at brugeramtskommunerne kan sikre sig den fornødne behandlingsmulighed for deres patienter og økonomisk overblik over de hermed forbundne udgifter.

Aftalerne skal herigennem medvirke til at sikre, at patienter uanset bopæl kan få fornøden lægelig specialbehandling i sygehusvæsenet.

Det bemærkes, at aftalebestemmelserne i sygehuslovens § 11 a ikke blot vedrører de lands- og landsdelsafdelinger m. v., der hidtil har været statsfinansieret, men også de lands- og landsdelsafdelinger, der hidtil har været amtskommunalt finansieret.

Den detaljerede planlægning af varetagelsen af sygehusvæsenets lands- og landsdelsfunktioner må baseres på retningslinier om visitation af patienter til lands- og landsdelssygehuse m. v. udarbejdet af hver enkelt amtskommune, jfr. indenrigsministeriets cirkulære af 16. januar 1981 om vejledende retningslinier for visitation af patienter til lands- og landsdelssygehuse m. v. (visitationscirkulæret).

Aftaler efter § 11 a, stk. 1, bør derfor forhandles og indgås på grundlag af og som supplement til visitationsretningslinier udarbejdet af vedkommende brugeramtskommuner.

De nærmere regler om indgåelse af aftaler efter sygehuslovens § 11 a indeholdes i de følgede afsnit.

2. INDGÅELSE AF AFTALER EFTER SYGEHUSLOVENS § 11 A

2.1. GENERELT

Efter sygehuslovens § 11 a, stk. 1, påhviler forpligtelsen til at indgå aftaler brugeramtskommunen, jfr. nærmere nedenfor afsnit 4. Indenrigsministeriet forudsætter herved som hovedregel, at vedkommende yderamtskommune henholdsvis staten m. fl. i mindst samme omfang som hidtil vil varetage lands- og landsdelsfunktioner for patienter fra fremmede amtskommuner, jfr. nedenfor afsnit 2.2.-2.4.

Ved afgrænsningen i de følgende afsnit af de lands- og landsdelsafdelinger, hvorom der, under visse forudsætninger, skal indgås aftaler efter sygehuslovens § 11 a, er taget udgangspunkt i den oversigt, der indeholdes i visitationscirkulæret, over de sygehusvæsener/ sygehuse, der på nuværende tidspunkt i større omfang varetager lands- og landsdelsfunktioner for patienter fra fremmede amtskommuner.

De regler om aftaler i henhold til sygehuslovens § 11 a, stk. 1, om benyttelse af sygehusvæsenets lands- og landsdelsafdelinger, der fastsættes i dette cirkulære, har karakter af minimumsbestemmelser således at forstå, at disse bestemmelser ved indenrigsministeriets godkendelse af aftalerne, jfr. § 11 a, stk. 2, vil danne udgangspunkt for indenrigsministeriets stillingtagen til, hvorvidt vedkommende brugeramtskommune har indgået aftaler i fornødent omfang, jfr. § 11 a, stk. 3. Det gælder såvel bestemmelserne om, i hvilke tilfælde, der skal indgås aftale, jfr. nedenfor afsnit 2.2.-2.4., som bestemmelserne om aftalernes indhold, jfr. nedenfor afsnit 3.

2.2. SÆRLIGT OM AFTALER OM BENYTTELSE AF LANDS- OG LANDSDELSAFDELINGER På AMTSKOMMUNALE SYGEHUSE

Som det fremgår af visitationscirkulæret varetages lands- og landsdelsfunktioner for patienter fra fremmede amtskommuner på nedennævnte amtskommunale sygehuse, hvorfor det er afdelinger på disse sygehuse, hvorom der skal indgås aftaler i henhold til sygehuslovens § 11 a, stk. 1.

ÅRHUS AMTSKOMMUNES SYGEHUSVÆSEN: - Århus kommunehospital - Ortopædisk Hospital i Århus - Marselisborg Hospital - Århus amtssygehus

FYNS AMTSKOMMUNES SYGEHUSVÆSEN: - Odense sygehus

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNES SYGEHUSVÆSEN: - Ålborg sygehus

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNES SYGEHUSVÆSEN: - KAS Herlev - KAS Gentofte - KAS Glostrup

KØBENHAVNS KOMMUNES SYGEHUSVÆSEN: - Hvidovre Hospital - Bispebjerg Hospital - Kommunehospitalet - Børnehospitalet på Fuglebakken

VIBORG AMTSKOMMUNES SYGEHUSVÆSEN: - Fysiurgisk Hospital i Hald.

Det må i første række afgøres ved forhandling mellem parterne (brugeramtskommune og yderamtskommune), i hvilket omfang den forventede benyttelse skal fastlægges i en aftale.

Som MINIMUM skal der indgås aftale i tilfælde, hvor en brugeramtskommune forventer at benytte 1000 sengedage eller derover årligt på en afdeling på et af de nævnte sygehuse.

Aftaler bør indgås med udgangspunkt i det hidtidige benyttelsesmønster. Indenrigsministeriet forudsætter herved som hovedregel, at vedkommende yderamtskommune i mindst samme omfang som hidtil vil varetage lands- og landsdelsfunktioner for patienter fra fremmede amtskommuner.

Benyttelse, der hidrører fra aftaler om udveksling af sengedage (clearingordninger) skal ikke gøres til genstand for aftaler efter § 11 a, stk. 1.

2.3. SÆRLIGT OM AFTALER OM BENYTTELSE AF LANDS- OG LANDSDELSAFDELINGER PÅ STATSLIGE SYGEHUSE

Som det fremgår af visitationscirkulæret varetager statens sygehuse lands- og landsdelsfunktioner inden for næsten alle områder, og benyttelsen af statens sygehuse skal derfor gøres til genstand for aftaler efter § 11 a, stk. 1. Statens sygehuse består fra 1. januar 1981 af Rigshospitalet (herunder Fysiurgisk Hospital i Hornbæk og Finseninstitutet, der er lagt sammen med Rigshospitalet henholdsvis den 1. januar 1980 og den 1. januar 1981).

Også i relation til statens sygehuse må det i første række afgøres ved forhandling mellem parterne, i hvilket omfang den forventede benyttelse skal fastlægges i en aftale. Som MINIMUM skal amtskommunerne øst for Store Bælt indgå aftaler med staten (undervisningsministeriet) om benyttelse af statens sygehuse.

Da de enkelte amtskommuner vest for Store Bælt kun benytter statens sygehuse i relativt beskedent omfang, findes der ikke grundlag for at stille krav om, at denne benyttelse skal fastlægges gennem aftaler efter sygehuslovens § 11 a.

Det forudsættes imidlertid, at amtskommunerne vest for Store Bælt fortsat vil benytte statens sygehuse i samme omfang som hidtil. Benyttelsen af statens sygehuse bør derfor også indgå i de visitationsretningslinier, som skal udarbejdes af disse amtskommuner, jfr. visitationscirkulæret.

2.4. SÆRLIGT OM AFTALER OM BENYTTELSE AF LANDS- OG LANDSDELSAFDELINGER PÅ PRIVATE SYGEHUSE

Som det fremgår af visitationscirkulæret varetager følgende private sygehuse visse lands- og landsdelsfunktioner inden for sygehusvæsenet: - Kolonien Filadelfias epileptikerafsnit - Niels Steensens hospital - Hvidøre hospital.

Som MINIMUM skal der indgås aftale, såfremt en amtskommune forventer at benytte 1000 sengedage eller derover årligt på et af de nævnte private sygehuse.

Også det private sygehus Diakonissestiftelsens hospital varetager visse lands- og landsdelsfunktioner, herunder kirurgisk behandling af læbe-ganespalte. Da der til denne funktion indtil videre ydes fuldt statstilskud, har indenrigsministeriet ikke fundet anledning til på nuværende tidspunkt at inddrage dette hospital under reglerne om aftaler efter § 11 a.

3. INDHOLDET AF AFTALER EFTER SYGEHUSLOVENS § 11 A

Det nærmere indhold af aftaler efter § 11 a, stk. 1, må som allerede nævnt fastlægges ved forhandling mellem parterne.

Indenrigsministeriet forudsætter, at der i de tilfælde, hvor der skal indgås aftaler, jfr. ovenfor afsnit 2, som MINIMUM omhandles følgende emner i aftalerne:

- Omfanget, angivet i sengedage, af brugeramtskommunens ret til at benytte en nærmere angivet afdeling eller gruppe af afdelinger på et bestemt amtskommunalt, statsligt eller privat sygehus, jfr. afsnit 2 ovenfor. I visse tilfælde vil det være rimeligt, at der i en aftale tillige fastslås en benyttelsespligt (»tomgangsbetaling«).

- Tilrettelæggelse af visitationen til de af aftalen omfattede afdelinger, herunder en nærmere angivelse af, i hvilke tilfælde visitationen skal ske via sygehusvæsenet i brugeramtskommunen, og i hvilke tilfælde visitationen inden for visse rammer kan foretages direkte af alment praktiserende læger og speciallæger.

- Aftalens løbetid, herunder opsigelsesbestemmelser. Aftalernes løbetid bør som minimum omfatte sygehusplanens programdel, jfr. indenrigsministeriets cirkulære nr. 345 af 20. december 1978 om ændrede tidsfrister m. v. for indsendelse af sygehusplaner.

Betalingen for benyttelse af lands- og landsdelsafdelinger på fremmede amtskommunale sygehuse beregnes efter reglerne i indenrigsministeriets cirkulære af 22. december 1980 om beregning af betalingen for sygehusbehandling.

Betalingen for benyttelse af afdelinger på statens sygehuse fastsættes efter indenrigsministeriets cirkulære af 22. december 1980 om amtskommunernes betaling for benyttelse af statslige sygehuse.

4. GODKENDELSE AF AFTALER OG FRIST FOR INDSENDELSE AF AFTALER

I henhold til sygehuslovens § 11 a, stk. 2, skal aftaler indgået i henhold til § 11 a, stk. 1, godkendes af indenrigsministeren efter reglerne i sygehuslovens § 11. Dette betyder bl. a., at aftaler, der indsendes sammen med en sygehusplan, godkendes i forbindelse med godkendelsen af planen, at aftaler, der ikke omfattes af en plangodkendelse skal indsendes særskilt til godkendelse, samt at væsentlige ændringer af godkendte aftaler skal forelægges for indenrigsministeriet til godkendelse. Godkendelsen skal ske efter indstilling fra sygehusrådet.

I henhold til § 11 a, stk. 1, påhviler forpligtelsen til at indgå aftaler, og dermed også forpligtelsen til at indhente indenrigsministeriets godkendelse, brugeramtskommunen.

I henhold til § 11 a, stk. 1, fastsættes, at aftaler første gang skal indgås og indsendes til indenrigsministeriet inden 1. januar 1982.

Sammen med aftalerne skal indsendes et supplerende materiale, herunder f. eks. vedkommende brugeramtskommunes retningslinier for visitation af patienter til lands- og landsdelssygehuse m. v., der kan udgøre det tilstrækkelige grundlag for indenrigsministeriets stillingtagen til aftalerne, herunder stillingtagen til hvorvidt vedkommende brugeramtskommune har indgået de fornødne aftaler, jfr. sygehuslovens § 11 a, stk. 3. I det supplerende materiale bør der særligt redegøres for, i hvilket omfang, såvel kvantitativt som kvalitativt, varetagelsen af lands- og landsdelsfunktioner for patienter fra amtskommunen er dækket af aftaler efter sygehuslovens § 11 a, stk. 1, samt for, på hvilke sygehuse eventuelt øvrige lands- og landsdelsfunktioner forventes varetaget.

Indenrigsministeriet forudsætter, at eventuelle ændringer af hidtidige principper for henvisning af patienter til undersøgelse og behandling på lands- og landsdelssygehuse m. v. ikke gennemføres, forinden der er indgået aftaler efter sygehuslovens § 11 a.

Indenrigsministeriet fastsætter endvidere, at de amtskommuner, der som yderamtskommuner har indgået aftaler efter § 11 a, stk. 1, særskilt skal indsende en redegørelse til indenrigsministeriet inden 1. januar 1982 om forhandlinger om indgåelse af aftaler og om resultatet heraf samt om, hvorledes de ingåede aftaler forholder sig til vedkommende yderamtskommunes sygehusplan.

Derefter forudsættes aftaler indgået, ændret m. v. som et led i den almindelige sygehusplanlægning. Aftaler om benyttelse af lands- og landsdelsafdelinger skal derfor fremtidigt indsendes til indenrigsministeriet sammen med en revideret sygehusplan, dvs. næste gang inden 1. april 1984, jfr. indenrigsministeriets cirkulære nr. 245 af 20. december 1978 om ændrede tidsfrister m. v. for indsendelse af sygehusplaner.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 16. JANUAR 1981

HENNING RASMUSSEN

/Johs. Qwist

Officielle noter

Ingen