Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære vedrørende kommunernes årsberetning om virksomheden under skolelægeordningen


I henhold til lov nr. 266 af 7. juni 1972 om skolelægeordningen med senere ændringer § 8 fastsættes følgende regler for kommunalbestyrelsernes årlige indberetninger om virksomheden under skolelægeordningen:

§ 1

Stk. 1. Kommunerne udarbejder efter hvert skoleårs afslutning en beretning om virksomheden under skolelægeordningen på de i § 2 angivne skoler.

Stk. 2. Årsberetningen afgives på skemaer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, således at virksomheden for skolelæger og for sundhedsplejersker afgives hver for sig på grundlag af indberetninger fra de enkelte skoler. Nærmere vejledning er angivet på bagsiden af årsberetningen.

Stk. 3. Kommunernes årsberetninger indsendes til Sundhedsstyrelsen hvert år senest den 30. september

§ 2

Stk. 1. Indberetningerne fra de enkelte skoler til kommunens forvaltning sker på særlige hjælpeskemaer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Vejledning i udfyldelse af hvert hjælpeskema er angivet på bagsiden af disse.

Stk. 2. Indberetningspligten påhviler alle folkehøjskoler med og uden fuld årgangsdeling, tilsvarende private skoler samt ungdoms-kost og efter-skoler i kommunen.

Stk. 3. Undtaget fra indberetningspligen er specialskoler, hvor der udelukkende gives undervisning til børn, som på grund af fysiske og/eller psykiske handicap ikke kan følge undervisningen i en almindelig skoleklasse.

Stk. 4. Skolernes indberetning til kommunens forvaltning skal ske senest 15. juli hvert år for det foregående skoleår.

§ 3

Cirkulærets bestemmelser træder i kraft 15. juni 1992 med gyldighed for årsberetninger vedrørende skoleåret 1991/92.

Sundhedsstyrelsen, den 1. juni 1992

Palle Juul-Jensen

G. Schiøler

Årsberetning for skolelægeordningen

Indberetning fra skolelægerne

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Vejledning

Årsberetning for skolelægeordningen

Indberetninger fra skolelægerne

I henhold til lov nr. 266 af 7. juni om skolelægeordningen med senere

ændringer § 8 er kommunalbestyrelsen forpligtet til efter regler

fastsat af Sundhedsstyrelsen at give oplysninger om virksomheden.

På grundlag af skolelægernes skematiske indberetninger om deres virksomhed til social- og sundhedsforaltningerne, udarbejder forvaltningen årsberetning der vedrører den samlede virksomhed i kommunen i det forløbne skoleår. Opgørelsen vedrører alle folkeskoler med og uden fuld årgangsinddeling, tilsvarende private skoler samt ungdoms-, kost- og efterskoler, men ikke specialskoler, hvor der udelukkende gives undervisning til børn, som på grund af at fysiske eller psykiske handicaps ikke kan følge undervisningen i en normal klasse.

For punkterne 1-7 bemærkes det, at skoler uden årgangsinddeling og 10. klasse sammenlægges under rubrikken »andre«.

Punkt 1-2 udfyldes ved sammentælling af de tilsvarende tal fra skole- lægernes indberetninger. For skoler, hvor der også fore- ligger oplysninger fra sundhedsplejerskerne er oplys- ningerne tillige angivet i sundhedsplejerskernes hjælpe- skema punkt 1 og 2.

Punkt 3-7 udfyldes ved sammenlægning af de tilsvarende oplysninger fra skolelægernes indberetninger.

Punkt 8 her angives det samlede antal folkeskoler med og uden fuld adgangsinddeling, tilsvarende private skoler samt ungdoms-, kost- og efterskoler. Specialskoler medtages ikke.

Punkt 9 der opgøres her det samlede antal folkeskoler med og uden adgangsinddeling, tilsvarende private skoler samt ungdoms-, kost- og efterskoler, hvor der foreligger indberetninger fra skolelægerne. Indberetning fra specialskoler medtages ikke.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Vejledning

Årsberetning for skolelægeordningen

Indberetninger fra sundhedsplejerskerne

I henhold til lov nr. 266 af 7. juni 1972 om skolelægeordningen med senere ændringer § 8 er kommunalbestyrelsen forpligtet til efter regler fastsat af Sundhedsstyrelsen at give oplysninger om virksomheden.

På grundlag af sundhedsplejerskernes skematiske indberetninger om deres virksomhed til social- og sundhedsforvaltningerne, udarbejder forvaltningen årsberetning, der vedrører den samlede virksomhed i kommunen i det forløbne skoleår. Opgørelsen vedrører alle folkeskoler med og uden fuld årgangsinddeling, tilsvarende private skoler samt ungdoms- kost- og efterskoler, men ikke specialskoler, hvor der udelukkende gives undervisning til børn, som på grund af fysiske eller psykiske handicaps ikke kan følge undervisningen i en normal klasse.

For punkterne 1-5 bemærkes det, at skoler uden årgangsinddeling og 10. klasse sammenlægges under rubrikken »andre«.

Punkt 1-5 udfyldes ved sammentælling af de tilsvarende tal fra sund- hedsplejerskernes indberetninger.

Punkt 6 her angives det samlede antal folkeskoler med og uden årgangsinddeling, tilsvarende private skoler samt ungdoms-, kost- og efterskoler. Specialskoler medtages ikke.

Punkt 7 der opgøres her det samlede antal folkeskoler med og uden fuld årgangsinddeling, tilsvarende private skoler samt ungdoms-, kost- og efterskoler, hvor der foreligger ind- beretninger fra skolelægerne. Indberetning fra special- skoler medtages ikke.

 

 HJÆLPESKEMA FOR SKOLELÆGEORDNINGEN 

 INDBERETNING FRA SKOLELÆGEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Klassetrin 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Bh/00 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. andre i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. 

 Antal børn ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. 

 Antal klasser ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. 

 Antal undersøgte 

 børn ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. Heraf antal 

 behovsundersøgte børn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. 

 Antal undersøgelser ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.       a. antal 

 Tværfaglige    konfe- 

 klasse-      rencer 

 konferen-   b. antal 

 cer        klasser 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7.       a. antal 

 Sundheds-     klasser 

 pædagogiske  b. antal 

 aktiviteter    mindre 

          grupper 

 --------------------------------------------------------------------- 

 BEMÆRKNINGER 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kontaktperson               Dato og underskrift 

 ---------------------------------------- 

 Telefonnummer 

 --------------------------------------------------------------------- 

VEJLEDNING FOR HJÆLPESKEMAETS UDFYLDNING

 • (skolelægen)

Skolelægen anmodes om at udfylde et skema for hver skole.

Klassetrin over 9. klasse og klassetrin uden årgangsdeling anføres samlet i kolonnen »andre«.

Punkt 1. Der oplyses antal børn ved skoleårets slutning i de klas- ser, som er omfattet af skolelægens tilsyn. (Hvis sund- hedsplejersken også fører tilsyn med skolen er oplysninger- ne identiske med punkt 1 i hjælpeskemaet for sundheds- plejersken.)

Punkt 2. Der oplyses det antal klasser, der er omfattet af skole- lægens tilsyn. (Hvis sundhedsplejersken også fører tilsyn med skolen er oplysningerne identiske med punkt 2 i hjælpe- skemaet for sundhedsplejersken)

Punkt 3. Tallet omfatter det antal børn, lægen har undersøgt i løbet af skoleåret. Et undersøgt barn tælles kun en gang, selv om barnet er undersøgt flere gange i løbet af skoleåret.

Punkt 4. Omfatter det antal børn, der er blevet undersøgt efter behov. På klassetrin, hvor der foretages obligatoriske undersøgelser eller andre rutineundersøgelser (se nedenfor), antal behovsundersøgte børn til det antal børn, der udover den obligatoriske undersøgelse eller andre rutineunder- søgelser har fået en eller flere undersøgelser. På klasse- trin uden obligatoriske undersøgelser og andre rutine- undersøgelser er antal undersøgte børn under punkt 1 = antal behovsundersøgte børn under punkt 2.

Punkt 5. Omfatter summen af obligatoriske undersøgelser ved ind- skolingen, samt behovsundersøgelser og andre rutineun- dersøgelser, hvor man har fastholdt disse.

Punkt 6. Under 6a registreres antal tværfaglige klassekonferencer mellem sundhedspersonalet og en eller flere af skolens øvrige faggrupper. Under 6b registreres antal klasser, hvorom der har været afholdt tværfaglig konference mellem sundhedspersonalet og en eller flere af skolens faggrupper.

Punkt. 7 Under 7a oplyses det antal klasser, hvor skolelægen har ydet sundhedspædagogisk vejledning eller orientering i selve klassen. Under 7b oplyses antallet af mindre grupper af børn, hvor skolelægen har ydet en sundhedspædagogisk indsats.

Skemaet bedes udfyldt og indsendt til social- og sundhedsforvaltningen i kommunen senest 15. juli.

 

 HJÆLPESKEMA FOR SKOLELÆGEORDNINGEN 

 INDBERETNING FRA SUNDHEDSPLEJERSKEN 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Klassetrin 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Bh/00 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. andre i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. 

 Antal børn ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. 

 Antal klasser ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Antal børn under- 

 søgt ved årlig ru- 

 tinemæssig kontakt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5.    a. antal 

 Sundheds-  klasser 

 pædago-  b. antal 

 giske    mindre 

 aktivi-   grupper 

 teter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 BEMÆRKNINGER 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kontaktperson                Dato og underskrift 

 ----------------------------------------- 

 Telefonnummer 

 --------------------------------------------------------------------- 

VEJLEDNING FOR HJÆLPESKEMAETS UDFYLDNING

 • (sundhedsplejersken)

Sundhedsplejersken anmodes om at udfylde et skema for hver skole.

Klassetrin over 9. klasse og klassetrin uden årgangsdeling anføres samlet i kolonnen »andre«.

Punkt 1. Der oplyses antal børn ved skoleårets slutning i de klasser, der er omfattet af sundhedsplejerskens tilsyn.

Punkt 2. Der oplyses det antal klasser, der er omfattet af sundheds- plejerskens tilsyn.

Punkt 3. Tallet omfatter antal børn, undersøgt af sundhedsplejersken ved indskoling og årlig funktionsundersøgelse/samtale.

Punkt 4. Omfatter alle børn, der ved den årlige rutinemæssige kon- takt udtages med henblik på yderligere indsats af enhver art (eksempelvis kontakt med hjemmet, samarbejdspartnere og yderligere samtale/undersøgelse).

Punkt 5. Under 5a oplyses det antal klasser, hvor sundhedsplejer- sken har ydet sundhedspædagogisk vejledning eller orien- tering i selve klassen. Under 5b oplyses antallet af mindre grupper af børn, hvor sundhedsplejersken har ydet en sundhedspædagogisk indsats.

Skemaet bedes udfyldt og indsendt til social- og sundhedsforvaltningen i kommunen senest 15. juli.

Officielle noter

Ingen