Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om vikarer for embedslæger m.v. (Til embedslægeinstitutionerne).


Vikarer for embedslæger ansættes og aflønnes i overensstemmelse med reglerne i finansministeriets aftale af 11.4.1984 med foreningen af speciallæger for varetagelse af akutte opgaver, d.v.s. opgaver i forbindelse med foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, retslægelige ligsyn, personundersøgelser, miljø- og forgiftningsulykker o.lign.

I tilfælde af en embedslæges fravær fra embedslægeinstitutionen påhviler det den administrerende embedslæge eller dennes stedfortræder at påse, at den pågældendes opgaver varetages. Hvis den administrerende embedslæge finder det nødvendigt til varetagelse af opgaverne, og hvis betingelserne i §§ 2-5 er opfyldt, indstiller embedslægeinstitutionen til sundhedsstyrelsen, at der ansættes en vikar ved institutionen under embedslægens fravær, jfr. § 7.

Efter vikariatets afslutning indsendes anmodning om vikargodtgørelse til sundhedsstyrelsen med anvendelse af form.3124 påtegnet af den administrerende embedslæge.

§ 1

Der kan normalt kun ansættes 1 vikar i den pågældende institution (hovedkontor) i samme periode. Ansættelsen kan normalt ikke omfatte lørdage eller søn- og helligdage.

§ 2

Ved embedslægeinstitutioner (hovedkontorer) med 4 eller flere embedslæger kan der kun ansættes vikar, hvis 2 eller flere embedslæger samtidig er uventet fraværende mere end 1 uge på grund af sygdom eller lignende. Ansættelsen løber fra 1 uge efter påbegyndelsen af det samtidige fravær og kun så længe, 2 eller flere embedslæger samtidig er uventet fraværende.

§ 3

Ved embedslægeinstitutioner (hovedkontorer) med 3 embedslæger kan vikar kun ansættes, hvis en embedslæges uventede fravær påregnes at vare mere end 1 uge og da fra dette tidspunkt. Hvis mere end 1 embedslæge er fraværende samtidig, gælder samme regel som efter § 4.

§ 4

Ved embedslægeinstitutioner (hovedkontorer) med 1 eller 2 embedslæger og ved lokalkontorer kan vikar ansættes fra fraværets påbegyndelse, hvis embedslægen må påregnes at være fraværende i mere end 2 dage, og arbejdet, for så vidt angår lokalkontoret, ikke kan varetages fra hovedkontoret eller på anden måde.

§ 5

Såfremt samtlige embedslæger ved en embedslægeinstitution er fraværende på grund af planlagt møde eller lignende, kan der uanset bestemmelserne i §§ 2-4 ansættes 1 vikar fra påbegyndelsen af det samtidige fravær og så længe dette varer.

§ 6

Såfremt en embedslægeassistents fravær udover normal ferie o.lign. påregnes at vare mere end 14 dage, for deltidsansattes vedkommende mere end 1 måned, kan der efter indstilling fra institutionen til sundhedsstyrelsen ansættes vikar, hvis dette findes nødvendigt af hensyn til varetagelsen af institutionens opgaver. Aflønning sker efter den for stillingen gældende overenskomst.

§ 7

Aftale med den pågældende om ansættelse som vikar træffes af embedslægeinstitutionen og kan ske, så snart dette er praktisk muligt efter modtagelsen af sundhedsstyrelsens godkendelse, evt. efter foreløbig telefonisk aftale med styrelsen. Hvis der efter aftale med sundhedsstyrelsen skal finde opslag sted, foretages dette og ansættelsen af sundhedsstyrelsen efter indstilling fra embedslægeinstitutionen.

§ 8

Sundhedsstyrelsens cirkulærskrivelse af 1. juni 1981 vedrørende vikarer for embedslæger m.v. ophæves.

SUNDHEDSSTYRELSEN, DEN 27. APRIL 1984.

P. D. V.

Øhlenschlæger

Officielle noter

Ingen