Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om obligatoriske skemaer m.v. til sygehusplanerne ved planrevision 1984


1. I henhold til indenrigsministeriets cirkulære nr. 245 af 20. december 1978 om ændrede tidsfrister m.v. for indsendelse af sygehusplaner skal amtskommunerne inden 1. april 1984 indsende sygehusplaner til indenrigsministeriet, omfattende perioden 1985-96 (planrevision 1984).

I henhold til cirkulæret skal der endvidere udarbejdes obligatoriske skemaer, der skal indgå som bilag til sygehusplanerne.

Indenrigsministeriet fastsætter herved, at skemaer svarende til de i bilaget til dette cirkulære indeholdte 9 skemaer skal indgå som bilag til de sygehusplaner, der skal indsendes til indenrigsministeriet ved planrevisionen.

Skemaerne med tilhørende bemærkninger er med få undtagelser identiske med de skemaer med tilhørende bemærkninger, der var fastsat for sygehusplanerne ved planrevision 1980, jfr. indenrigsministeriets cirkulære nr. 101 af 12. juni 1979 om obligatoriske skemaer til sygehusplanerne ved planrevision 1980.

Skemaerne er inddelt i følgende 3 grupper:

- 3 skemaer, der vedrører den FREMTIDIGE SYGEHUSAKTIVITET (skemaerne 1-3), jfr. bilaget, afsnit I.

- 3 skemaer, der vedrører de RESSOURCEMÆSSIGE KONSEKVENSER (skemaerne 4-6), jfr. bilaget, afsnit II.

- 3 skemaer, der vedrører FORSKELLIGE BAGGRUNDSOPLYSNINGER FOR SYGEHUSPLANEN (skemaerne 7-9), jfr. bilaget, afsnit III.

Det skal fremhæves, at skema 7, der vedrører det skønnede personalebehov og den forventede uddannelseskapacitet for bestemte personalegrupper, ikke alene skal anvendes som baggrundsoplysning til sygehusplanerne, men forudsættes at skulle danne grundlag for landsdækkende og regionale opgørelser over udbud og efterspørgsel af de pågældende personalegrupper, samt for uddannelsesplanlægning på plejeuddannelsesområdet.

2. Med hensyn til sygehusplanernes tidshorisont, planernes enkelte etaper, årlig ajourføring m.v. henvises til cirkulæret af 20. december 1978 om ændrede tidsfrister m.v. for indsendelse af sygehusplaner.

I overensstemmelse med anbefalinger fra det under finansministeriet nedsatte planinformationsudvalg skal indenrigsministeriet herved yderligere fastsætte, at hovedvægten i tekstafsnittene i de sygehusplaner, der udarbejdes ved planrevision 1984, skal lægges på en kort sammenfatningsdel med stillingtagen til sygehusplanlægningens politiske hovedspørgsmål i vedkommende amtskommune, eventuelt suppleret med nogle få nøgletal, som giver et overblik over aktiviteten i sygehusvæsenet.

3. Ved »amtskommuner« forstås i dette cirkulære med bilag også Københavns og Frederiksberg kommuner.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 18. FEBRUAR 1983

BRITTA SCHALL HOLBERG

/Johs. Qwist

Bilag

Obligatoriske skemaer til sygehusplanerne

ved planrevision 1984

I. SKEMAER VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE SYGEHUSAKTIVITET

SKEMAERNE 1-3 skal belyse den planlagte aktivitetsudvikling i amtskommunens sygehusvæsen, herunder i hvilket omfang sygehusvæsenet vil betjene patienter bosiddende i andre amtskommuner, samt i hvilket omfang det planlægges at benytte private, statslige og fremmede amtskommunale sygehuse. Aktivitetsoplysningerne skal angives som henholdsvis regnskabs- og budgettal for årene 1982, 1983, 1984 og som plantal for årene 1985, 1986, 1987 og 1988 (planetape I), for året 1992 (planetape II) og for året 1996 (planetape III). Sundhedsstyrelsen vil i sommeren 1983 fremsende de pågældende oplysninger for så vidt angår 1982 til den enkelte amtskommune.

I SKEMA 1 skal angives aktiviteten i planlægningsperioden på amtskommunens egne sygehuse. Som aktivitetsoplysninger skal anvendes følgende: a) gennemsnitligt antal normerede senge, b) antal udskrevne og døde, c) antal sengedage samt d) antal ambulante besøg. Oplysningerne anføres for de enkelte sygehuse fordelt på afdelinger, som skal omfatte sengeafdelinger med dertil knyttede ambulatorier samt selvstændige kliniske ambulatorier. Det vil være hensigtsmæssigt, at der i opstillingen foretages en vis gruppering af afdelingerne efter lægelige specialer. I de tilfælde, hvor der planlægges oprettet nye afdelinger, skal det af sygehusplanens tekst klart fremgå, hvilke lægelige specialer de pågældende afdelinger skal omfatte. På samme måde skal det klart fremgå af teksten, hvis en eksisterende afdeling planlægges grenspecialiseret. Såfremt der i væsentligt omfang planlægges anvendt deldøgnsbehandling bør det fremgå af sygehusplanens tekst.

I SKEMA 2 skal angives, i hvilket omfang det forventes, at amtskommunens sygehuse skal benyttes af patienter fra andre amtskommuner samt fra Færøerne, Grønland og udland. Benyttelsen skal angives med følgende aktivitetsoplysninger: a) antal udskrevne og døde og b) antal sengedage. Oplysningerne anføres for amtskommunens sygehuse under eet, idet der dog skal foretages en underspecifikation på de afdelinger (grupperet efter sygehus), hvor den faktiske/ forventede benyttelse er 2000 sengedage eller derover. De angivne benyttelsestal skal omfatte både uafviselige patienter, der indlægges under midlertidigt ophold, og planlagte indlæggelser, ligesom de skal opgøres, uanset om der er tale om særlige udvekslingsaftaler m.v.

Det bør af sygehusplanens tekst fremgå, hvilke indlæggelsesaftaler m.v der foreligger, ligesom der må foretages et groft skøn over, i hvilket omfang benyttelsen skyldes uafviselige patienter.

I SKEMA 3 skal angives, i hvilket omfang amtskommunen planlægger at benytte private, statslige og andre amtskommuners sygehuse. Benyttelsen skal angives ved følgende aktivitetsoplysninger: a) antal udskrevne og døde og b) antal sengedage. Oplysningerne anføres for de fremmede sygehuse under eet, idet der dog skal foretages en underspecifikation på de afdelinger (grupperet efter sygehus), hvor den faktiske/ forventede benyttelse er 1000 sengedage eller derover. De angivne benyttelsestal skal omfatte både uafviselige patienter, der indlægges under midlertidigt ophold, og planlagte indlæggelser, ligesom de skal opgøres, uanset om der er tale om særlige udvekslingsaftaler m.v.

Det bør af sygehusplanens tekst fremgå, hvilke indlæggelsesaftaler m.v. der foreligger, ligesom der må foretages et groft skøn over, i hvilket omfang benyttelsen skyldes uafviselige patienter med midlertidigt ophold. Såfremt benyttelsen af et eller flere fremmede sygehuse specielt vedrører patienter bosat i et bestemt område af amtskommunen, bør dette ligeledes være anført i sygehusplanens tekst.

Særligt bemærkes, at aftaler om benyttelse af sygehusvæsenets lands- og landsdelsafdelinger skal indsendes til indenrigsministeriet sammen med sygehusplanen inden 1. april 1984, jfr. indenrigsministeriets cirkulære nr. 8 af 16. januar 1981 om aftaler om benyttelse af sygehusvæsenets lands- og landsdelsafdelinger.

De anvendte begreber i forbindelse med SKEMAERNE 1-3 defineres på følgende måde:

GENNEMSNITLIGT ANTAL NORMEREDE SENGE: Det gennemsnitlige antal senge beregnet til stationær behandling af heldøgnspatienter inkl. senge på akut modtageafdeling, senge til intensiv behandling og kuvøser samt senge på neonatalafdelinger, men ekskl. vugger til nyfødte og senge på opvågningsafdelinger. Der foretages IKKE fradrag for senge, der i kortvarige perioder ikke er disponible, f.eks. ved ferielukninger, mens mere langvarige, men midlertidige lukninger, f.eks. ved ombygning anføres i fodnote.

ANTAL SENGEDAGE: Den samlede liggetid for heldøgnspatienter inkl. indlæggelsesdagen men ekskl. udskrivningsdagen - dog mindst 1 dag pr. indlæggelse.

ANTAL AMBULANTE BESØG: Det samlede antal patientbesøg (såvel akutte (skadestue) som ikke akutte) i ambulatorium tilknyttet et klinisk fagområde. Et besøg kan omfatte flere undersøgelser.

Der skal ikke medtages behandlinger hos fysioterapeut og ergoterapeut eller andre behandlinger, udført af paramedicinsk personale. Tilsyn, hvorved forstås observation, undersøgelse eller behandling af en patient under stationær behandling, foretaget af en læge fra en anden afdeling end den, hvor patienten er indlagt, skal ikke medtages.

Der henvises i øvrigt til rapport nr. 3 af juni 1975 fra koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering, »Definitioner af visse begreber inden for sygehussektoren«, der er udgivet af sundhedsstyrelsen.

SKEMA 1

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

SKEMA 2

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

SKEMA 3

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

II. Skemaer vedrørende ressourcemæssige konsekvenser

SKEMAERNE 4-6 skal belyse de forventede ressourcemæssige konsekvenser af den planlagte udvikling i amtskommunens sygehusvæsen. De ressourcemæssige oplysninger skal angives som henholdsvis regnskabs- og budgettal for årene 1982, 1983 og 1984 og som det forventede afledte ressourceforbrug i årene 1985, 1986, 1987 og 1988 (planetape I), i året 1992 (planetape II) og i året 1996 (planetape III). For så vidt angår anlægsudgifter skal disse dog for planetape II opgøres for den samlede periode 1989-92 og for planetape III opgøres for den samlede periode 1993-96.

I SKEMA 4 skal angives det forventede personaleforbrug inkl. afløsningspersonale m.v. omregnet til FULDTIDSBESKÆFTIGEDE ved driften af amtskommunens sygehusvæsen. Opgørelsen skal foretages med udgangspunkt i de den 1. april 1983 gældende overenskomster m.v. Personaleforbruget skal opgøres for hvert sygehus samt for øvrige institutioner under eet, opdelt på følgende grupper:

  • a) læger, b) pleje- og behandlingspersonale og c) øvrigt personale.

De enkelte grupper defineres i henhold til OVERENSKOMST på følgende måde:

a. Læger - Overlæger - Sygehuslæger - 1. reservelæger/ reservelæger (stud. vik.) - Øvrige læger (inkl. forskerstillinger)

b. Pleje- og behandlingspersonale Sygeplejersker - Forstanderinder og viceforstanderinder - Oversygeplejersker - Afdelingssygeplejersker - Øvrige sygeplejersker (inkl. 1. ass. og timelønnede) - Sygeplejeelever Personale med anden plejeuddannelse - Sygehjælpere - Plejere og plejersker - Børneforsorgspædagoger af småbørnslinien - Barneplejersker (1-årige) - Sygehjælperelever - Plejeelever Personale med anden sundhedsfaglig uddannelse - Jordemødre - Lægesekretærer - Laboranter - Fysioterapeuter - Ergoterapeuter - Beskæftigelseshjælpere - Radiografer - Røntgenfotografer - Fodterapeuter Andet uddannet personale Andet personale uden sundhedsfaglig uddannelse (inkl. faste vagter, men ekskl. rengøringspersonale og portører, som medregnes under c. Andet personale). Andre elever

Personale med ikke-lægelig akademisk eller tilsvarende uddannelse - Tandlæger - Psykologer - Socialrådgivere

c. Andet personale Akademisk uddannede - Samfundsvidenskabeligt uddannede - Civil- og akademiingeniører, teknikumingeniører - Farmaceuter - Handelshøjskoleuddannede - Arkitekter Kontoruddannet personale, herunder elever Øvrigt personale.

Den anførte inddeling følger i hovedsagen den i sundhedsstyrelsens personalestatistik anvendte. I sundhedsstyrelsens statistik er hovedgrupperne dog defineret ved deres FUNKTION i sygehusvæsenet (pleje, behandling, hjælpeafdeling), medens der ved opgørelsen til skema 4 er tilstræbt en afgrænsning efter OVERENSKOMST og dermed uddannelse. Forskellen er i praksis ikke stor.

I SKEMA 5 skal angives de forventede driftsudgifter for amtskommunens sygehusvæsen. For hvert sygehus opgøres bruttodriftsudgifterne reduceret med indtægter ved levering af ydelser til fremmede, f.eks. salg af kostportioner, lejeindtægter m.v. I bruttodriftsudgifterne medregnes ikke udgifter til indlæggelse m.v. på fremmede sygehuse. Herudover opgøres de tilsvarende udgifter samlet for de øvrige institutioner m.v. (svarende til kontonumrene 4.05.-4.41. i den kommunale kontoplan) henhørende under sygehusvæsenet. Endelig anføres for amtskommunen som helhed indtægter fra staten (refusion og tilskud) og andre amtskommuner for indlæggelse m.v. af patienter samt udgifter ved indlæggelse m.v. af patienter til staten, andre amtskommuner samt private institutioner. Beløbene anføres i det af amtskommunen skønnede prisniveau for budgetåret 1984, for 1982 og 1983 dog årets priser.

I SKEMA 6 skal angives de forventede anlægsudgifter for amtskommunens sygehusvæsen. Udgifterne til anlægsvirksomhed opgøres for hvert sygehus samt for øvrige institutioner under eet fordelt på projekter eller projektetaper. Projekter med en anlægsudgift på under 1 mill.kr. anføres samlet under eet. Beløbene anføres i det af amtskommunen skønnede prisniveau for budgetåret 1984, for 1982 og 1983 dog årets priser. Byggeomkostningsindeks angives.

SKEMA 4

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

SKEMA 5

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

SKEMA 6

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

III. SKEMAER VEDRØRENDE FORSKELLIGE BAGGRUNDSOPLYSNINGER FOR SYGEHUSPLANEN

SKEMAERNE 7-9 skal belyse forskellige forhold, der har væsentlig betydning for amtskommunens sygehusplanlægning, men som der ikke direkte kan træffes beslutning om i forbindelse med sygehusplanlægningen. Skemaerne skal dermed også tjene som baggrundsoplysninger for indenrigsministeriet og sundhedsstyrelsen ved vurdering af og stillingtagen til den enkelte sygehusplan.

Det skal fremhæves, at skema 7 ikke alene skal anvendes som baggrundsoplysning til sygehusplanerne, men forudsættes at skulle danne grundlag for landsdækkende og regionale opgørelser over udbud og efterspørgsel af de pågældende personalegrupper samt for uddannelsesplanlægning på plejeuddannelsesområdet.

SKEMA 7 skal belyse det skønnede personalebehov samt den forventede uddannelseskapacitet for bestemte personalegrupper. Formålet med skemaet er at tilvejebringe et bedre informationsgrundlag om det fremtidige personalebehov for nogle af sundhedsvæsenets personalegrupper. Disse oplysninger vil kunne indgå i vurderingen af, om der er den fornødne uddannelseskapacitet til rådighed. Der skal foretages et skøn over det ØNSKEDE antal beskæftigede inkl. afløsningspersonale m.v. omregnet til FULDTIDSBESKÆFTIGEDE i 1988 og 1992 for følgende personalegrupper: 1) sygeplejersker, 2) sygehjælpere, 3) plejere, 4) laboranter, 5) fysioterapeuter, 6) ergoterapeuter, samt 7) beskæftigelsesvejledere. Der skal IKKE heri medregnes elever. Skønnet skal ske for amtskommunens sygehusvæsen som helhed og på baggrund af den foretagne opgørelse i skema 4 over det forventede personaleforbrug inden for den samlede gruppe af pleje- og behandlingspersonale. Skønnet foretages på grundlag af gældende arbejdstidsregler m.v. Såfremt man forventer større relative ændringer i beskæftigelsen af de nævnte personalegrupper i tiden efter 1992 vil det være hensigtsmæssigt at dette omtales i sygehusplanens tekst.

På tilsvarende vis skal der i skemaet gøres rede for det årligt forventede antal optagne elever inden for følgende personalegrupper: 1) sygeplejersker, 2) sygehjælpere, 3) plejere samt 4) laboranter (klinisk-kemiske, patologanatomiske samt blodtypeserologiske).

SKEMA 8 skal belyse den faktiske og forventede aktivitet i almen lægepraksis og speciallægepraksis i amtskommunen.

I sygehusplanens tekstafsnit beskrives relationerne til de nærmest tilgrænsende sundhedsmæssige og sociale områder og i forbindelse hermed bør sygehusplanen bl.a. indeholde en redegørelse for, hvilke forudsætninger om udviklingen i almen lægepraksis og speciallægepraksis, der er lagt til grund for sygehusplanen.

Som baggrundsoplysninger herfor skal skema 8 belyse den faktiske aktivitet i almen lægepraksis og speciallægepraksis.

Skemaet skal endvidere belyse den forventede udvikling i almen lægepraksis og speciallægepraksis, således som den er kommet til udtryk i den praksisplan respektive beskrivelse og vurdering af praksisforholdene for de enkelte specialer, der er udarbejdet af sygesikringslovens § 23, stk. 4-udvalg (fællesudvalget).

ALMEN LÆGEPRAKSIS: Som aktivitetsoplysninger skal anføres a) antal læger og b) amtskommunens samlede udgifter til almen lægepraksis for egne borgere. Antal læger skal opgøres inkl. uddannelsesamanuenser, men ekskl. vagtlæger. Aktivitetsoplysningerne anføres for 1982, 1983 og 1984 samt for det sidste år i den periode, praksisplanen dækker.

Det skal i en note til skemaet oplyses, hvorvidt praksisplanen er godkendt af det i henhold til landsoverenskomst om almen lægegerning mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation nedsatte landssamarbejdsudvalg.

SPECIALLÆGEPRAKSIS: Som aktivitetsoplysninger skal anføres a) antal heltidspraktiserende speciallæger, b) antal deltidspraktiserende speciallæger samt c) amtskommunens samlede udgifter til praktiserende speciallæger for egne borgere.

Aktivitetsoplysningerne skal anføres for alle specialer, hvor amtskommunens udgifter er eller forventes at blive større end 1 mill. kr.

Aktivitetsoplysningerne anføres for 1982, 1983 og 1984 samt for det sidste år i den periode vurderingen af praksisforholdene dækker. Hvis oplysningerne kun foreligger i en mindre detaljeringsgrad end den ovenfor anførte, skal den foreliggende anvendes. Såfremt den foretagne vurdering af det fremtidige antal speciallæger ikke kan anføres i skemaform, skal der i en note til skemaet redegøres for den foretagne vurdering for hvert enkelt speciale.

Det skal i en note til skemaet oplyses, hvorvidt speciallægelandssamarbejdsudvalget har truffet afgørelse om inden for hvilke specialer, der inden for amtskommunen fortsat kan nyetableres speciallægepraksis. (Speciallægelandssamarbejdsudvalget er nedsat i henhold til overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Foreningen af Speciallæger vedr. anden speciallægehjælp end øjen- og ørelægehjælp og omfatter alle specialer).

SKEMA 9 skal belyse antallet af plejepatienter på amtskommunens sygehuse.

I sygehusplanens tekstafsnit beskrives relationerne til de nærmest tilgrænsende sundhedsmæssige og sociale områder og i forbindelse hermed bør sygehusplanen bl.a. indeholde en redegørelse for, hvilke forudsætninger om udviklingen inden for det sociale og sundhedsmæssige område (uden for sygehusvæsenet), der er lagt til grund for sygehusplanen. Som baggrundsoplysninger herfor skal skema 9 belyse, hvor mange senge på sygehusene, der efter sygehusvæsenets vurdering er belagt med patienter, der er sygehusmæssigt færdigbehandlede, men som ikke kan udskrives på grund af manglende egnede anbringelses- eller bistandsmuligheder i socialsektoren - i det følgende betegnet som »plejepatienter« - og den udvikling heri, der er lagt til grund for sygehusplanen.

Som udgangspunkt for vurderingen af sengeforbruget på sygehusene til plejepatienter opgøres antallet af plejepatienter på sygehusene ved en tværsnitsundersøgelse, der bør foretages på samme tidspunkt i alle amtskommunerne i oktober 1983.

Antallet af plejepatienter opgøres for henholdsvis somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger. Herunder opgøres hvor mange af plejepatienterne, der af vedkommende sygehusafdeling er indstillet eller besluttet indstillet til plejehjem under bistandsloven, fordelt på aldersgrupperne 1) 0-64 år, 2) 65-79 år og 3) 80 år og derover.

Enkelte amtskommuner foretager en direkte registrering af sengedagsforbruget for plejepatienter (ventepatienter), hvorfor sengeforbruget til plejepatienter i disse kommuner direkte kan opgøres.

For andre amtskommuner kan med udgangspunkt i tværsnitsundersøgelsen foretages en vurdering af det faktiske sengeforbrug i 1983 til plejepatienter fordelt på somatiske og psykiatriske afdelinger.

Endvidere angives det forventede sengeforbrug til plejepatienter i 1988, 1992 og 1996. Såfremt det ved opgørelsen af det fremtidige sengebehov i sygehusvæsenet er forudsat, at der vil ske ændringer i sengeforbruget til plejepatienter i planperioden, skal der nærmere redegøres herfor i sygehusplanens tekst.

Det skal understreges, at amtskommunens vurdering af, hvorvidt sygehusenes belægning med plejepatienter viser et behov for øget indsats i den sociale sektor i givet fald må være indeholdt i amtskommunens sammenfattende redegørelse for udbygningsplaner, der udarbejdes på baggrund af oplysninger om forventede aktivitetsændringer inden for det sociale og sundhedsmæssige område (uden for sygehusvæsenet) fra såvel amtskommunens egen sociale og sundhedsmæssige udbygningsplan som de kommunale udbygningsplaner.

SKEMA 7

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

SKEMA 8

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

SKEMA 9

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen