Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om sikring af røgfri miljøer i statslige lokaler, transportmidler o.lign.

Regeringen har på ministermøde den 15. december 1987 besluttet, at de enkelte ministre inden for deres respektive ministerområde senest pr. 1. juli 1988 gennemfører foranstaltninger til sikring af røgfri miljøer i statslige lokaler, transportmidler og lignende efter følgende retningslinier:

§ 1. På statslige arbejdspladser er tobaksrygning ikke tilladt i lokaler, som udgør arbejdsstedet for mere end een ansat, samt i fælles opholdslokaler og lignende for de ansatte.

Stk. 2. Tobaksrygning er dog tilladt i de lokaler, der er nævnt i stk. 1, såfremt de ansatte, der har arbejdssted i sådanne lokaler, erklærer sig indforstået hermed, eller såfremt det gennem effektive foranstaltninger sikres, at ingen af de ansatte generes af tobaksrygningen.

Stk. 3. Tobaksrygningen er endvidere tilladt i særskilte lokaler, der er direkte bestemt for rygere. I tilfælde, hvor det er overordentlig vanskeligt eller kostbart at indrette særskilte lokaler til tobaksrygning, kan tobaksrygning tillades i særligt markerede områder, såfremt der træffes effektive foranstaltninger til at hindre gener for ikke-rygere.

§ 2. Tobaksrygning er ikke tilladt under møder i den statslige forvaltning, herunder møder i offentlige råd, nævn og kommissioner, medmindre samtlige mødedeltagere er enige om at tillade tobaksrygning.

§ 3. I den statslige forvaltning er tobaksrygning ikke tilladt i lokaler, hvortil der er adgang for offentligheden.

Stk. 2. Tobaksrygningen er dog tilladt i særskilte lokaler, der er indrettet for rygere.

§ 4. Tobaksrygning er ikke tilladt på statslige hospitaler, dag- og døgninstitutioner og uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Tobaksrygning er dog tilladt i særskilte lokaler, der er indrettet for rygere. Patienter på hospitaler m.v., som ikke har mulighed for at benytte særskilte lokaler for rygere, kan få tilladelse til tobaksrygning i øvrige lokaler, såfremt der samtidig træffes foranstaltninger, der kan sikre andre patienter mod ulemper ved tobaksrygningen.

§ 5. Tobaksrygning er ikke tilladt i statslige transportmidler i fast rutefart inden for landets grænser.

Stk. 2. Tobaksrygning er dog tilladt i sådanne transportmidler, såfremt der er truffet foranstaltninger, der sikrer, at ingen mod sin vilje generes af tobaksrygningen.

§ 6. Uanset bestemmelserne i §§ 1-5 kan tobaksrygning undtagelsesvis tillades, hvor der er særlige hensyn, der taler imod et forbud mod tobaksrygning, og hvor det kan ske uden ulempe for andre.

§ 7. Det skal sikres, at vedkommende myndigheder gennem skiltning og lignende oplyser om reglerne om tobaksrygning i de pågældende lokaler og transportmidler.

Sundhedsministeriet, den 23. marts 1988

AGNETE LAUSTSEN

/Ole Kopp Christensen

Officielle noter

Ingen