Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om særligt legitimationsbevis for ret til sygesikringslovens ydelser.


Sygesikringslovens § 2, stk. 1

I sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 52 af 20. februar 1976 om indplacering i sygesikringsgrupper, udstedelse af sygesikringsbeviser m.v. § 10 er det bestemt, at personer, der har ret til ydelser efter lov om offentlig sygesikring uden at have fast bopæl i Danmark hvert år skal forsynes med særlig legitimation.

Personer, der er bosat i Danmark, og som har ret til sygesikringsydelser i medfør af EF-forordning nr. 1408/71, men som ikke er tilmeldt folkeregistret, forsynes ligeledes med særlig legitimation.

Efter forhandling mellem Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Københavns og Frederiksberg kommuner og sikringsstyrelsen er et legitimationsbevis nu udfærdiget.

A. Følgende personer, der er bosat i et andet EF-land, og som efter reglerne i EF-forordning nr. 1408/71 har ret til sygesikringsydelser i Danmark, forsynes efter anmodning med særligt legitimationsbevis:

  • 1) Grænsearbejdere, der har bopæl i forbundsrepublikken Tyskland og arbejder i Danmark, jfr. forordningens artikel 20.
  • 2) Tjenestemænd og dermed ligestillede personer, som er udsendt fra Danmark til tjeneste i et andet EF-land, jfr. forordningens artikel 13, stk. 2 c).
  • 3) Arbejdstagere, der er udstationeret i et andet EF-land, jfr. forordningens artikler 14 og 17.
  • 4) Lokalt ansat personale ved danske diplomatiske repræsentationer eller konsulater i andre EF-lande, og personer, som står i privat tjeneste hos embedsmænd ved repræsentationer eller konsulater. Det er en forudsætning, at de pågældende er danske statsborgere og har valgt at være omfattet af dansk lovgivning, jfr. forordningens artikel 16, stk. 1 og 2.
  • 5) Hjælpepersonale, der er ansat ved De europæiske Fællesskabers institutioner og som har valgt at være omfattet af dansk lovgivning, jfr. forordningens artikel 16, stk. 3.
  • 6) Personer, der er bosat i et andet EF-land, og som er beskæftiget om bord på et skib, der fører dansk flag, jfr. forordningens artikel 13, stk. 2 b).
  • 7) Familiemedlemmer til personer, der er nævnt under pkt. 2-6, og som er bosat i et andet EF-land, jfr. forordningens artikel 21, medmindre de pågældende er erhvervsmæssigt beskæftiget i bopælsstaten.

Det særlige legitimationsbevis anvendes som dokumentation for retten til sygesikringsydelser under ophold her i landet.

Desuden kan legitimationsbeviset anvendes som rejsesygesikringsbevis under ferierejser i andre lande end det land, hvor den pågældende er bosat. Dette markeres ved nederst side 3 at anføre: Ikke gyldigt i (bopælsstatens navn).

Det særlige legitimationsbevis udstedes af seneste bopælskommune her i landet. Hvis den pågældende ikke har haft bopæl her i landet, udstedes legitimationsbeviset af den danske kommune, hvor den pågældende er beskæftiget, eller for så vidt angår personer, beskæftiget om bord på dansk skib, af den kommune, hvor skibet hører hjemme.

Indplacering i sygesikringsgrupper sker efter den pågældendes valg af sikringsgruppe, jfr. § 10 i sikringsstyrelsens ovennævnte bekendtgørelse af 20. februar 1976.

B. Personer, der er bosat i Danmark, og som har ret til sygesikringsydelser her i landet efter reglerne i EF-forordning nr. 1408/71, men som ikke er tilmeldt folkeregistret, forsynes ligeledes efter anmodning med et særligt legitimationsbevis.

Dette gælder personale ved andre EF-medlemsstaters repræsentationer her i landet, der enten som udsendte tjenestemænd eller dermed ligestillede, jfr. forordningens artikel 13, stk. 2 c) er omfattet af den pågældende medlemsstats lovgivning, og personale ved sådanne repræsentationer m.fl., der har valgt at være omfattet af hjemstatens lovgivning, jfr. forordningens artikel 16, stk. 1 og 2, samt deres herboende familiemedlemmer (ægtefælle og børn under 16 år). Endvidere gælder det statsborgere i EF-medlemsstater, der gør tjeneste ved NATO her i landet samt deres familiemedlemmer.

Denne persongruppe kan alene anvende det særlige legitimationsbevis som dokumentation for retten til sygesikringsydelser her i landet, og side 3 i beviset må derfor annulleres.

Det særlige legitimationsbevis udstedes af bopælskommunen, og de pågældende indplaceres efter valg i sygesikringsgruppe 1 eller 2.

Tvivlsspørgsmål med hensyn til afgrænsningen af den personkreds, der omhandles i denne cirkulæreskrivelse, kan forelægges for sikringsstyrelsen.

P.S.V.

E. Havers Andersen

/K. Bitsch

Officielle noter

Ingen