Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ressourcebegrænsning i den kommunale børne- og ungdomstandpleje

(Til samtlige kommunalbestyrelser)


I henhold til § 5, stk. 2 i lov om tandpleje m.m., jf. lov nr. 310 af 4. juni 1986 som ændret ved lov nr. 858 af 20. december 1989 fastsættes følgende:

Folketinget har i forbindelse med vedtagelse af lov nr. 858 af 20. december 1989 bemyndiget sundhedsministeren til at fastsætte bindende regler for ressourceforbruget i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

I henhold hertil fastsættes, at ressourceforbruget i den kommunale børne- og ungdomstandpleje reduceres med 5 pct. på årsbasis svarende til, at det gennemsnitlige ressourceforbrug pr. barn reduceres fra 1.050 kr. til 1.000 kr. (landsgennemsnit).

Besparelsen vil blive inddraget i forbindelse med opgørelse af de generelle tilskud til kommunerne. På aktstykket vedrørende statens tilskud til kommuner og amtskommuner er det i henhold til ovennævnte fastsat, at den kommunale bloktilskudspulje i 1990 reduceres med 15 mill. kr. For 1991 og fremefter reduceres puljen med 56,4 mill. kr. (1991 p/1 niveau). Der henvises i øvrigt til »Kommunale tal fra Indenrigsministeriet - Kommunal udligning og generelle tilskud«, juni 1990.

Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 1990.

Sundhedsministeriet, den 19. juni 1990

Ester Larsen

/ Ulla Kallestrup

Officielle noter

Ingen