Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om refusion af visse udgifter til hjemmesygeplejerskeordningen, sundhedsplejerskeordninger og skolelægeordninger


Cirkulære om

refusion af visse udgifter til hjemmesygeplejerskeordninger,

sundhedsplejerskeordninger og skolelægeordninger

I henhold til lov nr. 408 af 13. juni 1973 om hjemmesygeplejerskeordninger, som ændret senest ved lov nr. 143 af 4. april 1979, og lov nr. 409 af 13. juni 1973 om sundhedsplejerskeordninger, som ændret ved lov nr. 224 af 12. juni 1975, refunderer staten 50 pct. af de udgifter, bortset fra administrationsudgifter, som kommunerne afholder i medfør af henholdsvis § 1 og § 1, stk. 1, i de pågældende love. I henhold til lov om skolelægeordning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 430 af 16. august 1974, som ændret senest ved lov nr. 634 af 17. december 1976, refunderer staten endvidere efter regler fastsat af indenrigsministeren 50 pct. af de udgifter, som kommunerne afholder til sundhedsplejersker eller sygeplejersker i medfør af skolelægelovens § 1, stk. 1.

I medfør af § 5 i lov om hjemmesygeplejerskeordninger, § 6 i lov om sundhedsplejerskeordninger og § 8 a i lov om skolelægeordning fastsættes følgende:

I. Refusionsberettigende udgifter til hjemmesygepleje 1. Der ydes refusion af kommunernes udgifter til løn, stedtillæg, dyrtidsregulering, taktregulering, særlige ydelser (eksempelvis betaling for eventuel tjeneste udført på hverdage mellem kl. 17.00-6.00 og på lørdage efter kl. 14.00 samt time- og dagpenge m.v.), feriegodtgørelse, efteruddannelse m.v. til hjemmesygeplejersker og sygehjælpere ansat ved den kommunale hjemmesygepleje. For så vidt angår udgifter til pension henvises til indenrigsministeriets cirkulære nr. 101 af 10. maj 1976 om refusion af pensionsudgifter ved hjemmesygeplejerskeordninger, sundhedsplejerskeordninger og skolelægeordninger.

2. Kommuner, der har ansat sygeplejersker til at forestå planlægning, koordinering, instruktion og ledelse af hjemmesygeplejerskeordningen, kan anmelde udgifter af den under pkt. 1 nævnte art i forbindelse hermed til refusion. I det omfang de pågældende sygeplejersker bistår ved løsningen af andre opgaver end de i § 1 i lov om hjemmesygeplejerskeordninger omtalte, kan alene den del af udgifterne, der vedrører hjemmesygeplejeskervirksomheden, anmeldes til refusion.

3. Udgifter til aflønning m.v. af vikarer for hjemmesygeplejersker og sygehjælpere kan anmeldes til refusion.

4. Til refusion kan endvidere anmeldes udgifter til beklædningsgodtgørelse, nødvendige rekvisitter (herunder hjælpemidler til midlertidigt udlån og sygeplejeartikler til engangsanvendelse) og godtgørelse for tjenstlig kørsel. Den godtgørelse for tjenstlig kørsel, der kan anmeldes til refusion vil ikke kunne overstige den til enhver tid fastsatte godtgørelse, der ydes efter statens regler om kørselsgodtgørelse. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der stilles tjenestekøretøj (herunder udlejningskøretøj) til rådighed for det til hjemmesygeplejerskeordningen knyttede personale.

5. Det er en forudsætning for ydelse af refusion til de under pkt. 1-4 nævnte udgifter, at disse ikke ligger udover, hvad der er fastsat i de af Kommunernes Lønningsnævn godkendte regler for aflønning m.v. af hjemmesygeplejersker og sygehjælpere samt vikarer herfor.

6. Udgifter til administration af hjemmesygeplejerskeordningen kan ikke gøres til genstand for refusion. Dette gælder f.eks. udgifter til sekretærbistand, kontorlokaler (herunder varme og rengøring), kontorartikler, inventar, annoncer, pjecer, fagtidsskrifter, fagbøger, telefon (herunder telefongodtgørelse), person-, ulykkes- og ansvarsforsikringer, lønmodtagernes garantifond m.v.

II. Refusionsberettigende udgifter til sundhedspleje

7. Der ydes refusion af kommunernes udgifter til løn, stedtillæg, dyrtidsregulering, taktregulering, særlige ydelser (eksempelvis betaling for eventuel tjeneste udført på hverdage mellem kl. 17.00-6.00, og lørdage efter kl. 14.00 samt time- og dagpenge m.v.), feriegodtgørelse, efteruddannelse m.v. til sundhedsplejersker ansat ved den kommunale sundhedsplejerskeordning, samt til sundhedsplejersker og sygeplejersker ansat ved den kommunale skolelægeordning. For så vidt angår udgifter til pension henvises til indenrigsministeriets cirkulære nr. 101 af 10. maj 1976 om refusion af pensionsudgifter ved hjemmesygeplejerskeordninger, sundhedsplejerskeordninger og skolelægeordninger.

8. Kommuner, der har ansat sundhedsplejersker til at forestå planlægning, koordinering, instruktion og ledelse af den obligatoriske sundhedsplejerskeordning, kan anmelde udgifter af den under pkt. 7 nævnte art i forbindelse hermed til refusion.

9. Udgifter til aflønning m.v. af vikarer for sundhedsplejersker ansat ved den kommunale sundhedsplejerskeordning samt udgifter til aflønning m.v. af vikarer for sundhedsplejersker og sygeplejersker ansat ved den kommunale skolelægeordning kan anmeldes til refusion.

10. Til refusion kan endvidere anmeldes udgifter til beklædningsgodtgørelse, nødvendige rekvisitter (eksempelvis vægt og taske med indhold) og godtgørelse for tjenstlig kørsel, der kan anmeldes til refusion, vil ikke kunne overstige den til enhver tid fastsatte godtgørelse, der ydes efter statens regler om kørselsgodtgørelse. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der stilles tjenestekøretøj (herunder udlejningskøretøj) til rådighed for sundhedsplejerskerne.

11. Det er en forudsætning for ydelse af refusion af de under pkt. 7-10 nævnte udgifter, at disse ikke ligger ud over, hvad der er fastsat i de af Kommunernes Lønningsnævn godkendte regler for aflønning m.v. af sundhedsplejersker og sygeplejersker samt vikarer herfor.

12. I det omfang, det tidligere er pålagt de under pkt. 7 og 8 nævnte sundhedsplejersker og sygeplejersker samt de under pkt. 9 nævnte vikarer at bistå ved løsningen af andre opgaver end de i § 1, stk. 1, i lov om sundhedsplejerskeordninger og § 1, stk. 1, i lov om skolelægeordning omtalte, kan alene den del af udgifterne, der afholdes i forbindelse med vejledning og bistand med hensyn til sundhedstilstanden hos børn, der er omfattet af den kommunale skolelægeordning, anmeldes til refusion.

13. Kommunernes udgifter til støtte til sygeplejersker, der uddanner sig til sundhedsplejersker, kan anmeldes til refusion. Det er en forudsætning for anmeldelse til refusion, at støtten er afholdt efter regler godkendt af Kommunernes Lønningsnævn.

14. Udgifter til administration af sundhedsplejerskeordninger kan ikke gøres til genstand for refusion. Dette gælder f.eks. udgifter til sekretærbistand, kontorlokaler (herunder varme og rengøring), kontorartikler, inventar, annoncer, pjecer, fagtidsskrifter, fagbøger, telefon (herunder telefongodtgørelse), person-, ulykkes- og ansvarsforsikringer, lønmodtagernes garantifond, m.v. Endvidere kan andre udgifter i forbindelse med skolelægeordningen end udgifter til sundhedsplejersker eller sygeplejersker i medfør af den pågældende lovs § 1, stk. 1, ikke gøres, til genstand for refusion.

III. Anvisning af statsrefusion

15. Anvisning af statsrefusion sker i henhold til reglerne i afsnit III i socialministeriets cirkulære nr. 250 af 27. december 1976 til kommunalbestyrelserne om regnskabsaflæggelse og refusion m.v.

IV. Ikrafttrædelsesbestemmelser

16. Cirkulæret har virkning for udgifter, der vedrører tiden efter den 1. april 1979. Samtidig ophæves indenrigsministeriets cirkulære af 9. september 1974 om refusion af visse udgifter til hjemmesygeplejerskeordninger, sundhedsplejeskeordninger og skolelægeordninger.

Indenrigsministeriet, den 11. juni 1979

Helge Odel

/ J. Tørning

Officielle noter

Ingen