Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om embedslægeinstitutionens beretningsvirksomhed og visse sundhedsoplysende opgaver

Indledning.

Embedslægeinstitutionerne skal udarbejde en årlig indberetning om institutionernes virksomhed, jfr. bekendtgørelse nr. 474 af 19. september 1974 om embedslægeinstitutionernes virksomhed (embedslægebekendgørelsen) § 16c, og skal give orientering om væsentlige forhold af sundhedsmæssig betydning over for befolkningen eller grupper af denne i amtsrådskredsen, jfr. samme bekendtgørelse § 16d. Med henblik herpå fastsættes følgende regler, der indebærer, at institutionernes forpligtelse til at udarbejde en årsberetning i højere grad end hidtil kombineres med de forpligtelser af informationsmæssig og overvågningsmæssig karakter, som også påhviler institutionerne.

1. Det påhviler embedslægeinstitutionerne løbende at oplyse om forhold i amtsrådskredsen af almen eller speciel sundhedsmæssig interesse. Til dette formål anbefales udsendelse af orienteringsblade nogle gange om året. f.eks. hvert kvartal, rettet til myndigheder, institutioner samt grupper og personer i lokalområdet, som embedslægeinstitutionen samarbejder med eller finder det ønskeligt at samarbejde med. Sådanne orienteringsblade bør normalt være forholdsvis korte (normalt 2 - 5 sider), let læselige og gerne med et genkendeligt præg, evetuelt med et særligt logo for institutionen. Orienteringsbladene kan eventuelt indgå som bilagsmateriale til den årligt udsendte beretning, jfr. nedenfor.

2. Årsberetningen skal omfatte følgende hovedafsnit: (1 - 14, jfr. bilag).

1. Embedslægeinstitutionen

2. Topografi (kun hvert 4. år)

3. Demografi (kun hvert 4. år)

4. Relationer til amtsrådet

5. Relationer til kommunerne

6. Sundhedspersonale m.v.

7. Socialmedicin

8. Miljøbeskyttelse

9. Retsmedicin

10. Tilsyn med institutioner

11. Smitsomme sygdomme

12. Publikationer

13. Specielle forhold

14. Embedslægeinstitutionens forslag, ønsker, planer m.v.

Årsberetningen udsendes senest det følgende års 15. februar og med udgangspunkt i den i bilaget angivne model.

Årsberetningen sendes til Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, andre relevante centrale myndigheder samt til amtsrådet, kommunalbestyrelserne, rets- og politimyndighederne og andre interesserede i amtsrådskredsen, herunder lokalpressen.

3. Hvert 4.år - nemlig for de år, hvor der har været afholdt kommunale valg - anbefales årsberetningen udvidet med et afsnit, der indeholder dels oversigter over embedslægeinstitutionens virksomhed i de forløbne 4 år, dels afsnit af mere planlægningsorienteret, fremadrettet karakter bl.a. med udgangspunkt i embedslægeinstitutionens opgaver i medfør af § 6 i embedslægebekendtgørelsen. Denne udvidelse af årsberetningen kan eventuelt udarbejdes som et særligt tillæg til denne og har som særlig målgruppe de nyvalgte kommunale råd.

4. Dette cirkulære har virkning fra og med årsberetningen for 1989.

Afsnit III i Sundhedsstyrelsens cirkulære af 10. november 1980 om embedslægeinstitutionernes indsamling og bearbejdning af medicinalstatistiske oplysninger samt om udarbejdelse af årsberetning om embedslægeinstitutionens virksomhed som ændret ved Sundhedsstyrelsens cirkulære af 7. januar 1982 ophæves.

Søren Thorning

/Johs. Nehm

BILAG til Sundhedsstyrelsens cirkulære af 20. februar 1990 vedrørende embedslægeinstitutionernes beretningsvirksomhed og visse sundhedsoplysende opgaver.

1. Embedslægeinstitutionen

2. Topografi (kun hvert 4. år)

3. Demografi (kun hvert 4. år)

4. Ralationer til amtsrådet

5. Relationer til kommunerne

6. Sundhedspersonale m.v.

7. Socialmedicin

8. Miljøbeskyttelse

9. Retsmedicin

10. Tilsyn med institutioner

11. Smitsomme sygdomme

12. Publikationer

13. Specielle forhold

14. Embedslægeinstitutionernes forslag, ønsker, planer m.v.

Officielle noter

Ingen