Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om desinfektion af personer med smitsom sygdom m.v.

(Til epidemikommissionerne, embedslægeinstitutioner og embedslæger)


I medfør af § 12 i lov nr. 114 af 21. marts 1979 om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, der træder i kraft den 1. januar 1980, kan epidemikommissionen påbyde, at der efter regler fastsat af sundhedsstyrelsen skal iværksættes desinfektion af smittede eller smittebærende personer samt personer, der har været i forbindelse med disse. Kommissionen kan også påbyde desinfektion af løsøre, fast ejendom og befordringsmidler m.v. Endvidere kan kommissionen efter forhandling med sundhedsstyrelsen iværksætte andre foranstaltninger af begrænset art og omfang for at hindre, at smitte udbredes.

I henhold hertil fastsættes følgende:

I. Iværksættelse af foranstaltninger i medfør af § 12 kan komme på tale i situationer, hvor der iøvrigt er iværksat foranstaltninger i medfør af lovens §§ 5-11 med henblik på imødegåelse af smittespredning.

Over for enkeltpersoner vil gennemførelse af desinfektion kunne overflødiggøre større indgreb i den personlige frihed evt. i forbindelse med andre mindre indgribende foranstaltninger, der sigter til at hindre smitteudbredelse.

Desinfektion kan endvidere findes påkrævet i forbindelse med foranstaltninger i medfør af § 11, stk. 2, ved virksomheders fremstilling og distribution af levnedsmidler. Efter indstilling fra den embedslæge og den dyrlæge, som er medlemmer af kommissionen, tager epidemikommissionen beslutning om evt. fornødne desinfektionsforanstaltninger.

Da de epidemiologiske forudsætninger vil være stærkt varierende i forskellige situationer, er det efter sundhedsstyrelsens opfattelse ikke muligt entydigt at fastsætte generelt dækkende regler for de fornødne foranstaltningers art og omfang.

II. Alment farlige sygdomme.

Hvor der er eller kan være tale om en af de af loven omfattede alment farlige sygdomme, skal epidemikommissionen ved den embedslæge, som er medlem af kommissionen, løbende orientere sundhedsstyrelsen om sygdommens udbredelse samt om de foranstaltninger og påbud, som kommissionen finder fornødne. Sundhedsstyrelsen vejleder på grundlag heraf kommissionen om evt. yderligere foranstaltninger, som skønnes påkrævet, herunder om arten og omfanget af eventuel desinfektion.

III. Øvrige smitsomme sygdomme.

Iværksættelse af foranstaltninger i medfør af § 12 overfor øvrige smitsomme sygdomme vil kunne være påkrævet, hvor sygdomsforekomsten, specielt de hygiejniske forhold, tilsiger dette, og iøvrigt under omstændigheder som angivet i lovens § 10.

Desinfektion og rengøring m.v. påbydes iværksat af epidemikommissionen efter anvisning af embedslægen, der i tvivlstilfælde forelægger spørgsmålet for sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen vil løbende orientere embedslægerne om egnede procedurer ved desinfektion, herunder om evt. nye mere effektive eller mere skånsomme desinfektionsmidler eller desinfektionsformer.

Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 1980.

SUNDHEDSSTYRELSEN, DEN 19. DECEMBER 1979.

P.D.V.

Michael von Magnus

/Øhlenschlæger

Officielle noter

Ingen